Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nedskæringsforslag i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

SOCIALPOLITISK FORENING JYLLAND-FYN
MSB HØRINGSSVAR VEDR. SPAREKATALOG (SK) og UDVIKLINGS- OG OMSTILLINGSPLAN (U&O) - Social- og Beskæftigelsesafdelingen

Beskæftigelsesområdet
(SK 1-5, U&O tema 4)
SK2 Nedlæggelse af arbejdsgiverpuljen er vel en ren overvæltning af udgift til andre magistratsafdelinger, hvorfor virkningerne vil ses på afdelingernes personale-beskæftigelses-budgetter -5.000 -10.000 -10.000 -10.000
Generelt skal bemærkes, at de udgiftsbeskæringer der forventes i U&O som følge af, at flere hjemløse og mennesker med handicap forventes at komme i arbejde, ikke ses afspejlet i mer-indsats i beskæftigelsesforvaltningen. De omfattende beskæringer i jobcentrene må vel alt andet lige forventes at give megen tumult og dermed risiko for sværere prioritering af indsatsen for hjemløse og handicappede.
Mindre satsning på udsigtsløse ressourceforløb må hilses med tilfredshed.

Hjemløse- og forsorgs-området:
SK 8-9-10, U&O tema 2
Socialrådmanden antager, at intensiveret Housing First indsats vil mindske antallet af brugere af akutpladser og væresteder samt brug af forsorgshjem, ikke mindst unge brugere – hvorfor det vil være uproblematisk at skære ned på antal pladser og medarbejdere. (Sparekataloget 8-9-10)
HVIS flere unge hjemløse kommer i bolig og får job/uddannelse – og får en sådan støtte, at de kan bevare bolig og job/uddannelse – ja, så kan antagelsen måske vise sig rigtig og nedlukningen hhv. beskæringen af åbningstid på værestederne være uproblematisk. I U&O planens tema 2 Hjemløse omtales ikke sådan mer-støtte. Ejheller mer-indsats fra Beskæftigelsesafdelingen.
Housing First-strategien forudsætter i øvrigt, at der er små, almene lejligheder, som er til at betale, til rådighed. Men der er allerede meget lang venteliste hos kommunens akut-boligtildeling... og der forventes massenedbrydning af gode lejemål i vestbyen.

Psykiatri- og Handicap-området
SK 11-14, U&O tema 3
SK 11-12 ”Hjemtagning” og ”Bedre grundnormering – færre tillægsydelser” - er forslag om, at færre ansatte i botilbud, i alt 13 årsværker, skal tage sig af flere brugere. De fleste botilbud er i forvejen meget sparsomt normeret personalemæssigt. Selvom en bedre grundnormering i sig selv er en god idé, er den samlede effekt: færre ansatte. Det kan næppe undgå at stresse bostedernes ansatte og beboere yderligere.
U&O-planens indeholder forslag om personaleudvidelser i tema 3 pkt 3.3 (4), 3.6 (1) 3.7 (12) og 3.9 (12) – de eneste steder, hvor man opererer med flere folk til at passe det ekstra arbejde. Særligt bemærkes om 3.7, at mindskelse af sagsantal pr rådgiver til noget mere forsvarligt, kan være en egentlig forbedring. Men det forekommer lidet overbevisende, at de forudsatte udgiftsreduktioner ved en lille forøgelse af antallet bostøttepersonale (3.9) i øvrigt vil kunne opnås – og da slet ikke på blot et år. Vi frygter, at de forudsatte besparelser vil blive udmøntet som rammebeskæringer – grønthøsterbeskæringer – med ringere vilkår for brugere og ansatte til følge.
SK 13 – ansættelse af en sundhedsperson til at presse timetallet pr bruger ned på BPA området - peger på endnu sværere levekår for mennesker med et betydeligt handicap.
SK 16 og 17 – nedlæggelse af forskellige tilbud, væresteder m.v., for mindre grupper brugere med svære handicap – Det Kreative Værksted, Medieværkstedet, Oplysningsforbundene, Hjerneskade-foreningen, Skiftesporet, Fristedet, Mødestedet – og henvisning af de pågældende mennesker til ”andre meningsfulde fællesskaber” vil uundgåeligt medføre, at en større del af de pågældende brugere reelt vil blive efterladt i ensomhed og væsentligt mindsket livskvalitet. De allerede indkomne høringssvar peger entydigt i samme retning. Århus vil blive en koldere kommune ved realisering af disse nedskæringsforslag.

U&O TEMA 5 – DIGITALISERING, AFBUREAUKRATISERING OG ADMINISTRATION
De beskrevne tiltag og udgiftsreduktioner forekommer lidt luftige.

U&O TEMA 6 - RESSOURCERNE SKAL BRUGES, HVOR DE SKABER MEST VÆRDI
Overskriftens bestræbelse kan ingen være uenig i.
6.1 FGU: her belyses ikke, om den mindre-end-forventede efterspørgsel har sin oprindelse i mindre tilgang end forventet og/eller større frafald end forventet.
I øvrigt er overførslen af de 30 mio til det specialiserede socialområdet (del af de 115 mio) vel en rent regnskabsteknisk affære.

U&O TEMA 7 - KORTLÆGNING AF BYGNINGSMASSEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE
7.2 Lavere husleje i Værkmestergade vil naturligvis være en god ting.
7.3-7.4 Salg af Katrinebjergvej 83 bør – ikke socialpolitisk men – byhistorisk overvejes nøje, især hvis salg påtænkes med henblik på nedrivning. Det fremgår ikke, om tilsvarende overvejelser vil være relevante ved 7.4
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Viggo Jonasen

Indsendt

24/11/2022 12:21

Sagsnummer

HS5632637

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69