Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Høringen giver mulighed for at indsende et høringssvar angående de besparelser, der er foreslået i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-​2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser.

Magistratsafdelingerne har udarbejdet spareforslag, som nu sendes i høring frem til den 24. november, hvor der er frist for at fremsende høringssvar. Høringssvarene er offentlige for alle såvel borgere som politikere, så snart de er indsendt.

Parterne bag budgetforlige mødes den 5. december og drøfter eventuel tilpasninger af spareforslagene på baggrund af høringssvarene. Efterfølgende behandler byrådet en indstilling, hvori de konkrete spareforslag vedtages.

Hvis Byrådet henviser indstillingen til udvalgsbehandling i økonomiudvalget, vil der være mulighed for foretræde. Det bliver enten den 10. eller 11. januar.  januar Ønske om foretræde sker ved henvendelse til Aarhus Kommunes byrådssekretariat: byraadsservice@ba.aarhus.dk

Om høringen i Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Antallet af aarhusianere, der har behov for socialfaglig hjælp, stiger med mere end det dobbelte af befolkningstilvæksten. Samtidigt er de indsatser, der er nødvendige for at kunne hjælpe borgerne, blevet mere omfattende og ressourcekrævende. Derfor kalder området på et gearskifte. Der er behov for en faglig og økonomisk omstilling af social- og beskæftigelsesområdet i Aarhus.

I Budgetforliget 2023 er alle magistratsafdelinger blevet bedt om at udarbejde spareforslag, og Sociale Forhold og Beskæftigelse er tillige blevet bedt om at udarbejde en Udviklings- og omstillingsplan. Formålet er at sikre, at der i fremtiden er de tilstrækkelige ressourcer til de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte. På denne baggrund indgår der såvel spareforslag som Udviklings- og omstillingsplan i høringen på Sociale Forhold og Beskæftigelses område. 

I spareforslagene og Udviklings- og omstillingsplanen præsenteres den nødvendige udvikling og omstilling, der blandt andet skal sikre, at færre borgere får brug for omfattende hjælp i fremtiden. Dette skal eksempelvis ske ved at investere i tidlige indsatser.

Er du kommet til at indsende dit høringssvar til den forkerte afdeling, forbeholder Aarhus Kommune sig ret til at flytte/sende høringssvaret til den korrekte afdeling. 

Materialer (2)

Høringssvar (451)

Lukning af Det Kreative Værksted er en fejltagelse

I skriver i jeres UDVIKLINGS- OG OMSTILLINGSPLANEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE: "alle skal have mulighed for at skabe sig et meningsfuldt liv og være en del af fællesskabet…

Ang. forslaget om nedlukningen af Det kreative Værksted i Malling.

Kære Aarhus kommune- Her på falderebet må jeg bare sige: Jeg har læst samtlige høringssvar, og som underviser på Det kreative værksted gennem 18 år, kan jeg kun bekræfte, alt h…

Musik & Medieværkstedet

Jeg har igennem mange år haft kendskab, venskab og samarbejde med brugere og personale i Musik & Medieværkstedet (MMV). Det er uden tvivl et sted for en helt særlig gruppe menne…

Det kreative Værksted, Malling

Det var dybt overraskende, at Det kreative Værksted i Malling står til at miste sit tilskud, og dermed lukke. Vi har været derude til mange åbne arrangementer, og oplevet eleverne…

Det kreative værksted

Det er i den grad bekymrende, at Aarhus Kommune vil trække støtten til det Kreative Værksted i Malling, for så at flytte borgerne ud på de eksisterende aktivitetscenter. For mig at…

Mødestedet i Gellerup

Det er med stor sorg, jeg erfarer, at det foreslås at Mødestedet i Gellerup skal lukkes. Jeg kender Mødestedets brugere fra mit arbejde i Folkesundhed Aarhus, Vest, hvor jeg er ans…

Stop med at beskære i vores velfærd

Stop med at beskære i vores velfærd

Det kreative Værksted i Malling

Det kreative Værksted i Malling. - DkV. Det er så trist - synes jeg, der sommetider besøger på DkV. Hvordan kan man overhovedet tænke på det som en mulighed - at …

Besparelser på akutkapaciteten ved Kirkens Korshær og Tre Ege – Måske der findes en bedre løsning

Da Kirkens Korshær i Aarhus er placeret på flere forskellige adresser og hvor akutindsatsen alene er placeret på 3 forskellige lokationer, sendes der her en samlet skrivelse.

At afvikle Ryhave Kollegiets faste personale er en nedskæring i velfærden

Jeg skriver dette høringssvar som kommende socialrådgiver, der under min praktikperiode i uddannelsen har haft min daglige gang på Ryhave Kollegiet. Som socialrådgiverstuderend…

Hjerneskadeforeningen

Jeg fik en stor Hjerneblødning og efter 8 mdr. på Hammel Neurocenter Startede jeg i 2004 i Hjerneskadeforeningen . de hjalp mig med at komme tilbage og igen kunne komme videre med…

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Høringssvar på spareforslag. Vi har i bestyrelsen for SIND Aarhus-Samsø drøftet spareforslagene og er enige om at formulere mere generelle holdninger til forslagene, med enkelte…

Musik og Medieværkstedet

At undlade at lukke Musik og Medieværkstedet vil være et lille offer for Aarhus Kommune (som der er råd til), og det vil gøre en verden til forskel for brugerne. Det er ærgerlig…

Bevarelse af Det Kreative Værksted i Malling.

At man overhovedet kan få den tanke at lukke DKV er udover min fatteevne!! Hvordan i alverden kan man få sig selv til at spare et sådan et sted??!!!! Udsætte udsatte borgere for så…

Det kreative værksted

Dkv er det mest fantastiske sted, som lever og ånder for at give de udviklingshæmmede borger, en meningsfyldt hverdag. De forstår at tage hensyn til borgernes individuelle problem…

Høringssvar vedrørende Aarhus kommunes sparekatalog for kultur og borgerservice - og ophævelsen af samarbejdet og støtten af FO-

Aarhus Kommune har pga. sparehensyn set sig nødsaget til at trække støtten til et unikt tilbud for udviklingshæmmede; et tilbud som øger trivsel og udvikling af talenter for den ud…

Socialrådgivernes høringssvar

Høringssvar er vedlagt i bilag.

Indsigelse mod besparelse, der rammer Det kreative Værksted

I besparelseskataloget for Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslås det at fjerne tilskuddet til Det kreative Værksted med den begrundelse at det “i høj grad ligner tilbuddene på …

Fra beboerne på Ryhave Kollegiet

Dette er et fælles høringssvar fra os, der bor på Ryhave Kollegiet. Vi vil gerne belyse, hvilken betydning, det har for os at bo på Ryhave Kollegiet – og i særdeleshed hvilken bety…

Ryhave Kollegiet - Vi må ikke reducere det sociale arbejde til en kaffeklub

I sparekataloget fremgår det, at man ønsker at omlægge indsatsen på Ryhave Kollegiet, så støtten til familierne fremadrettet skal udøves af civilsamfundet uden fasttilknyttede meda…

Bevar Det Kreative Værksted!!!

At komme på Det Kreative Værksted er at komme ind i en familie. Her er mennesker, der trods store udfordringer, faktisk har en plads og en stor værdi i et farverigt fællesskab. Som…

Ryhave Kollegiet er meget mere end en kaffeklub, der tilbyder sociale aktiviteter

Ryhave Kollegiet er MEGET mere end en kaffeklub, der tilbyder sociale aktiviteter Vi skriver dette som medarbejdere, der undrer os og bekymrer os over at Ryhave Kollegiet er kom…

Ryhave Kollegiet

Behold personalet på Ryhave Kollegiet!! Zonta Aarhus II er en organisation der bl.a. støtter udsatte kvinder. Vi har igennem mange år støttet Ryhave Kollegiet med forskellige ting…

det kreative værksted

Underskrift mod lukning af de kreative værksted

Lukning af Det Kreative Værksted

Det Kreative Værksted er sted hvor udviklingshæmmede kan komme og få hjælp til at udtrykke sig kreativt på måder som de på egen hånd har svært ved. Nu er min egen mor dramalærer de…

Sparekatalog budget 2023

Handicaprådet har drøftet forslagene til besparelser i det udsendte spareka-talog. Indledningsvis så bakker Handicaprådet op om den omprioritering og priori-tering der har fund…

Forslag om lukning af "Det kreative værksted" for udviklingshæmmede

Værdien af "Det kreative værksted" for udviklingshæmmede i Malling er enorm. Stedet giver værdighed, selvstændighed og et stærk kreativt-fagligt fællesskab. Det er her hvor udvikli…

Høringssvar

PRIVAT HØRINGSSVAR. For det første synes jeg, at det er rasende beskæmmende, at vores kommunes administration gang på gang bringes i den situation, at der må hastes besparelser i…

Bevar Det Kreative Værksted

I ARHUS - værdsættes TALENT som en gave til fællesskabet. Og sikken et talent de har på Det Kreative Værksted. - styrkes SAMMENHÆNGSKRAFTEN ved at huske betydningen af velfungere…

BOSTEDET ELLENGÅRDEN - SPAREKATALOG INDEHOLDER UKORREKTE OPLYSNINGER

Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en civilsamfundsaktør, der har lavet socialt arbejde i mere end 100 år. Under foreningen hører over 20 selvejende institutioner, som yder sociale ind…

Personalet på Ryhave Kollegiet

Jeg har boet på Ryhave Kollegiet i fire år, hvor jeg har haft én af medarbejderne på Ryhave Kollegiet som kontaktperson gennem alle årene. Da jeg flyttede ind på Ryhave Kollegiet k…

Høringssvar fra Region Midtjylland vedrørende sparekatalog samt Udviklings og Omstillingsplan for MSB

Høringssvar vedlagt

Opsigelse af aftale med Det kreative Værksted i Malling

Med stor undren ser jeg, at man vil lukke Det kreative Værksted her i Malling.Det må være en stor fejltagelse og et særdeles uigennemtænkt spareforslag. Det kreative Værksted har a…

Sparerunde for Hjerneskadeforeningen, P.P.Ørumsgade 9, 8000 Aarhus C

At man foreslår at spare 300.000,00kr på Hjerneskadeforeningen i Aarhus er aldeles hjerteløst. Er man hjerneskadet, søger man almindeligvis ikke kurser, sammenkomster o.a. i såkald…

Vedr. Ryhavekollegiet

Kære Århus kommune Vedr. Ryhavekollegiet Som 26 årig stod helt alene med min datter på kun 4 mdr. Mit ægteskab på 5 år var ved at ende, jeg var en ligesom de andre på Ryhaveko…

Bevar musik og medieværkstedet

Musik og medieværkstedet er et fantastisk tilbud for mennesker med forskellige udfordringer herunder udviklingshæmning. Brugerne for mulighed for at realisere deres drømme. De har…

Bevar musik- og medieværkstedet

Musik- og medieværkstedet er et oplagt frirum for folk med udfordringer i forskellig grad. Her kan folk i mødet med musikken få sig en reel identitet, hvor man ikke bare er et tal …

Luk ikke det kreative værksted

Kære Aarhus Kommune Luk ikke det kreative værksted i Malling - det er en stor støtte for dem der har det svært og de har et kanon sammenhold deroppe, som kan mærkes i byen via all…

Ressourcerne skal bruges hvor de skaber mest værdi - fasthold ressourcer til FGU

Vedlagt finder I høringssvar fra FGU Aarhus omhandlende de beskrevne omprioriteringer i Tema 6 Ressourcerne skal bruges, hvor de skaber mest værdi.

