Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Bevar Center for Læring

“BEVAR CENTER FOR LÆRING”
Høringssvar til Aarhus Kommunes spareforslag budget 2023-2026. Aarhus Kommune
bestilte et sparekatalog med besparelser for over 214 millioner årligt.

Jeg erfarer, at de ansvarlige for sparekataloget igen har sat Center for Læring i spil. Det er i
min ansættelsestid gennem mere end tyve år ved Børn og Unge, Aarhus Kommune, tredje
gang, man forsøger at lukke Center for Læring. Iflg dagspressen oplyser rådmand for
området Thomas Medom at: “ I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på, i så
høj grad som muligt, at friholde opgaver, som direkte berører børnene for besparelser”.
Center for Læring har ikke direkte berøring med eleverne - men i høj grad en direkte
indflydelse på elevernes undervisning - hvilket vel også er en vigtig dimension?
Center for Læring understøtter alle læreres undervisning i Aarhus Kommune og dermed
elevernes undervisning og deres læring. Center for Læring fungerer som en “andelsforening”
med ca. 200.000 materialer, hvor alle ansatte ved kommunens skoler kan rekvirere nyere,
nøje udvalgte læremidler - læs nye skønlitterære og faglitterære bøger, læringsspil, digitale
gadgets m.v. - indkøbt i klassesæt eller til tematiske læse- eller pædagogiske emnekasser.
Et udvalg bestående af skolebibliotekarer læser og udvælger relevante og kvalificerede
nyudgivne titler, der kan understøtte børnenes undervisning i alle folkeskolens fag. Disse
læremidler når alle børn fra 0.-10. klasse i Aarhus. Data fra bibliotekssystemet viser, at der
sidste år var omkring 220.000 udlån fra Center for Læring til skolerne i Aarhus.
Bøgerne bliver indkøbt i sæt. De bliver klargjort til udlån, undervisere booker materialerne i
kommunens udlånssystem, hvorefter chauffører ved Center for Læring leverer
undervisningsmaterialerne en gang om ugen til samtlige skoler - herunder også
specialskoler tilknyttet Aarhus Kommune. Materialerne, der distribueres, understøtter den
enkelte lærers undervisning, og læringsressourcerne er i høj grad med til at kvalificere det
enkelte barns læring og personlige udvikling.
Gennem mange år har der ikke været tradition for, at de enkelte skoler har indkøbt
læremidler på grund af ovenstående samarbejdsaftale med Center for Læring, som skolerne
indirekte bidrager til ud fra den enkelte skoles elevtal. Man har været klar over, at alle
materialer er vurderet og nøje udvalgt, og man har derfor undgået at indkøbe materialer i
sæt til egen skole, idet Center for Læring altid har indkøbt nye og kvalificerede materialer til
understøttelse af folkeskolens mål. Ligeledes skal man ikke tage fejl af, hvilke beløb der
spares ved fællesindkøb. Jeg har ofte hørt medarbejdere fra andre kommuner berette om, at
de oplever fejlindkøb på kommunale læringscentre, når medarbejderne i teamet kun har
mulighed for at indkøbe materialer gennem lektørudtalelser, via skærm, og ikke har tid til
eller mulighed for at læse og vurdere materialerne inden modtagelse - dette har man jo ikke
data på og er ikke indregnet i kommunens økonomiske beregninger.
Mottoet for Center for Læring har altid været, at man gennem nyeste
undervisningsressourcer og bedste bøger til børnenes fritidslæsning, kan nå det enkelte
barns interesser og udvikling. Center for Læring har bl.a. til opgave at være med til at
understøtte det enkelte barns undervisning, viden og udvikling.
Nogle vil påstå, at disse opgaver kan underviserne nå med digitale læremidler. Det er
korrekt, at nogle digitale læremidler kan visualisere mange naturfaglige aspekter på måder,
vi ikke før har kunnet visualisere i vores undervisning. Men undervisere vil nok give mig ret i,
at al undervisning ikke kan og skal foregå via skærm. Det ses dagligt på skolerne, at
skærmen ikke er motiverende for eleverne i alle fag!
At lukke Center for Læring vil dermed give den enkelte skole udgifter til indkøb af
analoge læringsressurser, pædagogiske analoge spil og digitale gadgets.
Center for Læring understøtter ligeledes netværket af læringsvejlederteam, tilknyttet de
enkelte skoler. Det sker gennem netværk med opdateret viden på området, ligesom nye
vejledere tilbydes et kommunalt læringsvejlederforløb, et “basiskursus”, der opkvalificerer
medarbejdere til deres nye funktioner som vejledere på den enkelte skole - et forløb, der er
blevet positivt omtalt i flere fagblade gennem de seneste par år. Basiskurset er gratis for
skolerne, og det er læringskonsulenter ved Center for Læring, der tilrettelægger og er
undervisere på forløbet, der løbende bliver tilpasset og opdateret. Et basisforløb, der
ligeledes er en besparelse på den enkelte skoles budget.
Derfor håber jeg, at økonomiudvalget, jer der er de ansvarlige og skal træffe
beslutningerne om besparelser på undervisningsområdet i Aarhus Kommune, vil tage
forslaget om at lukke Center for Læring af sparekataloget.
Jeg stiller mig gerne til rådighed, hvis nogle fra udvalget ønsker at blive kørt til en
rundvisning på Center for Læring, beliggende ved Sødalskolen i Brabrand.
Med venlig hilsen
Lisbeth Thue, tidligere lærer, læringsvejleder samt læringskonsulent ved Aarhus Kommune
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth Thue

Indsendt

09/11/2022 20:17

Sagsnummer

HS4530466

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78