Gå til hovedindhold

Høringssvar

FO- klubberne, de folkeoplysende ungdomsklubber

Høringssvar på vegne af FO-klubberne
I forbindelse med besparelserne har Sport og Fritid indgivet et spareforslag, hvor FO klubberne skal lukke. Sport og Fritid havde til opgave at spare 4 mill.kr., men har ved lukningen sparet 11 mill.kr. De har et ønske om at lukke et populært ungdomsområde, og unødvendigt afsætte 7 mill.kr. til diffuse projekter.

FO klubberne har siden 1942 understøttet det gode ungdomsliv, den demokratiske tankegang og det aktive foreningsliv, hvor forældre, unge og lokalsamfundet har stor indflydelse på hverdagen i klubben. Et tilbud, som fast har åbent flere aftner om ugen, både i hverdagene og i weekenden.

Sport og Fritid argumenterer i sparekataloget for at klubberne skal lukkes, da mange klubber deler område med de institutionaliserede klubber FU.
I modsætning til FU, så er FO en ikke institutionaliseret sammenfletning, hvorfor de voksne er nye og ikke har et indgående kendskab til de unge og deres historie. Erfaringen viser, at mange unge når en alder, hvor de ønsker et sceneskift, som er uforpligtende og med mulighed for en frisk start. De fleste unge finder en tryghed og fortrolighed i de rammer og diversiteten FO klubberne tilbyder. Dermed er FO klubberne en billig og bæredygtig løsning, når vi taler om at bringe mistrivslen ned blandt de unge og øge livsdueligheden.

Spareforslaget blev d. 9. november 2022 drøftet i kulturudvalget, hvor der til punktet var tilføjet et notat. Dette notat var ikke tiltænkt at blive delt med FO-klubberne, men via en aktindsigts ansøgning fik vi adgang til notatet. Notat er både mangelfuldt og flere af oplysningerne er ukorrekte. Notatet er særdeles fejlbehæftet og indeholder en lang række fejl og mangler. Så mange fejl og mangler, at det ikke er muligt at korrigere dem alle. Vi finder det odiøst at et notat, som ikke har været i offentlig høring, skal danne vidensgrundlag for en så vigtig beslutning. Specielt, når der på afgørende punkter er divergens mellem notatet og spareforslaget.


I notat til kulturudvalget anføres at der er et medlemsfald på 20-30% for perioden 2007 - 2021. Der er udeladt de væsentlige oplysninger, at der er et fald i antal af klubber på 15 % og et fald i antal timer, som er til klubbernes rådighed på 30 %. Der er med andre ord tale om at klubberne nu præsterer væsentligt over det niveau der var i 2007.

Et andet misvisende argument i notatet er kommunikationskritikken af FO klubberne. FO klubberne står stærk i lokalområdet, og er kendt blandet forældre og unge. FO klubberne anvender ikke midler, i modsætning til FU klubberne, på brede kommunedækkene markedsførende indsatser. FO prioriterer derimod driftsmidlerne på samværet med de unge, og finder kritikken dybt irrelevant for arbejdet med de unge.

Derudover gives der i notat et forkert billede af FU klubberne i sammenligningen med FO klubberne. I det udarbejdede notat er FU fritidsklub (for 4.klasse til 6. klasse) og FU Ungdomsklub (7. klasse til 18 år) blandet sammen i tallene, placering og åbningstimer. Eksempelvis fremstår det som at FU ungdomsklub har væsentlig flere åbningstimer end hvad der er korrekt, da de to FU tilbuds åbningstider er opgivet sammen. Endvidere angives det at FO deler matrikel med FU ungdomsklubber, men de fleste steder er det FU fritidsklubber, der deles matrikel med. I notatet findes der talrige lignende fejl. Tilsammen giver dette et misvisende billede ift. hvor stor FU ungdomsklub reelt set er. Notatet er dermed ikke gennemsigtigt eller korrekt. Det kan derfor konstateres, at det ikke er muligt at lave komparative analyser af henholdsvis FU ungdomsklub og FO ungdomsklub ud fra de angivet oplysninger.