Jeg ønsker mig at det faste personale bliver på Ryhave Kollegiet

Det er svært for mig at forestille mig, hvem der skal hjælpe mig, hvis man fjerner det faste personale fra Ryhave Kollegiet. De er der altid til at løfte ens humør, hvis man har en…

Jeg ønsker mig at det faste personale bliver på Ryhave Kollegiet

Det er svært for mig at forestille mig, hvem der skal hjælpe mig, hvis man fjerner det faste personale fra Ryhave Kollegiet. De er der altid til at løfte ens humør, hvis man har en…

Nedskæringsforslag i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

SOCIALPOLITISK FORENING JYLLAND-FYN MSB HØRINGSSVAR VEDR. SPAREKATALOG (SK) og UDVIKLINGS- OG OMSTILLINGSPLAN (U&O) - Social- og Beskæftigelsesafdelingen Beskæftigelsesområdet…

BPA-ordningen - handicaphjælperordningen

SOCIALPOLITISK FORENING JYLLAND-FYN MSB HØRINGSSVAR VEDR. BESKÆRINGEN AF BPA ORDNINGEN, HANDICAPHJÆOPER0RDNINGEN SpareKataloget SK 13 Besparelse på Handicaphjælperordningen – …

Lukning af det kreative værksted

Alle individer søger efter en tilværelse i deres hverdag, som skal give en opnåelse af lykke og meningsfuldhed. Derfor er det mig en gåde, at man som kommune ønsker at fjerne den m…

Ro og tryghed

Hvis Det Kreative Værksted bliver lukket ned, har det store konsekvenser for eleverne på stedet. Det er et lille sted hvor tryghed, ro og omsorg er i fokus. De elever der går her h…

Kommentar til Udviklings- og Omstillingsplanen i Sociale forhold og beskæftigelse

Høringssvar på Udviklings- og handlingsplanen i MSB Med fokus på Tema 3 Det var meget positivt, at kommunalbestyrelsen i budgetforliget 2023 og fremefter løftede et meget træ…

Spar ikke penge på Ryhave Kollegiets faste personale

Mit barn og jeg har begge to meget glæde af at bo på Ryhave Kollegiet, når der er fast personale. Jeg bor her ikke pga. lejligheden, men derimod pga. den hjælp og støtte, jeg får t…

Ryhave Kollegiet

Høringssvar fra de frivillige på Ryhave Kollegiet Vi er blevet bekendt med, at Ryhave Kollegiet er en del af Århus kommunes sparekatalog. Det skal i fremtiden ikke fungere i sin…

Forslag om afvikling af Mødestedet i Gellerup

Forslag om afvikling af Mødestedet i Gellerup Høringssvar: Emne: Mødestedet for traumatiserede flygtninge/indvandrere i lokalcenter Gellerup, som hører under Center for Forebyggel…

Ryhave Kollegiet - bevar det faste personale

Personligt mener jeg at det er en rigtig dårlig idé at skære ved Ryhave Kollegiet. Kommunen vil gerne forebygge og hjælpe folk, men at fjerne det faste personales gang på kollegie…

Besparelse på Hjerneskadeforeningen

Høringssvar til Århus Kommune ifl. Hjerneskadeforeningen. Jeg er hjerneskadet. Jeg fik en blodprop for 11 år siden og Hjerneskadeforeningen tog godt imod mig. De hjalp mig til a…

Forslag om afvikling af Mødestedet i Gellerup

Forslag om afvikling af Mødestedet i Gellerup Høringssvar: Emne: Mødestedet for traumatiserede flygtninge/indvandrere i lokalcenter Gellerup, som hører under Center for Forebyggel…

Sparekataloget og udviklings-og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

DH Aarhus er meget glad for den omprioritering og prioritering der har fundet sted i budget 2023, som har medført at handicapområdet har fået tilført væsentlige flere midler, og at…

Det kreative værksted

Jeg er ikke tilhænger af at det kreative værksted skal lukkes. Generelt er jeg meget stor modstander af de lukninger og besparelser der finder sted på kulturområdet og steder som d…

Kan vi være forholdene inden for ældreområdet bekendt?

Vi er en gruppe borgere, der er stærkt foruroliget over, at forholdene på det sociale område gennem er årrække er blevet forringet - og nu forringes yderligere og meget som en kons…

Kapacitet på væresteder, kriminalitetsforebyggende arbejde & Kortere ressourceforløb

Den Sociale Retshjælp Fond fremsender hermed sine kommentarer og bemærkninger til de spareforslag, som Aarhus kommune foreslår for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæ…

Lukning af Hjerneskadeforeningen

Det vil være katastrofalt for min mor, hvis Hjerneskadeforeningen lukker. Hun benytter mange af deråes tilbud, og det er et fristed for hende, da personalet og de andre brugere ken…

Lukning af det kreative værksted

Jeg vil gerne med mit hjerte og efterhånden store erfaring som handicaphjælper for to drenge være imod lukning det Det Kreative Værksted i Beder. Jeg har i 6 år haft de to drenge, …

Nedskæring og lukningstruet værested for Psykisk udsatte på Katrinebjerg vej 81A.

Kære Rådmand m.fl. Sender hermed en fil til gennem læsning. På forhånd tak! Med de bedste ønsker,- på foreningens/klubbens vegne. Poul Bastrup Kræmer. (Skiftesporet)

Høringssvar i forbindelse med varslede besparelser

At komme i Hjerneskadeforeningen har stor betydning for mig. Det betyder meget at kunne være sammen med ligesindede. Der er altid støtte og hjælp at få i foreningen. Min hverdag vi…

Mødestedet i Gellerup, Gudrunsvej 80

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse vil gerne tale imod forslaget om at lukke Mødestedet på Gudrunsvej 80 i Gellerup. Det er en lille gruppe udsatte borgere i vores område, som h…

Musik-medie værksted

Det vil være fatalt, hvis m&m-værkstedet lukker. Stedet bliver brugt at en gruppe af sårbare borgere, som ikke har kunnet finde fodfæste i andre af kommunens aktivitetstilbud. …

Høringssvar vedr. Det kreative Værksted

Mit første møde med DkV, var da jeg i forbindelse med en langtidssygemelding i 2010, var i genoptræning i det meste af et år. Det gav mig indsigt i, hvordan DkV arbejder med elev…

Mødestedet i Gellerup

Gellerupparkens Fællesråd har læst, at der er forslag om at lukke Mødestedet i Gellerup, som er et lille smalt tilbud til en lille gruppe særligt udsatte borgere i vores lokalområd…

Forslag om afvikling af Mødestedet i Gellerup

Høringssvar: Emne: Mødestedet for traumatiserede flygtninge/indvandrere i lokalcenter Gellerup, som hører under Center for Forebyggelse og Rehabilitering/socialpsykiatri og udsatte…

Besparelser indenfor særligt tilrettelagte forløb målrettet sårbare

16 ud af 17 folkeoplysningsaktiviteter er sat under byrådets sparekniv. Hvad sker der lige! Særlige åndehuller og kraftcentre for sårbare brugere, der gennem bl.a. STU, har fået …

Hjerneskadeforeningen Budget 2023

Se venligst vedhæftede

DkV

Jeg ser meget gerne DkV bevaret.

Hørinsssvar

Jeg synes det vil være frygteligt synd at nedlægge det KreativevVærksted. Brugerne af værkstedet er svage borgere der ikke har ret meget andet at glæde sig over end deres timer i v…

MUSIK & MEDIEVÆRKSTEDET!

det vil være katastrofalt for stedet brugere og dem der arbejder og kommer der at lukke stedet. jeg arbejder selv på lyngå kollegiet og bandet Mumes fra medieværkstedet er yderst…

Ryhavekollegiet

Ryhavekollegiet har haft en stor betydning for mig som bruger af tilbuddet. På kollegiet har jeg fået støtte og opbakning til at nå mine mål. Især kollegiets personale har været yd…

Lukning af Det kreative værksted

Jeg opfordrer på det kraftigste til at bibeholde støtten til Det kreative værksted, den lille oase for udviklingshæmmede her i Malling. Det betyder alt for kursisterne og er deres …

Det Kreative værksted

Jeg bliver ked af det og vred når jeg hører at Århus kommune har planer om at lukke et fantastisk sted som det Kreative værksted, det er vel begrænset hvor meget kommunen sparer på…

Høringssvar fra FO-Aarhus vedrørende sparekatalog samt Udviklings og Omstillingsplanen for MSB

Høringssvaret i sin helhed er vedhæftet som pdf.

Musik og medieværkstedet

Dette sted gør en kæmpe forskel for mennesker der har nogle udfordringer i hverdagen og livet. Det er et af de få steder som de føler ‘der er deres’ og hvor de får følelsen af at v…

Høringssvar MSB nr. 13. Vedr. BPA

Aarhus d. 23. November 2022 Høringssvar MSB nr. 13. Vedr. BPA Som hhv. ergoterapeut, handicapkonsulent og mor til en pige på 25 med BPA, og som socialrådgiver og mor til en u…

Hjerneskadeforeningen beskæres?!

Jeg var så heldig af hele to omgange at blive reddet, først af en hjerneblødning og 13 år senere af en blodprop på hjernen, så ja, jeg overlevede, men livet fik jeg givet fik jeg…

Det kreative værksted

Man kan spare mange steder, men ikke de steder hvor det gælder selve grundtilværelsen. Ikke for den der ikke kan selv - der er det vore andres ansvar. Så luk ikke DKV.

Det Kreative Værksted

Mit indlæg ses på den vedhæftede fil

Behold fast personale på Ryhave Kollegiet!

At være alenemor er hårdt. At være alenemor på barsel er hårdt og til tider ret ensomt. Forestil jer så, at være alenemor på barsel med en efterfødselsreaktion. Dét er hårdt. Man…

Det kreative værksted

De mennesker som arbejder på det kreative værksted har fundet noget der som er uvurderligt - en mening, et fællesskab og en følelse af at kunne bidrage til samfundet trods fysiske …

Besparelse i Aarhus Kommune vedrørende Hjerneskadeforeningen.

Jeg er klar over, at Aarhus Kommune skal spare. Men Hjerneskadeforeningen har stor betydning for mig, da de aktiviteter jeg deltager i og samværet med de andre medlemmer betyder, …

Er selv ramt / 4 hjerneblodpropper

Hjerneskadeforeningen er et utroligt vigtigt organ. Både ift aktiviteter, specialiseret hjælp og kontakt med omverdenen. I vil svigte mange ved at “trække stikket her”. Og det kan …

Mulig lukning af DKV (Det Kreative Værksted)

Det er med stor bekymring, at jeg læste spareforslaget om at nedlægge Det Kreative Værksted (DKV). Jeg er pårørende (svoger) til én af brugerne, og jeg kan berette, at han aldrig…

Høringssvar angående forslag 16

Høringssvar vedhæftet som PDF.

luk ikke det kreative værksted

jeg synes det er en katastrofe hvis det kreative værksted lukkes. jeg er kommet der ind imellem og set hvordan personalet og brugerne har skabt et helt unikt sted med ro, glæde og …

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplan for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udsatterådet roser forslaget om indførelse af servicegaranti indenfor en toårig periode ved ressourceforløb. Vi anerkender behovet for besparelser/tilpasninger. Vi advarer imod b…

dkv malling

som pårende til elev på dkv gennem de sidste 20 år er det mig fuldstændig meningsløst at Århus kommune påtænker at lukke. faglig meget dygtige lærer indenfor de enkelte områder ,st…

Vedrørende planer om at lukke Musik & Medieværkstedet

Musik & Medieværkstedet gør et vigtigt og afgørende stykke arbejde for en gruppe sårbare mennesker, som ikke kan gå et andet sted hen og finde et reelt alternativ. Et unikt arbejde…

Forslag om lukning af Det Kreative Værksted og Musik og Mediværkstedet.

Som mangeårig beboer i Malling, vil jeg på det kraftigste gøre indsigelse mod Aarhus kommunes forslag om at lukke Det Kreative Værksted (DKV) samt af Musik og Medieværkstedet i Aar…

Besparelser i Hjerneskadeforeningen

”Man skal ikke dømme et andet menneske, før man har gået i hans/hendes sko”, og kære kommune: Man skal ikke dømme en forenings aktivitet ud fra 2 tælleuger på et helt år. Basere…

Børn og Unge specialtilbud spareforslag 32-34 Det Kreative Værksted

Det er helt uacceptabelt at spare Det Kreative Værksted i Malling væk. Det vil være et åbenlyst og muligt svigt af kommunens ansvar for at overholde Lov om Social Service, LBK nr…

Bevar det Kreative Værksted

Som barn af en lærer og leder på DKV har jeg været derude en del gennem min barndom og frem til nu. Det gør mig helt vildt ked af det, at se hvordan et sted, der er så velfungerend…

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Masser af skadede personer benytter Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland lokaler, bl.a. til aktiviteter, arrangementer, kurser m.m. Tit mødes man en grupper, f.eks. Afasi-Cafe h…

Vedrørende varslet lukning af Det kreative Værksted

Nej til lukning af Det kreative Værksted. Tag ikke dette sted fra de mennesker, som finder en mening i hverdagen med at komme her. Vis empati for dem som har brug for dette værkst…

Besparelse vedr. Hjerneskadeforeningen

Jeg har gennem flere år været aktiv bruger af aktiviteter og tilbud i Hjerneskadeforeningen. For mig vil det være katastrofalt hvis foreningen udsættes for besparelser i det omfang…

Samarbejde med Malling skole / Inklusion

Som forældre til børn på Malling skole, oplever vi at samarbejdet med det kreative værksted er positivt for børnenes inkluderende tilgang til mennesker med handicap eller andre beh…

Bevar Det Kreative Værksted i Malling

Der er allerede for få steder som Det Kreative Værksted i Malling, hvor borgere med handicap kan have det godt i Aarhus kommune

Lukning af Musik- og Medieværkstedet

Gennem mange år har jeg fulgt orkestret The Mumes og set, hvordan de spreder livsglæde og giver orkestrets medlemmer et meningsfyldt indhold i tilværelsen. Derfor håber jeg at der …

Lev Aarhus - høringssvar

Lev Aarhus´ høringssvar er vedhæftet

Forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Mødestedet er det bedste sted for mig. Det er her jeg får den ro og omsorg som jeg har brug for. Jeg sætter meget pris på fællesskabet men allermest personalet fordi de altid er så…

Besparelse i Hjerneskadeforeningen

Det er med stor undren jeg har konstateret, at man vil spare på et område som er så givende og velorganiseret for mennesker, som har det meget svært. Med dem som jeg har talt med i…

En empatisk falliterklæring.

