Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringen giver mulighed for at indsende et høringssvar angående de besparelser, der er foreslået i Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-​2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser.

Magistratsafdelingerne har udarbejdet spareforslag, som nu sendes i høring frem til den 24. november, hvor der er frist for at fremsende høringssvar. Høringssvarene er offentlige for alle såvel borgere som politikere, så snart de er indsendt.

Parterne bag budgetforlige mødes den 5. december og drøfter eventuel tilpasninger af spareforslagene på baggrund af høringssvarene. Efterfølgende behandler byrådet en indstilling, hvori de konkrete spareforslag vedtages.

Hvis Byrådet henviser indstillingen til udvalgsbehandling i økonomiudvalget, vil der være mulighed for foretræde. Det bliver enten den 10. eller 11. januar.  januar Ønske om foretræde sker ved henvendelse til Aarhus Kommunes byrådssekretariat: byraadsservice@ba.aarhus.dk

Om høringen i Børn og Unge 

Børn og Unges andel af besparelserne udgør 72 mio. kr. Ud over besparelserne er det en del af Aarhus Kommunes økonomiske politik, at der en forventning om, at der årligt findes effektiviseringer på 1 procent, hvoraf 0,375 procent skal indgå i kommunens samlede økonomi som et fællesbidrag. Fællesbidraget i Børn og Unge udgør ca. 19 mio. kr. årligt. Børn og Unge har besluttet, at fællesbidraget for 2023 og 2024 findes samtidig med besparelserne. Børn og Unge har derfor udarbejdet spareforslag for 91 mio. kr. i 2023 og 110 mio. kr. i 2024-2026.

Børn og Unges sparekatalog indeholder 54 spareforslag:

  • Forslag 1-7 vedrører spareforslag på dagtilbudsområdet
  • Forslag 8-25 vedrører spareforslag på skoleområdet, herunder SFO
  • Forslag 26-31 vedrører spareforslag på fritids- og ungdomsskoleområdet
  • Forslag 32-34 vedrører spareforslag for specialtilbud og -skoler
  • Forslag 35-54 vedrører spareforslag for Børn og Unges fællesfunktioner

I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser. Samtidig er der lagt vægt på, at så mange af besparelserne som muligt er fundet ved opgavebortfald, effektivisering, analyser af arbejdsgange, optimeringer og en mere strømlinet organisering.

Børn og Unge afholdt et høringsmøde den 31. oktober kl. 16.00-17.00. Mødet blev optaget og kan genses her https://youtu.be/7F7WfTKaDbw.

MED-udvalg bedes være opmærksomme på, at høringsfristen allerede er den 11. november klokken 12.00, hvis de ønsker, at deres høringssvar skal være bekendt for HMU, når HMU udarbejder deres høringssvar.

Er du kommet til at indsende dit høringssvar til den forkerte afdeling, forbeholder Aarhus Kommune sig ret til at flytte/sende høringssvaret til den korrekte afdeling. 

Materialer (3)

Høringssvar (1362)

Stop besparelserne af Ej Blot til Lyst og Filuren i Skolen

Med det foreslåede sparekatalog lægges der op til, at to af kommunens allermest vellykkede og helt enestående dramapædagogiske aktiviteter, Aarhus Teaters Ej Blot til Lyst og Teate…

Stop besparelserne af Ej Blot til Lyst og Filuren i Skolen

Med det foreslåede sparekatalog lægges der op til, at to af kommunens allermest vellykkede og helt enestående dramapædagogiske aktiviteter, Aarhus Teaters Ej Blot til Lyst og Teate…

Høringssvar vedr. spareforslag 2023 Børn og Unge

Se vedhæftede.

Underskriftsindsamling for at bevare Natursamarbejdet

3339 mennesker mener, at lukningen af Natursamarbejdet er en forkert beslutning. Dette høringssvar indeholder en underskriftsindsamling til fordel for Natursamarbejdet, hvor 33…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

Jeg er sur, jeg er vred, jeg er frustreret. Siden min søn på fem år startede i Nørrestenbro Skovbørnehave, har jeg ofte taget mig selv i at føle en dyb taknemmelighed, over at …

Lukningen af Natursamarbejdet

Jeg er kommet på Natursamarbejdet gennem de sidste to et halvt år gennem mit arbejde i Folkesundhed Aarhus, Vest. Derigennem har det været muligt at stille små jordlodder til rådig…

Nørrestenbro Skovbørnehave

I den integrerede institution Nørrestenbro (NSB) går de ældste børnehavebørn i skovbørnehave. Hver dag kører de med bus til Lisbjerg Skov. I samlet flok går de hånd i hånd 1,5 km t…

Luk ikke Natursamarbejdet Brabrand

Natursamarbejdet Brabrand er et fantastisk grønt åndehul i Aarhus - et sted, der bringer naturen tæt på byens folk, skole- og børnehavebørn. Skolebørn kommer og dyrker deres egne h…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

I sparekataloget er det beskrevet, at man har lagt vægt på at friholde opgaver, som direkte berører børnene. Det kan næppe siges at være tilfældet i et forslag om at nedlægge en sk…

Lgbt undervisning i folkeskole

Jeg kan forstå i vil fjerne det eneste lgbtqia+ orienterede undervisningstilbud i har i Århus kommune. Jeg finder det dybt problematisk, særligt holdt op i mod de seneste trivsels…

Nej tak til besparelser

Med stor bekymring og ærgrelse konstaterer jeg, at vi endnu en gang står i en situation, hvor der lægges op til massive besparelser på Børn og Unge-området i Aarhus Kommune. Og sel…

Lgbt undervisning i folkeskole

Jeg kan forstå i vil fjerne det eneste lgbtqia+ orienterede undervisningstilbud i har i Århus kommune. Jeg finder det dybt problematisk, særligt holdt op i mod de seneste trivsels…

Får dit barn nok natur?

Aarhus Kommune bliver en fattig kommune hvis byrådet vælger at fjerne muligheden for at Aarhus børn kan nyde den skønne natur i Ajstrup. For få år siden havde børnehaven besøg af …

Pædagogisk ledede legepladser

Gellerup Fællesråd vil gerne tale imod, at der laves besparelser på de pædagogisk lede legepladser i Gellerup og Toveshøj. Vi kan læse som nr. 29 - Lukning af fem pædagogisk lede…

Natur til børnene i Ajstrup

Med nummer to barn i Børnehaven Ajstrup Gl. Skole vil jeg gøre stærk modstand mod at fratage børn fra Aarhus muligheden for at komme ud og opleve natur. Det giver så meget til børn…

BEVAR SKOVBØRNEHAVEN NØRRESTENBRO

Vi lever i en tid, hvor klimaforandringer er en realitet. Forbindelsen mellem mennesket og naturen er udtømt i de fleste lande, hvor folk bor i urbane betonjungler. Det er den del,…

Lukning af Giberhytten har konsekvenser for hundredevis af børns adgang til naturen!

I sparekataloget ser en sammenlægning af Giberhytten og Mariendal måske umiddelbart ud til at være en nem måde at spare et par hundrede tusind på uden de store konsekvenser. Men ne…

Nej til besparelser på § 32- området i Børnehaven Thorshavnsgade.

Som forældre til børn i Børnehaven Thorshavnsgade har vi med stor alvor og dyb bekymring læst om Aarhus Kommunes varsling om besparelser inden for § 32 området. Børnehaven Thorsh…

Bevar Natursamarbejdet

Jeg ønsker ikke at Natursamarbejdet lukker. Jeg er far til en lille pige, som går i daginstitution ved siden af Natursamarbejdet og vi besøger stedet næsten dagligt. Personligt vil…

Natursamarbejdet i Aarhus kommune

Hej Aarhus Kommune Jeg vil bede jer genoverveje planerne for Natursamarbejdet på Louisevej. Natursamarbejdet skaber nye borgere med begge ben plantet i den jydske muld, som l…

Nej til besparelser på § 32- området i Børnehaven Thorshavnsgade.

Som forældre til børn i Børnehaven Thorshavnsgade har vi med stor alvor og dyb bekymring læst om Aarhus Kommunes varsling om besparelser inden for § 32 området. Børnehaven Thorsh…

Høringssvar - Luk ikke Beder/Malling Ungdomsklub(FO-regi)

Et aktivt ungdomsliv er vigtigt for de unges trivsel - med klubben i Beder/Malling har vi et yderst velfungerende tilbud - kun få elever(10) fra vores 8./9. årgang i Beder er ikke …

Egå Combibibliotek

Drop lukningen. Det rammer mange skolebørn og sparer ikke ret mange penge.

Naturbørnehaver skal bevares

At se forslag om nedlæggelse af naturbørnehaver og Naturcenter i et sparekatalog - puttet ind under Bygningskapacitetstilpasning! - er helt ude i skoven. Ude af trit med en tid, hv…

Besparelser på kultursamarbejder

Jeg arbejder til daglig med området kultur som sundhedsfremme for Region Midtjylland. Feltet forholder sig især til, at vi står midt i en mental sundhedskrise, der rammer alle - og…

Luk af klub BUK i Beder

BUK er et godt lokalt tilbud til vores unge.

Luk af klub BUK i Beder

BUK er et godt lokalt tilbud til vores unge.

Dobbelte kulturbesparelser på tværs af magistratsafdelinger

Med et vue på sparekatalogerne i bredere forstand, og med vores naturlige fokus på kunst og kultur springer det i øjnene, at der i dette sparekatalog, ligger en stor ekstra bespare…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Natur, frisk luft, plads, bevægelse og uanede muligheder for kreativitet, læring og generel trivsel - er alt sammen fordele ved skovbørnehaven. Bl.a. derfor valgte vi i sin tid Nør…

Høringssvar til spareforslag fra Børn og unge vedr. fusion af dagtilbud til budget 2023-2026 – fusion af Skovvangen og Trøjborg.

Forældregruppen i dagtilbuddet Trøjborg er af den grundlæggende opfattelse, at en fusion af Trøjborg med Skovvangen er yderst uhensigtsmæssigt. Trods det i udgangspunktet syner af …

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Natur, frisk luft, plads, bevægelse, mange muligheder for kreativitet, læring og generel trivsel - er alt sammen fordele ved skovbørnehaven. Især også en fantastisk mulighed når ma…

Høringssvar fra Skolebestyrelsen Kragelundskolen

Det er dumt og dyrt at spare på børn og unge I september gik forældre i skolebestyrelser i et åbent brev til byrådet sammen i protest mod de varslede besparelser på vores børn …

Nørrestenbro - Bevar i stedet for spar

Kære byråd, Jeg forstår, at I skal spare penge. Mange penge. Men præmisserne for at lukke Nørrestenbros skovbørnehave (forslag nr. 3) er godt nok ringe. FOR DET FØRSTE: På s…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave!

Nørrestenbro er en unik og særdeles velfungerende institution, hvor kompetente og dedikerede pædagoger og medhjælpere beriger vores børns liv hver eneste dag. Det vil efter min…

Bevar Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole som en fortsat del af Frederiksbjerg dagtilbud

At vælge Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole var et aktivt tilvalg - at fravælge en dagsinstitution gemt i en baggård eller at flytte uden for byen var et aktivt fravalg. Det synes n…

Fusion af dagtilbud

Se vedhæftet

Drop dyre besparelser på åbent skole-samarbejdet med kulturinstitutionerne

Se vedhæftet høringssvar

Ej blot til lyst

Jeg arbejder som lærer på Tranbjergskolen og har gennem de sidste par år set effekten af det arbejde som ATL laver gennem Ej blot til lyst. Det er min vurdering at det vil være et …

Bevar Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Skal vores børn frarøves naturen? Har vi ikke nok skærmtid og tid indendørs? Ifølge WHO bruger vi i dag op til 90% af vores tid indendørs. Dette er i sig selv en skræmmende st…

Bevar Natursamarbejdet i Brabrand

Klimakrisen er den vigtigste krise - og her må man ikke lukke dette, da børn og unge lærer hvorfor naturen er vigtig.

Bevar Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole og prioriter naturen - også for vores Aarhus børn

Allerede på sin allerførste dag, så jeg glæden lyse ud af hende. De brune øjne var spændte og glade. Hun var stolt og havde sommerfugle i maven. Endelig var hun på vej til at blive…

Skal børn i Aarhsu gøres kulturløse?

Hvis man vedtager disse besparelser (MBU 21 i sparekataloget) ødelægger man grundlaget for god kulturformidling til børn. Er det virkelig kommunens politik at ville gøre adskillig…

Høringssvar til spareforslag 2023-26

Høringssvar fra Hjortshøj Dagtilbud Vi anerkender, at spareforslagene som fremlagt i sparekataloget 2023-2026 tager sit udspring i, at besparelserne i videst mulige omfang ikke be…

Bevar Naturbørnehaven Gl. Ajstrup som en del af Frederiksbjerg Dagtilbud

Forskningen på området* viser bl.a., at naturbørnehaver giver… - motorisk dygtigere børn - børn, der har færre sygedage - børn, der leger mere på tværs af køn og leger mere opfi…

Nej til besparelser på §32-området i børnehaven Thorshavnsgade

Børnehaven Thorshavnsgade er en §32 institution, hvor vores datter er tilknyttet. Børnehaven arbejder med at inkludere "H-børn" på de almindelig stuer. Dette danner mulighed for at…

Bevar Center for Læring!

Skolerne kan ikke undvære Center for Læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny li…

Drop fusion af Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud

Høringssvar fra forældrerådet i DII Krokodillehaven, Hårup-Elev Dagtilbud, angående forslag om fusion af Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud. Vi vil som forældreråd i DI…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

Alle Daginstitutioner bør have en skov de kan tage ud til, minimum 1 gang om ugen! Skovbørnehaven og Nørrestenbro har betydet så uendeligt meget for os og vores 2 børn. De har fåe…

Nørrestenbro… Det var lige så storslået!

Børn i naturen. Frie børn der oplever, sanser, udvikler sig, finder ro, knytter bånd. Til hinanden. Til Naturen. Til det sted vi alle kommer fra, og som vi har så svært ved at pass…

Bevar Naturbørnehaven Ajstrup gammel skole

Jeg kan som far til et barn, der for nyligt er opstartet i Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole, tale ud fra et førstehånds perspektiv, når jeg siger, at jeg frygter for konsekvensern…

LGBT undervisning

Jeg har haft dårlig erfaring med LGBT+ undervisning i skolen og har derfor både haft internaliseret skam og udviklet selvhad på baggrund af mit køn. I bliver nødt til at beholde …

MBU - 26 - ledelsesstruktur for fritids- og ungdomsklubber

Uden en stærk nærværende ledelse i de mere udfordrede området i Aarhus - de såkaldte udsatte boligområder - bliver den daglige sikre drift svær at forankre i de nødvendige kontinue…

Bevar natursamarbejdet

Jeg vil som nabo til natursamarbejdet gerne tilslutte mig og bakke op omkring hørringssvar fra Rikke Liv Petersen: https://deltag.aarhus.dk/node/522/ticket/13257 Jeg ønsker at u…

ÅFO høringssvar besparelser på SFO og UngiAarhus

Det anføres, at man har forsøgt at skåne kerneopgaven. Det må vi konstatere langt fra er lykkedes. Høringssvar vedhæftet.

Besparelser på kunst og kultur til børn og unge

Kære Byråd. Høringssvar til besparelser på 3.3 mio. kr. i 2023 og ca. 3.7 mio. kr. i 2025/2026 ved Kultur og Borgerservice, samt besparelser på 1.684 mio. kr. i 2023 og 3.253 m…

Bevar støtte til de velfunderede dramapædagogiske indsatser fra Filuren og AT Læring.

Vores børn og unge har krav på det bedste i livet, vi kan tilbyde dem. De har brug for mere end blot smør på brødet. De skal også næres med inspiration, sanselige oplevelser og inp…

Bevar skovbørnehaven Nørrestenbro

Som pædagog og mor til 2 børn som går og har gået i skovbørnehaven i Nørrestenbro. Er jeg fuldstændig i chok over at man vælger at nedlægge et SÅ velfungerende og fantastisk tilbud…

Besparelser på børn og unge området.

Jeg er imod besparelser på børn og unge området. I Aarhus kommune er børnetallet faldende og jeg forudser at konsekvensen af de kommende besparelser bliver at færre børnefamilie fl…

Specialkørslen er ikke bare et spørgsmål om at komme fra punkt A til B

Høringssvar vedr. besparelser på kørselsområdet fra Brugerrådet

Specialkørslen er ikke bare et spørgsmål om at komme fra punkt A til B

Høringssvar vedr. besparelser på kørselsområdet fra Brugerrådet

Specialkørslen er ikke bare et spørgsmål om at komme fra punkt A til B

Høringssvar vedr. besparelser på kørselsområdet fra Brugerrådet

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Frøer kan gå i dvale. Det var en af de mange ting som jeg har lært af mit barn som har gået i skovbørnehaven i Nørrestenbro. Jeg kan kun tilslutte mig den efterhånden lange liste…

MBU (forslag 38): Ophør af samarbejde med Normstormerne og LGBTQ+-kvalificerede tilbud i den aarhusianske folkeskole

“Som tidligere Normstormer har jeg altid oplevet et stort engagement og taknemmelighed for Normstormernes arbejde i de aarhusianske folkeskoler. Gennem vores undervisning klæder vi…

Bevar Skovbørnehaven Nørrestenbro

Med undren og skuffelse kan jeg se, at det foreslås at nedlægge Skovbørnehaven Nørrestenbro. Vi lever i en tid, hvor der er stort fokus på at vi skal ud i naturen, bruge naturen og…

Besparelse af ledelse

Med en fælles strategisk tilgang til relationsarbejde med rapmusik som værktøj, har det taget os meget lang tid at opbygge det niveau vi er på nu. Med månedlige erfaringsmøder på t…

Bevar Natursamarbejdet Sølyst

Jeg vil indlede med at pointere, at jeg er meget imod den foreslåede lukning af Natursamarbejdet Sølyst. Min lille familie og jeg er flittige brugere af natursamarbejdet, som rig…

Reduktion af deltidsplads fra 30 til 25 timer.

Børn og Unge foreslår i deres sparekataloget, at man reducerer deltidspasningen i dagtilbud fra 30 til 25 timer. Det vil skabe mere bøvl og bureaukrati, give mindre fleksibilitet t…

Børns med handicap og andre nedskæringer

SOCIALPOLITISK FORENING JYLLAND-FYN MBU HØRINGSSVAR Angående Sparekatalog (SK), Børn og Unge afdelingen Af særlig interesse inden for Socialpolitisk Forenings handlefelt ska…

Bevar stærkt fokus på forebyggelse i transformation af Gellerup

Bevar stærkt fokus på forebyggelse i transformation af Gellerup Høringssvar vedr. sparekataloget for Børn og Unge. Lokalbestyrelsen for den boligsociale indsat i Gellerup og T…

Sparekatalog budget 2023

Handicaprådet har drøftet forslagene til besparelser i det udsendte sparekatalog. Indledningsvis så bakker Handicaprådet op om den omprioritering og prioritering der har fundet…

Bevar Natursamarbejdet

Høringssvar angående Natursamarbejdets lukning. Søvangen, afdeling 2 i Brabrand Boligforening, afdelingsbestyrelsen. Almene boliger, som Søvangen, kan mange ting. De giver mu…

Lad være at lukke Skovbørnehaven Nørrestenbro

Vi har haft to børn i Nørrestenbros skovbørnehave og jeg mener at en lukning vil være en stor fejltagelse. Pædagogik og naturoplevelser smelter sammen og der er skabt et sted med g…

Bevar Skovbørnehaven Nørrestenbro

Jeg har haft begge mine døtre i Nørrestenbro Skovbørnehave. Begge piger blev i deres år i skovbørnehaven enormt robuste og fik styrket deres motorik og hårdførhed. Som jeg ser det,…

Besvar Center for læring

I mit arbejde har jeg mødt utallige lærere, der i forvejen er pressede over alt for ringe forberedelsestid. Hvis Center for Læring lukkes, bliver det et kæmpe tab for lærernes muli…

Der kan ikke spares mere på folkeskolen!

Skolebestyrelsen på Næshøjskolen ser med stor bekymring på det fremlagte sparekatalog. I Aarhus Kommune har folkeskolen de seneste år været udsat for besparelser, og nu skal der sp…

Bevar Skovbørnehaven Nørrestenbro

Efter at have haft tre børn i Nørrestenbros skovbørnehave vil jeg på det kraftigste advare mod lukning af Skovbørnehaven Nørrestenbro. Det er et unikt sted med rammer der giver så …

Som næststørste by i DK har Aarhus brug for den kultur, vi pt. har. Og helst mere.

