Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sparekataloget og udviklings-og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

DH Aarhus er meget glad for den omprioritering og prioritering der har fundet sted i budget 2023, som har medført at handicapområdet har fået tilført væsentlige flere midler, og at der arbejdes med mere langsigtede løsninger i forhold til de mangeårige økonomiske udfordringer på handicapområdet.
DH Aarhus er dog bekymret for at en del af spareforslagene alligevel på længere sigt vil medføre større udgifter til handicapområdet, da nogle af spareforslagene kan få konsekvens for de øvrige magistratsafdelinger. Eksempelvis vil de mange besparelser i MBU få betydning for MSB, ligesom ændret visitation til BPA i MSB får betydning for budgettet i MSO.
I DH Aarhus er vi meget glade for at vores svageste borger med handicap på bosteder endelig bliver prioriteret og håber også grundnormeringen fremover bliver yderligere opnormeret på bostederne, men vi er meget kede af at andre handicapgrupper så skal være en del af spareforslagene med de negative konsekvenser det vil betyde for dem. DH Aarhus vil anbefale at der i stedet blev satses på besparelser gennem nedbringelse af sagsbehandlingstider, øget dialog med borger og en forsat forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen.

I forhold til de enkelte spareforslag i MSB er vi i DH Aarhus bekymret for nedenstående forslag og har følgende bemærkninger:

5: Tilpasning af serviceniveauet på kørselsområdet.
Vi vil anbefale at man venter med ændringer indtil arbejdet i den omtalte projektorganisering er færdiggjort og ikke mindst at repræsentanter fra brugergrupperne inddrages.

11: Øget selvforsyning.
Vi er enige i at det selvfølgelig er borgerens støttebehov som skal være afgørende for det rette tilbud, herunder om det skal være internt eller eksternt. Vi er i DH Aarhus dog bekymret for at et sparekrav vil betyde et pres på sagsbehandlerne, som vil betyde, at det ikke altid vil være den bedste løsning der vælges.

13: Investering i sundhedsfaglig medarbejder for bedre visitation på BPA - området.
DH Aarhus har svært ved at se fornuften i forslaget om en sundhedsfaglig medarbejder. Vi er meget bekymret for om det vil betyde indskrænkning i mulighederne for at få en BPA -ordning, og vi tror ikke på at det vil give den anførte besparelse. Desuden fremgår det ikke, om forslaget vil omfatte alle BPA - brugere, eller om det ” kun ” går på ny visiterede. Endelig fik handicaprådet på et møde med rådmanden oplyst, at formålet med forslaget er at spare på vikarudgifterne. Det er DH Aarhus opfattelse at forslaget skal tages af bordet, og en evt. ændring af BPA- ordningen først gennemføres efter en grundig dialog med brugerne.

16: Opsigelse og reduktion i aftaler med oplysningsforbund.
Besparelsen til den kompenserende undervisning i FOF – FO og Blindes Oplysningsforbund med 50 pct., vil have store negative konsekvenser. Den kompenserende undervisning er af stor betydning for at mennesker med udviklingshandicap, bevægelseshandicap og synshandicap kan få en aktiv tilværelse. DH Aarhus savner en argumentation for at man pludselig forslår denne reduktion og anbefaler klart at besparelsen tages af bordet.


17: Eftersyn af samarbejdsaftaler og dagsaktiviteter.
En reduktion af samarbejdsaftalen med Hjerneskadeforeningen på 300.000 kr, vil sandsynligvis betyde at tilbuddet bliver nødt til at lukke. I DH Aarhus anbefaler vi at man udskyder beslutningen og først træffer evt. beslutning efter en dialog med Hjerneskadeforeningen og sikre at beslutningsgrundlaget er korrekt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mogens Toustrup

Indsendt

24/11/2022 11:02

Sagsnummer

HS6244618

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69