Det kreative værksted fungerer som et samlingspunkt for mennesker, som desværre ikke ejer kapaciteten til at indgå på en normal arbejdsplads. At frarøve disse mennesker deres samli…

Høringssvar vedr. lukning af Hjerneskadeforeningen efter Aarhus kommunes spareplaner.

Jeg er bruger af Hjerneskadeforeningen og har utrolig meget glæde af det. Jeg er sammen med ligestillede, og det giver en stor glæde og livskvalitet at deltage i aktiviteter. Jeg h…

Kan vi være forholde på det sociale område bekendt?

Vi er en gruppe borgere, der er stærkt foruroliget over, at forholdene på det sociale område gennem er årrække er blevet forringet - og nu forringes yderligere og meget som en kons…

Hjerne skade foreningen.

Jeg får energi og overskud og glæde ved af deltage i aktiviteter hernede. Jeg får kvalitettid.

Det Kreative Værksted

Det Kreative værksted er et fantastisk sted for folk med udfordringer både cognitivt og fysisk. Jeg har personligt været der ude en gang eller to og kan bestemt fortælle hvor magis…

Hjerne skade foreningen.

Kvalitetstid, giver mening og glæde. Jeg får mere overskud og energi af at deltage i aktiviteter hernede.

Høringssvar fra Socialpædagogerne Østjylland

Se vedhæftede fil

Nedlæggelse af Det Kreative Værksted

Egnsarkivet er nærmeste nabo til DKV, idet vi deler huset i nr.18. Vi kan derfor følge med i deres daglige aktiviteter med pasning af den store have, madlavning og fremstilling af …

Det kreative værksted, Malling

Det er med sorg jeg læser, at man påtænker at lukke det kreative værksted i Malling. Den kreativitet og glæde de ansatte og borgerne på værkstedet bidrager med i bybilledet er uers…

Luk ikke Det kreative Værksted!

LUK IKKE DET KREATIVE VÆRKSTED! Høringssvar fra Det kreative Værksteds elever: https://youtu.be/rCA75P4Km8w Fra elever og pedel på Det kreative Værksted: Christian Juul…

Forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Lukning af Mødestedet vil ramme os brugere hårdt Høringssvar til Sparekataloget fra Aarhus Kommune Fra Mødestedets brugere vedr. forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup Møde…

Kompenserende undervisning til mennesker med synshandicap

Høringssvar vedrørende besparelse på den kompenserende undervisning til mennesker med synshandicap – MSB spareforslag 2023-2026 nr. 16 Dansk Blindesamfund Østjylland ønsker her…

Vedr. forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Da en af mine venner fortalte mig at mødestedet muligvis vil lukke blev jeg meget ked af det. Som person har jeg rigtig svært at kommunikere og udtrykke de behov jeg har. Jeg er ”h…

Hjerneskadeforeningen Århus

Hvor skal jeg hå hen ? Hvis jeg ikke længere har mit keramikhold om onsdagen. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag, lørdag og søndag sidder jeg alene og ser kun hjemmeplejen 7x om da…

Hold Værestedet åbent

Svar på høring om spareforslag 2023-2026, MSB – nr.9 Justering af kapacitet på væresteder og dagsaktiviteter Værestedets brugerforening advarer mod at fyre personale eller hold…

Lukning af det kreative mennesker

Det kreative værksted er en optimal mulighed for at give mennesker, der er har brug for ro og tryghed dette. Mennesker, der har ekstremt individuelle behov og er afhængig af, at vo…

Lukning af det kreative værksted

Det kreative værksted er en optimal mulighed for at give mennesker, der er har brug for ro og tryghed dette. Mennesker, der har ekstremt individuelle behov og er afhængig af, at vo…

Lukning af det kreative værksted

Det kreative værksted er en optimal mulighed for at give mennesker, der er har brug for ro og tryghed dette. Mennesker, der har ekstremt individuelle behov og er afhængig af, at vo…

Lukning af det kreative mennesker

Det kreative værksted er en optimal mulighed for at give mennesker, der er har brug for ro og tryghed dette. Mennesker, der har ekstremt individuelle behov og er afhængig af, at vo…

Lukning af det kreative Værksted i Malling

Jeg vil kraftigt opfordre til, at I fjerner Det Kreative Værksted fra Sparekataloget. Værkstedet gør et helt unikt stykke arbejde for en gruppe udsatte borgere, der ikke trives i …

Hjerneskadeforeningen

Der nævnes at der er fald i antallet af borgere der anvender Hjerneskadeforeningens tilbud. Dette er ikke pga. manglende interesse, lyst, arrangement, fra forretningens eller me…

Lukning af dkv

Min mor fortalte mig at Aarhus kommune foreslår at lukke DkV ned. Ramte det langt hårdere end jeg havde forventet. At min mor ville miste sit arbejde var ikke engang hvad der gjord…

Lukning af NordByen, flytning af Malmøgade og omlægning af nattjenesten

Gennem de seneste år er der sket ændringer for borgerne på NordByen og Malmøgade og alle ændringer har medført mindre kontakt med fagpersonale og dermed en forringelse af deres vil…

Musik & Medieværkstedet

Det vil være en kæmpe fejltagelse at lukke Musik & Medieværkstedet. Jeg har personligt fulgt stedet på sidelinjen igennem de sidste 20 år, idet jeg er venner med nogle af stedet…

Lukning af det Kreative Værksted

Jeg er efter mange år med kendskab til to fantastiske mænd, som har sin dagligdag på det kreative værksted, slet ikke i tvivl om at lukning af stedet er en dårlig idé. De to mænd e…

Lukning af det kreative værksted

Jeg er ledsager hos to autistiske drenge, og ved derigennem hvordan at det giver dem mulighed for en hverdag hvor de bliver aktiveret og at der er tid og personale til den enkelte …

Besparelse af tilskud til Hjerneskadeforeningen på 300.000

Byrådsforslag til besparelse NEJ til at spare Hjerneskadeforeningen væk – det er som at tage fra de fattige og give til de rige!!!! Hjernen er vores vigtigste organ og når…

Lukning af det kreative værksted

Jeg er ledsager hos to autistiske drenge, og ved derigennem hvordan at det giver dem mulighed for en hverdag hvor de bliver aktiveret og at der er tid og personale til den enkelte …

Nedlukning af hjerneskadeforeningens aktiviteter.

Det er med stor beklagelse at høre at der er forslag om at lukke aktiviter i hjerneskadeforeningen. Vores datter er efter en blodprop halvsidelammet, men er på andet år deltager i …

Hjerneskadeforeningen

Jeg er så ulykkelig og ked af at man overvejer at lukke værkstederne i hjerneskadeforeningen u Århus. Jeg er på 2.sæson deltager i keramik 1 c om ugen. Jeg blev ramt af en blodpro…

Hjerneskadeforeningen

Jeg er så ulykkelig og ked af at man overvejer at lukke værkstederne i hjerneskadeforeningen u Århus. Jeg er på 2.sæson deltager i keramik 1 c om ugen. Jeg blev ramt af en blodpro…

Sammenhængende indsats for skilsmissebørn

Se vedhæftede dokument

Fristedet

Som 75 årig uden familie og bekendte har jeg ikke nogen til at støtte op omkring mig og mit værested. I min alder er mulighederne desværre ikke mange. Jeg er svært gangbesværet og …

Det kreative værksted i Malling

Kommunen har ikke råd til at lukke dette unikke sted med glade, trygge og stimulerede elever. Det har en personalestab, der er stærk fagfaglig funderet, der kommer med tryghed , …

Beskæring af Hjerneskadeforeningen med 300.000

En beskæring af Hjerneskadeforeningen vil betyde, at de må lukke aktive værksteder fra 1. januar 2024, dette vil få stor indflydelse på min hverdag. Deltagelse i aktive værksteder …

Påtænkt lukning af Det Kreative Værksted, Malling

• Hvis man var en ko, kunne man foranlediges til at tænke, hvad betyder det, at flytte koen til en anden stald med ”stordrift” – så kan vi spare penge, og skidt med koens trivsel. …

Nedlæggelse af arbejdsgiverpuljer

Hoved MED-udvalget i Teknik og Miljø har følgende høringssvar til de fremlagte spareforslag. I spareforslag fra MSB – ”Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 2 Tilpasning af beskæfti…

Hva kan man få for 35 gode danske korner??

Ja hva kan man egentlig få for 35 kroner. Ja man kan få en ½ fadøl ved åen, 3 x ½ håndmadder, en god kop kaffe, ja det er ikke meget, men tænk man kan få en dejlig dag på et fantas…

Det Kreative Værksted, Malling

På Kunstskolen Snurretoppen i Horsens kommer 16 voksne med særlige behov hver dag fra 9-15. Her males og tegnes, der arbejdes med keramik. Vi har studieture, udstillinger og meget …

Det Kreative Værksted

Jeg kender Det Kreative Værksted i Malling som et sted, hvor mennesker behandles med ligeværdighed og stor respekt. Steder som Det Kreative Værksted er unikke. Det er et lille s…

Der er behov for en genopretning på det sociale område

Der lægges op til meget store nedskæringer på det sociale område. Dette kommer oveni, at området i en årrække er blevet økonomisk udhulet gennem bl.a. finansieringsbidrag og økonom…

Luk venligst ikke hjerneskadeforeningen

Politikere vil spare det helt forkerte sted. Det er hjerneskadeforeningen som betyder støtte og hjælp til brugerne af stedet i Aarhus. Vi er mange brugere som har stor glæde af de …

Angående lukning af musik og medieværksted

Jeg går på Diakonhøjskolen og deltager i projekt med "The Mumes" omkring Performance Pædagogik. Jeg synes det vil være enormt ærgerligt at lukke dem, da det giver livskvalitet og m…

Besparelser, der vedrører Hjerneskade Foreningen Østjylland

Jeg er underviser på Skolen for senhjerneskadede, der er kører under Hjerneskade Foreningen Østjylland - og har gennem de 17 år været jeg har været tilknyttet kunne følge glæden og…

Forslag om lukning af Det kreative Værksted i Malling

Det kreative Værksted i Malling bør ikke lukkes eller ændres i omfang. Værkstedet giver de voksne med udviklingshandicap, herunder to af mine gode venner, en arbejdsdag som alle an…

Det kreative værksted i Malling!

I den 11 år jeg har boet i Malling har kursisterne og deres undervisere udvist en positiv synlighed i Malling. Kursisterne er glade og positive og hilser på alle, de kommer forbi. …

Musik & Medieværkstedet, Det Kreative Værksted - Fælles Fagligt Fundament?

Jeg er social-pædagog ansat på Snåstrup Vestergård et bo- og aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede i Harlev 14 km vest for Aarhus. Jeg har lige færdiggjort første semester…

Det kreative Værksted

Spareforslag 2023-2026 MSB-nr.16 Opsigelse af aftale med Det kreative Værksted (DkV) samt Musik- og Medieværkstedet Aarhus strammer budgettet op, men holder en hånd under de …

Lukkning af musikværksted

Musik& Medieværksted var og er det bedste tilbud for Human. Vi som forældre har kæmpet for,at Human kommer til en ret sted ift. arbejder. Vi kan se hvor godt han trives på musikvær…

Det kreative værksted i Malling

Det kreative værksted i Malling skal ikke lukkes, da det er et rigtig godt arbejdssted for voksne udviklingshæmmede her iblandt min nevø. Min nevø har behov for det lille sted med …

Evt. Besparelse af Det Kreative Værksted i Malling

Undertegnede har i mange år, siden 2006 arbejdet som frivillig på Det Kreative Værksted (DKV) i Malling. Gennem årene har jeg set og oplevet hvor stor betydning dette unikke sted h…

Høringssvar vedr. lukning af Hjerneskadeforeningen efter Aarhus kommunes spareplaner.

Jeg hedder Karin Bendtsen og er bisidder for en bruger af hjerneskadeforeningens aktiviteter. Han har gennem en lang periode været bruger af dette sted. Det er hans spinkle netvær…

Bevar det kreative værksted i Malling

Som pårørende til brugere på DkV i Malling gør det ondt, at besparelser igen skal gå ud over et lille sted. Det kreative værksted skaber netop de rammer, nærhed, ro og tryghed for …

Spareforslag MSB - set med borgere med grønlandsk baggrunds øjne

Mange tak for muligheden for høringssvar og til grundig inddragelse på sparekataloget. Vi har taget udgangspunkt i målgruppen for Det Grønlandske Hus i Aarhus, nemlig borgere med g…

Besparelse i Hjerneskadeforeningen

Kære kommune. Det forkerte stede at spare. Tænk på alt det frivillige arbejde i denne lille forening. Sigrid Kouring.