Besparelsesbehov er forståelige og vi misunder ikke de, der skal stå med dette arbejde… Men her en indsigelse mod det udsendte sparekatalog for Kultur og Borgerservice og for Børn…

Bevar Sahl Lejrskole

Det er triste takter at se besparelsesforslagene, som direkte går efter børn og unges trivsel, læring og oplevelser. I eftertiden efter coronanedlukninger, hvor vores børn har ople…

Lgbtq+ og kultur

Det er fuldstændigt uansvarligt at spare på undervisning om vores mangfoldighed som mennesker. Alt for mange børn og unge er marginaliserede fordi de ikke passer ind i systemets ka…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Animation er et helt fantastisk medie at udtrykke sig i - det er magisk, det er levende, det er legende, og sammen med andre kan man skabe fantastiske fortællinger, der taler direk…

Natursamarbejdet Sølyst

Gellerup Fællesråd vil gerne gøre indsigelse mod planerne om, at Natursamarbejdet i Brabrand skal lukkes. Tilbuddet er en stor værdi for mange borgere i lokalområdet, som ellers ik…

Høringssvar vedr. besparelser på dagtilbudsområdet

Det anføres, at man har forsøgt at skåne kerneopgaven. Det må vi konstatere langt fra er lykkedes. Høringssvar vedhæftet

Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Drop besparelserne, der rammer Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skoles pladser til børnene fra Aarhus midtby. Naturbørnehaverne er en modvægt til de almindelige børnehaver. I Ajstrup ko…

Natursamarbejdet i Brabrand

Det er meget trist, hvis I ikke priorterer børnenes mulighed, for at komme i naturen og få et forhold til naturen. Hvordan skal børnene udvikle natursans uden den mulighed. Ud af d…

Besparelser på dramapædagogik er tåbeligt - både menneskeligt og økonomisk

Det er dybt bekymrende at denne spareøvelse slagter de dramapædagogiske tilbud i Århus kommune. Ikke bare ét tilbud, men 3! Århus Teater Læring, Teaterhuset Filuren Dramacentrum o…

Bevar natursamarbejdet

"...børn som møder naturen i deres daginstitutioner både bliver sundere og stærkere, har mindre tendens til sukkersyge, sover bedre og er mindre syge. Samtidig trives de bedre" …

Bevar natursamarbejdet

Bevarelsen af natursamarbejdet er en selvfølgelighed. I har installeret chromebooks og stillesiddende undervisning i folkeskolen. Det er stik imod hvad der er givtigt og hvad vi s…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Vores datter startede d. 1/10 i vuggestuen i Nørrestenbro. Vi er så glade for, at have fået plads her, idet der er en skovbørnehave. Det betyder meget for os, at vores datter på si…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Vores datter er netop startet i Nørrestenbro. Det at der er en skovbørnehave var den altoverskyggende grund til, at vi valgte netop denne institution. Vi håber derfor ikke, at denn…

Bevar børn og unges muligheder for at opleve kunst og kunsteriske processer i skole og daginstitution

Vi ved, at det at deltage i kunstneriske processer og opleve kunst bidrager til børns (og voksnes) fællesskaber, trivsel og muligheder for at lære. Samtidig ved vi, at det langtfra…

Bevar de pædagogiske ledet legepladser - Skansen og andre legepladser.

Det er bekymrende at lukke velfungerende tilbud til børn i nærområdet, Mange børn er socialt sårbare i deres fritid, her sikres det at disse børn har et sted at komme i fritiden, h…

Børn og unge

Det er simpelthen så trist at der igen skal spares på børnene og de unge. Flere og flere børn og unge ender i mistrivsel og disse besparelser vil kun bringe endnu flere med sig. I …

Fortsat samarbejde mellem MBU og Aarhus Bibliotekerne

Lukning af Center for Læring: I forbindelse med den byrådsbesluttede Strategi for Sprog og Literacy er der gennem de seneste år opbygget et yderst positivt og velfungerende samarb…

Skovbørnehave Nørrestenbro

Jeg synes, det er meget kritisabelt, at forvaltningen påtænker at lukke mulighed for skovbørnehave for Nørrestenbro. Dette vil påvirke alle børn i de berørte børnehaver meget nega…

Bevar Natursamarbejdet

For mig som ung voksen, er Natursamarbejdet et virkelig dejligt sted at kunne gå ned, når man lige skal have en pause fra studiet. Gennem corona-tiden har det været et sted jeg og …

Besparelser på børn og unge

At spare på børn og unge er generelt håbløst. Trivsel i børne- og ungeårene er så vigtigt for både børnenes udvikling og livsduelighed. At investerede i børn og unge er den bedste …

Natursamarbejdet i Brabrand

Kære børn og unge, Jeg er helt målløs over, at Natursamarbejdet står til evt. lukning. Det er til stor sorg for mine 2 børn, og deres institution. Børnene benytter både stedet i…

Bevilling på 200.000 til Teaterhuset Filuren (Dramacentrum) spares væk.

Jeg kender personligt gennem alle årene Teaterhuset Filurens arbejde ude i skolerne med at undervise de unge i drama. Det lyder "kulturelt" og dermed måske overflødeligt, men deres…

Bevar Blæksprutten - Høringssvar fra medarbejdere og ledelse

Høringssvar fra ledelse og medarbejdere i Børnehuset Blæksprutten Indledningsvist skal vi henvise til høringssvar fra Børnehuset Blækspruttens Bestyrelse HS3603279. Ledelse og m…

Besparelser sangkraft Århus

Sangkraft Århus skal fortsat bevare sine tilskud og i det hele taget bevares som instans. Der er I Århus et helt unikt kor liv på et niveau der rækker ud over Århus… både nationalt…

Besparelser sangkraft Århus

Sangkraft Århus skal fortsat bevare sine tilskud og i det hele taget bevares som instans. Der er I Århus et helt unikt kor liv på et niveau der rækker ud over Århus… både nationalt…

Høringssvar vedr lukning af Natursamarbejdet

ÅFO anbefaler ikke lukning af natursamarbejdet. SE vedhæftede høringssvar

Kulturtilbud

Spar ikke på tilskud til events samt samarbejder med kulturinstitutioner. Den åbne skole leve i høj grad i tilbuddene om kunst, kultur og natur. Det ville være et kæmpemæssigt tab…

Høringssvar

Høringssvar vedr. Børn og Unges sparekatalog 23-26 vedlagt

UngiAarhus

Samvirket i Gellerup & Toveshøj er bekymret over de foreslåede besparelser på UngiAarhus og det vigtige kriminalpræventive samarbejde i bydelen. Samvirket i Gellerup og Toveshøj…

Besparelser på kulturen får store konsekvenser

”Alle børn og unge i Aarhus skal opleve en by, hvor der er plads til at drømme, til at skabe, til at øve sig og blive dygtig. Kultur er noget, vi skaber sammen, og noget, vi har sa…

Besparelser på kulturoplevelser får store konsekvenser for børn og unge

”Alle børn og unge i Aarhus skal opleve en by, hvor der er plads til at drømme, til at skabe, til at øve sig og blive dygtig. Kultur er noget, vi skaber sammen, og noget, vi har sa…

Nej til besparelser på §32-området i Børnehaven Thorshavnsgade"

Der er foreslået besparelse på §32-området i Børnehaven Thorshavnsgade. Det vil jeg stærkt anbefale at I ikke gør. Det påvirker flere negative retninger på den lange bane. Alle men…

Høringssvar fra Bestyrelsen i Gl. Åby Dagtilbud (særligt vedr. forslag 4, 5, 7, 37 og 43)

Bestyrelsen er positiv i forhold til, at det er hensigten at undgå besparelser i den direkte normering. Vi er i bestyrelsen særligt opmærksomme på spareforslag nr. 5 vedrørende del…

Hvorfor skal det igen gå ud over vores børn og unge??

Se vedhæftede hørringssvar fra FU bestyrelsen i Aarhus Syd

Høringssvar fra Brabrand Boligforening vedr. besparelsesforslag fra Aarhus Kommune, Børn og Unge

Brabrand Boligforening sætter pris på muligheden for at kommentere de fremlagte besparelsesforslag, idet vi anerkender den vanskelige opgave det er at opnå balance i budgetterne, o…

Børn &Unge - projekt: "Ej blot til lyst",

Aarhus Teater har siden 2015 drevet projektet ”Ej blot til lyst” i fællesskab med 16 af Aarhus Kommunes folkeskoler. Formålet er at forbedre skoleelevernes læring, styrke deres tri…

Høringssvar til sparekataloget børn og unge

Generelt mener vi at særligt dette sparekatalog rammer udsatte børn og familier. Vi har derfor valgt at dele vores høringssvar i to for at understrege og gentage at dette sparekata…

Én mulighed redning af natursamarbejdet, gennem et sundt samarbejde

Kære børn og unge Vi er et lokalt ungdomskollegie for unge med særlige behov, der har 3 huse i Brabrand der er ombygget til kollegier, og et opgangsfællesskab i Viby. Vi vil g…

Høringssvar

Høringssvar fra Skolebestyrelsen Læssøesgade Skole

Kulturprinsen: BEVAR BØRNEKULTUREN I AARHUS!

Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur i Viborg ser med stor bekymring og undren på den del af Aarhus Kommunes sparekatalog, der berører børne- og ungekultur, sa…

Høringssvar til børn og unges sparekatalog

Skolebestyrelsen på Tilst skole ser med dyb bekymring på Aarhus Kommunes sparekatalog. Når man udsulter folkeskolen, vil særligt kommunens udfordrede skoler – herunder også Til…

CFL

Har du 2 min? - der er brug for dit høringssvar

Høringssvar fra dagtilbud Hasles bestyrelse, LMU og ledelse

se vedhæftede fil

Bevar Skoletjenesten (MBU-21)

Jeg er leder af Aarhus Billed- og Medieskole, hvor en vision er at nå alle børn og unge. At give alle børn og unge møder med det kunstneriske og skabende. At give dem mulighed for …

Spareplaner rammer Sangkrafts kæmpekorprojekter

Se den vedhæftede fil

Spareplaner rammer Sangkrafts kæmpekorprojekter

Se den vedhæftede fil

Bevar Center for læring og "De 32"

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Høringssvar fra Administrationen i PPR

Hermed et høringssvar fra Administrationen i PPR

Sang (og andre kulturelle tilbud) er nødvendige for et godt børne- og ungdomsliv!

Jeg kan slet ikke forstå, at der skal spares så massivt på kulturfronten indenfor børn og unge. Der er mange gode tiltag i musiklivet, teater- og billedkunstverdenen, som udbydes s…

Bevar Center for læring og "De 32"

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Spareforslaget stiller spørgsmål ved om fritiden har værdi i sig selv ... eller værdi overhovedet?

Høringssvar fra Bestyrelsen for UngiAarhus ØST. PDFvedhæftet

ATL / Ej blot til lyst

Bevar støtten til ATL / Ej blot til lyst Ej blot til lyst” er et enestående, ambitiøst og højt kvalificereret kompetenceudviklingsforløb for dansklærere i skolen. Ej blot til ly…

Besparelse på pædagogisk ledede legepladser

Se vedhæftede.

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar vedr. Sparekatalog for Børn og Unge

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar vedr. Sparekatalog for Børn og Unge

Sparekataloget for Børn og Unge

DH Aarhus bakker op omkring MBU´s intentioner om bredere børnefællesskaber og et øget fokus på tidlig og tværgående indsats. I forbindelse med de forebyggende indsatser er det v…

Høringssvar sparekatalog Aarhus Kommune november 2022

Se vedhæftning

Lukning af CFL

Kære politikere. Luk ikke Center for læring. Som tidligere folkeskolelærer har jeg haft stor glæde af center for læring både i forhold til at sikre kvalitet, nytænkning og variatio…

Skær ikke i tilskuddet til Opgang 2

Opgang 2 laver debatskabende teater til udskolingen, som ingen andre kan. De arbejder med samfundsrelevante temaer og laver teater i øjenhøjde. Jeg har i mange år arbejdet på en s…

Vi kan ikke undvære Center for læring!

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Bevar Center for læring!

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Center for læring!

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Center for Læring

Bevar Center for Læring Som børne- og ungdomsforfatter finder jeg det gruopvækkende, at Aarhus Kommune har planer om at nedlægge Center for Læring! En beslutning, der på mange m…

besparelser på børn- og ungeområdet

Stop de kortsigtede besparelser på børn- og ungeområdet og spar i stedet på veje- og anlægsudgifter - nye veje og udvidelser af eksisterende veje (også motorveje) det samme gælder …

Center for læring

Som lærer på en af byens folkeskoler kan jeg ikke forestille mig at miste Center for læring - det ville være et kæmpestort tab. Hele året igennem bruger jeg klassesæt derfra; jeg b…

Skær ikke i tilskuddet til Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filuren laver virkelig gode undervisningsforløb til skolebørn i Aarhus, hvor børnene både lærer at udtrykke sig med krop og stemme men også at træde frem og forstå teat…

Høringssvar mod besparelser på børn, unge og kulturtilbud, som rammer de svageste i Aarhus

Aarhus Kommune står overfor at skulle spare en masse penge. En stor besparelse skal findes på børneområdet, et område som allerede bløder pga. mange tidligere besparelser. I det …

Tværfaglig enhed

Jeg er som dagtilbudsleder meget bekymret for en reduktion af medarbejderne i Tværfaglig enhed. Det er det eneste tilbud der er, hvor vi kan få faglig sparring af pædagoger, der e…

Høringssvar til spareforslag MBU – 26 om Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Lukning af naturcenter sølyst

Det vil være en skandale at Lykke natur center sølyst, da det bruges meget af institutionerne i Brabrand og af resten af byen. Beboerne i Brabrand og omlæggende områder. Kan slet i…

Lukning af naturcenter sølyst

Det vil være en skandale at Lykke natur center sølyst, da det bruges meget af institutionerne i Brabrand og af resten af byen. Beboerne i Brabrand og omlæggende områder. Kan slet i…

Høringssvar som borger vedr. sparekataloget for Børn og Unge.

Høringssvar som borger i Gellerup

Høringsbrev fra Læssøesgades Skoles MED-udvalg

Høringsbrev fra Læssøesgades Skoles MED-udvalg er vedhæftet her. Venlige hilsner Kommunikationsmedarbejder Daniel Hovalt

Høringsbrev fra Frederiksbjerg Skoles MED-udvalg

Høringsbrev fra Frederiksbjerg Skoles MED-udvalg er vedhæftet her. Venlige hilsner Kommunikationsmedarbejder Daniel Hovalt

Sparekatalog for Børn og Unge 2022

Se vedlagte dokument

Bevar optag af Aarhus børn til Naturbørnehave Ajstrup Gl. Skole

Det er med meget stor beklagelse, at jeg som mor til et Aarhus barn i Ajstrup. Gl. Skole Naturbørnehave må konstatere, at der er fremlagt besparelsesforslag, der vil lukke Na-turbø…

Luk ikke Center for Læring

Som tidligere skolelærer gennem 13 år mener jeg, at Lukning af Center for Læring vil forringe skolernes mulighed for nyt og spændende undervisningsmateriale i særdeles høj grad. F…

Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Høringssvar vedr. spareforslag fra Børn og Unge fra Skolebestyrelsen, Mårslet Skole

Skolebestyrelsen ser med stor bekymring på de foreslående besparelser i Børn og Unge.

Lukning af LGBT+inkluderende undervisning, herunder Normstormerne

Der er enormt mange børn i den danske folkeskole, der bryder med normerne for køn og seksualitet, og jeg synes ærligt, det er en hån mod dem at fjerne de få dele af deres dannelse …

Bevar Natursamarbejdet og skovbørnehaven Nørrestenbro

Naturen skal ikke spares væk! Her har vi to velfungerende og veldrevne naturrige initiativer, som er så vigtige for vores børn. Jeg tilslutter mig derfor de mange høringssvar om, …

Giv vores børn og unge en ordentlig start – det kommer alle til gavn!

Der lægges med forslagene op til meget store nedskæringer på børn og ungeområdet, samtidig med at man på socialområdet vil flytte flere tidlige indsatser frem og sikre, at færre i …

Høringssvar

Høringssvar vedr. Børn og Unges sparekatalog vedhæftet

Høringssvar

Høringssvar vedr. Børn og Unges sparekatalog vedhæftet

Aarhus Kommune har fortjent et Børnekulturproduktionscenter, der er mere end en tom skal

De foreslåede besparelser i B&U og MKB, der rammer kulturinstitutionerne, fjerner med et pennestrøg en stor del af den ekspertise og faglighed, der skal fylde et kommende børnekult…

Skær ikke i tilskuddet til Aarhus Teater Læring (ATL)

Både som dansklærer gennem 13 år og nu arbejdende ved skoletjenesten i Aarhus (ULF i Aarhus) er det tydeligt for mig at se, hvilken gave ATL er. Dansklærerne på mellemtrinnet får…

Bevar Center for læring!

Det bliver en mere "fattig" skole i Aarhus I spareforeslaget bliver der nævnt følgende : “I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad som muligt at fri…

Besparelser på kultur til Børn og Unge

Det er helt uforståeligt at byrådet lægger op til besparelser på børn og unge-området. Børn og unges mistrivsel er højt på dagsordenen hos borgere og politikere og byrådets ledende…

Skovbørnehaven Nørrestenbro

Hvis forslaget om at lukke Børnehaven Nørrestenbros skovgruppe effektueres er der børn, der får det endnu vanskeligere. Børn der mistrives i større børnegrupper i en almindelig dag…

Reducering/Fjernelsen af økonomisk støtte til OPGANG 2, Aarhus

Opgang 2 laver vital teater af høj relevans og kvalitet - netop for ungdommen. Jeg - med min teateruddannelsesbaggrund - kan se vigtigheden at dette teater, som både skaber en kri…

Bevar Natursamarbejdet

Har både brugt stedet, som pædagog i en vuggestue, hvor børnene har fået en masse ud af at besøge Natursamarbejdet, så fedt med både kig til dyrene, mulighed for at lave bål og bes…

Teater tilbud til børn

Jeg er utrolig ked af at erfare, at teater tilbuddene på Filuren og Århus Teaters skolesamarbejde mister deres tilskud og dermed må stoppe. Som forældre har mine tre børn, via Eng…

Høringssvar - Sparekatalog Børn og Unge

Kolt-Hasselager Dagtilbuds ledelse tager til efterretning, at det kommunale budget kalder på besparelser, men det er med både undring og stor bekymring, at vi læser spareforslagene…

Natur - Skovbørnehaver - Gl. Ajstrup

I en tid, hvor vi hylder diversitet, mangfoldighed og bæredygtig. I en tid, hvor klima og natur er på alles læber. I en tid, hvor vi bliver mere og mere bevidste om at vi ikke skal…

Bevar Skansen

I en tid hvor børn og unges trivsel tydeligvis er truet og folketingspolitikere ønsker at prioritere området, virket det helt skævt med mange af disse spareforslag. Tilbud som Skan…

Behold Natursamarbejdet Sølyst

Jeg kommer der tit og har ofte mine børnebørn med. Det er en stor fornøjelse.

Bevar CFL

Høringssvar til forslag om lukning af Center for læring Risskov Skole låner hvert år ca. 10.000 bøger/materialer fra CFL.. På de 45 almene folkeskoler i Aarhus kommune var udlåne…

Opgang 2

Alle med sund fornuft, vil kun støtte dette fantastiske sted. Ungdomsklub før, som hjalp og støttede os unge ( nu 58 år ). Teater,mm.som i dag hjælper, udvikler og støtter unge.

Aarhus Teater Læring - et fuldstændigt unikt undervisningstilbud

Jeg har som underviser på Aarhus Teater Læring set hvordan elever der, ifølge deres lærere, sjældent ytrede sig i klassen, var enormt nervøse for at skulle fremlægge og havde udpræ…

Lad Opgang2 fortsætte uden besparelser!

Gennem rigtig mange år har Teater Opgang2 vist at de er i stand til at skabe super relevante og vigtige ungdomsforestillinger til de Aarhusianske (og hele landets) unge. Det er sup…

Besparelse på børn og unges fritids område

Ærede byrådspolitikere. Jeg ville gerne slutte mig til stemmerne omkring ønsket at man igen kigger på kommunens budgetter. At spare 90-110 millioner på på børn og unge området v…

Naturbørnehaver

Kære Aarhus kommune. Jeg bliver ærgerlig over at høre at i vil spare på naturbørnehaver. Jeg læser jeres begrundelse med at der er for få børn der gerne vil gå i disse, samt at …

Opgang2

Opgang2 er min arbejdsplads, det er den bedste arbejdsplads der findes. Vi bruger kunst og kultur, som en vigtig del i vores arbejde, med at hjælpe udsatte unge på deres vej i liv…

Høringssvar til Aarhus Kommunes Børn og unge sparekatalog; Nedlukning af skovbørnehaver og Natursamarbejdet

På vegne af forældrebestyrelsen i børnehaven Skovtrolden indsendes følgende høringssvar i vedlagte PDF.

Opgang 2

Jeg har i årenes løb set utallige af Opgang 2’s forestillinger. Både som lærer i folkeskolen og indenfor voksenområdet med flygtninge og også som privat person. Jeg oplever Opga…

Repræsentant for et mangfoldigt Aarhus og Danmark.