Inden for de sidste 7-8 år har man systematisk oprettet FU ungdomsklubber, hvor der i forvejen var en FO klub. Der er her tale om at et kommunalt tilbud forsøger at udkonkurrere et folkeoplysende tilbud. Det er kommunens pligt at anvende de økonomiske midler hensigtsmæssigt og sparsomligt. Der er tale om en uhensigtsmæssig anvendelse af kommunale midler, når børn og unge placerer et FU tilbud tæt på et allerede eksisterende FO tilbud. Vi forslår derfor, at FU klubber som er blevet oprettet steder, hvor der i forvejen er FO klubber bliver nedlagt. De midler som bliver reduceret i FU kan blive overført til FO, så der kan oprettes FO klubber i de områder, hvor der ikke er et tilbud.
Det er paradoksalt at Aarhus Kommune vil udkonkurrere folkeoplysningsklubberne med kommunale tilbud. Folkeoplysningsklubberne har rødder i den Folkeoplysende tradition, hvor medbestemmelse, demokrati og deltagelse er fundament. Man kan næppe forestille sig, at Aarhus Kommune opretter konkurrerende idrætsforeninger, oplysningsforbund eller spejdergrupper. I så fald ville kommunen oprette et juniorhold til at kunne udkonkurrere AGFs fodboldhold. FO klubberne er på nøjagtigt samme måde som idrætsforeninger, oplysningsforbund eller spejdergrupper baseret på folkeoplysningsloven og den folkeoplysende ide.

Alternativt spareforslag
Indtil 2007 var der i Aarhus Kommune en Fritids- og Kulturforvaltning som dækkede den nuværende forvaltning Sport og Fritid, Kulturforvaltningen, samt klub og legepladsområdet.
I 2007 blev Fritids- og Kulturforvaltningen opdelt i henholdsvis en forvaltning Sport og Fritid, samt en Kulturforvaltning. Klub- og legepladsafdelingen blev flyttet til Børn og Unge (legepladser, FO og FU klubber. FO klubberne som kun var et lille område blev tilbageført til Sport og Fritid).

I en presset økonomisk situation og i en tid med fokus på administrative besparelser og effektivisering, er der ikke plads til ekstravagante løsninger og overforbrug.
Vi foreslår derfor, at forvaltningen Sport og Fritid, samt Kulturforvaltningen på ny samles i en forvaltning.
Der opnås herved en administrativ besparelse på en forvaltningschef. Tillige er der i år oprettet en ny sektionslederstilling hos Sport og Fritid. Det foreslås at stillingen nedlægges. Ligeledes skønnes der at kunne spares mindst to akademiske sagsbehandler stillinger ved sammenlægning af de to forvaltninger.
Ved sammenlægningen bliver der frie lokaler på N. J. Fjordsgades Skole, hvor Sport og Fritid har til huse. Forvaltningens personale kan samlokaliseres med Kulturforvaltningen på Blixens, Bautavej e.lign. Foreninger o.lign som for nuværende får huslejetilskud til lokalisering i private lokaler kan flyttes til N. J. Fjordsgades Skole og der opnås derved en betragtelig besparelse. Eventuelt salg af
bygningsmassen er tillige en mulighed.
Oplysninger om lønninger er modtaget fra MKB, center for økonomi og personale
Besparelsespotentiale:
forvaltningschef kr. 1.172.333,76
Sektionsleder 804.000
2 Akademisk sagsbehandler 1.452.000
Hertil kontorholdsudgifter m.v. for fire medarbejdere kr. 200.000
Det vil i alt give en besparelse på 3.628.333,76 kr. pr. år
Udover ovenstående regnestykke er der formodentlig et større besparelsespotentiale hos Sport og Fritid, tillige med effektiviseringsmuligheder hos Kulturforvaltningen.
Indtil besparelsen kan realiseres kan besparelsen hentes i opsparingen hos Sport og Fritid.


Det er klubbernes opfattelse, at forvaltningen udelukkende har til hensigt at frembringe negative informationer og historier om FO klubberne. Det er Aarhus Kommunes forpligtelse ift. borgere og klubberne at fremsætte saglige, neutrale og velunderbygget argumenter. Sport og Fritids udsagn opfylder næppe kravene til god forvaltningsskik. Ingen kvalitativ vurdering af klubberne er fortaget.


21.11.2022
På FO-klubbernes vegne
Erik Hagen Nielsen, Keld Kjeldahl og Trine Vestergaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine Vestergaard

Indsendt

21/11/2022 20:59

Sagsnummer

HS4075175

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44