APSA-bemærkninger til Spareforslag 2023-2026 fra HovedMED-udvalget i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Vedlagt er: - APSA-bemærkninger fra HMU til Spareforslag 2023-206 - Bilag - APSA-bemærkninger fra MED-udvalg i MSB til Spareforslag 2023-206

Besparelse Hjerneskadeforeningen

Jeg ser dagligt hvilken betydning hjerneskadeforeningens medlemmer har af dette tilbud. Denne målgruppe oplever netop et sted der kan rumme dem -og hvor de bliver accepteret og føl…

APSA-bemærkninger til Udviklings- og omstillingsplanen fra HovedMED-udvalget i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Vedlagt er: - APSA-bemærkninger til Udviklings- og omstillingsplanen fra HMU i MSB - APSA-bemærkninger fra MED-udvalg i MSB til Udviklings- og omstillingsplanen

Aarhus kommunes plan om at Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland bliver beskåret med 300.000 kr.

Aarhus kommunes plan om, at Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland bliver beskåret med 300.000 kr vil betyde, at hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland må lukke vores aktive være…

Det kreative Værksted

Kære politikere. I må altså ikke smide GULD på gaden. I er tydeligvis ikke klar over, hvor unikt Det kreative Værksted er. Tag nu ud og besøg stedet, indånd den gode atmosfære - t…

Hjerneskadeforeningen Aarhus spareforslag

Jeg har gennem mange år haft stor glæde af at deltage i mange af hjerneskadeforeningens aktiviteter, udflugter m.m. Det er det eneste tilbud i Aarhus som henvender sig til borgere…

Hjerne skade foreningen.

Jeg kan lærer meget fagligt, socialt. Jeg nyder at tale med de andre på holdet og personalet. Hjerneskade foreningen giver mig livskvalitet og mening.

Vedr. forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Mødestedet er en stærk motivationsfaktor mht.at jeg kommer hver dag ud af hjemmet. Mødestedet er lige som mit andet hjem. Før jeg kom til mødestedet har jeg været meget trist og en…

Hjerne skade foreningen.

Hjerneskade foreningen giver mig livskvalitet, glæde. Jeg arbejder her også og det giver mig selvværd. Jeg lærer meget her.

Skal Hjernskadeforeningen lukke?

Besparelse vedr. Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland Jeg skriver som pårørende til min broder, som med stort udbytte har været flittig bruger af hjerneskadeforeningen gennem m…

LÆNGE LEVE MUSIK OG MEDIEVÆRKSTEDET!

Borgerne, som er en del af Musik og Medieværkstedet går på arbejde hver dag. De bidrager til vores samfund og vigtigst af alt, så udfylder de en vigtig rolle i vores samfund. Når T…

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland

Jeg udtaler mig pårørende til person som er bruger af Hjerneskadeforeningen. Aarhus kommune vil beskære Hjerneskadeforeningen deres tilskud, som vil betyde at værested vil lukke. …

Opsig ikke aftalen med Det Kreative Værksted i Malling

I sparekataloget er der lagt op til at opsige aftalen med Det Kreative Værksted (DKV) i Malling. Her skal der i stedet fokuseres på "at borgere med handicap bliver en del af et arb…

Værkstedet

Jeg har været med til flere af koncerterne hvor udviklingshæmmede er med og kan se det gøre dem glade at der er musik så jeg vil anbefale at i ikke lukker stedet for det er trods a…

Værestedet

Høringssvar til Spareforslag 2023-2026, Sociale Forhold og Beskæftigelse Fra Værestedet og dets personale, Vi mener, at det nøje skal overvejes, hvorvidt Værestedet skal omfat…

Besparelse for Senhjerneskade foreningen

Det vel være et stort tab for brugerne, ikke at kunne møde andre ligestillede og blive udfordret med de forskellige aktivitet.

Mistrivslen

Vi finder spare forslagene dybt bekymret, da det gøre mistrivslen og ensomheden endnu værre, da tager alt det fra, som gøre man kan leve og ikke kunne overleve.

Musik og medie værkstedet

Har vedlagt svaret som PDF

DkV

https://aarhus.sharefile.com/share/view/sb6bd1965683e4e3da4950e2cfb4dfd76

DkV

https://aarhus.sharefile.com/share/view/sb6bd1965683e4e3da4950e2cfb4dfd76

Det kreative værksted længe leve

Lad det kreative værksted leve. Det er et helt særligt sted skabt til sårbare mennesker der ikke passer ind mange steder. For disse mennesker vil lukning betyde de mister venner, f…

Lukning af Fristedet

Høringssvar vedrørende Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og omstillingsplan fra Sociale Forhold og Beskæftigelse. Vedrørende Aarhus Kommunes planer om at nedlægge Friste…

Forslag af afvikling af Mødestedet

Hermed høringssvar i henhold til forslaget Da jeg hørte, at Mødestedet i Gellerup skal afvikles, blev jeg som boger og tidl. formand for afd. 4 Gellerupparken bekymret med denne…

Høringssvar for sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 2022

Hej Aarhus Kommune Vedhæftet er høringssvar for sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse indsendt på vegne af pårørenderådet for bofæl…

Lukning af Det Kreative Værksted, Malling

Det Kreative Værksted er et fantastisk sted, som tager sig godt af de borgere, som har sin hverdag der. Der bliver taget godt af dem og de deltager aktiv i dagligdagsopgaver som gi…

Det kreative værksted

Jeg skriver på vejen af Simon og Jeppe som begge begge har deres daglige gang på det kreative værksted , det vil have meget stor betydning for dem begge hvis det lukker , det er et…

Det kreative værksted

Jeg skriver på vejen af Simon og Jeppe som begge begge har deres daglige gang på det kreative værksted , det vil have meget stor betydning for dem begge hvis det lukker , det er et…

Hjerneskadeforeningen

Det vil være et stort problem for mig, hvis værestedet lukkes, da det er en af de få aktiviteter jeg kan gå til uden hjælp fra andre.

Bevar DKV

Det kreative værksted har mange år på bagen, besøg den skønne gamle have. Kender borgere der har været beskæftigede der i mange år og som er så stolte af stedet, det de fremstille…

Bevar Det Kreative Værksted

På Det Kreative Værksted i Malling, er det lykkedes medarbejderne at skabe et meningsfuldt og aktivt fællesskab for borgere med særlige behov. Et fællesskab hvor brugerne bliver se…

Sparekatalog, indsigelse mod lukning af DKV I Malling

Aarhus Kommune skal have et tilbud, som borgeren har mulighed for at benytte pga. sit handicap og/ eller evt. psykiske overbygning. Hvis ikke DKV vil fortsatte, så skal der søge…

Lukning af værksted DkV.

Som tidligere ansat på DkV, (stoppet juni 2022) har jeg et specielt tilknytning tilstedet og de personale og elever som befinder sig der. Det er især de "sårbare" elever som vil b…

Sparekatalog

Totalt grotesk. Umenneskeligt og uværdigt. Grænser til racediskrimination som i øvrigt er ulovligt

Kreativ Værksted

Ville virke forkert at lukke det Kreative Værksted. Da der ikke findes et alternativ.

Lukning af Det Kreative Værksted

Kære Aarhus Kommune Jeg er mor til to voksne sønner med Fragilt-X syndrom, elever på DKV på hhv. 7. og 9. år. Erfaringer fra såvel 3 års STU forløbet som 2 års Højskoleophold, ha…

Det Kreative Værksted i Malling

Som tidligere og mangeårig nabo (Tværgade i Malling) til Det Kreative Værksted kan jeg næsten ikke fatte, at dette skønne sted nu er kommet i spare (som i spare-væk) kataloget. Et …

Musik & Medieværkstedet

Kære Aarhus Kommune Jeg ved, at det er en kompleks sag, hvilke områder der skal spares på, og alle områder vil helst se sig undset. Jeg synes, at det er vigtigt, at I først og fre…

Bevar Det Kreative Værksted i Malling

Det Kreative Værksted Det er med stor undren, jeg erfarer, at kommunen har planer om at "Det kreative Værksted" i Malling. Jeg arbejder på en STU og har et virkelig godt samarbejd…

Bevar Musik og Medieværkstedet

Musik og Medieværkstedet (MUME) Det er med stor undren, jeg erfarer, at kommunen har planer om at Musik og Medieværkstedet skal lukke. Jeg arbejder på en STU og har et virkelig go…

Musik & Medieværkstedet

Hej Jeg forstår ikke, hvorfor I (Århus kommune) har tænkt jer at ødelægge noget så godt. Jeg har selv arbejdet inden for denne målgruppe, og oplevet hvad Musik & Medieværkstedet…

Støt musikken i stedet for at lukke det

Hvorfor skal man lukke tilbud ned på udviklingshæmmet når de alligevel ikke kan passe ind i en Rema 1000 eller Netto De har deres musik som de går op i at det skal de blive ved med…

Hjerneblødning, lider af afasi

Jeg bruger hjerneskadeforeningen til at udvikle mig kreativt, samt jeg ved at der er mange andre mennesker som også gør. Jeg benytter mig desuden også de mange oplæg der bliver hol…

Sparekatalog og omstillingsplanen for Sociale forhold ……

Bevar Det Kreative Værksted i Malling . Slet det i sparekataloget !!!

Hjerneblødning, lider af afasi

Jeg bruger hjerneskadeforeningen til at udvikle mig kreativt, samt jeg ved at der er mange andre mennesker som også gør. Jeg benytter mig desuden også de mange oplæg der bliver hol…

Fjernelse af tilskud til Hjerneskadeforeningen

Jeg er bruger af Hjerneskadecentret og har utrolig meget glæde af det og det er en væsentlig del af min genoptræning og vedlligeholdelse af en række funktioner, efter en hjerneblød…

Det Kreative Værksted i Malling

Til Aarhus Kommune. Det er med bestyrtelse, jeg har læst, at Aarhus Kommune overvejer at nedlægge Det Kreative Værksted i Malling. Bestyrtelse, fordi jeg som besøgende gennen en…

Lukning af Musik og medieværkstedet.

Høringssvar til Århus Kommune omkring planerne vedrørende lukning af Musik og Medieværkstedet: Det er uendeligt trist at man påtænker at lukke Musik og Medieværkstedet i forbindel…

Lukning af det Kreative værksted

Hvordan kan man tale trivsel, ensomhed og psykiatri og samtidig tro at det hjælper at lukke de små åndehuller med fællesskaber som er så livsvigtige for mennesker der ikke selv mag…

Det kreative værksted

Det skal på ingen måde lukkes. Jeg tænker at der er så mange andre steder at spare. Hvilken hverdag skal disse personer have i fremtiden? I kan fjerne nogle af alle de melleml…

Det kreative værksted

Det skal på ingen måde lukkes. Jeg tænker at der er så mange andre steder at spare. Hvilken hverdag skal disse personer have i fremtiden? I kan fjerne nogle af alle de melleml…

Luk ikke Det Kreative Værksted

Bevar Det Kreative Værksted! Det er et fantastisk godt og velfungerende tilbud til mennesker, som har/kan have det svært nok i forvejen og som har svært ved at passe ind andre sted…

Bevarelse af det kreative værksted

Jeg har deltaget i den arrangementer og har set hvilken forskel gør og hvilken mening i hverdagen stedet giver de der er så heldige at have en plads der. De kan se hvilken værdi de…

Det kreative værksted

Vi har et helt særligt ansvar for de mest sårbare borgere i vores by. De kan ikke selv skrive høringssvar, dele eller benytte de sociale medier eller råbe op. Jeg har selv oplevet …

Stop lukningen

Stop lukningen af Det kreative Værksted, tak!

DET KREATIVE VÆRKSTED I MALLING

Det kreative værksted i Malling er et sted for de svageste i samfundet. Lad os i fællesskab tage os af de svage. Lad fornuften sejre og sammen hylde mangfoldigheden.

Vedr. Musik og medieværkstedet

Det er meningsløst at lukke Musik og Medieværkstedet! Det er uforståeligt, at Aarhus Kommune ikke kan prioritere og bevare et så vigtigt sted for vores borgere, hvis livskvalitet i…

Musik og medieværkstedet

Jeg mener det voldsom fattig af Aarhus kommune at nedlægge dette sted som mange mennesker har kæmpe værdi af at bruge. Den besparelse må kunne findes et andet sted.