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sparekatalog, Børn og Unge (5.51/21) Kommentar til Aarhus Kommunes indstilling til fjernelse af tilskud til Opgang2´s debatskabende og samfunds…

Natursamarbejdet Sølyst

Bevar Natursamarbejdet Sølyst. Natursamarbejdet er et fantastisk udflugtssted for områdets beboerne og for skoler og daginstitutioner i hele Århus. Det er placeret i en unik natur…

Normstormerne skal fortsætte med at eksistere

Normstormerne er en helt nødvendig samfundsinstitution, der sørger for at vores fremtidige generationer modtager den seksualundervisning, de burde få i skolen. Det hjælper de unge …

Center for læring

Bevar center for læring!

Jeg undre mig

Hvorfor sparer i på alle de fantastiske tilbud. Hvorfor spare i aldrig på de mange konsulenter, der er ansat i Aarhus Kommune. Nu går det igen udover eleverne i folkeskolen.

Den Gamle By

Jeg er ansat som lærer i Aarhus Kommune. Jeg har igennem mange år benyttet Den gamle bys undervisningstilbud til mine elever. Undervisningsforløbene har altid været helt fantastisk…

besparelser i Børn og Unge

Aarhus 24.11.2022 Høringssvar vedr. Sparekatalog i Børn- og Ungeafdelingen. Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave og pædagoger på legeladserne! Midtbyens Fællesråd, som omfatter Lati…

Høringssvar - Bevar de pædagogisk ledet legepladser

Høringssvar vedr. Sparekatalog i Børn- og Ungeafdelingen. I en tid hvor børn og unges trivsel for alvor er til debat - ikke mindst i den nylige overståede valgkamp, kan det undr…

Katrine.bartram@gmail.com

Hvad i alverden har Aarhus Kommune gang i, når de foreslår at spare et essentielt tilskud til det prisvindende, evigt relevante og innovativt mangfoldige OPGANG2 TURNÉTEATER? Masse…

Bevar Natursamarbejdet Sølyst

Kære Byråd Jeg vil på det kraftigste fraråde at lukke Naursamarbejdet, som er en perle for det vestlige Aarhus. Natursamarbejdet er et fantastisk udflugtssted for områdets beboe…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

Bevar den bedste børnehave i Århus!!! Det er altafgørende at alle børn får en god start på livet, og det gør de i Nørrestenbro børnehave, hvor der er sunde omgivelser og trygge v…

Små besparelser som direkte rammer kvaliteten hos børnene

Hver dag fortæller vi, hvor fantastisk Strandskolen er. Høj trivsel, stærk faglighed, gode faciliteter og dygtige medarbejdere. Det fortæller vi, fordi vi mener det, men også for a…

Høringssvar

Høringssvar fra LMU Tovshøj Dagtilbud se vedhæftet fil

Høringssvar

Høringssvar fra LMU Tovshøj Dagtilbud se vedhæftet fil

Center for læring

Den lille besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og…

Bestyrelsen i UngiAarhus VEST

Høringssvar vedhæftet

Pas på de små børnerettede bevillinger - de gør en større forskel end man skulle tro! (MBU-21)

Jeg er pædagogisk leder på Teaterhuset Filuren og vil gerne minde byrådet om, at de forholdsvis små bevillinger til samarbejde med kulturinstitutionerne kan være afgørende for, om …

Besparelser hos Børn og Unge

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse ser i Sparekataloget, at der lagt op til en stor besparelser på børn- og ungeområdet – ikke mindst hos UniIAarhus, der skal skære næsten 5 proce…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

Kære Århus Byråd. Skoven kan noget som intet sted i midtbyen kan. I skoven kan børnene lege frit, færdes uden frygt for trafikken, klatre i høje træer, fange fisk, vende hver en st…

Bevar Natursamarbejdet

Natursamarbejdet er helt uvurderligt for børn og unge i området. At se, høre og mærke levende dyr fremfor blot at hente dem i køledisken, at besøge haver til maver køkkenhaverne og…

Erhverv Aarhus' høringssvar til Sparekatalog for hhv. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen

Erhverv Aarhus' høringssvar til Sparekatalog for hhv. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Læs vedhæftede.

Sparekrav på ledelse i UngiAarhus

Høingssvar vedhæftet

Høringssvar

Forældrebestyrelsen og det lokale MED-udvalget i Møllevang Dagtilbud bakker op om intentionerne i sparekataloget vedr. at friholde opgaver, der direkte berører børnene og unge samt…

Besparelser på B7U

Fællesråder kan læse sig til, at der lagt op til en stor besparelser på børn- og ungeområdet – ikke mindst hos UniIAarhus, der skal skære næsten 5 procent. Vi læser det som en ret…

Filuren i skolen skal bevares

Som pårørende til skolesøgende børn i Aarhus er det trist og uforstående at læse at filurens vigtige arbejde på skolerne er foreslået sparet væk. Filuren underviser børn i drama og…

høringssvar

høringssvar

Filurens bevilling i afsnittet MBU-21 – Filuren I Skolen

Jeg er ansat på Teaterhuset Filuren og har siden 2014 stået for at udvikle vores arbejde med teaterpædagogiske forløb på skolerne - Filuren I Skolen (i B&U’s sparekatalog benævnt D…

Bevar Center for Læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Spareforslag til Budget 2023-2026 Børn og Unge

Bestyrelsen og MED-udvalget har besluttet at indsende et fælles høringssvar

Bevar Natursamarbejdet!

Bevar Natursamarbejdet! Natursamarbejdet er et vigtigt mødested i Gellerup og i den bynære natur omkring Brabrandsøen. -I naturen er vi alle lige -Fællesskab omkring naturlære…

Bevar natursamarbejdet

En vigtig perle for både skoler, daginstitutioner og borgere i hele Århus. Ærgerligt at lukke et så fint sted, hvor alle kan komme og få natur og dyr tættere på i en travl hverdag.

Bevar natursamarbejdet

En vigtig perle for både skoler, daginstitutioner og borgere i hele Århus. Ærgerligt at lukke et så fint sted, hvor alle kan komme og få natur og dyr tættere på i en travl hverdag.

Høringssvar

Det er uhørt, at Aarhus kommune nu igen vil spare penge på de Aarhusianske folkeskoler, og de tilbud der knytter sig til skolerne – specielt taget i betragtning at Aarhus kommune i…

Spareforslag på Børn og Unge området

Se vedhæftede.

Besparelser budget 2023

Høringssvar ifm besparelser på budget 2023 afsendt fra Bavnehøj skoles skolebestyrelse, MED udvalg og ledelse.

Skolebestyrelse på Malling skole har følgende bemærkninger til det fremsatte katalog over besparelser:

Høringssvar vedr. Spareforslag fra Børn & Unge i henhold til fremsat sparekatalog for budget 2023-2026. Vi er som skolebestyrelse utrolig bekymrede for de voldsomme besparelser, d…

Bevar Børnehuset Blæksprutten!

Mine 3 dejlige børnebørn har haft (den mindste går der stadig) en meget tryg, nærværende og fantastiske børnehave i Blæksprutten. Hver gang jeg har hentet eller bragt børnebørnen…

Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Børnehuset Blæksprutten!

Vores ældste søn er for tidligt født og har haft en hård start på livet. I den kommunale dagpleje gik det godt, men da han derefter skulle videre til børnehavelivet, blev det hurti…

Bevar Centre for læring

Som politisk parti uden for Århus Byråd bekymrer det os, at Århus Kommune påtænker en markant nedprioritering af både læseindsats og biblioteksadgang i sparekataloget for 2023. Vi …

Bevar Børnehuset Blæksprutten

Jeg ønsker hermed at anmode om at tilskud til Børnehuset Blæksprutten bevares. Det er efter min mening den forkerte beslutning at lade tilskuddet bortfalde, som der ellers er lagt …

Bevar Natursamarbejdet - et grønt åndehul med en vigtig funktion

Natursamarbejdet Sølyst bør ikke blive sparet væk af flere grunde. De åbenlyse grunde kan tydeligt ses i de mange allerede indsendte høringssvar fra borgere, der i hverdagen og wee…

Mere naturpædagogik, ikke mindre !!

Der skal ikke reduceres i pladser i naturbørnehaver! Tværtimod skal der arbejdes for at flere børn får den fantastiske mulighed for at få så meget udeliv og indblik i naturen og de…

Mere naturpædagogik, ikke mindre!!!

Der skal ikke reduceres i pladser i naturbørnehaver! Tværtimod skal der arbejdes for at flere børn får den fantastiske mulighed for at få så meget udeliv og indblik i naturen og de…

Luk Aros! Konsekven: økonomi til at sikre børn og unges trivsel og dannelse

Vi har læst Aarhus Kommunes sparekataloger inden for Sundhed og Omsorg, Sociale forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge, samt Kultur og Borgerservice, igennem. Læsningen vækker beky…

Bevar nørrestenbros skovbørnehave

Det er et meget stort skridt, for et barn, at tage fra en lukket børnehavelegeplads til en åben skolegård midt i aarhus. I skovengruppen har man mellemskridtet, som jeg synes alle …

imod lukning af Natursamarbejdet Sølyst og PPA

Jeg er fuldstændig imod at Aarhus Kommune lukke Natursamarbejdet Sølyst i Brabrand. Alle folk jeg kender med børn kommer der ofte på besøg. Den er fantastisk sted for unge lære om …

Naturcenter Sølyst

Sølyst er er magisk åndehul vi elsker at bruge, og ønsker bevaret. Med de enorme summer der bliver kastet i området ved Gellerup, så virker det komisk, at Sølyst må lade livet, n…

Bevar Natursamarbejdet

Sølyst bruger brugt af mange , både fra lokalområdet og fra resten af byen. Det er et dejligt grønt åndehul

Bevar Natursamarbejdet! En vigtig destination i Gellerup!

Natursamarbejdet Sølyst er et vigtigt mødested i naturen og her i Gellerup, hvor vi har brug for at mødes på tværs af store skel. Natursamarbejdet understøtter udviklingen af Gelle…

Høringssvar til sparekatalog MBU

Hermed fremsendes høringssvar fra den selvejende Institution Hasle Bakker og Idrætssamvirket Aarhus

Bevar Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen er vigtig og må ikke beskæres

Høringssvar til spareforslag fra Børn og unge vedr. fusion af dagtilbud til budget 2023-2026 – fusion af Skovvangen og Trøjborg.

Vedhæftet

Bevar skolemarken

Bevar de pædagogisk ledede legepladser herunder Skolemarken på Frederksbjerg. Skolemarken skaber et rum, hvor børnene kan samles og skabe et fællesskab. Det er ledet af dygtige p…

nedlæggelse af naturskole, brabrand

JEG HAR FLERE GANGE BESØGT BRABRAND NATURSKOLE MED MIN SØN OG BARNEBARN. PÅ GRUND AF DISSE BESØG HAR MIT BARNEBARN FÅR INDSIGT I, HVOR MEGET OPYSNING BETYDER FOR FORSTÅELSE AF K…

lukning og sammenlægning af naturbørnehaver

Som pædagog i en naturbørnehave er det med blødende hjerte at læse at i overhovedet overvejer, at lukke og sammenlægge naturbørnehaver og natursamarbejdet. Naturen virker trivsels…

Bevar Skansen Hus og Have

Skansen Hus og Have er en oase for rigtig mange børn fra forskellige skoler i området. Skansen summer dagligt af liv fra de mange børn og unge der mødes her på kryds og tvær. Mulig…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

Det vil være synd og skam, at lukke Nørrestenbro skovbørnehave. Min ældste datter, har nu gået derude i snart et halvt år, og hun har udviklet sig enormt på denne tid kontra hendes…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Det er så utroligt vigtigt at børn og unge møder forskellige kunstneriske fagligheder og ikke mindst de kunstneriske processer. Børn lærer gennem de kreative processer at turde at …

LGBTQIA+ undervisning i Aarhus kommune, Normstormerne

Hej LGBTQIA+ undervisning i folkeskolen er så utrolig vigtig og absolut afgørende for de børn og unge, der bryder med normerne. Jeg kan personligt skrive under på at det er nogl…

Bevar Skolemarken, Frederiksbjerg Skole.

Bevarelsen af Skolemarken behøver ingen stærke, slagkraftige argumenter. Besøg stedet, oplev ånden og vid at det er et uundværligt frirum, især for bybarnet.

Bevar Skolemarken, Frederiksbjerg Skole.

Bevarelsen af Skolemarken behøver ingen stærke, slagkraftige argumenter. Besøg stedet, oplev ånden og vid at det er et uundværligt frirum, især for bybarnet.

5.51 16 Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser

Hvis dette effektiviseres bliver mine elever ikke undervist i de digitale værktøjer, som de 32 hjælper mig med nu. Jeg har ikke tid til at sætte mig ind i alle de digitale mulighed…

Bevar naturbørnehaverne

Vi har været utrolig glade for naturbørnehaven Mariendal, hvor vi i godt 5 år har haft 2 børn gående. Den viden og bevidsthed om naturen, som børnene har fået, anset jeg som uvurde…

Bevar samarbejdet med Århus Teater.

Jeg læser, at Århus Kommune vil spare ” Aarhus Teater Lærings efteruddannelse” væk?????. Det er total gal mands værk. Ved Århus Kommune da ikke, at Børn og Unge i den grad mistrive…

5.51 17 Lukning af Center for Læring

Center for Læring er livsnødvendig for lærere i Aarhus og for skolernes økonomi! CLF tilbyder skolerne i Aarhus aktuelle spændende materialer til undervisningen, som skolerne ikke…

Hvorfor skal det forebyggende og trivselsfremmende arbejde i UngiAarhus igen nedprioriteres??

Se vedhæftede Hørringssvar fra de 5 FU bestyrelser

Repræsentant for et mangfoldigt Aarhus og Danmark

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sparekatalog, Børn og Unge (5.51/21) Kommentar til Aarhus Kommunes indstilling til fjernelse af tilskud til Opgang2´s debatskabende og samfunds…

Høringssvar vedr. lukning af Giberhytten

Luk ikke GIBERHYTTEN – vi elsker vores skovbørnehave! Vores søn, Tue, går i skovbørnehave i Giberhytten og vores valg af børnehave har været meget bevidst. Det er en mindre skov…

Center For Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Hav omsorg for teaterlandskabet - også dramapædagogikken

Kære kommune Med de foreslåede besparelser på teaterområdet mister kommunen med et slag en række vigtige led i byens fødekæde for scenekunsten. Den gammeldags skarpt optrukne opd…

Børn i Aarhus C skal have mulighed for at vælge en naturbørnehave/Giberhytten

Vi oplever hver dag glæden hos børnene, når vi opholder os i naturen sammen med dem. Vi følger årstiderne og skaber en fælles opmærksomhed på, hvordan fx træerne ændrer sig, at nog…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Jeg mener som fagperson og forældre til børn i Nørrestenbro, at det vil være en kortsigtet besparelse at lukke "Skoven" i Nørrestenbro. Min søn har gået to år i Skoven og er netop …

Spareplan - børn og unge

Se vedhæftede fil.

Høringssvar til spareforslag

Høringsvar til spareforslag fra børn og unge vedr fusionering af Trøjborg og Skovvangen

Høringssvar til spareforslag

Høringsvar til spareforslag fra børn og unge vedr fusionering af Trøjborg og Skovvangen

Fjerne tilskud til teater

Jeg håber, at det store konsekvens ved at spare tilskud til teater overvejes nøje og man får set på andre muligheder. Teater er og har historisk set altid været vigtigt også til at…

Fjerne tilskud til teater

Jeg håber, at det store konsekvens ved at spare tilskud til teater overvejes nøje og man får set på andre muligheder. Teater er og har historisk set altid været vigtigt også til at…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

Kommunalt eller privat? Aarhus Kommune sender et helt forkert signal ved at nedprioritere daginstitutionerne - og specielt skovbørnehaverne. Både ift. til at tiltrække nye pote…

Skoletjenesten Aarhus Billed- og Medieskole

Som leder af afdelingen Talent and Skills Development på The Animation Workshop/VIA University College er det med stor undren, at jeg erfarer, at Aarhus Kommune - som led i en stør…

Bevar Natursamarbejdet

Natursamarbejdet skaber grønne borgere I et fremadskuende politisk perspektiv, ligner det for mig en tilbagegang, i at kunne styrke børn og unge i Århus til at blive aktive grøn…

Filuren i skolen - Filurens bevilling i afsnittet MBU-21

Fra 2015-17 blev jeg inviteret til at udvikle og udføre evalueringen af det regionale projekt ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”, som ”Filuren I Skolen” forestod sammen med 2 andre …

Høringssvar til spareforslag fra Børn og unge vedr. fusion af dagtilbud til budget 2023-2026 – fusion af Skovvangen og Trøjborg

Forældregruppen i dagtilbuddet Trøjborg er af den grundlæggende opfattelse, at en fusion af Trøjborg med Skovvangen er yderst uhensigtsmæssigt. Trods det i udgangspunktet syner af …

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Mediekendskab er en del af folkeskolelovens fællesmål, og som Aarhus Billed- og Medieskole er centralt instrumental i at opfylde med sin skoletjeneste for aarhusianske skolebørn. A…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Børn og medier. I en globaliseret internetverden, hvor fake news og fake facts florerer, er det vitalt at børn og unge tidligt lærer at forholde sig kritisk til medier. At de kan g…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Danmark er en kultur, og kultur er defineret af at kulturen kan udfolde sig, ikke mindst at den unge generation får mulighed for at lære at udvikle og udøve forskellige kunstnerisk…

Nej til besparelser på paragraf-32-området i Børnehaven Thorshavnsgade

Jeg finder det bekymrende, at der er varslet besparelser, som vil ramme børn under paragraf 32 i Børnehaven Thorshavnsgade. Børnehaven Thorshavnsgade inkluderer børn på paragra…

Nej til besparelser på paragraf 32 i Børnehaven Thorshavnsgade

Vi finder det meget alvorligt og bekymrende at der skal spares på specialområdet, og specielt i Børnehaven Thorshavnsgade. Med disse besparelser forringes dagtilbuddet for både …

Bevar skovbørnehaven ved Nørrestenbro

Vores ældste havde to fantastiske formende år som skovbarn i Nørrestenbro børnehave. Han blev nysgerrig og lærte om ting i naturen, som vi nærmest ikke havde fantasi til at foresti…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Børn og unge vokser op i en stigende grad af gensidig fremmedgørelse gennem medier, og gennem selv mere eller mindre at “drukne” identitetsmæssigt i medietrykket. Ved at udtrykke d…

Lukning af Natursamarbejdet

Som mor boende tæt på Natursamarbejdet, er jeg og min søn flittige brugere af stedet. Det vil virkelig være ærgerligt at lukke så skønt et sted, som er så essentielt ifht børns lær…

Bevar natursamarbejdet

Natursamarbejdet er en oase for læring af vores børn og holder stress niveauet nede.

Natursamarbejdet skal bevares

Natursamarbejdet en oase for læring for børn og unge. Det vil være en katastrofe at lukke der ned

Natursamarbejdet skal bevares

Natursamarbejdet en oase for læring for børn og unge. Det vil være en katastrofe at lukke der ned

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Vi har aktivt valgt Nørrestenbro til begge vores børn for at få plads i skovbørnehaven. Vi ved fra forskning at børn i en skovbørnehave bliver bedre motorisk udviklet, får forb…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Vi har aktivt valgt Nørrestenbro til begge vores børn for at få plads i skovbørnehaven. Vi ved fra forskning at børn i en skovbørnehave bliver bedre motorisk udviklet, får forb…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Børn og unge vokser som altid op med psykologiske udfordringer som fremmedgørelse, isolation, ensomhed, intriger, frygt, omsorgssvigt, depression, mobning, identitetsforstyrrelser,…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

En særlig styrke ved skoletjenestens tilbud på Aarhus Billed- og Medieskole, er, at børn med særlige udfordringer i den boglige undervisning ofte får øje på særlige kreative evner …

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Ved kortfilmworkshops på Aarhus Billed- og Medieskole lægger vi vægt på, at lære eleverne nye samarbejdsformer, og at tage ansvar for deres rolle i kortfilm. Vi eksperimenterer med…

Bevar Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole som den er - en børnehave i verdensklasse

Det er med forundring, jeg læser om kommunens forslag om at lukke ned for optaget af Aarhus-børn til Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole. Jeg har tidligere haft en søn i børnehaven, …

Bevar Aarhus Billed- og Medieskole

Bevar Aarhus Billed- og Medieskole! Alle aarhusianske børn og unge bør have adgang til kunst og kulturtilbud af højeste kvalitet. Det har indtil nu været en politisk strategi i …

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Filmproduktion er tværfaglighed. Et effektivt filmhold stiller store gensidige krav til ansvar og tillid. Eleverne på Aarhus Billed- og Medieskoles kortfilmhold lærer at nedfælde e…

Høringssvar fra bestyrelsen i Børnehuset Blæksprutten

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Bevar “Skoven” i Nørrestenbro

Som pædagog med en kandidat i pædagogisk psykologi og ikke mindst som mor til et nuværende samt et (forhåbentligt) kommende skovbarn i Nørrestenbro, fremsender jeg hermed min dybes…

Nej tak til besparelser på Børn & Unge i Aarhus Kommune

Høringssvar vedrørende det kommunalpolitiske spareforslag for Børn & Unge i Aarhus Kommune Skolebestyrelsen på Beder Skole Nej tak til besparelser på Børn & Unge i Aarhus Kom…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Jeg anbefaler på det kraftigste at genoverveje at afskaffe Skoletjenesten, som et tilbud til kommunens folkeskoler. Jeg mener det er utrolig vigtigt for Danmarks fremtid, at vi…

emner med betydning for skolens virksomhed

Høringssvar fra Malling skoles MED udvalg Herunder har vi svaret på de punkter vi ser har størst betydning for skolen. 17. Lukning af center for læring Den besparelse, der kan…

Særligt vedr. Besparelser i UngiAarhus.

