Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ryhave Kollegiet er meget mere end en kaffeklub, der tilbyder sociale aktiviteter

Ryhave Kollegiet er MEGET mere end en kaffeklub, der tilbyder sociale aktiviteter

Vi skriver dette som medarbejdere, der undrer os og bekymrer os over at Ryhave Kollegiet er kommet med i sparekataloget.

Vi ser Ryhave Kollegiet som en tidlig indsats og tryg base for en gruppe gravide og enlige mødre og dermed en vigtig investering i deres børns liv.

Vi finder det væsentligt at fremhæve, at sparekataloget ikke indeholder en fyldestgørende beskrivelse af den reelle indsats på Ryhave Kollegiet. Beskrivelsen lægger vægt på de sociale arrangementer der afholdes for familierne, hvilket dog kun er en meget lille del af den daglige indsats på Ryhave Kollegiet. Der foregår dagligt et stort pædagogisk og socialt arbejde i samarbejde med den enkelte familie og i stor respekt for en viden om, at fundamentet for et godt liv bliver lagt i den tidlige barndom.

Kendt personale - En betydningsfuld beskyttelsesfaktor
Den tætte kontakt og sparring med en fast kontaktperson som kender familien har, sammen med det fællesskab som tilbydes, en afgørende betydning for familiernes trivsel og udvikling.

Ryhave Kollegiets personale ses som en betydelig beskyttelsesfaktor i forhold til det enkelte barn og den enkelte familie. Med afsæt i den relationelle indsats ses det i dagligdagen, hvordan familiernes problemløsningsfærdigheder udvikles og hvorledes deres evne til at opbygge og vedligeholde positive venskabsrelationer udvikler sig til varige netværk.

Kendt personale - En tryg base for udvikling
Vi oplever, at Ryhave Kollegiet er en tryg base på et sårbart tidspunkt i de unge kvinder og familiers liv. At være ung alenemor er som udgangspunkt et sårbart tidspunkt i livet. Hvis man ud over dette har andre udfordringer og et spinkelt netværk, bliver tilbuddet om en tryg base afgørende for en god trivsel og udvikling for både barn og mor.

Let tilgængelig støtte og opbakning lige der, hvor livet udfolder sig og gør knuder, har afgørende betydning for familiernes håb og mod til at komme videre med det, der kan være svært.

Hvis medarbejderne tages ud af kollegiet, fjernes grundlaget for den trygge base og familierne overlades til sig selv. Familierne kommer ofte med en baggrund, der er præget af en utryg og turbulent opvækst og vi kan derfor være bekymrede for, at den manglede støtte og opbakning i hverdagen betyder, at de ikke får den samme mulighed for at ændre på det mønster, de selv har med sig.


Kendt personale – En helhedsorienteret indsats
Indsatsen på Ryhave Kollegiet er en helhedsorienteret indsats, hvor der dagligt arbejdes i et tæt samarbejde med den enkelte familie. Der arbejdes med kompleksiteten i at afklare belastende og traumatiske forhold, såvel som individuelle forhold, familieforhold, sociokulturelle forhold samt tidligere skoleerfaringer.

I samarbejdet med de unge mødre er der fokus på, hvordan de kan tage hånd om det, der kan udfordre og være svært. Dette samtidig med at der arbejdes med at skabe overblik over eget liv samt hjælp til at tage valg og holde fast i de mål de sætter for sig selv og deres barn.
Vi er bekymrede for, at familierne ved mangel på kontinuerlig mulighed for støtte vil miste overblik og retning i livet og ikke kommer i mål med en uddannelse.


Kendt personale - Tidlig indsats i tæt samarbejde med den enkelte familie
På Ryhave Kollegiet er der let adgang til en faglig, kompetent rådgivning tilrettelagt og målrettet den enkelte familie. Personale i hverdagen giver mulighed for løbende sparring, regulering samt råd og vejledning. Vi oplever, at dette afhjælper frustrationer, impulsive handlinger samt afhjælper problemstillinger inden de vokser sig store.
Som eksempel afbødes mange opkald til vagtlægen, der handles rettidigt på frister og tages hånd om bekymringer inden de vokser sig store.