Det kreative værksted

Det Kreative Værksted i Malling. Er et helt unikt undervisnings sted og arbejdsplads. Et stykke guld, en unik perle, et sted hvor de unikke mennesker som ikke selv kan råbe op. A…

Vedr musik og medieværkstedet

Hvordan kan i finde på at lukke dette sted. Det er det eneste sted hvor min søn kan være. Her er en masse musik og det er det eneste der “kan få ham igang og samtidig kan han få r…

Vedr musik og medieværkstedet

Hvordan kan i finde på at lukke dette sted. Det er det eneste sted hvor min søn kan være. Her er en masse musik og det er det eneste der “kan få ham igang og samtidig kan han få r…

Det Kreative Værksted

Det Kreative Værksted har taget hånd om nogle af vort samfunds svageste borgere, givet dem en stemme og givet en mening i deres liv. Et demokratisk, åbent og visionært samfund tage…

DET KREATIVE VÆRKSTED

LUK IKKE DET KREATIVE VÆRKSTED Gennem 8 år har jeg fulgt arbejdet på Det kreative værksted (DKV) og den store indsats de gør, for at aktivere borgere med funktionsnedsættelse på v…

Det Kreative Værksted og Musik & Medieværkstedet

Det var med tristhed, at vi erfarede at der er forslag om at lukke Det Kreative Værksted i Malling og Musik & Medie værkstedet i Aarhus. Begge steder, er unikke steder, hvor borge…

Det kreative værksted

Luk ikke det kreative værksted fordi det er et godt sted og jeg var med til at starte det op

Høringssvar

Det kreative værksted skal ikke lukke da jeg kender mange der arbejder der og hver år er der julemarked både på dkv og eskegården i Beder

Luk ikke Det kreative Værksted i Malling

DkV er et helt unikt undervisnings og arbejdssted for voksne udviklingshæmmede. Et lille sted med tryghed og nærvær, opgaver og oplevelser. Det kreative Værksted er normeret til …

Vedr. forslag om lukning af Det Kreative Værksted (DKV)

Dette er høringssvar på meddelelsen om lukningen af Det Kreative Værksted - af Jan Thomsen, Pædagogudd. i Aarhus, VIA UC. Det var med en stor undren, vi modtog beskeden om forsl…

Hjerneskadeforeningen skal beskæres med 300.000 kr.

Jeg er ugentlig bruger af Hjerneskadeforeningen efter en erhvervet hjerneskade. Jeg mødes bl.a. fast med en gruppe mennesker, som jeg har lært at kende i et tidligere forløb. Vi ta…

Forringelse af livsvilkår for hjerneskadet søster

Hvis hjerneskadeforeningens aktive værksteder lukker vil det betyde stor forringelse af min søsters livsvilkår og forværring af hendes kognitive evner. Min søster går 2 x om ugen t…

Høringssvar fra FOF vedrørende spareforslag MSB - nr. 16

Høringssvar fra FOF vedrørende Aarhus Kommunes opsigelse af og reduktion af kompenserende specialundervisning for voksne MSB – nr. 16 (Høring vedrørende spareforslag 2023-2026 fra…

Det Kreativ Værksted

Jeg har været vikar flere gange og besøge tit aktiviteter som drama forestilling, åbne hus og har haft glæde med at se hvor meget betyder for alle dem som gå og arbejde hver eneste…

BEVAR MUSIK OG MEDIE VÆRKSTEDET

Kære mennesker i Århus kommune som vedtager disse beslutninger. Jeg kan kun som tidligere ansat på musik og medieværkstedet, blive stærkt bekymret over disse såkaldte spare katalog…

Det kreative Værksted

Kære Aarhus Byråd Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og viljen til at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt …

Bevar Musik - og medieværkstedet Aarhus

Musik - og medieværkstedet Aarhus er til glæde for mange: sårbare borgere, der har behov for en beskyttet arbejdsplads hvor de bliver set, støttet og hjulpet til at passe sit job, …

Stop lukning af Musik og Medie værksted

Tilbuddet for medborgere på Musik- og Medie er et unikt tilbud for udsattte medborgere. Som skatteborger har jeg forståelse for at der skal findes besparelser og jeg anerkender at …

Musik og medieværkstedet

STOP NU Aarhus kommune!!! Lad dette unikke tilbud BESTÅ….

Bevar Musik og Medieværkstedet

Jeg synes at det er forkert at i vil lukke Musik og Medieværkstedet fordi i skal spare og fordi i gør mange mennesker ked af det og vrede og jeg synes ikke i kan være det bekendt f…

Protest mod lukning af Musik og Medieværkstedet.

Den påtænkte lukning af Musik og Medieværkstedet i Århus Kommune virker helt urimelig. Først og fremmest risikerer alle de mennesker som frekventerer dette fantastiske sted at mist…

Bevar musik og medie

Det kan ikke passe at de altid går efter de svage og lige præcis Musik & Medieværkstedet er et niche værksted der går op i musik og medier folk på dette værksted rykker sig virkeli…

Musik og Medieværkstedet

Det er helt urimeligt at lukning af Musik og Medieværkstedet er kommet med i Århus Kommunes spareplaner i forbindelse med budgetforhandlingerne. Alle der har oplevet de dygtige udv…

Lukning af musik og medieværksted

Det er ikke rimeligt at handicappede holde for, når det gælder kommunale besparelser.

Lukning af musik og medieværksted

Det er ikke rimeligt at handicappede holde for, når det gælder kommunale besparelser.

Skal hjerneskadeforening lukke

Nej selvfølgelig skal hjerneskadeforeningen ikke lukke. Vi er mange Hjerneskadede der har stor glæde af foreningen. Så vil vil være en katastrofe hvis den blev lukket. Vh. Erik li…

Lukning af musik og medieværkstedet

Hvad er grunden til man endnu engang går efter de svageste i samfundet og her i byen? Musik og medieværkstedet er en fantastisk institution - og jeg har oplevet hvad det gør ved br…

Guld på gaden

En lukning af musik og medieværkstedet vil være at smide guld på gaden.. De orkestre sim kommer derfra har bevist gang på gang, at de er blandt landets bedste inden for brugerbands…

Guld på gaden

En lukning af musik og medieværkstedet vil være at smide guld på gaden.. De orkestre sim kommer derfra har bevist gang på gang, at de er blandt landets bedste inden for brugerbands…

Hjemløse og socialt udsatte

Foreningen Gadeliv beskæftiger godt 60 udsatte og sårbare borgere på socialt frikort, i skånejob og fleksjob og med omkostningskompensation. Desuden driver vi Herberget Skrænten. G…

Bevar musik og medieværkstedet

Bevar musik og medieværkstedet! I kan ikke erstatte det, og det bliver ikke billiger for jer i den lange ende. Det ville være et kæmpe tab for Århus, at meste et så veletableret…

Lukning af musik og medieværkstedet i Aarhus

Lad være med at lukke musik og medieværkstedet! Det betyder meget for mange

Lukning af Hjerneskadeforeningen

Jeg har været bruger af Hjerneskadeforeningen siden begyndelsen. Jeg er lidt anderledes end de andre derinde, da min hjerneskade ikke er medfødt. Jeg var ude for en bilulykke i som…

Stop lukning af musik og medieværkstedet

Jeg har i mit virke som pædagog, mødt menneskerne bag musik og medieværkstedet (Vi taler her både om pædagogerne, men i den grad også om brugerne af stedet). At lukke stedet vil væ…

Bevar musik og medieværkstedet

I har et velfungerende, værdsat og vigtigt tilbud til kommunens brugere. Hvorfor fjerne det, når I ikke har noget BEDRE at tilbyde dem? Dette er en unødvendigt dårlig løsning. …

Besparelse vedr. Hjerneskadeforeningen Aarhus ØstJylland

En besparelse på 300.000 vedr. Hjerneskadeforeningen er en virkelig dårlig ide, både for de berørte borgere, men også for Aarhus Kommune. Besparelsen rammer en meget svag gruppe, …

værestedet for hjerneskadeforeningen

Jeg har i flere år været bruger af værestedet og det betyder utroligt meget for mig og også for mange andre, Et så velfungerende sted må bestemt ikke lukke.

Det kreative Værksted

Kære Aarhus Byråd Vi, på Det kreative Værksted (DkV), har stor sympati for jeres arbejde for den tidlige indsats og viljen til at skabe rammerne for, at alle kan have et trygt …

Forslag om lukning af Forsorgs- og Samværstilbuddet NordByen

Se vedhæftede høringssvar.

Musik og Medie værkstedet

Jeg kender flere af musik og medieværkstedets borger og jeg synes det er forfærdeligt i ville spare dem væk de passer ikke ind andre steder og der findes ikke ligne beskyttet værks…

Stop nedlukningen af musik- og medieværkstedet

Det er kommet frem at Aarhus Kommunr foreslår at lukke musik- og medieværkstedet pr. 1/1/2024, som en del af kommunens sparekatalog. Jeg er nyuddannet pædagog fra februar 2022, og …

Bevar Musik- og Medieværkstedet!!!

Jeg er pædagogstuderende og var i min første praktik hos MUME (Musik- og Medieværkstedet). Jeg har både som ufaglært og nu som pædagogstuderende, arbejdet mange steder med målgrupp…

Musik & Medieværkstedet

Jamen kære venner det er jo helt tosset!! Hvad er det man siger om Århus? At det skulle være 'Smilets By'

Vedr. Musik og medieværkstedet

Kære Jer, håber I vil læse vedhæftede Kærlig hilsen Anne Enevold Henriksen

Livsglæde

Har været sammen med mange fra medieværkstedet igennem flere år,, der alle og altid udtrykker en speciel livsglæde, tilfredshed med livet - de er det rigtige sted, og har de tilbud…

Høringssvar til forslaget vedr. opsigelse af aftale med Musik- og Medieværkstedet

Det er meget trist, at I bl.a. påtænker at spare Musik- og medieværkstedet væk. Jeg er svigerinde til "H", der har sin dagligdag på Musik- og medieværkstedet. "H" har prøvet andre …

Lukning af Musik og Medieværkstedet

Musik og medie værkstedet må ikke lukke. Musik og medie værkstedet giver et unikt arbejdsmiljø for borgerne, hvor egenrådighed og ansvar er i fokus i en tryg, alsidig og meget kom…

Bevar Musik og medieværkstedet

Det kan simpelthen ikke være rigtigt at i vil spare Musik og medieværkstedet væk!!! Skamfuldt og uansvarligt at behandle mennesker som har det svært og med så få muligheder i forve…

Lukning af musik og medieværkstedet jf Sparekatalog Århus kommune

Musik og medieværkstedet er en nødvendighed da det er et enestående sted hvor kreativiteten og sammenholdet skaber unikke oplevelser og værdier. Dette kan ikke erstattes eller spar…

Høringssvar vedrørende Det Kreative Værksted

Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16 Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund. Sektor: 1.20 Drift, Det Kreative Værksted. Vi kan læse i sp…

Bevaring af musik og medieværkstedet

En lukning af musik og medieværkstedet vil medføre et omfattende tomrum for brugerne og den enorme flade, de berører via deres unikke arbejde. Musik og medieværkstedet skaber en pl…

Forventet nedlukning af musik- og medieværkstedet

Ovennævnte skal ikke lukkes. Musik - og medieværkstedet er unikt og kulturen er med stor betydning, der rækker langt ud over stedets grænser. Det vil have store negative konsekven…

Forventet nedlukning af musik og medieværkstedet

De skal lade vær med, at lukke fordi musik og værkstedet er det mest unikke sted i Århus. De mennesker der er i pågældende værksted, ville falde fuldstændigt igennem i de andre påt…

Høringssvar

*

Bevar Musik og Medieværkstedet

Kære kommune, Jeg forstår at det er på tale, at nedlægge Musik og Medieværkstedet, da det menes at kommunen tilbyder lignende ydelser. Det finder jeg bekymrende og i strid med mi…

Musik og mediehuset

Jeg håber for de unges fællesskab, interesser og musikfascination, at huset kan bevares. Vh Birgitte Dam

Lukning af Musik & Medieværkstedet

Kære Socialdemokratiet. Lunkningen af private tilbud som Musik & Medieværkstedet vil være en alvorlig fejl. Steder som dette er med til at sikre den frie ret af valg på velfærds…

Musik- og Medie- Værkstedet

Jeg er ikke hverken pædagog eller monetært-, professionelt- eller andet lign.- associeret med musik og medieværkstedet. Jeg er simpelt nok, bare en ven og en fan.. og mine ord om …

Nedlukning af musik og medieværkstedet

At Aarhus kommune overhovedet har til overvejelse, at lukke musik og medieværkstedet er dybt rystende. Jeg har siden musik og medieværkstedets begyndelse, fuldt med fra sidelinjen.…

Lukning af musik og medieværkstedet

I må ikke lukke dette sted

Lukning af Det kreative Værksted

Om spareforslaget, lukning af Det kreative Værksted (DkV) i Malling. Jeg har gennem mit arbejde på området for voksne udviklingshæmmede fået en stor indsigt i tilbuddene til den…

Lukning af Musik og Medieværkstedet - En fejl!

Kære jer der tager beslutninger for andre! Ta' et kig rundt på vores alles verden, har den brug for mindre fællesskab? Nej! Har vores dagligdag brug for fællesskab og fordybe…

Musik og medieværkstedet

Jeg synes at en lukning af Musik Og Medieværkstedet ville være forkasteligt. I forhold til den aktivering og glæde det giver den udsatte borger gruppe, så er det de billigste og be…

Musik og medie værkstedet

jeg Har haft kendskab til musik og medieværkstedet gennem talrige år. I mit arbejdsliv som både pædagog og fælles skole leder af skole for unge med særlige behov… har også medie v…

Musik- og Medieværkstedet

Jeg arbejder som socialpædagog og kan selv på en distanceret sidelinie se, hvilken positiv effekt musikværkstedet har for de deltagende; de bliver rummet, trods deres udfordringer.…

Skal vi spare de svageste i samfundet væk?