Fra Kolt-Hasselager/Tranbjerg Fritidscenter ønsker vi at bidrage til høringen på flere punkter. Indledningsvis må vi udtrykke vores beklagelse over, at man som et af verdens rigest…

Besparelser på specialområdet

Næsten uden undtagelser vil samtlige besparelser giver forringelser for borgerne og en stor del af dem vil give øgede udgifter for kommunen på sigt. Særligt fire besparelser provok…

Vedr. Spareforslag fra Børn og Unge, dagtilbud, pkt. 3, Bygningskapacitet, s. 10-11

Lukning af skovbørnehaver, nærmere bestemt lukning af skovbørnehaven Giberhytten ved ”fusion” med Mariendal De sidste 30 år har man i Danmark udviklet fagligheden omkring Skovbø…

Perspektiver fra bestyrelsen for Ellevang Dagtilbud

Som bestyrelse for et dagtilbud, der favner børn fra 0-6 år har vi primært taget udgangspunkt i de spareforslag, der kan komme til at påvirke dagtilbudsområdet. Overordnet set h…

Høringssvar vedr. Klubben Holme Søndergård

Dato: 23.11.2023 Høringssvar til sparekatalogets MBU nr. 32 fra forældre: Som forældrebestyrelse i Klubben Holme Søndergård har vi en stor bekymring for vores unges trivsel og…

Besparelser på sangkraft Aarhus

HØRINGSSVAR vedr. besparelser på SANGKRAFT AARHUS. Det er med stor bekymring, at jeg i besparelsesforslaget fra Aarhus kommune ser tiltag, der direkte berører sangglade børn i …

Besparelser på sangkraft Aarhus

HØRINGSSVAR vedr. besparelser på SANGKRAFT AARHUS. Det er med stor bekymring, at jeg i besparelsesforslaget fra Aarhus kommune ser tiltag, der direkte berører sangglade børn i …

Besparelser på sangkraft Aarhus

HØRINGSSVAR vedr. besparelser på SANGKRAFT AARHUS. Det er med stor bekymring, at jeg i besparelsesforslaget fra Aarhus kommune ser tiltag, der direkte berører sangglade børn i …

Sparekatalog for Børn og Unge

Vedr.: ALT, Filuren, Opgang 2 og Århus billed- og medieskole Luk ikke kulturen i Århus Det er også en lukning af den åbne skole. Ej blot til lyst - AT-Læring: Vi har i mange…

Bevar nørrestenbro skovbørnehaven

Vi har vores søn i Nørrstenbro børnehaven. En af grundene til netop dette valg er deres skovbørnehave. Vi har bosat os i Aarhus midtby bl.a. pga af de natur tilbud som Aarhus har a…

Center for læring

Den lille besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og…

Bevar Center for Læring

Bevar Center for Læring Lærerne i Aarhus har brug for viden, inspiration og materialer fra Center for Læring, da de skal arbejde med følgende i deres undervisning “Læsning er en …

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Grunden til at Nørrestenbros skovbørnehave skal bevares er at natur, luft og frihed er essentielt for alle børn. En lille børnehave inde i Århus midtby kalder på et alternativt med…

Beskyt Aarhuskolonien

Aarhuskolonien er et fantastisk sommerferietilbud, hvor børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud, får mulighed for at få oplevelser sammen med andre børn. På kolonien værne…

Bevar Århuskolonien ved Ahl

Ikke alle forældre har ressourcer, overskud og økonomi til at tage deres børn med på sommerferie. Århuskolonien ved Ahl har gennem mange år givet udsatte børn og unge muligheden fo…

Hovedløs nedprioritering af kunst og kulturoplevelser for aarhusianske børn og unge

År efter år viser undersøgelser, at borgerne i Aarhus fremhæver byens mange kulturtilbud som den primære årsag til, at de holder særligt meget af deres by. Undersøgelser, som vores…

Århuskolonien Ahl

For de udsatte børnenes skyld 1. Bevar Ahl. 2. Det er life changing oplevelse for udsatte børn 3. Jeg ved det med 100% sikkerhed, da jeg som folkeskolelærer har sendt udsatte b…

Bevar Natursamarbejdet Sølyst

Jeg ønsker Natursamarbejdet Sølyst i Brabrand skal bevares. Det er vigtigt for en tidlig udvikling af naturforståelsen og nysgerrigheden hos områdets børn især

Bevar Natursamarbejdet Sølyst

Jeg ønsker Natursamarbejdet Sølyst i Brabrand skal bevares. Det er vigtigt for en tidlig udvikling af naturforståelsen og nysgerrigheden hos områdets børn især

Skovbørnehaven Nørrestenbro

Skovbørnehaven en stor del af uddannelsen af nye pædagoger i form af talrige bachelorprojekter og praktikophold. Skovbørnehaven er med til at fastholde personale og tiltrække nye t…

Effektiv arbejdstilrettelæggelse af børnehaveklasseledernes undervisningstimetal.

Høringssvar angående forslag 8: Effektiv arbejdstilrettelæggelse af børnehaveklasseledernes undervisningstimetal. Ordentlige betingelser til at løse en vigtig opgave. Den ti…

Bevar Center for Læring

Vi er i en tid, hvor børns og unges læsning er presset. Undersøgelsen Børn og Unges Læsning lavet og udgivet af Aarhus Universitet viser dette i tal. Læsning er en forudsætning for…

Bevar Nørrestenbros Skovbørnehave

Jeg er uforstående overfor hvorfor man vil nedlægge et så godt tilbud som Nørrestenbros Skovbørnehave. Min søn er skrevet op til at starte i børnehaven i 2023 og en meget stor grun…

Aarhus Festuge – høringsvar på påtænkte fjernelse af tilskud på 300.000 kr. til børn og unge

Hvad skal Aarhus Festuge kunne? Få spørgsmål i byen afføder så mange forskellige holdninger. På Aarhus Festuge mener vi selv, at vi bidrager til byens sociale, geografiske og kultu…

Sparekatalog børn og unge

Hjortshøj 23.11.2022 Høringssvar fra lærer Mette Margrete Stenz, Skødstrup Skole Jeg anerkender ønsket om at spare mindst muligt på de opgaver, der har direkte kontakt me…

Bekymrende spareplan der især vil ramme sårbare børn

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen vedr. sparekatalog på Børn- og Ungeområdet Vi vil først og fremmest udtrykke stor kritik af, at Aarhus kommune overhovedet…

Bevar Center for Læring

Bevar Center for Læring Børns læsekompetencer er under pres, deres lyst til at læse falder drastisk med alderen og det er velkendt, at det ikke kun er et stor tab for det enkelt…

Stop nedskæringer i natursamarbejdet

Stop nedskæring i natursamarbejdet. Børnenes forståelse for naturen omkring os er vigtigt ikke at skære væk. Der må være andre steder at spare i administration e.l. fremfor meget b…

Besparelser på skoleområdet - en dansklærers betragtninger

Ifølge tal fra 2020 (Kend Din Kommune) er udgifterne for Aarhus kommune på 80.682 kr. pr. skoleelev, mens den kommunale gennemsnitsudgift ligger på 87.639 kr. Det mærkes. Derfo…

Spar ikke på kulturtilbud for børn og unge!

Åben Skole, det at lærere i kommunens folkeskoler har muligheden for at tage deres klasse gratis med til en række kulturinstitutioner gør, at kultur er for alle. Og det skal kultur…

Nr. Steenbros skovbørnehave

Som bedsteforældre til 4 børn i den indre by, hvoraf 3 har været i Skovbørnehaven kan jeg kun sige, at det er en særdeles dårlig beslutning at lukke den. Børnene stortrives i skove…

Bevar Natursamarbejdet!

Natursamarbejdet er et vigtigt mødested i Gellerup og i den bynære natur omkring Brabrandsøen. Vi har som børnefamilie brugt destinationen som en del af hverdag og weekend og nyder…

Bevar Åben Skole bevilling til Teaterhuset Filuren

– bevar et 25-årigt tværmagistratsligt samarbejde mellem MKB og MBU – den kontinuitet sikrer tusindvis af børn i hele kommunen dokumenteret trivselsfremmende indhold i skoledagen o…

Bevar Sølyst

At lukke Sølyst vil være et kæmpe tab for kommunens børn, især de små børn i nærområdet der får mange naturoplevelser her sammen med dagplejere og vuggestuer. I et område med mange…

Høringssvar ang. sparekatalog på dagtilbudsområdet

Se nedenstående fil

Bevar og udbyg Natursamarbejdet

Natursamarbejdet opstod som et produkt af lokale daginstitutioners initiativ til at udnytte et åbenlyst potentiale i arealerne ved ejendommen Sølyst. Fælleskabet af daginstitutione…

Bevar Naturbørnehaven

Dear politicians, I am deeply concerned when I hear that there are proposals to close down some of the unique daycare facilities we have in Aarhus. We must preserve forest kinde…

Center for læring

Vi har brug for CFL på skolerne, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. CFL's beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdate…

Vores fælles fremtid

Jeg synes, at det er HELT FORKERT at skære i budgettet for vores fælles fremtid - vores børn og unge mennesker som skal vokse op som hele mennesker og føre vores samfund videre. He…

Bortfald af decentrale tilskud til privatskolers sfo

Med henvisning til punkt 5.51 - Børn og Unge vedr. "Bortfald af decentraliseret tilskud til privatskolers sfo", beskrevet i Århus Kommunes spareforslag 2023-2026 (side 24) ønsker g…

Bevar Natursamarbejdet i Brabrand

Lad dette sted få mange flere år i fremtiden til at berige børn og voksnes naturdannelse. Vi oplever NaturSamarbejdet som et lokalt åndehul for beboere fra især Brabrand og Geller…

besparelse på teaterpædagogiske tilbud til skoler

Høringssvar -Teater i skolen Jeg er teaterpædagog ved Teaterhuset Filuren. Mit professionelle job er at tage rundt på skoler i Århus og skabe leg, glæde, mer-trivsel, social me…

Lille spejl på væggen dér...

Måske har I svært ved at se jer selv i spejlet.... Høringssvar - med særligt henblik på Spareforslag 21 – ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitution…

Hørringssvar

Hermed et samlet høringssvar fra Bestyrelse, MED-udvalg, lederteamet i Skåde - Højbjerg Dagtilbud

Dagtilbudsleder

Vi vil kæmpe for at beholde vores fantastiske dagtilbudsleder, Helle Bennekov Schiødt. Hun er der, når man har brug for hende - på alle tidspunkter i døgnet. Hun løser problemerne…

Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer, blandt andet iPads til brug ved afvikling af sprogvurderinger af børn i 0. klasse. Det er helt nødvendigt for os…

Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Center for Læring

Jeg kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker jeg materialer og søger inspiration til min daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for mig at have adgang til ny littera…

Bevar Center for Læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Bevar Center for læring

Center for læring understøtter skolens samlede læseindsats gennem materialet READ. Det vil være en stor forringelse, hvis muligheden for denne indsats ikke længere vil være eksist…

Bevar Center for Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Center for læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Bevar Center For Læring!

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Center for læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Center for læring

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

Høringssvar vedr. sparekataloget - Skolebestyrelsen på Tranbjergskolen

Vores høringssvar er vedhæftet.

Bevar Center for Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Center for Læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Høringssvar – Dagtilbudsbestyrelsen - Hårup-Elev Dagtilbud

En dråbe i et glas vand. Sådan beskriver man ofte en meget lille del med meget lille betydning i den store sammenhæng. Det er en ganske god beskrivelse af forslaget om at lave en f…

Normstormerne

Kære Århus kommune Jeg er selv nonbinær transperson der er født og opvokset i Århus kommune, hvor jeg stadig bor. Jeg oplevede ikke selv at have fået den rette undervisning i f…

DGI Østjyllands høringssvar til ”Sparekataloget for budgettet for 2023-2026”

DGI Østjylland har med stor interesse og en vis ængstelighed læst sparekataloget. Som kommunens største idrætsorganisation og partner i samarbejdsaftalen om Bevæg dig for livet har…

Natursamarbejdet

Det er synd og skam at lukke Natursamarbejdet. Det rekreative område har vi meget glæde af her i området.

Bevar Center for Læring

Center for Læring råder over ca 200.000 læremidler (bøger, læringsspil, digitale gadgets, læsekasser m.v.). Hvis man værdiansætter hvert enkelt læremiddel til ca 200 kr, så løber …

Lukning af Center for læring

Bevar vores lokale fællessamling af undervisningsmaterialer. Den er i sig selv mange penge værd og har en stor værdi for lærerne - og dermed for alle eleverne i Aarhus Kommune. Be…

CLF

Bevar vores lokale fællessamling af undervisningsmaterialer. Den er i sig selv mange penge værd og har en stor værdi for lærerne - og dermed for alle eleverne i Aarhus Kommune. Be…

Center for læring er uundværlig

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Center for Læring

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer og har et udlånstal på 22…

9 høringssvar

Center for Læring råder over ca 200.000 læremidler (bøger, læringsspil, digitale gadgets, læsekasser m.v.). Hvis man værdiansætter hvert enkelt læremiddel til ca 200 kr, så løber …

BEVAR Center for Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Center for læring

Center for Læring råder over ca 200.000 læremidler (bøger, læringsspil, digitale gadgets, læsekasser m.v.). Hvis man værdiansætter hvert enkelt læremiddel til ca 200 kr, så løber …

Bevar Center for Læring

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

Lev Aarhus - høringssvar

Se vedhæftede

Sårbare børn lades i stikken

Personalet i Børnehaven Thorshavnsgade ser med stor bekymring på de foreslåede besparelser i Børn og Unge i Aarhus Kommune. Vi er i særdeleshed bekymrede for konsekvenserne af de f…

Høringssvar til spareforslag

Høringssvar fra BUPL Århus Lokale Lederforening vedhæftet.

Århuskolonien på Ahl

Det er en utrolig dårlig ide, at spare på kolonien, da det for nogle børn er den eneste ferie de kommer på i løbet af et år, fordi deres forældre ikke har økonomisk- eller social o…

Bevar Center for Læring og De32

Center for Lærings materialesamling er en uhyre vigtig del undervisningen for lærerne i Aarhus. Her har undervisere mulighed for, på en nem måde, at gøre brug af materiale i underv…

Bevar Lykkegården i Skæring, Egå (vedr. pkt. 5.51)

Bevar den bemandede legeplads ‘Lykkegården’ i Skæring, Egå. Den besøges flittigt af byens børn, hvor børnene kan møde og lære om legepladsens forskellige dyr. Det pædagogiske perso…

Bevar Lykkegården i Skæring, Egå (vedr. pkt. 5.51)

Bevar den bemandede legeplads ‘Lykkegården’ i Skæring, Egå. Den besøges flittigt af byens børn, hvor børnene kan møde og lære om legepladsens forskellige dyr. Det pædagogiske perso…

Center for læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Center for Læring

Center for læring er allerede en besparelse. Center for læring er skolernes mulighed for at dele og løse opgaven i fællesskab. Da CFL blev besluttet for mange år siden, gav alle sk…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Kære politikere Jeg er meget uforstående over for jeres forslag om at nedlægge skovbørnehaven i Nørrestenbro. Det er en meget velfungerende børnehave, hvor børn kan udfolde sig i …

Bevar Center for Læring!

Den lille besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og…

ONSITE-SUPPORT I BU - TILGÆNGELIG OG BRUGERORIENTERET

Onsite-funktionen har ud over at skabe større sammenhæng og ensartethed på IT-området haft stor betydning for slutbrugerne [her: dagtilbud]. Arbejdet i mindre teams med speciale i…

Natursamarbejdet

Spar ikke på kerneopgaverne, altså det der foregår ude i marken, i dette tilfælde børn og unges oplæring i det vigtigste, nemlig naturens forunderlige verden. Det vi er kommet fra.…

Center for læring

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

Bevar Center for Læring! Indspark fra Materialeudvalget.

Høringssvar fra Materialeudvalget ved Center for Læring For det første….dumt sted at spare! Center for Læring er ikke bare Aarhusskolernes store samling af analoge og digital…

Bevar Center for Læring! Indspark fra Materialeudvalget.

Høringssvar fra Materialeudvalget ved Center for Læring For det første….dumt sted at spare! Center for Læring er ikke bare Aarhusskolernes store samling af analoge og digital…

Bevar blæksprutten!

Al psykologisk forskning på børneområdet viser, at det vigtigste for små børn er nærvær, tryghed, faste rammer og forudsigelighed. Blæksprutten er lige netop en børnehave, der form…

Bevar blæksprutten!

Al psykologisk forskning på børneområdet viser, at det vigtigste for små børn er nærvær, tryghed, faste rammer og forudsigelighed. Blæksprutten er lige netop en børnehave, der form…

Høringssvar til spareforslag fra Børn og unge vedr. fusion af dagtilbud til budget 2023-2026 – fusion af Skovvangen og Trøjborg.

Forældregruppen i dagtilbuddet Trøjborg er af den grundlæggende opfattelse, at en fusion af Trøjborg med Skovvangen er yderst uhensigtsmæssigt. Trods det i udgangspunktet syner af …

Høringssvar fra Beder-Malling Dagtilbudsbestyrelse

Høringssvar fra Beder-Malling Dagtilbudsbestyrelse Dette er et høringssvar fra Beder-Malling Dagtilbudsbestyrelse. Vi ser generelt med stor beklagelse på de store besparelser, d…

Nej til lukning af Natursamarbejdet

Det vil være en KÆMPE FEJL at lukke Natursamarbejdet! Stedet bruges af rigtig mange børn, store som små. Stedets fantastiske beliggenhed og faciliteter gør det perfekt både som en …

Høringssvar Spareplan

Vedhæftet høringssvar fra skolebestyrelsen på Rosenvangskolen.

Nørrestenbro Skovbørnehave

Jeg er i mod en lukning af skovbørnehaven fordi: mit barnebarn går i børnehaven og han nyder godt af at de ældste er i skoven. Det giver mere plads og øget trivsel for ham. Udover…

Center for læring

Center for læring er allerede en besparelse. Center for læring er skolernes mulighed for at dele og løse opgaven i fællesskab. Center for Læring udbyder en stor variation af læ…

Protest mod Lukning af natursamarbejdet!!

Jeg synes det er verdens dårligste idé at spare på natursamarbejdet, som bliver flittigt brugt og nydt af børn og voksne, som et frirum..

Høringssvar omkring budget 2023

Høringssvar omkring besparelser på budget 2023

Høringssvar omkring budget 2023

Høringssvar omkring besparelser på budget 2023

Århuskolonien på AHL

Det er en meget dårlig ide at spare på kolonien, da det vedrører rigtig mange udsatte børn.

Sølysts skæbne

Hvad vil Kommunen for børn og natur? Hvad erstatter Sølyst? Det er nemt at ødelægge ting for andre, men meget svært til at bygge op igen. I dag er festen for Sct. Clemens, Aarh…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

Jeg er pædagog og farmor og mormor og vil gøre opmærksom på hvor vigtig det er at børnene oplever naturen omkring sig i en helt afgørende periode i deres liv. Alt forskning viser, …

Høringssvar vedr. sparekatalog

Hermed høringssvar fra LMU og skolebestyrelse ved Ellehøjskolen

Stop nedskæringer på børns møde med kunsten

Som forælder til børn i Aarhus er jeg dybt bekymret over de foreslåede besparelser på børns møde med kunsten, som blandt andet rammer byens teatre og symfoniorkesteret. Kulturinsti…

Natursamarbejdet Sølyst

Jeg er stærk modstander af lukning af Sølyst. Mine tre børn mellem 6 og 16 har alle nydt minimum månedlige ture langs søen til centeret. Både med os som forældre, med bedsteforældr…

Natursamarbejdet Sølyst

Jeg er stærk modstander af lukning af Sølyst. Mine tre børn mellem 6 og 16 har alle nydt minimum månedlige ture langs søen til centeret. Både med os som forældre, med bedsteforældr…

Natursamarbejdet Sølyst

Jeg er stærk modstander af lukning af Sølyst. Mine tre børn mellem 6 og 16 har alle nydt minimum månedlige ture langs søen til centeret. Både med os som forældre, med bedsteforældr…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

I tider, hvor vi taler meget om at styrke børns trivsel både fysisk og psykisk, er der al mulig grund til at bevare skovbørnehaven. Skovbørnehaven har mange fordele : Den fremme…

Tilføjelse til tandplejens besparelse

Høringssvar fra Aarhus Kommunale Tandregulerings klinik.