Den tætte kontakt og relationsdannelse med den enkelte familie ses tydeligt at ”åbne døre” til samarbejdet med familierne. Udviklingen i de enkelte familier kan folde sig ud, når relationen er til stede og familierne trygt kan læne sig ind i den støtte som tilbydes.
Ryhave Kollegiet er således en tidlig og forebyggende indsats, som understøtter familierne i at tage ansvar og handling i deres eget liv.

Den lettilgængelige støtte af kendt personale hjælper til at få øje på udfordringer, mens børnene og udfordringerne er små. Personalet har desuden en vigtig rolle i forhold til at bygge bro til at kunne tage imod øvrige relevante tilbud.

Vi er bekymrede for, at det vil resultere i at der vil være børn, der ikke får den fornødne forebyggende hjælp på det rette tidspunkt.


Kendt personale – En tværfaglig indsats
Vi oplever at vi som familiens kontaktpersoner er med til at åbne døre for det tværfaglige arbejde i MSB.
Vi samarbejder b.la. med Jobcenteret, Familiecenteret, psykiatrien, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, egen læge, og Mødrehjælpen.
Vi oplever, at det kan være uoverskueligt for familierne at finde vej til den rette hjælp samt at have overskud og mod til at tage imod hjælp. Vi er således bekymrede for, at familierne vil takke nej til de tilbud om hjælp de får andre steder.

Kendt personale – Sundhed og trivsel
Der er på Ryhave Kollegiet løbende blik på og understøttelse af familiernes fysiske og psykiske sundhed og trivsel. Vi oplever at være i kontakt med familier, der ikke kender eller opsøger viden om forebyggelse, sundhed og trivsel. Der er derfor i det daglige fokus på råd og vejledning om b.la. kost, rygning, deltagelse i vaccinationsprogrammer for børnene, tandlægebesøg, prævention samt vejledning ift. hvornår man skal søge læge.
Der er desuden løbende et blik på at hjælpe mødrene til at have blik på deres børns udvikling samt rådgivning og understøttelse af ”næste udviklingstrin”. Et spinkelt netværk betyder, at der ikke er et alternativ til at understøtte familierne i forhold til sundhed og udvikling.
Vi kan være bekymrede for, om familierne uden den generelle rådgivning og vejledning, der gives, vil være opmærksomme, opsøgende og vedholdende i forhold til deres egen og børnenes sundhed samt have samme blik for og interesse for deres børns udvikling.


Kendt personale - Understøtter vejen til uddannelse
Der er i det daglige arbejde et stort fokus på den enkelte kvindes uddannelsesperspektiv. Dette understøttes og motiveres, da vi ved, at det har afgørende betydning for børnenes liv, at deres mor får en uddannelse. Vi bruger aktuelt meget tid på et forberedende motivationsarbejde til et samarbejde med uddannelsesvejlederen fra Mødrehjælpen.
Når en uddannelse starter, flyttes fokus til støtte og opbakning i hverdagen ift. vedholdenhed og fastholdelse, så den enkelte faktisk kommer i mål med en uddannelse og ikke falder ud af uddannelsessystemet. Der er dermed et stort fokus på, at borgernes flyttes fra en passiv til en aktiv forsørgelse.
Vi har en stor bekymring for de unge kvinders mulighed for at komme i gang med uddannelse og fastholde uddannelse, hvis de ikke løbende i en tæt relation støttes i dette.

Kendt personale - Et faciliteret fællesskab
Der er ved siden af det tætte samarbejde med den enkelte familie fokus på hvordan de enkelte familier kan deltage i det fællesskab som tilbydes og faciliteres af os som medarbejderne.