I snart 10 år har jeg arbejdet som frivillig og hjulpet de hjemløse i Aarhus. Jeg hjælper de hjemløse med alt, og jeg er der også på deres sidste rejse når ingen andre er. Hjem…

Lukning af Musik- og Medieværkstedet

Det ville være ganske forfærdeligt for de unge mennesker, som har tilknytning til Musik- og Medieværkstedet, hvis stedet lukkes ned. Det er et fuldstændig fantastisk tilbud, som …

Nedskæring på 300.000 kr

Når Århus Kommune vælger at beskære Hjerneskadeforeningen med 300.000 kr, vil det få store konsekvenser. I forvejen ved alle efterhånden, hvor svært det er at få "gang i hjulene" i…

Bevar Musik- & medieværkstedet

Jeg er ansat på musik- & medieværkstedet. Det har jeg været i halvandet år nu. Det er det bedste sted jeg nogensinde har været. Førhen havde jeg et skånejob i Rema 1000. Det job…

Opråb

Opråb det er vigtigt at kunne være sammen m lige Sindet som forstår ens behov Og så aligevel dyrke sin interresse for musik og Medier og lærer/undervisere der er uddannet t at …

Vedr. forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Mødestedet for mig er en tryghedsfaktor!!! Jeg vil være særligt ked af det, hvis mødestedet lukker, fordi jeg er ”handicap”, har svært at følge med den digitale udvikling. Har opl…

Hej

Det er helt forkert at spare Musik og Medieværksted ned

Mulig lukning af Musik & Medieværkstedet

Det vil i min optik være super ærgerligt hvis dette dagtilbud for folk med fysisk eller psykisk handicap blev lukket, da Musik og Medieværkstedet ikke bare fungere som opholds sted…

Aarhus Kommune har fremlagt sparekataloget for 2023 – 2026

Kære byråd Det er desværre kommet os for øre at Aarhus Kommune har valgt at foreslå at lukke "Musik & Medieværkstedet" i Aarhus kommunens nye sparekatalog for 2023-2026. Vi har e…

Forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

I mødestedet er vi alle sammen syge. Her møder vi hinanden. Vi er rigtig mange der har svært at kommuniker med omgivende samfund. For mig er mødestedet meget specielt fordi jeg føl…

Hjerne skade foreningen.

Hjerneskade foreningen giver fællesskab, social liv, mening i livet. Glæde.

Bevar Det kreative værksted

Vi er meget glade for samarbejdet med Det kreative værksted, som arbejder anerkendende og inddragende med deres brugere. Vores studerende har samarbejdet med brugere af værkstedet …

Bevar Musik- og Medieværkstedet

På Diakonhøjskolen har vi gennem de sidste år haft et spændende og givende samarbejde med Musik- og Medieværkstedet. Vores studerende på Diakoni og Socialpædagogik har været gennem…

Lukning af kulturhus og Hasle bibliotek

Jeg er ked af at I vil lukke kulturhus og bibliotek, der giver en god, trygvog stabil stemning i vores lokalområde.

Stop lukningen af Musik- og medieværkstedet i Aarhus og Det kreative værksted!

Stop lukningen af Musik- og medieværkstedet i Aarhus og Det kreative værksted! Begge steder er små trygge miljøer for 42 mennesker med udviklingshandikap, hvor de blomstrer og f…

Afvikling af Mødestedet

I Aarhus Kommunes sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale forhold og Beskæftigelse foreslås nedlæggelse af Mødestedet i lokalcenter Gellerup i henhold til 12. …

Super arbejdsplads for Human

Human er et dejligt varmt menneske . Hans verden ville bryde sammen , hvis denne dejlige arb plads forsvinder . For hvad så ??? Hele familien rammes

Lukning af media værkstedet

Hvorfor skal det lukke når det har så meget betydning for de bruger som arbejder der??

Musik værkstedet

Kære byråd i Århus kommune. Hvor er det i mener at den fra musik og medie værkstedet kan gå hen hvis den lukker? For Det er eneste sted som er tilbage i Århus og som har med musik…

Gi nu de tosser noget frirum for faen

Nemlig ja

angående lukning af Musik & Medieværkstedet

Det kan ikke passe at de altid går efter de svage og lige præcis Musik & Medieværkstedet er et niche værksted der går op i musik og medier folk på dette værksted rykker sig virkeli…

Bevar musik og medieværkstedet

Jeg har tilbragt mange timer med et brugerbandt kaldet det mumes, og synes det er helt fantastisk det arbejde, der ligger bag samt det talent det mumes har. Uanset hvor meget talen…

Lukningen af medieværkstedet

Appelere til at dette ikke lukkes Pga mangfoldigheden og den glæde der spredes broer der bygges og ilden der skabes til at ville kunne og springet videre ud i liver via dette st…

Musik og Medieværkstedet

Dårlig ide at lukke Musik og Medieværkstedet som det eneste tilbud til udviklingshæmmede. Udover stor trivsel, glæde og samnenhold får Danmark anerkendelse på handicapområdet på ve…

Bevar musik og medieværkstedet i Aarhus

Jeg har som studerende på diakonhøjskolen arbejdet sammen med The Mumes og Jesper Gadegaard i en stor del af min uddannelse indtil videre. Jeg har i 2021 deltaget i et samarbejde m…

Nedlukningen Af Musik og Medieværkstedet

Jeg synes at det er en mega dårlig ide at byrådet vælger og spare dagtilbuddene væk det kan man simpelthen ikke være bekendt det er ekstremt opslidende og hør på

Bevar musik & medieværkstedet!

Dette er et sted, hvor ildsjæle brænder for at gøre en forskel og rent faktisk gør det! Det ville være et kæmpe skridt tilbage for rigtig mange, der har brug for denne hjælpende hå…

Mulig Lukning af Musik og Medieværkstedet

Kære Aarhus Kommune. Jeg studerer pædagog og tilbage i 2021 var jeg i min første praktik ved Musik og medieværkstedet. Det skønneste sted med de mest omsorgsfulde og glade menn…

Hej

Jeg synes det er synd lukke musik og medie værkstedet når nogen person er så glade ved det

Påtænkt lukning af Musik og medieværkstedet

En lukning af musik og medievækstedet vil være helt katastrofalt. Jeg kender stedet og er kommet der som flittig gæst igennem mange år. Sidste år også som timeansat pædagog og nu i…

Musik & medieværkstedet

Jeg har arbejdet (knoklet) med pædagogisk arbejde i mere end 10 år. Værdighed, følelsen af at høre til, at kunne noget - det er begreber som man slet og ret ikke kan tillade sig at…

Lukning af medie og musikværkstedet

Det er en meget meget stor fejltagelse hvis medie og musikværkstedet lukker Som tidligere medarbejder inden for voksen handicap har jeg kendskab til flere af brugerne, og har set …

lukning af Hjerneskade forenings aktiviteter

Jeg er bruger af hjerneskade foreningen østjyland Aarhus ,jeg går til maling,kortspil og sammenværs møder 2-3 gange om ugen.Det betyder meget for min mentale helbred.

Forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Det at komme ud hjemmefra er en stor udfordring for mig, hvis man ikke ved hvor man tage hen. Mødestedet er en stor motivationsfaktor til at komme ud og på den måde ved jeg at jeg …

Vedr. forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Bare at tænke på Mødestedet føler jeg stor tryghed. Mødestedet er godt for mig , fordi i Mødestedet kan jeg snakke med andre og hygge med dem. Her jeg kan få hjælp af lederen. …

Musik- og Medieværkstedet

Musik- og Medieværkstedet er en oase i et ofte kompliceret og udfordrende liv for alle brugere. Det er er lære- og værested, som er med til at give brugerne indhold i tilværelsen o…

Hjerneskadeforeningwn

Jeg bliver meget ked af det hvis i lukker hjerneskadeforeningen, jeg kommer der hver mandag, det er et sted med masse hjertevarme, og det er et sted jeg føler mig meget velkommen. …

Musik og medieværkstedet

Jeg kender 1 af brugerne på værkstedet, og ved hvor meget det betyder for ham og hvor meget glæde de skaber for andre mennesker. De har brug for dette særlige sted, de er ikke en s…

Påtænkt lukning af Musik- og Medieværkstedet

Kære politikere Lad mig sige det kort: På trods af en historie og erfaring om, at mennesker med udviklingshandicap udvikler sig bedst i små og overskuelige tilbud, er mange kom…

Forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Mødestedet er enorm vigtigt for mig. Jeg er meget syg, både psykisk og fysisk. Jeg forstår ikke dansk. Jeg er hele tiden afhængig af andres hjælp. Jeg har oplivet at folk føle sig …

Medieværkstedet

Det er vigtigt for udsatte og syge bl.a børn, at beholde medieværkstedet, da det giver livskvalitet

Lukning af Hjerneskadeforeningen

Jeg er ystet over at foreningen skal lukke. For mig Personligt er det en katastrofe. Jeg fin en blodprop i hjernen i 2016 og sin jan 2017 været medlem af foreningen. Her går jeg ti…

Vedr. forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Jeg kommer i Mødestedet hver dag. I mødestedet møder jeg andre som jeg kan identificere mig med. Mine psykiske udfordringer har begrænset mig at indgå i andre fællesskaber. Det kan…

Vedr. forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Jeg kommer i Mødestedet hver dag. I mødestedet møder jeg andre som jeg kan identificere mig med. Mine psykiske udfordringer har begrænset mig at indgå i andre fællesskaber. Det kan…

Handicap

Hej Aarhus Kommune jeg har venner der arbejder på musik og værkstedet jeg hører den hver år til Sølund med over når de spiller noget rigtig godt musik og det er et selvmål af de l…

Forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Det betyder meget for mig, at jeg kommer i mødestedet. Det er mit andet hjem, og et sted hvor jeg føler mig anerkendt og forstået. Siden jeg er begyndt at komme til mødestedet har …

Musik on medieværkstedet

Besparelse på budgettet Lukning af musik og medieværkstedet ? NEJ nej nej det må bare ikke ske. Det betyder så utroligt meget for de mange psykiske handikappede i hverdagen, s…

Nedlukning af musik- og medieværkstedet

Jeg synes at det lyder helt grotesk, at Aarhus Kommune har planer om at nedlægge så værdifuldt et sted som musik- og medieværkstedet. I forvejen kan det være hårdt, unfair og frust…

Hjerneskaden i Århus

Jeg har fået en blodprop. Jeg bruger hjerneskade foreningen i Århus hver mandag og tirsdag.

Lukning af musik og medie værksted

Luk ikke det fantastiske tilbud, jeg arbejder selv med udviklingshæmmede og har oplevet deres koncerter mange gange, de spreder så megen glæde og vores beboere elsker når de kommer…

Musik og medieværkstedet

Jeg har både set, hørt og arbejdet sammen med musik og medieværkstedet. Varme, livsglæde og trivsel findes ikke ligende mange andre stede. Med tanke på relationel velfærd og borge…

Medieværkstedet må ikke lukke

Det er en dårlig ide at lukke medieværkstedet da det betyder en god hverdag for mange ansatte og brugere

Spareplan - Hjerneskadeforeningen Aarhus / Østjylland

Der er desværre et spareforslag, som reducerer driftstilskuddet til Hjerneskadeforeningen med kr. 300.000 fra 31.12.2023. Dette vil uværligt reducere åbningstiden, pga nedskæring …

Musik og medieværkstedet

Når der er tilbud som disse til rådighed, skal vi spørge os selv, hvad der giver mening i livet? Hvad skaber glæde og kan man give en form for lykke videre? Svaret er ja, det kan …

Save Musik & Medieværkstedet

The Music & Media Workshop is not just a valuable program for Aarhus and Denmark but is respected around the world for its innovative approach to inclusive, humane and productive c…

Musik

Lad dog de mennesker nyde deres liv med det de er gode til. Kom og hør dem, så ved I hvad jeg snakker om.

Musik- og Medieværkstedet

Rette vedkommende Lad nu være med endnu engang at lukke ned for et værested hvor folk, med problemer, har brug for at kunne yttre sig!

Musik og medieværkstedet

Jeg mener at det vil være katastrofalt at lukke musik og medieværkstedet. Jeg har fulgt stedet igennem de sidste knap 10 år og besøgt stedet et par gange. Et sted som skaber tilhø…

Musik og medieværkstedet

Jeg kan næsten kun gentage mig selv ift. mit høringssvar på lukningen af Det kreative værksted. Hvor er det et helt igennem ugennemtænkt forsøg på at spare, ved at lukke de mindre…

Skaber musik til mennesker med funktionsnedsættelser over hele landet.