Natursamarbejde

Jeg er kraftig modstander af enhver nedskæring af natursamarbejdet for børn i kommunen. Netop naturen sikrer adspredelse for børn og giver samtidig rig mulighed for leg og fantasi.

Den gamle by

Jeg skriver både som privatperson, lærer og forælder. Jeg og mange af mine kolleger benytter os tit af undervisningsforløbene i Den Gamle By. Det er en del af vores udvidede underv…

Vedr. ophør af Skolekoncertordning og familiejulekoncert med skolekor

Hermed indsendes Aarhus Symfoniorkesters høringssvar til sparekatalogets forslag om nedlæggelse af skolekoncertordningen.

vedr: lukning af Natursamarbejdet og fusion af daginstitutioner

Vedr. lukning af Natursamarbejdet: I bestyrelsen i Vestergård dagtilbud stiller vi os stærkt kritiske over for lukningen af Natursamarbejdet. Ved at lukke Natursamarbejdet lukker…

Aarhus Symfoniorkester

Vi er på Jakobskolen ærgerlige over, hvis tilbuddet om musikerbesøg og skolekoncert med Aarhus Symfoniorkester bortfalder. Det er en fantastisk mulighed for børn og unge, at stifte…

Høringssvar til spareforslag

Samlet høringssvar fra Hasle Skole MED og skolebestyrelse nov 22

Høringssvar H522

Til magistraten for børne og unge i Aarhus kommune “Hvorfor skal det være så træls at være skolebarn i Aarhus kommune? “ I Sabro-Korsvejskolens LMU har vi drøftet det frems…

Natursamarbejdet

Jeg er en af de daglige bruger af Natursamarbejdet, og mener det vil være en katastrofe for området, hvis Natursamarbejdet lukker! Der er efterhånden så få steder i Århus og Bra…

Høringssvar fra bestyrelsen for Frederiksbjerg Dagtilbud

Se venligst vedhæftede høringssvar, som indsendes på vegne af bestyrelsen for Frederiksbjerg Dagtilbud.

Høringssvar til spareforslag fra Børn og unge vedr. fusion af dagtilbud til budget 2023-2026 – fusion af Skovvangen og Trøjborg.

Forældregruppen i dagtilbuddet Trøjborg er af den grundlæggende opfattelse, at en fusion af Trøjborg med Skovvangen er yderst uhensigtsmæssigt. Trods det i udgangspunktet syner af …

Vedr. fusion af dagtilbud Skovvagen og Trøjborg

Se vedhæftede.

Høringssvar

Høringssvar vedr. sparekatalog for Børn & Unge

Social- og dannelsesmæssige slagside

Hermed vedhæftes høringssvar for MED-udvalget på Åby Skole.

Bevar Skovbørnehaven i Nørrestenbro

Jeg tilslutter mig de mange stemmer og synes også at det er meget vigtigt at bevare Skovbørnehaven i dagtilbudet Nørrestenbro. Jeg har selv gået i institutionen for 26 år siden. …

Høringssvar fra Udvikling og Tilsyn, PPR

Høringssvar fra medarbejdere i Udvikling og Tilsyn, PPR

sparekatalog

Høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelse på Vestergårdsskolen

Bevar De32 eller risikér at blive sat 10 år tilbage på IT i folkeskolerne

At lukke De32 ville være en skandale. Lige nu har vi et konsulentkorps i Aarhus Kommune, bestående af 49 konsulenter der har den tættest muligt tilknytning til skolerne i kommu…

Høringssvar - spareforslag 2023-26

Hermed høringssvar fra skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen

Høringssvar fra medarbejderne i Specialpædagogisk Sektion, PPR vedr. spareforslag nummer 11

Høringssvar fra medarbejderne i Specialpædagogisk Sektion, PPR Indledningsvist vil medarbejderne i Specialpædagogisk Sektion, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), påpege d…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Joaquin Zaragoza - billedkunstner og underviser i Aarhus Billed- og Medieskole At fjerne det lille tilskud på 360.000kr. til Billed- og Medieskolen og dermed lukke Skoletjeneste…

Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Høringssvar fra BUPL Århus om Spareforslag for Børn og Unge

Høringssvar fra BUPL Århus er vedhæftet.

Ej blot til Lyst

Ej blot til lyst på Aarhus Teater bør forblive støttet af Aarhus Kommune til gavn for alle - tydeligere kan jeg ikke udtrykke det! Det er en katastrofe, hvis man vælger at se bor…

5.51/21

Sangkraft Aarhus giver børnene i byen en enestående mulighed for at afprøve krafter med sang på kryds og tværs.Der findes nok forskning som påviser den gavnlige effekt af sang: hje…

Opsigelse af eksterne aftaler til sundhedsfremme og forebyggelse (forslag 38) Ophør af aftale med Normstormerne (MBU Fællespost)

LGBT+HUSET anerkender, at Aarhus Kommune står overfor en stor økonomisk udfordring, og at der er brug for at tilpasse budgetterne for at sikre en bæredygtig økonomi i kommunen. …

5.51 /29

Skansen er en uundværlig mulighed for vores børn at være sammen i et unikt tilbud, hvor de kan udfolde sig kreativ og skabende.Stedet har fantastiske pædagoger som formår at skabe …

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

Som farmor til 3 børnebørn, der alle har gået i skovbørnehaven, tillader jeg mig her, at give udtryk for stor frustration og ærgrelse over, at man kan påtænke at lukke en så god og…

Hvorfor skal det være så surt at være folkeskolebarn i Aarhus kommune?

Skolebestyrelsen på Sabro-Korsvejsskolen ser med stor bekymring på de forslag, der er fremført i Aarhus Kommunes sparekatalog. Det er rigtig mange penge, der skal spares, og vi ved…

Spareforslag 17 og 21

Kære politikere, Vi skal alle spare, men de mange besparelser på skole og SFO-området forringer skolelivet for eleverne i Aarhus Kommune. I sparekataloget på Børn og Unge-områ…

Sølyst

Jeg og mine børn vil savne og mangler vores lille natursamfund her i Brabrand. Både skole og børnehave benytter sig ofte af denne mulighed. Håber I vil genoverveje jeres forslag

Blæksprutten og skovbørnehaverne

Jeg bliver dybt bekymret når jeg høre, at der ligge forslag om at nedlægge nogle de unikke daginstitutions tilbud vi har i Aarhus som Blæksprutten og skovbørnehaverne. Langt de …

De 32

Den lille besparelse, der kan opnås ved at stoppe med hjælp og undervisning fra De 32 opvejer på ingen måde den værdi, det udgør for skolens og læreres mulighed for at lære at lave…

Bevar skovbørnehaven Nørrestenbro

Jeg har haft 3 børn i skovbørnehaven Nørrestenbro. For alle 3 børn har det været en uvurderlig tid med vigtige oplevelser og erfaringer med naturen. Som "by-børn" har vi fundet det…

Natursamarbejdet

Bevar Natursamarbejdet. Det er mere vigtigt end nogensinde før, at de kommende generationer får et tæt forhold til og forståelse for naturen.

Lukning

Jeg synes ikke, at natursamarbejdet skal lukke.

Center for læring

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer og har et udlånstal på 22…

GIBERHYTTEN skovbørnehave

Spar ikke på børnenes glæde og trivsel i naturen. Vores barnebarn har elsket stedet, og vi har flere børn på vej derud.

Dagtilbud

Høringssvar fra LMU i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud

Dagtilbud

Høringssvar fra dagtilbudsbestyrelsen i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud

Bevar Natursamarbejdet Sølyst

Sølyst er en institution i Brabrand. Ikke bare i ordets konkrete betydning men også i overført betydning. Alle i Brabrand ved, hvad Sølyst er, og hvor det ligger. Det er et yndet u…

Naturcenter Sølyst har et kæmpe potentiale

Det ville være et stort tab for Aarhus Kommune hvis naturcenter Sølyst og Natursarbejdet lukkes ned. Sølyst har et fantastisk potentiale til at kunne formidle om natur for alle ald…

Høringssvar MED-udvalg Skødstrup Skole

Se vedhæftede

Sølyst

Det man kender og holder af passer man på. Giv alle århusianske børn en fortsat mulighed for at komme tæt på dyr og natur. Ved at opleve og lære om det, vil det få en betydning i d…

SØLYST

Sølyst er det skønneste sted for børn voksne og gamle. Det bruges flittigt både til hverdag og i weekenden . Der er læring og hygge for alle i den skønne natur. Dette sted må IKKE…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

På Billed-og Medioskole i Aarhus, born og unge få vejledning til at bruge de stemme de har til skabe kunst, men også til tror på det. Atelier/værkstedet er en sikker ramme til være…

Behold Natursamarbejdet på Sølyst

1. Det er almen viden at folks velbefindende ikke gavnes af at sidde indenfor hele tiden, og det er langt fra alle børn og unge der går til sport i fritiden. Den lærdom om naturen,…

Ej blot til lyst

“Ej blot til lyst” er det bedste og billigste kompetenceudviklingsforløb. Vi ved, at der i kompetenceudvikling ofte forkommer en transferproblematik og store udgifter til vikar…

Ej blot til lyst

“Ej blot til lyst” er det bedste og billigste kompetenceudviklingsforløb. Vi ved, at der i kompetenceudvikling ofte forkommer en transferproblematik og store udgifter til vikar…

Bevar Sølyst

En lille besparelse - men et kæmpe tab. Det vil være resultatet, hvis forslaget om at lukke Sølyst gennemføres. Der er behov for små naturperler som Sølyst i en by som Aarhus. …

Thorshavnsgade børnehave

I Thorshavnsgade børnehave har man formået på allerfineste vis at inkludere børn med særlige behov på stuer med “helt almindelige” børn. Der er pædagogiske ildsjæle, som griber bør…

Besparelse af samarbejde mellem Teater Filuren og byens skoler

Ubegribelig besparelse fjerner Teater Filuren I Skolen. Bestyrelsen for Teater Filuren har med forfærdelse erfaret, at Aarhus Kommune, - som netop har annonceret friholdelse af …

Sølyst

Det er en virkelig dårlig ide at lukke Natursamarbejdet Sølyst

Pas på vores sårbare børn

Som forælder til et børnehavebarn i Børnehaven Thorshavnsgade er de varslede besparelser på specialområdet i Børn & Unge meget bekymrende, da der i sparekataloget lægges op til at …

Bevar sølyst

Vi er meget glade for at komme i sølyst. Og vil ikke af med den .. mine børn elsker at være der. De har også udnyttet den da de gik i børnehave og gør det stadig ..

Besvar Skøvbørnehaven Nørrestenbro

Vores datter er skrevet op til at skulle starte i Skovbørnehaven Nørrestenbro i marts 2023, og 'Skoven' er den tungtvejende grund til, at vi netop ønsker dén børnehave til hende. D…

Bevar Skovbørnehaven i Nørrestenbro

Oplevelser i naturen har været gennemgående hele mit liv. Uanset hvor i verden jeg har befundet mig, så har jeg altid elsket at bruge tid i naturen. Kombinationen af at kunne bo i …

Natursamarbejdet Sølyst

Natursamarbejdet bør ikke blive sparet væk. Vi nyder som familie natursamarbejdets faciliteter.

Pas på vores sårbare børn

Vedhæftet høringssvar fra forældrerådet i Thorshavnsgade Børnehave

Natursamarbejdet Sølyst

Sølyst har haft en enorm positiv betydning for mine børn, som især er kommet der de år de gik i daginstitution. Det vil være et stort tab for børnene i området at gå glip af den vi…

Natursamarbejdet på Sølyst

Det giver overhovedet ingen mening at lukke Natursamarbejdet på Sølyst i en tid, hvor det er ekstremt vigtigt, at de kommende generationer får en større forståelse for dyr og plant…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

Vi skal bevare Nørrestenbro skovbørnehave, fordi børn har godt af at være ude. Der er få skovbørnehaver i vores kommune, og det er vigtigt, at det fortsat er en mulighed for børn a…

Høringssvar fra Skolebestyrelsen Elsted Skole

Skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet på Elsted Skole kvitterer hermed for muligheden for at fremsende høringssvar på det udsendte forslag til sparekatalog for børn- og ungeområdet…

MBU’s fejlslagne forslag vil føre til kanariefuglens død

Landsforeningen Autisme Kreds Østjyllands høringssvar til MBU's sparekatalog

BEVAR NATURBØRNEHAVEN GL. AJSTRUP – MED AARHUS BØRN

BEVAR NATURBØRNEHAVEN GL. AJSTRUP – MED AARHUS BØRN - et opråb om at bevare Naturbørnehaven gl. Ajstrup med optag af børn fra Aarhus, mødestedet. I den nye styrkede pædagogiske…

Teaterhuset Filuren (Dramacentrum)

I en tid hvor børn og unges trivsel er på alles læber, er det mig dybt uforståeligt at man med dette spareforslag ønsker at fjerne tilskuddet til Filurens samarbejde med folkeskole…

Natursamarbejdet Sølyst

Natursamarbejdet er en meget vigtig oase for os i det vestlige Århus. Besparelsen ved en lukning er minimal ifht tabet af den værdi Natursamarbejdet har for børn, familier og insti…

Bevar skovbørnehaven i Nørrestenbro

Vi valgte i første omgang Nørrestenbro for vores datter, da vi boede på Aarhus Ø. Primært pga skoven. Et halvt år før hun skulle starte flyttede vi til Risskov og fastholde pladsen…

Natursamarbejdet Sølyst skal ikke lukkes!

Ville være et stort tab for både børn og voksne i det vestlige Århus - et skønt udflugtsted! Der findes ikke noget lignende i nærheden.

Bevar Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole og andre naturtilbud – støt op om ”et grønnere Aarhus”

Med politiske ambitioner om ”et grønnere Aarhus”, giver det absolut ingen mening, at lukke og nedskalere de naturtilbud der findes til børn og unge i Aarhus kommune. Skovbørnehaver…

Behold LGBTQ+ undervisning i Aarhus - bevar Normstormerne i Aarhus!

Det gør mig utroligt bekymret og ked af det, at Aarhus kommune foreslår at spare støtten til Normstormerne. Som queer person har jeg oplevet på egen krop, hvor utrygt et sted folke…

Naturstedet Sølyst

Vi ønsker absolut IKKE Sølyst bliver sparet væk. Det giver så mange gode stunder for familien og vores børn at man hurtigt kan besøge det. Også vores børn i børnehave og vuggestuen…

Sølyst

Sølyst skal ikke lukkes

Høringssvar vedr. Sparekatalog for Børn og Unge fra Århus Ungdommens Fællesråd

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) takker for muligheden for at indsende høringssvar til Sparekataloget for Børn og Unge. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende bø…

Bevar Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole er en unik børnehave, som ikke er set andre steder. Hvor finder man en gamle landsbyskole omlagt til børnehave? Gymnastiksal, billedkunstlokale, …

Natursamarbejdet

Jeg synes ikke natursamarbejdet ska lukke.

Naturcenter Sølyst

Det giver inden mening, at man i en verden hvor vi higer efter at styrke vores børns viden om vores natur og omverden vil lukke naturcenter Sølyst! Tænk sig, at en så lille bespare…

Natursamarbejdet

Natursamarbejdet er en fantastisk mulighed for børn at komme i kontakt med naturen - ikke luk det!

Center for læring

Center for læring er en kæmpe gevinst for os lærere i Aarhus! En skattekiste fuld af materialer, som betyder alverden for en spændende, alsidig og kompetent undervisning i den århu…

Bevar Gl. Ajstrup Skole

Nej til naturbørnehave er lig med nej til trivsel og læren om naturen! Der lægges netop nu op til, at der skal nedlægges - og i andre tilfælde sammenlægges - flere af byens natu…

Bevar skovbørnehaven Nørrestenbro

Jeg tror på at alle ønsker det bedste for deres børn. At se deres børn vokse op med lige muligheder for at udfolde sig, uddanne sig og ikke mindst udvikle sig. Nørrestenbro er det …

Høringssvar vedr. spareforslag 2023-2026

UngiAarhus Nord – Bestyrelsen Høringssvar vedr. spareforslag 2023-2026 1. Generelt Bestyrelsen ser med stor bekymring på de fremlagte forslag til besparelser. De indeholder en…

Teaterhuset Filuren ramt 2700 børn og 200 lærere i sidste år (ikke kun 24, som nævnt her)

Hvad vil Aarhus Kommune være i fremtiden? Berlin er for eksempel en af de mest udviklede byer i hele Europa, og de investerer mere og mere i kultur. De investerer i skuespillere og…

Skovbrynet

Jeg kan som forældre til et barn med funktionsnedsættelse der har sin daglige gang i Skovbrynet afdeling Troldhøj tilslutte mig høringssvaret af 22. november 2022 afgivet af bestyr…

Bevar Center for Læring!

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

høringssvar om besparelser på børn og unge området

Høringssvar forældreråd Søndervang dagtilbud Forslag 1: Fusion Vi i forældregruppen i Søndervang dagtilbud har bekymringer i forhold til en fusionering med Vestergaard dagtil…

Lukning af Normstormerne i Aarhus kommune

Der er så meget evidens for at LGBT+ børn og unge mistrives i ekstrem grad, derfor virker det helt absurd at lukke det eneste undervisningstilbud i Aarhus kommune der rent faktisk …

Ej blot til lyst

Jeg tilslutter mig forunderingen over, hvorfor en af Århus store kulturpædagogiske juveler skal spares væk?En af slagsen som bl.a. SFs Cahrlotte Broman-Møller på et vælgermøde op t…

Bevar Ej Blot til Lyst

Når man nu ved hvad en bistandsklient koster igennem et langt liv forekommer det helt vanvittigt at foreslå en minimal besparelse ved at nedlægge et projekt der medvirker til at sa…

HØRINGSSVAR: I BURDE HELLERE INVESTERE I FILUREN!

Som Teaterhuset Filurens samarbejdspartner i hovedstaden ser vi med bekymring på den foreslåede nedskæring af ‘Filuren i Skolen’ (Dramacentrum) i Sparekataloget for Børn og Unge. F…

Teaterhuset Filuren

Dans og teater giver glæde, kreativitet, inspiration og læring i alle aldre, og er i sær vigtigt for børn! Filuren sætter dette på dagsordenen og en hver besparelse deraf er fatal …

Lukning af Børnehuset Blæksprutten

Børnehuset Blæksprutten er en unik lille perle af en børnehave hvor der hersker det nærvær og den tryghed, der mangler i de store institutioner. Et sted hvor børnene stortrives, og…

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar fra bestyrelse og MED i Specialdagtilbud Skovbrynet vedhæftet.

Høringssvar

Høringssvar på vegne af lærerne på Tranbjergskolen. Se vedhæftede fil.

LGTBQ+

Jeg er meget bekymret for at man opfører med at tilbyde folkeskoleklasser besøg af unge specialister indenfor LGTBQ+ området. Vi ved at mistrivslen blandt børn og unge er stor sene…

Spar ikke LGBTQ+ børn og unges trivsel væk

Århus kommune er ved at spare støtten til LGBTQ+orienterede undervisningstilbud såsom Normstormerne væk, og det er simpelthen ikke forsvarligt. LGBTQ+ børn og unge har brug for vid…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Aarhus har en styrkeposition inden for de kreative erhverv, hvor eksportvæksten er langt højere end i andre erhverv. Skoletjenesten ved Aarhus Billed- og Medieskole er blandt de fø…

Sangkraft Århus

Med viden om hvad musik og sang gør ved børns trivsel, fællesskabsfølelse og livsglæde, gør det mig bekymret og forundret, at et initiativ som Sangkraft Århus, berøres så voldsomt …

Ej blot til lyst / Aarhus Teater

Hvorfor skal Ej blot til lyst spares væk? Begrundelsen for at spare Ej blot til lyst-uddannelsen væk lyder: "Indsatsen er primært rettet mod dansklærere, og eleverne involvere…

Børnehuset Blæksprutten i Højbjerg

Vores ældste søn gik tidligere i en større integreret institution i Viby/Højbjerg området, og det fungerede slet ikke. Han var konstant ked af det og lukkede sige inde i sig selv e…

Høringssvar til sparekatalog vedr. Børn og Unge

Høringssvar fra A. Enggaard A/S – ”Spareforslag fra Børn og Unge 2023-26" A. Enggaard A/S har følgende kommentarer til sparekataloget for Børn og Unge. Forslag 26 – Analyse af l…

Spareforslag: Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. Kulturinstitutioner.