Det faciliterede fællesskab ses som en vigtig øvebane i at indgå i sociale relationer og fællesskaber. Vi anser derfor det faciliterede fællesskab med deltagelse af faste kendte medarbejdere som et vigtigt udgangspunkt for familiernes mulighed for at deltage samt at udvikle personlige kompetencer i fællesskabet.

Det ses tydeligt at fællesskabet forsvinder hvis personalet i en periode ikke er vedligeholdende og faciliterende f.eks. i forbindelse med ferieafholdelse.
Vi kan være bekymrede for, at fællesskabet på kollegiet smuldrer, hvis det ikke faciliteres af kendt personale, der kender og kan tage hensyn til den enkelte familie. Fællesskabet som tryg base ses desuden at have en stor betydning for den enkelte familie i forhold til forebyggelse af ensomhed.


Kendt personale – Understøtter den aktive borger
Der er i det daglige arbejde på Ryhave Kollegiet et fokus på at vise familierne vejen til at indgå i samfundet og blive aktører i eget liv. Vi opfordrer og hjælper på vej til at familierne kan benytte sig af forskellige boligsociale tilbud, deltage i institutionernes aktiviteter, være medlem af idrætsforeninger osv. - altså en bevægelse ud i civilsamfundet.
I bevægelsen til at blive aktive borgere tilbydes der b.la. støtte til at få og bevare et overblik over egen økonomi, e-Boks og uddannelsesmuligheder.
Vi er bekymrede for at konsekvensen af, at denne støtte fratages, kan betyde manglende reaktioner på vigtige beskeder fra det offentlige, gældsstiftelse eller mislighold af gæld, overseelse af indkaldelser til møder eller fogedretten og generelt miste overblikket og mindre agens i eget liv.


Kendt personale – Samarbejde med frivillige
Der kommer fast en gruppe frivillige på Ryhave Kollegiet. Dette ses at være særdeles værdifuldt og betydningsfuldt for familierne.
Vi har dog samtidig en erfaring af at der skal investeres i samarbejdet med de frivillige. Dette da det kræver at der bruges tid og energi på både rekruttering, fastholdelse og udvikling af de frivilliges opgaver. Dette er rigtig vigtigt, fordi de mest sårbare familier vil trække sig fra fællesskabet, såfremt det er ukendte frivillige, der kommer ind og tilbyder aktiviteter.
Vi er således bekymrede for fastholdelsen af de frivillige og for familiernes fortsatte deltagelse i fællesskabet.

Ryhave kollegiet i tråd med Aarhus Kompasset
Indsatsen på Ryhave Kollegiet ses at ligge i direkte tråd med Aarhuskompasset. Indsatsen på Ryhave Kollegiet lever op til denne forståelsesramme ved netop at være en velfærdsløsning, der ikke kommer i pakker uden hensyntagen til modtageren. Indsatsen er tilpasset i samarbejde med den enkelte familie med afsæt i deres ønsker, tanker og drømme om at blive aktive aktører i egne liv. Indsatsen på Ryhave Kollegiet er således tilrettelagt som et fleksibelt og meningsfuldt tilbud tæt på borgeren.

Derudover er Ryhave Kollegiet et tilbud, der tager afsæt i Aarhuskompassets grundlæggende bestræbelse på at sætte fokus på dét, der mere tydeligt giver værdi for borgeren og samfundet.

Der foreligger en forundring over, at man vælger at afvikle og fjerne medarbejderne på Ryhave Kollegiet – og at man ikke i stedet har valgt at have et blik for, hvordan man kunne ændre og justere tilbuddet, så det understøtter visionen om relationel velfærd.


Med venlig hilsen og stort håb om at tankerne om ændringen af Ryhave Kollegiet tages op til genovervejelse.

Sine Bogh, pædagog og Trine Anne Olsen, socialrådgiver
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine Anne Olsen

Indsendt

24/11/2022 17:51

Sagsnummer

HS5099216

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69