I Århus er skabt et helt unikt velfungerende tilbud til en gruppe mennesker der ofte glemmes. mennesker der ellers ofte kan føle sig udstødt og ensomme. Og projektet har år på bage…

Værdighed kontra besparelser

Jeg arbejder til daglig med udviklingshæmmet ( gjort det i 22 år ) og sidder i bestyrelsen og koordinationsgruppe på Sølund musik festival. Jeg bliver vred, ked af det og frustre…

Bevar beskyttede værksteder

Folk med mentale handicaps har forskellige behov, men fælles for dem er, at de ikke altid kan lige så meget som en UDEN et handicap. Nogle kan NÆSTEN lige så meget, andre overho…

Musik og medieværkstedet

Jeg har gennem året været flittig gæst hos, og samarbejdet med musikere fra musik og medieværkstedet. Det vil være så synd at nedlægge deres sted. De har skabt meget glæde og mang…

Musik og medieværkstedet

Jeg har gennem året været flittig gæst hos, og samarbejdet med musikere fra musik og medieværkstedet. Det vil være så synd at nedlægge deres sted. De har skabt meget glæde og mang…

Påtænkt lukning af Musik- & Medieværkstedet

Vi har fået et stort chok ved meddelelsen om, at kommunen ønsker at lukke Musik & Medieværkstedet under FO. Der var engang, hvor Aarhus var den bedste by at bo i, hvis man havde et…

Lukning af Musik- & Medieværkstedet

Aarhus Kommune har i sit sparekatalog for 2023-2026 anbefalet en lukning af Musik- & Medieværkstedet. Musik & Medieværkstedet er et unikt dagtilbud for handicappede og udviklingshæ…

MUME: An invaluable program that must be preserved

Regarding MUME: This kind of program for differently-abled people is special, valuable, and needed. It is simply a fact that some people may not fit into or thrive in traditional …

Musik og Medieværkstedet

Musik og Medieværkstedet Der er med stor undren, at høre, at man planlægger en lukning. Netop nu hvor unges trivsel er i fokus og politikerne på Christiansborg holder ekstraordin…

Lukning af Musik og Medieværkstedet

Jeg har fra siden fuldt med og set resultaterne af det arbejde og det tilbud der er Musik og Medieværkstedet. Det er et unikt tilbud, og giver tydeligt nogle mennesker en hverdag…

Musik og medieværkstedet

Jeg arbejdede i en kort periode for musik og medie værkstedet. jeg var med i det man dengang kaldte Lasse Lindholm Band.Jeg kan ikke sætte mig ind i hvorfor i vil lukke et så godt …

Foreslået nedlæggelse af musik- og medieværkstedet for borgere med nedsat funktionsevne

Det er en katastrofe at der i spareforslaget foreslås lukning ad musik- og medieværkstedet. Som musikunderviser på pædagoguddannelsen og masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikli…

Vedr påtænkt besparelse/lukning på Det Kreative Værksted

Det er beskæmmende at erfare, at Aarhus Kommune har lagt i støbeskeen, at et så unikt og velfungerende værksted som Det Kreative Værksted skal lade livet - for ussel mammon! Endnu…

Musik- og Medieværkstedet

Kære Aarhus Kommune, Aarhus Kommune har altid proaktivt arbejdet med handicappedes trivsel. Forslaget om at lukke Musik- og Medieværkstedet indikerer desværre at dette ikke læng…

Vedr påtænkt lukning af Musik- og Medieværkstedet

Det er en skændsel at påtænker at lukke et tilbud som dette. Der er tilknyttet en gruppe af borgere, som ikke uden videre vil kunne tilknyttes andre lignende værkstedstilbud - idet…

Musik og medieværkstedet MÅ ikke lukkes

Velfærdssamfundet må og skal gi plads til at alle mennesker kan leve et værdigt liv og at pårørende kan fungere uden at gå under pga bekymringer for trivslen hos deres omsorgs kræv…

Angående at lukke musik og medie for brugere i Århus

Hejsa. Jeg har personligt arbejdet sammen med The Mumes og set hvor meget det gør i deres hverdag at have dette at vågne til. De snakker alle 4 om hvor vanvittigt glade de er og …

Musik og medieværkstedet

Jeg udtaler mig om musik og medieværkstedet Det er et godt sted for folk der har et handicap de lærer så mange ting De er glade når de kommer der hen og de har lyst til og vær…

Vedr. lukning af Musik & Medieværkstedet

Kære Aarhus Kommune, Jeg har fulgt Musik & Medieværkstedet og særligt bandet "The Mumes” som ven af et medlem. Hvis man følger lidt med her, er det tydligt at der skabes fællessk…

Forfærdeligt forslag

At det overhovedet kommer på bordet at Musik- og Medie værkstedet i Aarhus skal spares væk, er ikke blot pinligt, men udstråler desuden, at kommunen er fuldstændig ligeglade med de…

Musik og midie

Det er et godt band og vi kan ikke undvære dem og hvorfor skal det gå ud over os

Musik & Medieværksted

Bevar normalitet, livskvalitet og fællesskab.

Lukning af MUSIK & MEDIEVÆRKSTEDET i Aarhus

Jeg synes at lukningen af Musik & Medieværkstedet i Aarhus er en kæmpe stor fejl. Musik & Medieværkstedet bringer formål i livet og livsglæde til en gruppe mennesker, som har kæmpe…

Lukning af musik&medieværkstedet

Små unikke steder båret af ildsjæle KAN noget! De kan skabe nærvær, netværk, mening, tilhørsforhold, individualitet, fællesskab, identitet! Musik KAN noget! Det kan skabe glæde, s…

Behold musik og medieværkstedet

Vedr. lukning af Musik & Medieværkstedet Kære Aarhus Kommune Jeg selv er ikke en af de såkaldte "brugere" af Musik & Medieværkstedet. Men jeg har som chauffør i flextrafik of…

Musik og medieværkstedet

Musik og medieværkstedet Har formået at skabe enorm livsglæde hos mange mennesker. At fjerne det er grotesk. Glæden det giver er uvurderligt. Bevar det, Aarhus Kommune. Det er livs…

Musik og Medieværkstedet

Jeg skriver, fordi jeg ikke mener, man bør spare på et område, der, i mine øjne, er så stort et potentiale i. Musik og Medieværkstedet formår at bygge bro mellem grupper af mennesk…

Musik og medieværkstedet

Synes det vil være en kæmpe fejl at lukke stedet ned. I fratager en masse dygtige handikappede muligheden for at udvikle sig inden for musik og medier. P

Et gulvtæppe til 7 millioner eller lukke musik og medie værkstedet. Hvad skal vi vælge?

Århus Kommune det er simpelthen en ommer. Gå venligst tilbage i tænkeboksen, og kig spareplanerne igennem en gang mere. Det er urimeligt på et plan, som kun kan give en utrolig …

Aarhus Musik og medie værksted

Musik og medie værkstedet er meget mere end et værksted. Det skaber en tilværelse og udvikler folk der har brug for det, så de ikke blot er nogen der skal tages af og placeres

Behold musik og medieværkstedet

Behold musik og medieværkstedet Som aktivt tilbud! Nedlukning vil ha store negative konsekvenser..

Musik og medieværkstedet

At i vil tage den glæde, fra allerede hæmmede mennesker, burde være strafbart i sig selv. På musik og medieværkstedet får disse dejlige mennesker mulighed for at udleve deres drø…

Musik og Medieværkstedet

Jeg syntes det ville være en skam at lukke noget med så godt et formål, der har hjulpet så mange mennesker med at få en bedre tilværelse, jo mere man fjerne sådan nogle steder som …

Musik & Medieværkstedet bør forblive!

Jeg blev dybt berørt over, at Aarhus kommune forslår at lukke det eneste tilbud med musik og medier for udviklingshæmmede ned! Kort og godt forstår jeg ikke, hvorfor de skal nedpri…

lukning af Hjerneskade forenings aktiviteter

d. 14nov.2022

Lukning af Music & Medieværksted Århus

Hej Jeg er rystet over beslutningen om at lukke stedet som giver min søn og andre brugere så meget glæde stolthed og en plads som giver dem en rigtig god livskvalitet. Den stol…

Musik & Medieverkstan Aarhus

I just read about that Musik & Mediaverktstan is about to face a closedown by 1/1 2024. Please, it must not happen!! Me and my organisation i Lund Sweden that also work with cult…

Lukning musik og medieværksted

Det er trist at I bare har tænkt tanken på at lukke noget som bare er med til at give en masse mensker så meget glæde, og fungere. I har så travlt med at fjerne alt for de handic…

Hjerneskadeforeningen

Det vil være et stort tab hvis foreningen må lukke pga nedskæringer - værestedet er en grundpille for mange brugere - et trygt sted at være når man er afasiramt, bevægelseshæmmet e…

Hjerneskadeforeningen

Det vil være et stort tab hvis foreningen må lukke pga nedskæringer - værestedet er en grundpille for mange brugere - et trygt sted at være når man er afasiramt, bevægelseshæmmet e…

Musik og medieværkstedet

Det er da vigtigt at udviklingshæmmede har musikken. Og andre udviklingshæmmede har nogen at spejle sig i til diverse optrædener.

Lukning sf musik og medie værkstedet

Det vil være en kæmpe fejl at lukke musik og medie værkstedet. Jeg har med egne øjne set den livs kvalitet og livs glæde, som dette tilbud giver brugerne. Det er et tilbud som give…

Musik og medie for udviklingshæmmede

Som leder ag Gnags har jeg gang på gang fremhævet netop the Mumes og Aarhus Kommunes musik-og medie-strategi for udviklingshæmmede, Disse hårdtarbejdende slidere, deres smukke, smu…

Lukningen af Musik og medievärkstedet

Det er uhört at et tillbud som er det eneste og det bedste skal lukkes. Det vil komme til at beröre de svaga igen og dem skal vi virkelig passe på. Så jeg stemmer helt klart for at…

Sparekatalog for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Er meget uenige i denne besparelse.

Vedrørende lukning af Musik og Medieværkstedet

Jeg udtaler mig på baggrund af min praktikperiode som pædagogstuderende på Musik og Medieværkstedet. MUME er et sted, hvor livskvalitet, fællesskab og en utrolig hverdag finder ste…

Musik & Medieværkstedet

Det er blevet mig bekendt, at kommunen planlægger at lukke Musik & Medieværkstedet som led i en sparerunde. Så længe jeg kan huske, har min onkel med downs syndrom “gået på arbe…

Lukning af Musik og medieværkstedet

Nu har jeg været i praktik ved musik og medieværkstedet og set hvor glade og godt humør de ansatte/borgerne på stedet, er for at komme på arbejde og det går lige i hjertet på en. D…

Musik og Medieværkstedet

Det vil være et så forkert sted at spare! - Musik og Medieværkstedet er et enestående tilbud til en gruppe sårbare medborgere. Jeg har ikke direkte forbindelse da jeg bor i Kbh, me…

Uttalelse Musikk & Medieverkstedet

Musikk og medieverkstedet er medvirkende til at musikk deles over landegrenser! I Norge har vi hatt stor glede av samarbeid, konserter og kulturutveksling. Musikk er medisin og…

Multimedie værkstedet

Det vil være en katastrofe at lukke dette sted,som er til glæde for utroligt mange,ikke kun dem som synger og spiller ,men også for de mange som lytter til musikken og sangen og nå…

Besparelser

Det var dog utroligt, som besparelser nu, vil man osse spare tænker på at lukkehjerneskade foreningen, hvor vi er mange mennesker, som har stor glæde af at komme , dels til social…

Hjerneskadeforeningen, Århus

Jeg har modtaget information om beskæring af tilskud til foreningen. Jeg har været frivillig i 5 år og oplevet så mange har fået hjælp til meget, men også kunnet udvikle forskelli…

Fjern ikke det dette tilbud!

