Gå til hovedindhold

Høringssvar

At afvikle Ryhave Kollegiets faste personale er en nedskæring i velfærden

Jeg skriver dette høringssvar som kommende socialrådgiver, der under min praktikperiode i uddannelsen har haft min daglige gang på Ryhave Kollegiet.

Som socialrådgiverstuderende på Ryhave Kollegiet har jeg fået et dybdegående blik ind i den daglige drift og qua mine observationer og erfaringer stiller jeg mig undrende overfor, at man påtænker at fjerne det faste personale fra denne indsats. Jeg finder det faktisk direkte bekymrende, da indsatsen er velfærd af dén karakter, som jeg stræber efter at komme ud at yde, når jeg lige om lidt kigger ind i en mangeårig karriere som socialrådgiver. Er jeg på vej ud i et fag, hvor der ikke længere er plads til det gode sociale arbejde? Dét som gør en reel forskel for samfundet og borgerne heri.

Når jeg læser forslagets beskrivelse af personalets arbejdsopgaver, kan jeg ikke undgå at sidde tilbage med en opfattelse af, at man simpelthen ikke har været omhyggelig nok i sit forarbejde, inden man har valgt at pege på Ryhave Kollegiet. Beskrivelsen fremhæver udelukkende de sociale arrangementer, der afholdes på Ryhave Kollegiet, men det socialfaglige og pædagogiske arbejde, der dagligt indgår i personalets opgaver, benævnes ikke. Træffes der beslutning på baggrund af Sparekatalogets beskrivelse, vil denne ikke kunne tages på et veloplyst grundlag, hvorfor jeg i det følgende vil forsøge at belyse, at Ryhave Kollegiet på ingen måde kan koges ned til at være en hyggeklub.


Relationsarbejdet
Når man kommer til Ryhave Kollegiet som udefrakommende, skal man ikke tilbringe megen tid der, før man får øje på de gode relationer, der er mellem personalet og familierne, som bor der. Disse relationer er opstået, fordi man har haft fagprofessionelt personale, som har stillet sig tilgængelige med den rette, individuelle vejledning, når behovet er opstået i de enkelte familier. Relationerne er trygge, fordi familierne i denne indsats møder systemet på en måde, de ikke har oplevet før. Det er også denne tryghed, der gør, at personalet i denne indsats har handlemulighederne til at gå ind med den rette støtte i familierne. Dette ses bl.a. ved, at personalet varetager den opgave, det er at være en fast omsorgs- og tilknytningsfigur ind i familierne. Rammerne på Ryhave Kollegiet kan i samspil med den trygge relation tilbyde familierne et miljø, hvori de kan øve sig i nogle af de ting, der kan være på spil i de fremtidige relationer, de kommer til at møde ude i det almene samfund senere i livet. Dette bidrager til en masse gode erfaringer – både i relationerne men også i mødet med systemet.


Helhedssynet
Personalet på Ryhave Kollegiet har de faglige forudsætninger og ekspertise i helheden og rummer derfor også en bred forståelse af, hvad det vil sige at have blik for helhedssynet ind i den enkelte familie. Jeg ser et personale, der begriber og forstår baggrunde for og sammenhænge mellem sociale problemer, ressourcer og behov. De forstår at koble at kunne koble disse faktorer sammen med opgaven som både kan være hjælper, rådgiver, advokat eller igangsætter. Det kræver personale, der er eksperter i det brede helhedssyn at kunne omsætte disse forståelser i handlinger ind i hver enkelt familie.

Med udgangspunkt i det helhedsorienterede arbejde ser jeg, at der er et trygt samarbejde mellem hver familie og personalet – hvori personalets hovedinteresse er at belyse, hvordan hver familie kan mestre de udfordringer, de møder på deres vej. Dette sker med en dyb respekt for de værdier, ressourcer og barrierer, der kan være i familierne.


En tidlig og forebyggende indsats
Med afsæt i det helhedsorienterede arbejde samt det fagligt funderede relationsarbejdet, har man på Ryhave Kollegiet en indsats, der er tidlig og forebyggende i alle aspekter af familiernes liv – netop fordi personalet formår at komme hele vejen rundt.

Idéen om at fjerne det faste personale går hånd i hånd med at fjerne den tidlige og forebyggende indsats, da det netop er den daglige kontakt og opfølgning, der giver personalet mulighed for at fange problemstillinger og stå til rådighed i løsningen heraf, før disse vokser sig større – både i et strukturelt- og aktørperspektiv.