Kære Aarhus Kommune, På vegne af Naturhistorisk Museum Aarhus fremsender jeg hermed museets høringssvar på spareforslaget i Børn og Unge kataloget: "Ophør af tilskud til konkret…

Dansk Psykolog Forenings høringssvar til høring over Sparekatalog for Børn og Unge

Se vedhæftet dokument

Bevar Center For Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Vedr. lukning af Giberhytten

Som mor til et tidligere barn fra Giberhytten gør det ondt i hjertet at læse i vil lukke den. Det Giberhytten giver til børnenes trivsel, læring og det gode børneliv. De lær sammen…

Nej til besparelser på børn og unge-området, specialtilbud m.v.

Til Børn og Unge, byrådet, og Thomas Medom Som familiefar til fire børn, samt værge for min psykisk handicappede nevø, er jeg dybt bekymret over de forslag, der fremgår af spare…

Høringssvar

Sparekatalog i Børn og Unge

Bevar Giberhytten

Mor er ked af det, sur og harm, og mest af alt skuffet. Jeg har pt. en på pige på 3 år der går i Giberhytten, og en dreng på 6 år der har gået der, indtil i sommers. Natur og b…

Skovbørnehaven i Nørrestenbro

Skovbørnehaven i Nørrestenbro skal bevares. I Brasilien, hvor jeg kommer fra, er der ikke mulighed for at nyde skoven når børn er i daginstitutioner. Det er ikke sikkert nok. Da m…

Aarhuskolonien på AHL

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhuskolonien er en dårlig ide. Det går ud over rigtig mange børn.

Besparelser på Filuren

Filuren har en ubeskrivelig stor betydning for børn og unge i Århus. Jeg har selv haft en stor glæde af Filuren som ung, og som underviser sætter jeg nu en ære i at bringe den glæd…

Besparelser Børn og Unge

Besparelser Børn og Unge fra Stensagerskolens lokale MED udvalg

Filuren "I Skolen"

Med den fokus der er på børn og unges trivsel, virker det ugennemtænkt at spare på en række af de kunstneriske og kreative samarbejder i folkeskolen, som netop understøtter trivsel…

vedr. sparekataloget for MBU

vedhæftet er høringssvar fra hvid støj sceneproduktion

Nedlæggelse af Ungdomsskole stilling

Det er kommet til min opmærksomhed, at Ungdomsskole afd. leder Casper Husteds stilling i ungdomsskolen nedlægges. Jeg har i mine 6 år i Rapakademiet/Ungdomsskolen været i meget tæt…

Billede og medieskolen

Vi har været utrolig glade for at benytte os af billede - og medieskolens undervisningstilbud, som er af høj kvalitet og faglighed. Her bliver børnene præsenteret for undervisning…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

På Aarhus Billed- og Medieskole gives elever, uanset samfundslag, mulighed for at møde engagerede kunstnere med mangeårig erfaring indenfor deres felt – i skoletjenesten: animation…

Stop besparelser på børn og unge med handicap

Der lægges op til meget store nedskæringer på børn og ungeområdet. Dette kommer oveni, at området i en årrække er blevet økonomisk udhulet gennem bl.a. finansieringsbidrag og økono…

Bevar skovbørnehaven i Nørrestenbro

Som forældre til et barn i vuggestuengruppen er det dybt beklageligt, at høre der er planer om at nedlægge skovbørnehaven i Nørrestenbro. En af grundende til vi i sin tid tilvalgte…

Høringssvar vedr. Fusion af dagtilbud

Som formand for forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Skovvangen, sender jeg hermed høringssvar på vegne af forældrebestyrelsen, vedr. fusion af Trøjborg- og Skovvangens Dagtilbud - "…

Ang. ophør af tilskud til samarbejde med World Music Center, Aarhus Symfoniorkester og Sangkraft Aarhus

Hermed fremsendes høringssvar på vegne af Dansk Musiker Forbunds Aarhus Afdeling ang. ophør af tilskud til smarbejde med World Music Center, Aarhus Symfoniorkester og Sangkraft Aar…

Bevar Børnehuset Blæksprutten

Blæksprutten er en unik og fantastisk børnehave, som kommunen ønsker at lukke. Vi mener at dette vil være en katastrofe for de børn, som går der nu og som i fremtiden, vil have bru…

Bevar Center for læring

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer og har et udlånstal på 22…

Høringssvar fra Børnehuset Egmontgården

I Egmontgården har vi læst og forholdt os til de varslede besparelser på Børn og Unge området, og vi anerkender, at man i byrådet står med en svær opgave i forhold til at skulle pe…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

Som forælder til to børn i Nørrestenbro - heraf ét, der går i skoven og et i vuggestuen, er jeg både vred, forarget og enormt trist over forslaget om at lukke den elskede skovbørne…

Center for læring

Jeg bruger Center for læring i min undervisning. Jeg booker materialer og søger inspiration til min undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litteratur og …

“Får dit barn nok natur?” - et fælles opråb fra forældrene i Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Som nuværende forældregruppe og Forældreråd til børn i Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole, ønsker vi her at fremhæve, hvad vi betragter som åbenlyse grunde til, at Aarhus Byråd bør …

Spare det decentraletilskud, til privatskolerne, væk.

Har sendt brev samt visuel skitse som vores Høringssvar, se vedhæftet filer. kærlig hilsen Aarhus Friskole

Stop besparelser ved Filuren

Filurens indsats i folkeskolerne er fuldkommen essentiel og det er helt uhørt at der tales om besparelser i de kreative tiltag, som er noget af det der giver et afbræk, et pusterum…

Spar ikke på ledelsen i ungdomsskolen

Som ansat i Rap Akademiet har det altid været en prioritet at forsøge at skabe sammenhænge i mellem de forskellige belastede områder. Noget som dels har virket forebyggende men som…

Ungeprofilen, spareforslag 40

Bevar Ungeprofil Vi ville være rigtig kede af, at ungeprofilen bliver sparet væk. Vi har i de sidste år har arbejdet meget for at få den implementeret og er nu begyndt at få en ko…

Vedr. spareforslag 16 - Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser

Aarhus Kommune har med indkøb af Chromebooks til alle elever i 2. til 10. klasse valgt at satse massivt på IT som didaktisk værktøj, og der er derudover indkøbt en stor mængde digi…

Filuren

At man overhovedet tænker på at spare på filuren er et tegn på man ikke har meget med unge at gøre eller ved hvem der gør indsatsen i Århus for at unge med krudt i røven føler sig …

Filuren i skolen

Teaterhuset Filurens bevilling til at udøve drama-pædagogisk arbejde ude i skolerne er helt central for ALLE børns muligheder for at møde kultur og kunstnere og få æstetiske erfari…

CFL

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole samarbejder med alle skoler i Aarhus Kommune. Den foreslåede besparelse på 360.000 kr. årligt betyder 100 % lukning af Skoletjenesten …

Forslag 8-25

Høringssvar Lukning og forringelse af skoletjenester På EUD10, som er 10.kl. tilbud på erhvervsskolerne i Aarhus, har vi med stor beklagelse set at flere af de tilbud, som give…

Filuren "I Skolen" (Dramacentrum)

Filuren "I Skolen" er med til at løse kerneopgaver på skolerne. Som mor til to børn og bosiddende i Aarhus Kommune ønsker jeg for dem, at de vokser op i en by, hvor kommunen sørger…

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen er vigtigt og må ikke beskæres.

Normering i specialklasser

Se vedhæftede fil.

Naturbørnehaven Ajstrup skal bevares for nuværende og kommende generationer!

Naturbørnehaven Ajstrup skal bevares for nuværende og kommende generationer! Dansk forskning viser, at børn i skovbørnehaver klarer sig bedre motorisk, har lavere sygefravær og …

Høringssvar

Vedlagt høringssvar som fil fra Bestyrelse og personalegruppe

Sparekatalog Børn og Unge

Vedhæftet høringssvar til Sparekatalog for Børn og Unge. FOA Århus

Høringssvar på vegne af Skæring Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Det er naturligvis med beklagelse, at vi sidder med spareforslag, der trods intentionen om ikke at ramme kerneopgaven ude blandt børn og unge alligevel ser ud til, at det er tilfæl…

Bevar CFL

Center for Læring har et årligt udlån på 220000! Det siger sig selv, at det vil være en stor forringelse for skolerne at undvære denne nødvendige distribution af undervisningsmate…

Bevar De 32 - vi har brug for deres kompetencer!

Vi kan desværre ikke alle være eksperter i alt - derfor har vi brug for at kunne inviterer dygtige folk ind i vores klasseværelser. De 32 kan understøtte mine elever i it-undervisn…

SDL's høringssvar

SDL's høringssvar

Afskær ikke Aarhus' bybørn fra naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole!

Kære Aarhus byråd Hver morgen kører jeg på tværs af byen for at aflevere min datter på mødestedet til Ajstrup Gl. Skole. Det gør jeg gladeligt, fordi jeg ønsker at give hende de…

Lukning af Børnehuset Blæksprutten og besparelser på børn- og ungeområdet

Jeg har voksne børn - og dermed ikke direkte erfaring med Børnehuset Blæksprutten. Begge mine børn har dog gået i en mindre institution. Og det har jeg rigtigt gode erfaringer med …

LGBTQ+ undervisning er vigtigt for ALLE aldre

Jeg fik ingen undervisninh om LGBTQ+, da jeg gik i skole, og jeg pressede mig næsten ud i en situation, der ville have haft traumatiske konsekvenser, fordi jeg var så desperat efte…

Nej til Besparelser på paragraf 32 området i børnehaven Thorshavnsgade

Børnehaven Thorshavnsgade har både en almen børnegruppe og en børnegruppe bestående af børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap (en §32-børnegruppe). I de foreslåede bespar…

Vi skal ikke lukke skoletjenesten på Aarhus Billed- og Medieskole

Vi skal ikke lukke skoletjenesten på Aarhus Billed- og Medieskole. De burde i stedet få stor ros for den indsats de gør for børn og unge i kommunen. Qua mit job på Aarhus Univer…

Bevar Gl Ajstrup Skovbørnehave

Min datter har nu gået i Gl Ajstrup i halvandet år, og hvilken pige det har gjort hende til. Hun har udviklet sig så meget. Hun er dybt fascineret af naturen og omsorgsfuld overfo…

Lukning af Blæksprutten

Blæksprutten er en unik lille børnehave, hvor børn hver dag møder de samme voksne, og har det nærvær de store institutioner mangler. Kommunen kan finde en besparelse på 0,13% (226…

LGBTQIA+ undervisning i folkeskolen

Det er vigtigt, da hvordan skal børn ellers føle sig accepteret uanset seksualitet eller kønsidentitet, hvis det aldrig kommer frem i hverdagen i trygge rammer af de voksne, de sto…

Ej blot til lyst - Aarhus Teater

Jeg vil istemme mig koret: Ej blot til lyst på Aarhus Teater bør forblive støttet af Aarhus Kommune til gavn for alle kommunens børn, deres lærere, læreruddannelsen og løftet af et…

Bibehold tilskuddet til Århuskolonien!

I en tid hvor trivsel og psykisk robusthed hos unge er i fokus, må det give god mening at kæmpe for at bevare trygge rammer og muligheder, som dem Aarhuskolonien og dens medarbejde…

Besvar naturen i Aarhus Kommunes dagtilbud

Besvar naturen i Aarhus Kommunes dagtilbud! Jeg ser mig nødsaget til at gøre opråb imod de foreståede besparelser på børn og unge området som fremlagt i Aarhus Kommunes seneste…

En fejl med store konsekvenser

Det vil være en stor fejl at afskaffe støtten til kolonien da enormt mange børn har glæde af den hvert år og forældre uden store ressourcer får hjælp her.

Bekymret

Det er med stor ærgrelse og bekymring, at vi læser dette sparekatalog igennem. Vi har svært ved at se, hvordan folkeskolen og B&U endnu en gang skal stå model til store besparelser…

Lukning af Center for læring

Det er med stor beklagelse, at jeg læser, at I ønsker at lukke Center for læring. Det vil have store konsekvenser for mig som dansk- og sproglærer og for mange af mine kolleger ind…

Bevar børnekulissen

Høringssvar fra Århus Forældreorganisation Ophør af Børnekulissens tilbud At det overhovedet kan komme på tale at lukke det eneste kulturtilbud i Aarhus målrettet de 0-6-årige…

Bevar CFL

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer og har et udlånstal på 22…

Århus kolonien skal ikke lukke!

1. På det kraftigste må jeg protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud.

Bevar lgbt perspektiver og normkritik i folkeskolen

Det gør en verden til forskel som lgbt+ ung (både for dem som ved, at de er det, og dem som opdager det senere) at møde nogen som repræsenterer dem. Det gør en verden til forskel a…

Spareforslag omkring normkritisk undervisning

Kære Århus Kommune, Som en borger der selv har gennemgået 10 års folkeskole har jeg været ude for en kæmpe mængde homofobi, fremmedhad og mobning ikke kun fra elever men også unde…

Man fjerner enormt mange børns glæde

1. Vil protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud. 2. Mange børn mis…

Spareforslag 3 & 4

Spareforslag 3: Idet vi føler meget med de berørte dagtilbud ser vi det velkomment, at der reduceres i antal børnehavepladser i Aarhus Midt, da vi som et lille selvejende dagtilbu…

Åbent brev fra Statens Kunstfond til Aarhus Kommune om spareplanen på scenekunstområdet

Vi har i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst haft lejlighed til at læse Aarhus Kommunes forslag til besparelser fra 2023 og frem. Herunder besparelserne inden for…

Skovbørnehaver og Natursamarbejde

Skovbørnehaver er et rigtig godt tilbud til de børn, som ikke passer ind i de traditionelle dagtilbud. Og samtidig giver det børnene nogle rammer, hvor de kan lære om naturen. …

Høringssvar

Høringssvar – Gl. Åby Dagtilbuds MED – udvalg. I Gl. Åby MED-udvalg har vi læst sparekataloget, og vi positive overfor at der ikke laves en besparelse direkte i normeringen. Vi ha…

Høringssvar - Forældrebestyrelsen Viby Skole

Først og fremmest vil vi udtrykke tilfredshed med, at der ikke i sparekataloget er medtaget forslag, som indebærer direkte besparelser på kerneopgaven i det daglige for børn og ung…

En grundlæggende bekymring til B&U's sparekatalog

Jeg vil gerne argumentere for at det påvirker unges trivsel at Aarhus kommune vil gennemgå markante kulturnedskæringer i deres nye sparekatalog for 2023-2026. Jeg vil indlednin…

spareplaner

Jeg syntes at besparelse på lederskab for institutioner er på længere sigt problematisk. som jeg forstår det, går foreslaget ud på at ville fusionere lederskabet så flere institu…

Høringssvar fra MED-udvalget på Sølystskolen og Kaløgvigskolen

Høringssvar fra MED-udvalget på Sølystskolen og Kaløvigskolen I Aarhus Kommunes sparekatalog er der tre forslag, der får en umiddelbar og mærkbar konsekvens for os som medarbejd…

Natursamarbejdet

I en tid med klimakrise, biodiversitetskrise osv. er det vigtigt, at Aarhus Kommune kan tilbyde muligheder for at børn og unde oplever og undervises om natur. Jeg har brugt natursa…

De32 - hvorfor fjerne noget der gør dagligdagen lettere for elever og pædagogisk personale?

At lukke De32 er en langemand til alle dem, der over de seneste 8 år har oparbejdet et praksisnært og kompetencegivende fællesskab til glæde for alle elever og lærere i Aarhus Komm…

Besparelser ved Børn og unge

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Høringssvar vedr. Klubben Holme Søndergård

Høringssvar vedr. besparelser i KHS Klubben Holme Søndergård er et kommunedækkende specialtilbud for unge i alderen 13-21 år alle med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller p…

Høringssvar til besparelser

Høringsvar ift. kommunenes spareforslag for børnehaveklasseledere. Forslaget indebærer, at børnehaveklasseledernes undervisningstid forøges med ca 30 timer årligt. Vi mener…

Bevar center for læring og de 32!

Som kommende lærer bekymrer det mig, at center for læring og de 32 lukker. Jeg frygter, at det går ud over kvaliteten af undervisningen, og jeg mærker i min praktik, hvor stor pri…

Bevar CFL og De 32

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Høringssvar

Som kommende lærer bekymre det mig, at så mange vigtige og nødvendige tilbud skal bespares! Særligt CFL og 'de 32' udgør vigtige ressourcer for mange skoler og lærer.

Bevar de 32

Som underviser er det uundværligt at have de 32. De kan understøtte mine elever i it-undervisning, som jeg ikke selv har kompetencer i. Med tiltagende digitalisering i folkeskolen,…

De 32

Vi er på min arbejdsplads - en folkeskole - afhængige af undervisning, støtte og suport ift IT; såvel elever som lærere. Det får vi gennem De 32. Det er et stort tab, hvis de nedlæ…

Børnehaveklasseledere

Høringsvar ift. kommunenes spareforslag for børnehaveklasseledere. Forslaget indebærer, at børnehaveklasseledernes undervisningstid forøges med ca 30 timer årligt. Vi mener…

De 32 og Onsite.

Det ville være super, super svært at få online til at fungere i de små klasser + at hjælpe elever med at bruge deres udstyr, hvis vi ikke kunne booke de 32 eller få it-hjælp af O…

Besparelser ved Børn og unge

Jeg er lærer på en skole i Aarhus kommune. Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er…

Bevar CFL

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

BEVAR DE 32

DE32 giver et fantastisk løft til den innovative undervisning! Vi har som lærer ikke mulighed for at være eksperter i alle de nye teknologier, men gennem DE32 får dette alligeve…

Høringssvar

Bevar de 32 og center for læring. Vi har haft de 32 ude for at undervise vores klasser. I en tid, hvor alt bliver så digitaliseret og vi lærere skal kunne alt inden for IT og under…

Bevar De 32

Vi har benyttet os af det fremragende tilbud, De32, virkelig mange gange på skolen og bliver beriget hver gang af dygtige undervisere. der kan alt muligt vi ikke nødvendigvis selv …

Bevar de 32 og PLC

Bevar Center for Læring! Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at…

Bevar de 32

De 32 er et super fedt undervisningstilbud og en ekstra IT hjælp til alle skoler i kommunen. Det ville sætte os meget tilbage i forhold til IT hjælp på alle skoler hvis det bliver …

Bevar de 32

De 32 er et konge projekt som i den grad opkvalificere undervisningen ude på skolerne. Det er et projekt vi læner os op af ofte på vores skole. Det skal fortsætte.

Sparekatalog

Bevar vores lokale fællessamling af undervisningsmaterialer. Den er i sig selv mange penge værd og har en stor værdi for lærerne - og dermed for alle eleverne i Aarhus Kommune.

De 32

Bevar de 32!! De er en hjælpende hånd i hverdagen til alt med IT og undervise elever i forskellige ting, jeg som lærer ikke selv kan.

Bevar Center for Læring - og De 32!

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Bevar Center for læring

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer og har et udlånstal på 22…

bevar de 32

man bør bevare de 32, som støtter læring på skolerne, og formidler lærring til alle elver i kommunen

Bevar Center for Læring og De 32!

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Center for læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Bevar Center for Læring

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

Bevar de 32

De 32 giver mulighed for meget god ekspertviden som børnene nyder helt vildt godt af. Det gør samtidig, at vi får en kollega med et godt netværk som kan hjælpe alle på skolen med…

Center for læring

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

CFL

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

Bevar CFL

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Bevar CFL

Bevar Center for Læring! Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompet…

Center for læring

Den lille besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og…

Bevar Center for Læring!

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

bevar cfl

Bevar Center for Læring! Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at…

Bevar PLC

Den lille besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og…

CFL

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Center for Læring

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

Bevare center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Center for læring

Bevar Center for Læring! Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompet…

Bevar Center for Læring!

Bevar Center for Læring! Den lille besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og als…

Bevar Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Center for Læring!

Bevar Center for Læring! Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig…

Besparelse på 550.000 kr. til World Music Center

• MBU betaler 550.000 kr. men får ydelser for 1,5 mill. p.a. • World Music Center beskæftiger 9 kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk • Medarbejderne er rollemode…

Børnehaven Blæksprutten

Denne børnehave tilbyder en unik og tryg ramme for børnene, som det ville være en stor skam at fjerne ved lukning.

ULF

Som studerende og kommende lærer er dette godt nok en trist nyhed at læse om. ULF i Aarhus er et super fedt tilbud for folkeskoler, et friskt æstetisk pust til undervisningen, hvor…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

Jeg føler, det er yderst vigtigt, at alle børn i byen har adgang til en skovbørnehave - Dette er sundt for deres sind, udvikling og immunforsvar. Derfor synes jeg, det er ærg…

Bevar Center for Læring!