Jeg vil gerne ytre min største modstand på nedlukningen af Musik og Medieværkstedet. Jeg mener, at ved denne nedlukning fjerner man en af Aarhus Kommunes mest innovative og unikke …

Forslag om lukning af Mødestedet i Gellerup

Jeg vil være rigtigt ked af det hvis Mødestedet afvikles. Hvor skal jeg få hjælp hvis mødestedet lukkes. Mødestedet personale er som brandfolk. De bidrager med til at slukke min ps…

Musik og Medieværkstedet

Jeg synes personligt at det er en rigtig dårlig ide at musik og medieværkstedet er en af de der skal lukke det er simpelthen ikke rimeligt at det gå ud over os sårbare borger i kan…

Musik og Medieværkstedet

Jeg synes personligt at det er en rigtig dårlig ide at musik og medieværkstedet er en af de der skal lukke det er simpelthen ikke rimeligt at det gå ud over os sårbare borger i kan…

Sparekatalog

Musik-og medieværkstedet

evt lukning af aktivitet på hjerneskade centret aarhus

spar venligst ikke her. jeg er hjerneskadet, og venstre side lammet samt flere andre udfordringer.nyder den ene gang om ugen at komme lidt ud, se andre ligestillet og udfordre mig …

vedr lukning af mødestedet i Gellerup

jeg vil være meget kede af at mødested skal lukkes jeg møde op hverdag på stedet hvor medarbejderen er meget hjælpsom når jeg er der jeg få fuldstøtte fra medarbejderne stede…

Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland

Jeg underviser på et keramikhold i Hjerneskadeforeningen Aarhus og jeg ser hvor meget det betyder for mine kursister at kunne komme afsted og arbejde med noget kreativt. Jeg ser hv…

HJERNESKADEFORENINGEN

Lukning af Hjerneskadeforeningen vil betyde, at tilbud/aktiviteter som min hustru benytter sig af efter operation for hjernetumor forsvinder. Så vidt jeg ved har kommunen ikke til…

Hjerneskadeforeningen Østjylland

Jeg er så glad for at have mulighed for at komme i Hjerneskadeforeningen Østjylland. Jeg går til Glaskunst, Mindfulness og Kreativt Værksted med ligesindede, som har hjerneskader. …

Besparelse af tilskud til hjerneskadeforeningen.

Jeg undrer mig og føler mig som Aarhus-borger med hjerneskade mig virkelig ramt af jeres besparelse på min virkelige fantastiske forening med jeres beslutning om, at spare vores ti…

Besparelse i Hjerneskadeforeningen

Hvis der ikke bliver fundet 300.000 kr. til Hjerneskadeforeningen i Aarhus/Østjylland, betyder det at foreningen må lukke. Og jeg mister mit arbejde som jeg elsker. Brugerne mister…

Musik & Medieværkstedet

Jeg kommer fra det almene arbejdsmarked, hvor jeg igennem 10 år dagligt følte mig misforstået og ikke god nok. Fysisk kunne jeg heller ikke holde til at være på det almene arbejdsm…

Hjerne skade foreningen. Fagperson

Stort tab for sårbare mennesker med Hjerneskader.. Hjerneskade foreningen giver fællesskab, glæde og livskvalitet.

Besparelse af Musik & Medieværkstedet

Jeg er opvokset med et massivt underskud på stimuli. Jeg har boet det meste af min ungdom i forskellige plejefamilier, med base i Bispehaven. Jeg var på vej ud af en kriminel vej, …

Musik & Medieværkstedet

Jeg synes ikke at i skal lukke Musik & Medieværkstedet fordi at man kan komme ud og få nye venskaber. Jeg har været på Musik & Medieværkstedet i et års tid - først i STU praktik og…

Musik og Medieværkstedet

Jeg hedder Winnie og er 40 år gammel. Jeg har en psykisk syg mor, som jeg har passet siden jeg var elleve år gammel. Det har påvirket min udvikling, og gør at jeg ikke kan fungere …

Musik & Medieværkstedet

For 5 år siden var jeg ansat i en vuggestue som medhjælper. Jeg blev i perioden rigtig syg med spiseforstyrrelse. Jeg havde det dårligt, var ensom og jeg blev mere og mere presset …

Spareplan - Hjerneskadeforeningen Aarhus / Østjyllan

I spareforslaget reduceres driftstilskuddet til Hjerneskadeforeningen med 300.000 fra 2024 samt forslag om at reducere åbningstiden, dvs. mindre personale. Lokalafdelingen yder en…

Musik & Medieværkstedet

Kære kommune. Jeg har været med helt fra starten i 1989 og spiller guitar i THE MUMES. Jeg har udviklet mig meget og har i dag et skånejob som pedel på Musik & Medieværkstedet ve…

Musik & Medieværkstedet

Jeg er træt at i begynder at bestemme at det skal lukke på Musik & Medieværkstedet. Jeg er træt af at der skal spares på Musik & Medieværkstedet. I skal tage hensyn til Jørgen. Jeg…

Lukning af min arbejdsplads

Jeg hedder Christian og er 30 år gammel. Jeg har været ansat på musik og medieværkstedet i snart 3 år. Jeg har aldrig før følt mig så glad og tryg som jeg gør her. Her er der plads…

Musik & Medieværkstedet

Jeg hedder Martin. Det er en dårlig at lukke Musik & Medieværkstedet. Vi laver musik og vi laver medie og det er en arbejdsplads hvor vi laver alt. Vi laver også computere og har …

Lukning af Musik & Medieværkstedet

Mit navn er Toni. Jeg er meget utilfreds over at Musik & Medieværkstedet skal lukke. Jeg har det godt der. Jeg arbejder på medielinien og en gang imellem tager jeg på nogle ture. …

Nedlukning af Musik & Medieværkstedet

Mit navn Dennis. Jeg er ansat på Musik & Medieværkstedet som journalist. Jeg kan lide at arbejde her da jeg får lov til at lære meget om at optage og redigere film. Jeg kan li…

Nedlukning af Musik & Medieværkstedet

Mit navn er Gitte. Jeg arbejder på Musik & Medieværkstedet. Jeg har været der i 20 år og er meget glad for og tryg ved at være der. Jeg er journalist på medielinien, hvor jeg inter…

Høringssvar vedr. sparekatalog og lukning af Det Kreative Værksted i Malling

Som pårørende til en bruger af Det Kreative Værksted i Malling, vil jeg kraftigt anbefale at de foreslåede sparetiltag ændres, så Det Kreative Værksted fortsat kan eksistere i sin …

Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16 Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund. Sektor: 1.20

Høringssvar vedrørende Spareforslag 2023-2026 MSB – nr. 16 Opsigelse og reduktion af aftaler med oplysningsforbund. Sektor: 1.20 Drift, Musik - og Medieværkstedet. Vi kan læse…

Forslag om lukning af Forsorgs- og Samværstilbuddet NordByen

Vedhæftet pdf-fil:

Forslag om lukning af mødestedet i Gellerup

Jeg har efter en længere periode i samarbejde med mødestedet haft en positiv selvudvikling, som har gjort min tilværelse i Gellerup mere rigt på fællesskab og gjort mig til en mere…

Høringssvar til Aarhus Kommunes sparekatalog vedr. forslag om afvikling af mødestedet i Gellerup

Jeg skriver dette høringsbrev som pårørende, fordi jeg har hørt at mødestedet muligvis skal afvikles. Jeg er bekymret for min onkel, som i en længere periode har været fast bruger …

Lukning af Det Kreative Værksted i Malling

Jeg kender to, der til dagligt er på Det Kreative Værksted, og ved hvilken stor glæde, det giver dem at komme der. Det er et ærgerligt sted at spare, da det virkelig er et sted, de…

Udviklingsplan MSB

Høringssvar vedhæftet

Spareplan MSB

Høringssvar vedhæftet

Vedrørende Det Kreative Værksted i Malling.

At Århus kommune ønsker at spare Det Kreative Værksted væk i forbindelse med besparelser for, at kunne skabe ny udvikling og optimering af tilbud indenfor voksenhandicap, giver ing…

Vedr. lukning af Musik & Medieværkstedet

Kære Aarhus Kommune, Jeg er en af de såkaldte "brugere" på Musik & Medieværkstedet. Jeg er sendiagnoseret autist, og har i mange år udviklet stress over ikke rigtigt at passe ind …

Lukning af musik og medieværkstedet og det kreative værksted i Malling

På et af de bofællesskaber jeg er afdelingsleder for, beskæftiges flere af borgerne ved musik og medieværkstedet og det kreative værksted. Årsagen til, at borgerne er tilknyttet d…

BEVAR BOSTEDET ELLENGÅRDENS PLADSER

Der er gode økonomiske og faglige begrundelser for at bevare Bostedet Ellengårdens fulde kapacitet! Behovet er der for alle pladser, det bliver dyrere at spare - og vi giver i den…

Det Kreative Værksted i Malling

Jeg er pårørende til en person, som hver dag kommer på Det kreative Værksted. Det betyder utroligt meget for hende at komme til et velfungerende og imødekommende sted og det vil væ…

Lukning af Det kreative værksted i Malling

Det vil være en katastrofe at lukke Det kreative værksted i Malling. Jeg skriver som pårørende til en hjerneskadet og psykisk syg søn. Der findes ikke i århus kommune et sted min…

Det kreative værksted i Malling

Jeg har kæmpet en årelang strid med Århus kommune, om at få min datter på Det Kreative Værksted i Malling. Endelig lykkedes det. Det er det eneste sted, hun passer ind, og hun har …

Vedr. Det Kreative værksted i Malling

Det er en misforstået besparelse, når kommunen vælger at placere borgere med særlige behov i større fælleskaber. Disse borgere bliver ofte ekstra påvirket af deres omgivelser - fx …

Det Kreative Værksted i Malling

Vælger Aarhus Kommune af sparehensyn at lukke et velfungerende undervisnings- og aktivitetstilbud som Det Kreative Værksted (DKV) i Malling, vil det være som at skyde sig selv i be…

Det KreAtive værksted i Malling.

Uklogt at lukke et velfungerende KreAktiv Værksted i Malling.Hvad stiller man så op med brugerne. ? Det der ser ud som en besparelse,bliver en udgift,som bare er placeret et andet …

Lukning af Det Kreative Værksted

Indtil december 2021 var jeg ansat på Majvænget i Højbjerg , i 29 år . En stor del af beboerne som ikke kunne trives på de øvrige aktivitetstilbud de fik tilbudt , fandt ro og try…

Det Kreative Værksted i Malling

Vi er heldige på Malling Skole, fordi vi i min klasse har et samarbejde med Det Kreative Værksted. Så sent som for 2 uger siden var vi til en forestilling på Det Kreative Værkste…

Vedr. Evt nedlæggelse af Det Kreative Værksted i Malling

Åhh nej - det må ikke ske!! DKV er et helt unikt sted- og findes ikke andre steder - mig bekendt! Min søster der er udviklingshæmmet har gået her i mange år. Hun stortrives her og…

Høringssvar vedr. konsekvenser ved lukning af Musik & Medieværkstedet

Sølund Musik-Festival Har siden 1996 været samarbejdspartner til Musik & Medieværkstedet. Som verdens største festival for- og med mennesker med udviklingshandicap har vi oplevet h…

Forslag om lukning af det Kreative værksted

Det Kreative Værksted i Malling er et forbillede for, hvordan man kan støtte udviklingshæmmende med forskellige udfordringer i alle aldre, således at de oplever fællesskab, netværk…

Det kreative værksted - Malling

Som pårørende til en handicappet person der er en aktiv del af Det kreative værksted kan jeg kun sige at det ville være en stor fejl at lukke et velfungerede værksted/tilbud, der t…

Det Kreative Værksted i Malling

Der er i sparekataloget lagt op til at afslutte samarbejdet med Det Kreative Værksted (DKV) i Malling, og dermed de facto lukke tilbuddet, hvilket vil være en stor fejltagelse. De …

Besparelser i Aarhus Kommune

Høringssvar vedr. besparelser i Aarhus Kommune I spareforslaget skal Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjyllands samarbejdsaftale fra 2024 nedskæres med 300.000. Vi mener beslutning…

Lukning af Det Kreative Værksted

Indtil december 2021 var jeg ansat på Majvænget , i 29 år. En del af beboerne kunne ikke trives på de øvrige aktivitetstilbud de fik tilbudt , fandt tryghed og rummelighed hos DK…

Musik og medieværkstedet i Århus

Jeg har været i praktik ved medieværkstedet og har på egen hånd set hvor fantastisk et sted det er, ikke blot for medarbejderne, men aldeles også for de borgere som er der. Dette s…

Værestedet i Jægergårdsgade

Som situationen er nu, åbner Værestedet i Jægergårdsgade først klokken 13.00 i weekenderne. Det har fået brugerne til at søge over til Naapiffik om formiddagen i weekenderne, med d…

Vedr. Det Kreative værksted i Malling

Det er en misforstået besparelse, når kommunen vælger at placere borgere med særlige behov i større fællesskaber. Disse borgere bliver ofte ekstra påvirket af deres omgivelser - fx…

Det kreative Værksted

DET KREATIVE VÆRKSTED I MALLING Jeg har kæmpet en årelang strid med Århus kommune, om at få min datter på Det Kreative Værksted i Malling. Endelig lykkedes det. Det er det enest…

Det kreative Værksted

DET KREATIVE VÆRKSTED I MALLING Jeg har kæmpet en årelang strid med Århus kommune, om at få min datter på Det Kreative Værksted i Malling. Endelig lykkedes det. Det er det enest…

Lukning af Det Kreative Værksted i Malling

Vælger Aarhus Kommune af sparehensyn at lukke et velfungerende undervisnings-​ og aktivitetstilbud som Det Kreative Værksted (DKV) i Malling, vil det være som at skyde sig selv i b…

Lukning af Det Kreative Værksted i Malling

Jeg skriver som pårørende til en hjerneskadet og psykisk syg søn. Det vil være en katestrofe for min søn hvis Det kreative værksted lukkes. Og ikke kun for min søn men også for d…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69