Personalets relation ind i de enkelte familier gør, at de kan stille sig som mellemled mellem familierne og de øvrige relevante foranstaltninger, der tilbydes dem. Personalet har et bredt tværfagligt samarbejde med alle de aktører, der er relevante for den enkelte familie. Det er et meget komplekst system, vi som samfund beder sårbare borgere om at skulle forholde sig til, men det lykkes rent faktisk på Ryhave Kollegiet, fordi personalet understøtter vejen til at blive aktør i eget liv.

Derudover er det også vigtigt at benævne, at denne indsats direkte er tidlig og forebyggende ind i børnenes liv. Den uvurderlige støtte, som personalet er ind i disse familier, kan ikke fjernes uden at dette ville være med risiko for, at nogle børn ikke ville få den rette hjælp i tide.

Fællesskabet
”De sociale arrangementer” kræver også en uddybning, da der ligger en stor faglighed bag at skabe det fællesskab, der er på Ryhave Kollegiet – og værdien dette har ind i de enkelte familier kan ikke negligeres. Jeg har de sidste par uger, efter Sparekatalogets offentliggørelse, hørt mange udsagn fra beboerne om, hvordan dette fællesskab er ikke-eksisterende, når det faste personale går på weekend eller afholder ferie. Det er altafgørende for det gode fællesskab, at det faciliteres af et trygt og velkendt personale. Det er en opgave, man hverken kan eller burde lade overgå til civilsamfundet, da der ligger en høj grad af socialt arbejde ind i at motivere til deltagelse af fællesskabet, være rollebilleder på hvordan man deltager ind i et fællesskab og samtidig have hensynet og kendskabet til den enkelte families muligheder/begrænsninger for deltagelse.

De enlige, unge mødre der bor på Ryhave Kollegiet har hver især en sårbarhed med sig – det er alene sårbart at være alene med sit lille barn. Fællesskabet tilbyder muligheden for at skabe sig et netværk, som både er til gavn for en selv, men også for børnene. Børnene får i fællesskabet øvet gode legefærdigheder samt social accept i et miljø, hvor der er fagpersoner med specialiseret viden indenfor området, der kan støtte både mor og barn i den gode udvikling.

Mødrene selv danner bånd på kryds og tværs, som kan udvikle sig til at blive gode, nære relationer, de kan tage med sig videre i livet og efter deres tid på Ryhave Kollegiet. De kan spejle sig og dele erfaringer med hinanden ift. dét at være mødre – men også i livets andre henseender.


Øje for uddannelse
Et centralt fokus i indsatsen er også det arbejder, der lægges i at afhjælpe mødrene med at få øje på deres ønsker og motivation for deres uddannelsesmuligheder. Heri ligger et stort forberedende motivationsarbejde, da det aktuelt er personalet på Ryhave Kollegiet, der klæder mødrene på til deres møde med uddannelsesvejledere, uddannelsesinstitutioner mv.

Der kan foreligge nogle dårlige skoleerfaringer, der gør fremtidens genmøde med uddannelsessystemet uoverskueligt at forholde sig til. Her er det faste personale i kraft af sin helhedsorienterede forståelse og den opbyggede relation i stand til at være en understøttende faktor for, at mødrene kommer i mål med deres uddannelsesønsker. Hvis der løbende opstår tvivl omkring uddannelsesvalg, står de til rådighed men den tilrettelagte støtte, hver enkelt person kalder på. Indsatsen er dermed også forebyggende ift. frafald fra uddannelsen.Der skal afslutningsvist lyde en stor appel til, at man vil genoverveje, hvorvidt det er en forsvarlig løsning at lave en nedskæring på noget så essentielt som det faste personale på Ryhave Kollegiet. Jeg har gennem min position som praktikant på stedet været førstehåndsvidne til et uvurderligt fagligt stykke arbejde. Endnu vigtigere, så har jeg ydermere set på førstehånd, hvordan dette arbejde bærer frugt og fungerer som en beskyttende faktor rundt ind i familiernes liv – samt hvordan tilbuddet er i direkte tråd med de visioner, der er Århus Kommunes forståelsesramme.
Jeg håber inderligt, man vil genoverveje forslaget om at fjerne det faste personale fra Ryhave Kollegiet, og at man ved at dykke nærmere ned i tilbuddets reelle indhold, kan få øje på, at vi i Århus kommune rent faktisk har et tilbud her, der lever op til tanken om ”mere borger, mindre system”.

Med venlig hilsen
Anne Kathrine Bohnefeld
Socialrådgiverstuderende
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Kathrine Bohnefeld

Indsendt

24/11/2022 21:29

Sagsnummer

HS4656837

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69