Den lille besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og…

Center for Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Besparelser på Filurens undervisningstilbud

Som teaterchef på et Børneteater i København med både professionelle forestillinger og et undervisningstilbud til skoler, daginstitutioner og løse børn, forstår jeg på ingen måde, …

Skæring-Sølyst dagtilbuds bestyrelses høringssvar på besparelser 2023-2026

S venligst vedhæftede fil

Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Som forælder til et barn i naturbørnehaven Ajstrup, er jeg virkelig ked at at se, at kommunen lægger op til at spare så meget på natur-institutionerne i Aarhus. Jeg elsker at min…

Drop besparelserne på undervisningen i LGBTQ+-perspektiver

Jeg har aldrig modtaget nogen form for undervisning i andet end en minimal seksualvejledning udelukkende baseret på heteronormative kønsroller. Det har i den grad formet den måde j…

Lgbt+ undervisning i folkeskole

Jeg er en kvinde på 28 år. Da jeg gik i folkeskole i 00’erne var undervisning om lgbt området meget begrænset. I bedste fald fyldte det en halv side i udleveret materiale ifm seksu…

Børne- og ungebyrådets høringssvar til Aarhus kommunes sparekatalog for Børn og Unge

Børne- og ungebyrådets høringssvar til Aarhus kommunes sparekatalog for Børn og Unge Børne- og ungebyrådet ser med stor bekymring på flere af de spareforslag, som er foreslået i s…

Bevar skoletjenesten på Aarhus Billed- og Medieskole

Aarhus har – sammenlignet med alle andre byer i Danmark – noget helt særligt med skoletjenesten på Aarhus Billed- og Medieskole, hvor børn og unge får en helt unik mulighed for at …

Vedr. sparekatalog for børn og unge

CFL er utrolig væsentlig i forhold til at tilgodese, at eleverne ikke kun undervises via læringsportaler. Undervisningsmaterialerne er mange, alsidige, let tilgængelige og opdatere…

Høringssvar sparekatalog Børn og Unge

Hermed høringssvar fra Samsøgades Skoles bestyrelse og SFO-forældreråd

Nej til besparelser på §32-området

Udsigten til besparelser på specialområdet i Børn og Unge vækker stor bekymring, da denne gruppe af børn ikke kan være tjent med at skulle betale prisen for besparelser. Konsekvens…

Normstormerne og LGBTQ+ undervisning

Det er skræmmende, at der med disse besparelser er udsigt til at LGBTQ+ ikke er en del af undervisningsmaterialet for seksualundervisning. Det berører rigtig mange unge i et stadie…

Bekymring angående ledelsesstrukturen i UngiAarhus

Som beboer i Brabrand ærger det mig at se, at sparekataloget lægger op til reduktioner i midlerne til UngiAarhus. Lederne af UngiAarhus driver ikke kun en institution, men koordi…

Nej til besparelser på §32-området

Jeg vil gerne udtrykke mine dybeste bekymringer for forslaget om besparelser på §32 området. Disse besparelser rammer de allermest sårbare børn og deres familier i Aarhus kommune, …

Normstomerne

Som ung queer person, oplevede jeg gennem hele skoletiden hvordan der i det daglige sprog og i undervisningen ikke var plads til mig. Der var ingen repræsentation, og ingen undervi…

Høringssvar fra Vorrevangskolen MED-udvalg

Vedlægger høringsvar fra Vorrevangskolens MED-udvalg.

Besparelser i samarbejdet med kulturinstitutioner

Høringssvar I forlængelse af `Sparekatalog for Børn og Unge´ ønsker jeg at indgive flg. høringssvar: Jeg anerkender behovet for at spare og ikke mindst den store og meget vanskel…

Høringssvar fra skolebestyrelsen Frederiksbjerg skole

Høringssvar fra skolebestyrelsen Frederiksbjerg skole

Høringssvar fra PL i Lystrup-Elsted Dagtilbud til sparekatalog for Børn og Unge

Vedhæftet er høringssvar fra de pædagogiske ledere i Lystrup-Elsted Dagtilbud til sparekatalog for Børn og Unge.

CFL

Center for læring tilbyder udlån, uddannelse og sparring af lærere og læringsvejledere. Det er ikke blot en udlånscentral, men en vifte af gode tilbud til undervisere i Aarhus Komm…

Filuren skal fortsætte...

Vi har været i en fantastisk forløb med Filuren omkring specialklasse og samspil og trivsel. Filuren er det mest kompetente setup. De er energibomber og har i den grad fokus på båd…

Skansen

Skansen - et fantastisk tilbud ift. at skabe trivsel og robusthed blandt byens store børn. Skansen kan rigtig meget af det som forskningen i disse år peger på at store børn / u…

Lukning af FIRST LEGO League i Aarhus

Høringssvar: Ophør af tilskud til FIRSTⓇ LEGOⓇ League Coding Pirates er udover at være en forening, der arbejder for at fremme børns og unges digitale kompetencer i hele lande…

Bemærkninger til spareforslag i MBU nr. 47

”Ændring i IT-supportstrukturen i Børn og Unge”

Bemærkninger til spareforslag i MBU nr. 17

”Lukning af Center for Læring”

.. Jeg får så ondt i maven

Det får så ondt i maven, når jeg læser Aarhus Kommune sparekatelog. Selvom jeg til daglig arbejder med Filuren i Skolens trivselsarbejde og selvfølgelig er dybt berørt over, at kom…

Bemærkninger til spareforslag i MBU nr. 16

”Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser (De32)”

Nej til besparelser på §32-området i Børnehaven Thorshavnsgade

De allermest sårbare af kommunes borgere skal ikke rammes af de kommende besparelser.

Bevar Skovbørnehaven i Nørrestenbro

I dag hvor vi er stået op til en snedækket by, glæder jeg mig endnu mere over Skovgruppen i Nørrestenbro. Jeg misunder de børn det skal med bussen til de små spartanske hytter i Li…

Bevar Center For Læring

Bevar Center for læring Center for læring har skabt et unik netværk mellem skolebibliotekerne (læringscentrene). Gennem dette netværk inspirerer vi og vidensdeler vi. Vi får ny…

Århuskolonien ved AHL

At soppe med at give Århuskolonien tilskud eller nedskære det, er en virkelig dårlig ide. Mange børn vil blive påvirket negativt af dette, da tilbuddet i dag glæder og gavner mange…

Bevar skovbørnehaven i Nørrestenbro

Jeg er forælder til et vuggestuebarn i Nørrestenbro. Vi valgte netop denne institution på grund af, at børnene det sidste 1-1,5 år er i skovbørnehave. Det er faktisk blevet en af d…

Bevare ungdomsskole-koordinatorstillingerne - eller det vil gå ud over børnene og de unge!

Når rådmand Thomas Medoms intention er at besparelserne ikke skal ramme ydelserne til de unge, kan det ikke forventes at ungdomsskolekoordinatorstillingerne kan nedlægges som en de…

Stop besparelser på sårbare børn og unge

Vi må som forældre i skolebestyrelsen endnu engang med stor beklagelse konstatere, at børnene i Aarhus Kommune også denne gang skal bære store besparelser. Vi mener, at alle bespar…

Skovbørnehave, Natursamarbejdet og pædagogiske legepladser

Bestyrelsen i Midtbyens Dagtilbud er uforstående over, at der foreslås nedlægning af en række naturrelaterede aktiviteter. For at tiltrække og fastholde børnefamilier i midtbye…

Mistrivslen

Vi finder spare forslagene dybt bekymret, da det gøre mistrivslen og ensomheden endnu værre, da tager alt det fra, som gøre man kan leve og ikke kunne overleve.

Besparelser på dannelse med social slagside!

Fælles høringssvar fra Engdalskolen bestyrelse og MED-udvalg vedhæftet

Bevarelse af Tranbjerg Naturcenter

Naturcenteret formår at omfavne alle aldersgrupper, lige fra de mindste i vuggestuen til langt op i folkeskolen. Børnene lærer på naturcenteret om bæredygtigt, miljø og dyreliv. De…

Bevar skovbørnehave Nørrestenbro

Mit barn gik ud af Skovbørnehaven i Nørrestenbro sommeren 2022, da han skulle starte i skole. Han er i Skoven blevet robust, sej, stærk, selvsikker og altid glad! Han haft 0 sygeda…

Besparelser på børn med særlige behov

Det er kendt, at der er en stigning i antallet af børn, som har behov for støtte, da flere børn diagnostiseres med bl.a ASF, og jo tidligere de diagnostiseres og hjælpes jo bedre k…

Bevar Tranbjerg Naturcenter

Tranbjerg Naturcenter er et punkt i kommunens spareiver. I Tranbjerg er Naturcenteret et sted de fleste af områdets børn kender, det er stedet hvor dyrene er og stedet hvor vi ka…

Ang. filuren

Filuren i Musikhuset gør en abnorm for børn og unge og skabe uundværlige fællesskaber og fortjener derfor på ingen måde nedskæring. De har gjort en stor forskel for mig personligt …

Besparelser Børn og Unge

Høringssvar fra Stensagerskolens bestyrelse

Bevar Skovbørnehaven Nørrestenbro

Naturen skal ikke spares væk! Ønsker kommunen at alle børnefamilier skal flytte ud af byen? Skal der ikke være plads til både by OG natur? Det giver så lidt mening at spare skovbør…

Bevar Skovbørnehaven Nørrestenbro

Naturen skal ikke spares væk! Ønsker kommunen at alle børnefamilier skal flytte ud af byen? Skal der ikke være plads til både by OG natur? Det giver så lidt mening at spare skovbør…

Bevar Filurens arbejde i Skolerne.

Teaterhuset Filuren har flere små ben at stå på, som tilsammen danner en institution der er enestående. En af de vigtigste er deres arbejde med dramapædagogikken i skolerne. det er…

Bevar Skoletjenesten på Aarhus Billed- og Medieskole

Der er lige nu stor opmærksomhed på, at mange børn og unge mistrives. Set i det perspektiv er det en meget trist nyhed at Aarhus kommune vælger at lukke Skoletjenesten. Vi ved a…

Sparekatalog B&U, Spareforslag 14

Fælles høringssvar fra MED og Skolebestyrelsen, Risskov Skole.

Sparekatalog 2023-2026 på Børn og Unge

Høringssvar fra Skolebestyrelsen og SFO forældrerådet på Samsøgades Skole vedrørende Aarhus Kommunes sparekatalog 2023-2026 Skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet på Samsøgades…

Århuskolonien ved Ahl

1. På det kraftigste må man protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud. …

Bevar Center for Læring!

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Tranbjerg Naturcenter

Naturcenteret er en vigtig brik i børns læring. I undervisningen på Tranbjerg Skole bruger de ofte Naturcenteret som en læringsplatform. Det er et godt sted at komme ud af det tri…

Naturcenter Tranbjerg

https://deltag.aarhus.dk/system/temporary?file=Naturcentret%20Tranbjerg%2C%20SFO%20for%C3%A6ldrer%C3%A5d%20Tranbjergskolen.pdf

Spareplan ift. ungeområdet

Jeg kan ikke forene mig som ansat i UngiÅrhus, med idéen om at mangle min nærmeste leder. F.eks. når vi løser konflikter ungegrupperinger imellem, kan en stor del af successen tils…

SKOLETJENESTEN I AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE

Hvis man fjerner Skoletjenesten fra Aarhus Billed-og Medieskole fratager man børn og unges mulighed for at opdage og udvikle andre og nye kompetencer -mediefaglige og kunstneriske …

Nej til besparelser på specialområdet/§32

Som forældre til et barn med særlige støttebehov er vi dybt bekymrede over besparelserne til specialområdet i Aarhus Kommune. Vi er ikke i tvivl om, at vores barn (so far) ville …

Center for læring

Bevar Center for Læring Center for Læring er endnu engang lukningstruet, selvom det er Aarhus skolerne, der betaler for både drift og materialer, og denne gang er der lagt op til,…

Er der ikke skåret ind til benet allerede?

Høringssvar vedr. Børn og Unges spareforslag i høring Skolebestyrelsen på Lystrup Skole ser med bekymring på det fremlagte sparekatalog. Vi får følelsen af at der skal findes pe…

Bevar naturbørnehave i Ajstrup gl. Skole!

Bevar naturbørnehave i Ajstrup gl. Skole!

Åben skole

Jeg blev mildest talt chokeret, da jeg hørte om besparelserne på dette område. Natursamarbejdet i Brabrand lukkes! Børnekulissen lukkes! Adskillige kulturinstitutioner får store be…

Bevar Skovbørnehaven i Nørrestenbro

Bevar skoven Pizza bagt over bål i skoven smager bare bedst Gode og hyggelige fisketure ved søen med Jamshid. Gode klatreture på skrænten Ahhh. Hilsen Alfred 4.A N …

Center for Læring

Center for Læring - Aarhus skolernes fællessamling Hvor er det trist, at Center for Læring endnu engang er en del af Aarhus kommunes sparekatalog. Center for Læring er en vigti…

Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner.

Vi ønsker med dette høringsbrev at gøre opmærksom det uhensigtsmæssige i spareforslagets punkt 21: Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner. Formå…

Besparelser på Filuren-i-skolen rammer også Filurens samarbejdspartnere og deres arbejde i skolen

Som mangeårige samarbejdspartnere med Teaterhuset Filuren er vi i Teater Apropos forundrede over forslaget om besparelser på tiltaget Filuren-I-Skolen. Siden 2012 har det mindre…

Forkert sted at spare

Der vil give endnu mere en presset tilgang for børn og unge. At skære på ressourcerne der bruges fx til modtagerklasser eller børnehaveklasser er helt forkert. Børnene har brug for…

Protest mod lukning af Natursamarbejdet

Jeg vil gerne opponere mod Aarhus Kommunes forslag om at lukke Natursamarbejdet på Louisevej i Brabrand. Natursamarbejdet tilbyder i dag forløb med fokus på naturformidling, bæredy…

Lukning af naturcenter tranbjerg

At lukke sådan et sted vil være dyb åndsvagt. Det har stor værdi for selve tranbjerg som det har for børn. Det er et stort samlepunkt for unge efter skole som kan være sammen socia…

Bevar skovbørnehaven, Nørrestenbro

Bevar Skovbørnehaven Nørrestenbro. Tænd for det lange lys i en mørk tid. Jeg tilslutter mig her den meget lange række af gode, velbegrundede høringssvar for at bevare Skovbørneha…

Besparelser på Børn og Unge

Hvorledes ønsker kommunen at sikre børns adgang til læring om grønt miljø og kulturliv rettet mod børn, med de beskrevne nedskæringer? Hvad skal unge lave udenfor skolernes åbning…

Undgå besparelser på vores børn

Undgå besparelser på vores børn

Pkt 29

Vedr. Sparekatalogets pkt 29: Først og fremmest må jeg på det kraftigste advare imod en nedlæggelse af Skolemarken. De fleste brugere af Skolemarken bor i områdets små lejligheder…

Nørrestenbro skal bevares - det handler om prioritering af børns trivsel både nu og fremover

Institutionen i Nørrestenbro naturbørnehave kan noget som andre ikke kan. Noget af det som vi i vores samfund mangler. Det er ikke uden grund at vi i Danmark har så mange stress, d…

Save Naturbørnehave i Ajstrup Gl. Skole

My daughter has attended Naturbørnehave i Ajstrup Gl. Skole for 1,5 year. In that short time she has flourished to one who is kind towards her fellow classmates, looks out for her …

Bevar natursamarbejdet

Hvor vil formidling i børnehøjde om Danmark som landbrugsland uden natursamarbejdet fremadrettet finde sted for at fremme integration?

Bevar naturbørnehave i Ajstrup gl. Skole

Bevar naturbørnehave i Ajstrup gl. Skole

Bevar skovbørnehaverne!

Der er mangel på gode natursteder til vores børn og fremtid.

Bevar skovbørnehaverne!

Der er mangel på gode natursteder til vores børn og fremtid.

Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner

min søn på 9 brugte igår to timer på at genfortælle Bravo Beethoven koncerten ved Aarhus Symfoniorkester for mig i detaljer, efter han var derinde med hans klasse forleden. Han var…

Nørrestenbro, Skoven – og syv vilde problemer

I Aarhus Kommune er der identificeret syv vilde problemer, som vi skal arbejde med at løse samlet som kommune. De syv vilde problemer handler bl.a. om rekruttering og kompetence, (…

Naturcenter Tranbjerg

Min søn er stor bruger af naturcenteret i Tranbjerg og lærer meget om tilgangen til dyrene Det vil være et kæmpe stort nederlag for Tranbjerg at lukke dette Der må kunne findes a…

Frustration

Vi, Skolebestyrelsen ved Skovvangskolen, tillader os at udtrykke vores frustration over den manglende evne til langsigtet at styre og prioritere vores kommunale økonomi.

Protest over nedskæringen af tilskud til Aarhuskolonien

1. På det kraftigste må man protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud. …

Bevar Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filuren udgør en stor forskel for børn og unge i Aarhus Kommune. Afbrækket fra hverdagen og indlæring gennem kunst øger børnenes forestillingsevne og lærelyst. Teaterhu…

Bevar kulturen for børn og unge

Det er vigtig for alle elever, at have mulighed for at møde kulturen i Århus på forskellig vis samt gøre undervisningen mere inspirerende og vedkommende. Det er med til at danne vo…

Lukning af WMC

Til Børn og Unge i Århus kommune! (Vedrørende besparelse af WMC) Jeg er folkeskolelærer i Hjortshøj lidt udenfor Århus. Her har vi kun 1 skole, og vores elevsammensætning er meg…

Høringssvar

På egne vegne og på vegne af mine kollegaer, det pædagogiske personale, i Naturbørnehaven Gl. Ajstrup Skole vedhæftes vores høringssvar.

Vedr. lukning af Blæksprutten

Bevar Blæksprutten for børnenes skyld!!

Ingen lukning af mødestedet gl Ajstrup børnehave

Jeg glædede mig i sin tid til at sende min søn i vuggestue. Men, der gik ikke et halvt år så var hans gode kontaktpædagog afsted til en privat institution. Efterfølgende 2-3 nye ko…

Bevar Naturebørnehave i Ajstrup Gl. Skole

Vores storbybørn skal ikke undvære naturen i deres hverdag og værdisat

Bevar Skovbørnehaven i Nørrestenbro

I skoven er der højt til loftet. Så højt, at der er plads til børn med særlige behov, uden at de skal have ekstra voksne. Så højt, at de altid siger ja. Ja til studerende, ja t…

teater

Teater har STORT VIGTIGT pædagogisk potentiale og kan løse trivselsopgaver i folkeskolen, specialklasser, og modtageklasser

Bevar “Filuren i Skolen”

Vi har brug for “Filuren i Skolen” - den opgave, de løfter, kan vi ikke undvære. Vigtige emner som mobning, vold, seksualitet, spiseforstyrrelser og så videre bliver berørt via tea…

Besparelsen

Det ville være en stor skam, hvis Teater Filuren ikke længere får økonomisk støtte og dermed sandsynligvis må opgive mange fantasifulde projekter til gavn for mange! Teatergrupp…

BEVAR TILSKUDDET TIL TEATHUSETS FILUREN "FILUREN I SKOLEN "

At lave teater, at spille skuespil er et vidunderligt og effektivt værktøj til at skabe fællesskaber, udvikle et fælles sprog og skabe tillid, der regenerer viden og giver selvtill…

Center For Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Center For Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Center For Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Center For Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar nørrestenbro skovbørnehave

Jeg indsender dette høringsvar som pædagog der har et mindre kendskab til skovgruppen ved nørrestenbro men stadig ikke kan fremkalde den mindste tvivl om hvor trivselfremmende et k…

Naturcenter Tranbjerg

Naturcenteret i Tranbjerg i en utrolig stor indsats for byens børn og unge og udgør en vigtig del af deres hverdag. Derfor er det bekymrende at Aarhus Kommune overvejer at spare de…

Naturcenteren Tranbjerg

Naturcenteret i Tranbjerg gør en utrolig stor indsats for byens børn og unge og udgør en vigtig grundsten i deres dagligdag. Derfor er det meget bekymrende, at kommunen overvejer a…

Tranbjerg Naturcenter

Det er meget bekymrende at kommunen overvejer at lukke Naturcenteret i Tranbjerg, da det er et absolut centralt omdrejningspunkt for virkelig mange af byens børn og unge.

Lukning af Aarhus Teater Læring

Det er med stor bekymring og undren jeg læser at Aarhus Kommune vil lukke Aarhus Teater Læring. I forvejen er der efterhånden meget lidt dramaundervisning i folkeskolen. Derfor er …

Filurens bevilling - MBU21

Lad Filuren fortsætte med at fremme sammenhold og psykisk trivsel og lad dem inspirere, rumme og hjælpe børn med at opleve, at de kan noget og andet end det fag-faglige. Noget som …

Den gamle by - Undervisning

Der skal ikke fratages tilskud fra den gamle by og undervisningsdelen, da det de gør for børn både med og uden specialbehov, er så vigtigt og skaber en forståelse for fortiden for …

Besparelser

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Som underviser på Aarhus Billed- og Medieskole er min erfaring, at skoletjenesten formår at danne et rum for eleverne, hvor de får mulighed for at vokse og udvikle sig - fagligt så…

Undgå besparelser på vores børn

Skolebestyrelsen for Skolerne i Elev og Hårup ser med stor alvor på spareforslagene og vurderer, at flere af de stillede forslag vil få konsekvenser for alle børn og særligt ramme …

Skansen

Min søn, 6. klasse på Steinerskolen, har netop opdaget Skansen og tager derhen efter skole i perioder op til flere gange om ugen sammen med andre fra klassen. Det giver et unikt …

Høringssvar Børn og Unges sparekatalog for budget 2023-26

Se vedhæftede

Fjernelse af støtten til Ej blot til lyst

Undrer mlg at man vil fjerne støtten netop hos børn og unge i denne tid hvor man politisk har fremhævet at der nu skal ske noget med børns manglende trivsel, og især Ej blot til ly…

Høringssvar vedr. sparekatalog for Børn og Unge

MED-udvalget i Viby-Rosenvang Dagtilbud er opmærksom på, at der ikke i sparekataloget er givet mulighed for at prioritere. Eventuelle forslag til andre besparelser vil således ikke…

Sparekatalog for børn og unge

... Det er mig ubegribeligt at det rammer dygtige institutioner, der gør alt hvad de kan inden for rammerne, så hårdt.. Og forstår ikke prioriteringen!!!! Alle vores børn skal …

READ

READ er en rigtig god hjælp til stimulering af elevernes læselyst og -indlæring. Det har især en stor betydning for de børn, der kommer fra hjem med ringe eller ingen læsekultur. D…

De 32

Jeg har som lærer, ansat i Århus kommune, benyttede mig af tilbud, som De 32 udbyder. Jeg har været yderst tilfreds med deres viden, tilgængelighed og arrangement. De bidrager med …

Aarhuskolonien

Har i 90erne været medarbejder på Aarhuskolonien. Er nu skolelærer på Åby skole. Har oplevet hvordan skæve børn i løbet af et sommerferieophold, er blevet rettet op. Kommun…

De 32

Bevar de 32! Eleverne i Århus bliver ladt tilbage på perronen, mens det teknologiske tog kører afsted, og det bliver alt for tilfældigt, hvem der kommer ombord. Med de 32 har alle …

Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Høringssvar vedr. Center For Læring

Vi kan ikke undvære CFL. Her booker vi spændende og alsidige materialer til undervisningen, som er vores kerneopgave på skolerne.Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke b…

Høringssvar vedr besparelser

Hermed høringssvar fra MED-udvalget ved Skolerne i Elev og Hårup

"Ej blot til lyst" forløbet

Jeg er en skolelev og har fået en hel masse ud af "ej blot til lyst" forløbet. Vi har alle i klassen syntes det var mega fedt og lært en masse, derfor synes jeg det er ærgerligt hv…

Høringssvar af spareforslag fra Børn og Unge

Hermed fremsendes Århus Lærerforenings høringssvar af spareforslag fra Børn og Unge.

Besparelser i Den Gamle By vil især ramme sårbare børn og unge

I sparekataloget for Børn og Unge ser Den Gamle By ud til at miste tilskuddet fra Århus Kommune, hvilket vil få alvorlige konsekvenser for de udbudte undervisningsforløb. Den Gam…

Forebyggelse af mistrivsel, der kan spare kommunen mange millioner om året

Kære politikere og embedsfolk i Aarhus Kommune, Børn og Unge Her kommer et bidrag til jeres høringssvar. Beslut jer for at se videoen på linket i dag, da den fortæller, hvad år…

Sangkraft Aarhus er fundamentet

Jeg forråder på det kraftigste at skære i tilskuddet til Sangkraft Aarhus. Det årlige arrangement ‘Kæmpekor’ er der, hvor skolebørn får en smagsprøve på, hvor fantastisk det er at…

Bevar Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole og den høje kunstneriske faglighed

Hej jeg hedder Stefan Bakmand Andersen Jeg skriver her som billedkunstner og underviser i tegning, grafik og værkpraksis. Jeg er i den overbevisning ud fra min undervisnings …

Det er dum og dyrt at spare på børn og unge

Det er dumt og dyrt at spare på børn og unge I september gik forældre i skolebestyrelser i et åbent brev til byrådet sammen i protest mod de varslede besparelser på vores børn og …

Bevar "Ej Blot Til Lyst" - folkeskolens magiske take-away

Vi kender alle mindst én. En folkeskolelærer med stress, en der hader sit arbejde, har valgt en anden vej eller vil skifte skole. Hvorfor? Lærerne tilbringer i dag mere end halvdel…

Center for Læring

Som dansklærer booker jeg altid bøger fra Center For Læring. Det er både bøger til forløb, eller frilæsningsbøger, som jeg altid har stående til læsning og læseforløb i klassen. J…

Lukning af De32

Aldrig har en kommune fået så meget for så lidt "Ingen børn skal være tilfældigt heldige", Citat Thomas Medom og Aarhus kommune

Bevar Center for Læring

Jeg er læringsvejleder på en skole i Aarhus. Kort sagt vil det være en katastrofe, hvis Center for Læring lukker! Alt, hvad der læses i dansk på mellemtrinnet og i udskolingen p…

Hvad er vigtigere end børn og unges trivsel?

Det er ufatteligt trist at Århus Kommune vælger at slagte 3 fantastiske tilbud til børn og unge, som på hver deres måde fremmer trivsel, mod og sammenhold i skoleklasserne. Der er …

Aarhuskolonien

Jeg må på det kraftigste protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud. Det e…

Center for læring

Som lærer bruger jeg CFL konstant. Jeg låner bøger og andre materialer til mine klasser i flere fag hver eneste måned. Jeg oplever at CFL er up to date med deres materialer, der li…

Bekymring om forringelse af vores børns dagtilbud

Forældrebestyrelsen i Harlev dagtilbud tilslutter sig MED udvalget i Harlev Dagtilbuds høringssvar og er enige i at der ikke bør spares på de, af udvalget nævnte lokale tilføjelser…

Bevar De 32

Det læringsfællesskab og de ressourcer man finder hos De32 er unikt og kommer ALLE børn i Aarhus kommune til gavn, uanset hvilken skole man går på og hvilke lærere man har. ALLE …

Aarhuskolonien - Ahl Strand

Jeg må med stor alvor protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Det er en dårlig idé, som går ud over rigtig mange børn. Kolonien tager hver sommer imod m…

Børnehaven Blæksprutten

STOP nedskæringer på daginstitutioner. Vi har også brug for små institutioner som Blæksprutten, ikke alle børn kan trives i de store institutioner, som politikere ellers ynder at …

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen er vigtigt og må ikke beskæres.

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen er vigtigt, og må ikke beskæres.

Nartursamarbejdet Sølyst

Natursamarbejdet Sølyst er et uundværlig tilbud i Brabrand for skoler, dagtilbud og privat personer. Det ligger i et område, hvor mange familier med anden etnisk baggrund ikke ha…

Århus Symfoniorkester, samarbj med skoler

Århus Symfoniorkesters mangeårige samarbejder med kommunens folkeskoler - er ganske enkelt fantastisk! Her får alle kommunens børn - uanset hvilket hjem, forældre eller økonomiske …

BEVAR SKOVBØRNEHAVEN NØRRESTENBRO

vi er et par, der har besluttet at bo i Aarhus efter at have arbejdet mange steder i Danmark. Grunden til at vi valgte Nørrestenbro frem for de andre vuggestuetilbud vi havde, var…

BEVAR SKOVBØRNEHAVEN NØRRESTENBRO

vi er et par, der har besluttet at bo i Aarhus efter at have arbejdet mange steder i Danmark. Grunden til at vi valgte Nørrestenbro frem for de andre vuggestuetilbud vi havde, var…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Bevar skovbørnehaven i Nørrestenbro! For præcis to uger sider erfarede vi, til vores store overraskelse, at vi var kommet med i Århus kommunes sparekatalog , hvilket vi er særde…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Bevar skovbørnehaven i Nørrestenbro! For præcis to uger sider erfarede vi, til vores store overraskelse, at vi var kommet med i Århus kommunes sparekatalog , hvilket vi er særde…

Århuskolonien

Som tidligere medarbejder på Århuskolonien gør det ondt at se, at kolonien er endt på Århus kommunes spareplan. I perioden 2013-2016 oplevede jeg hvert år, at børn fra ressource…

Bevar De32

Den digitale udvikling vi ser, hvor nye platforme konstant dukker op, gør at vores børn og unge hele tiden skal forholde sig til nye digitale muligheder. Hvem lærer dem, hvordan de…

Spareforslag vedr. Aarhuskolonien - Ahl Strand

Der må kunne findes andre løsninger. Besparelser vil betyde, at børn som ellers ikke kan komme på sommerferie, mister et fantastisk tilbud.

Sparekatalog på børne-unge området

Besparelserne rammer socialt skævt

Bevar Center for Læring

Som lærer i Aarhus skolevæsen de sidste 25 år har CFL været en stor og givende del af mit arbejdsliv. Det er her: - jeg har låner materialer til min undervisning - jeg har været …

Aarhuskolonien på Ahl Hage ved Ebeltoft

Det kan næppe overdrives hvor utrolig ærgerligt og uhensigtmæssigt man må finde givne planer om markante og ødelæggende nedskæringer på Aarhuskolonien. Hermed afgives et indlæg af …

Aarhuskolonien på Ahl Hage ved Ebeltoft

Det kan næppe overdrives hvor utrolig ærgerligt og uhensigtmæssigt man må finde givne planer om markante og ødelæggende nedskæringer på Aarhuskolonien. Hermed afgives et indlæg af …

Høringssvar fra HMU i Børn og Unge

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Lukning af Ahl Feriekoloni

På det kraftigste må jeg protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud. Neds…

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhuskolonien

Aarhuskolonien står til at blive sparet i stykker fra 2024. Jeg protestere på det kraftigste mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskolonien. Kolonien tager hver sommer imod børn,…

De32

De32 er en enhed bestående af lærere med en særlig interesse og kompetence for at koble IT med undervisning. Den primære opgave for De32 er at komme ud på Aarhus’ skoler og lave fo…

Lukning af Ahl feriekoloni

På det kraftigste må jeg protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud. Neds…

En bekymring fra Viby Syd

Vi anerkender at Aarhus Byråd står med en svær opgave i forhold til at skulle pege på besparelser i det kommunale budget. Dog ser vi med stor bekymring og undren på nogle af de for…

Bevar Blæksprutten

Bevar Blæksprutten

En af de pædagogisk ledede legepladser ligger i Lystrup og er legepladsen Søndergård – i folkemunde kendt som ”Byggeren”.

Halløjse! Nej tak til emnekatalogets indførsel om mindre herlighedsværdi på "Byggeren".. I årtier har denne unikke og velfungerende legeplads gjort så mange af de ting som Folketin…

Ahlhage feriekoloni for børn i Århus Kommune

Denne feriemulighed må virkelig ikke lukkes. Jeg har selv været frivillig på denne fantastiske sommerlejr for mange år siden. Min kollega på læreruddannelsen i Viauc er nu en af de…

Høringssvar - Viby-Rosenvang Dagtilbud

Bestyrelsen i Viby-Rosenvang Dagtilbud er opmærksom på, at der ikke i sparekataloget er givet mulighed for at prioritere. Eventuelle forslag til andre besparelser vil således ikke …

En nedskæring går imod børn og unges trivlsel

Det er en utroligt dårlig idé at fjerne tilskuddet til Aarhuskolonien, hvilket vil betyde dens nedlæggelse. Alle med kendskab til Aarhuskolonien ved, at et stort antal børn siden k…

Fjernelse af tilskud til Aarhuskolonien = et stort tab

Som pædagogisk medarbejder ved Aarhuskolonien gennem en årrække har jeg på første hånd oplevet hvilken forskel kolonien gør for en stor del af de deltagende børn. Kolonien er et un…

Center for læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Aarhuskolonien

På det kraftigste må man protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud.

Teaterhuset Filuren

Kulturen (herunder især teater) er ekstremt vigtig for vores børn og unge. Selv har jeg som barn været inde og se forestillinger på Filuren (og andre Aarhusianske teaterscener) med…

Bevar børne have blæksprutten

Bevar Blæksprutten. Vi har brug for et alternativ til de kommunale institioner” “Ro og nærvær, fortjenter alle børn

Daginstitution

Bevar Blæksprutten

Bevar Center for Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Reduktion i antallet af medarbejdere i Tværfaglig Enhed, forslag 37

Høringssvar fra medarbejderne i Tværfaglig Enhed Reduktion af antallet af medarbejdere i Tværfaglig Enhed, forslag 37 På vegne af børnene i Aarhus Kommune er vi nødt til at re…

Bevar CLF

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Teaterhuset Filuren

De vigtigeste af mine unge år har jeg tilbragt med Teaterhuset Filuren. Hos Filuren er jeg blevet mødt af utroligt sympatiske og fagligt dygtige mennesker, der har haft overskuddet…

Afskaf ikke Center for Læring, Aarhus

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Afskaf ikke Center for Læring, Aarhus

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Natursamarbejdet

Natursamarbejdet er et tilbud, som rigtig rigtig mange børn i ALLE aldre har KÆMPE gavn af at besøge. Netop her er det muligt at få hænderne i bolledejen, noget vi på alle måder ma…

Natursamarbejdet

Det er simpelthen ikke i orden at lukke Natursamarbejdet. Vi har haft adskillige børn med ude på Natursamarbejdet, hvor de har fået fantastiske og lærerige oplevelser. Læring vi på…

Lukning af Blæksprutten

Bevar Blæksprutten

Ej blot til lyst

Det er helt fantastisk, hvad "Ej blot til lyst" har gjort for mit arbejde med danskundervisningen i vidt forskellige klasser. Aarhus Teater har lavet et kæmpe stykke arbejde i at k…

Ej blot til lyst

Det er helt fantastisk, hvad "Ej blot til lyst" har gjort for mit arbejde med danskundervisningen i vidt forskellige klasser. Aarhus Teater har lavet et kæmpe stykke arbejde i at k…

Ej blot til lyst

Det er helt fantastisk, hvad "Ej blot til lyst" har gjort for mit arbejde med danskundervisningen i vidt forskellige klasser. Aarhus Teater har lavet et kæmpe stykke arbejde i at k…

Lukning af Center for læring

Høringssvar vedr. lukning af CFL. På Rundhøjskolen er vi meget kede af, at der er planer om at lukke CFL. Vi tænker, at I må have overset, hvor meget vi anvender CFL i vores d…

Lukning af skøvbørnehaven Nørrestenbro

Jeg mener det vil være et kæmpe tab for Aarhus midtby, at lukke Skovbørnehaven Nørrestenbro - af mange årsager. Der er mange børnefamilier, der flytter væk fra byen, og jeg syn…

Center for læring

Center for læring har afgørende betydning for kvalitet og variation i danskundervisningen på alle klassetrin. Vi kan ganske enkelt ikke undvære Center for læring. Det er helt afgør…

Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring. Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

*BEVAR NØRRESTENBRO SKOVBØRNEHAVE*

Mange børnefamilier flytter ud af Aarhus kommune. Det gør de blandt andet, fordi det kan være svært – hvis ikke økonomisk umuligt – at købe lejlighed eller hus og have. Og det har …

Lukning af Skovbørnehave Nørrestenbro

Når man vælger institution til sine børn, så handler det ofte om den rigtige mavefornemmelse. For os handlede det også om udsigten til at vores børn kunne slutte deres børnehave…

Bevar blæksprutten

Bevar blæksprutten! Der skal være alternativer til de større institutioner med plads til forsigtige, sensitive eller udfordrede børn, som trives bedst i små grupper. Egen datter gi…

Skansen - et fantastisk samlingssted

Min dreng på 13 år benytter sig ofte af skansen i Århus, som den mulighed der er efter skole. Her tilbydes de et væld af skønne muligheder der holder dem samlet som en ung flok de…

Bevar blæksprutten

Det er enormt vigtigt for de mindste at have et lille trygt sted at være så mange timer hver dag! Istedet for store åbne institioner hvor der er mange mange børn, i blæksprutten er…

Bevar Nørrestenbros Skovbørnehave

Det er sparetider landet over. Men lige præcis dét her spareforslag er decideret uklogt. Vi ved, at en hverdag i naturen gavner børns trivsel, gør dem mere robuste – og er en afgør…

Lukning af Center for læring

Jeg arbejder som PLC-medarbejder og ved, at mine kolleger benytter CFL hver eneste uge hele året rundt. Vi modtager ugentligt mellem 2-8 kasser med bøger som bliver brugt i undervi…

Bevar Børnehaven Blæksprutten

Kære byråd. Nogle gange ser ikke på alt i en sparerunde. I lukker små unikke og velfungerende enheder. Der bør være alternativer til de store kommunale institutioner og små pri…

Besparelser vedrørende Aarhuskolonien Ahl

Jeg synes ikke vi kan blive ved med at bruge de kortsigtede løsninger; især når det gælder vores børns velfærd og trivsel. Den mistrivsel vi ser blandt så mange unge i dag er resul…

Fasthold tilskud til Aarhus Teaters læringsprogram 'Ej blot til lyst'

Høringssvar vedrørende besparelser, der kan give dødsstødet til Aarhus Teaters projekt Ej blot til lyst. Jeg er ansat som chefdramaturg på Aarhus Teater, og er derfor selvsagt …

Teaterhuset Filurens arbejde

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen må ikke beskæres. Det er netop dette arbejde, som har præsenterede den scenekunstneriske verden for mig. En verden,…

Børn og unge

Bevar Blæksprutten. Vi har brug for et alternativ til de kommunale institioner. Ro og nærvær, fortjenter alle børn

MBU 29- Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser-Tranbjerg Naturcenter

I Tranbjerg har vi et Naturcenter der er et samlingspunkt og dét sted i Tranbjerg, hvor de fine ord om medborgerskab, fællesskab og lokalindsigt bliver virkelighed. Naturcenteret e…

Evt. Lukning af Børnehaven Blæksprutten

Ulla du har skrevet dette: Er kommet jævnligt i børnehaven gennem flere år har haft 2 børnebørn og nu 1 barnebarn i børnehaven og kender hverdagen der og kan se de glade børn

Center for læring

Hej Som forælder til et barn i folkeskolen (og som underviser) er jeg meget bekymret for risikoen for, at Center for Læring bliver nedlagt. Det er herfra vores skolebørn får god l…

Skansen

Skansen er et utroligt dejligt sted for de unge mennesker. Min dreng på 14 år benytter fritidsklubben flittigt sammen med sine venner efter skole. Personalet er helt fantastisk, og…

Skansen

Skansen er et utroligt dejligt sted for de unge mennesker. Min dreng på 14 år benytter fritidsklubben flittigt sammen med sine venner efter skole. Personalet er helt fantastisk, og…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

Vi har hørt det MANGE gange fra de skoler, der modtager elever fra skovbørnehaven: Børn, der har gået i skovbørnehave er mere selvkørende end gennemsnittet. De er mindre ressourcek…

Teaterhus Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolerne er meget vigtig og må derfor ikke beskæres.

Teaterhus Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolerne er meget vigtig og må derfor ikke beskæres.

I må ikke lukke Blæksprutten!

Min søn har brug for sine venner, sine voksne og sin børnehave fremadrettet! I kommunens spareplan står der direkte nogle forkerte påstande om Blæksprutten. At spare Blæksprutt…

Truet lukning af Center for læring i Aarhus

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Center for Læring

Den lille besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og…

Center For Læring

Bevar Center for Læring! Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompet…

Bevar Ej blot til lyst for børnenes skyld

Høringssvar fra deltagerskoler i Ej Blot Til Lyst

Pædagog

Uforstående at lukke pædagogisk rum for børn og unge ,når vi ved, hvor meget der via nærvær, venskab , forudsigeligt, trygheden og pædagogisk legerum skabes god trivsel, læring o…

Sparekatalog for børn og unge

Uartigt igen at spare på børn og unge! Prøv at droppe alle jeres prestigebyggerier og andre hovedløse dyre ting! Stå på mål for hvad i er valgt ind for!

Natursamarbejde

Meget dårlig ide at spare på noget, der går udover børn og unge.

Barn og oppvekst

Man tuller da ikke med barn og dens oppvekstvilkår? Når man har en oppvekst-institusjon som fungerer, beholder man den. Sett barnets beste først!

Teaterhuset Filuren

I en tid hvor børn og unge oftere bliver noget man taler om end nogen man taler med, så er Filuren vigtigere end nogensinde før. Foruden den enorme styrke og udvikling, som jeg har…

Teaterhuset Filuren

Det er forkasteligt, at Teaterhuset Filuren står overfor besparelser set i lyset af den kæmpe indsats de gør for børn og unges trivsel via. deres dramapædagogiske arbejde.

Bevar Skansen i Skanseparken

Jeg ønsker I må bevare Skansen i skanseparken. Et tilbud rigtig mange børn fra hele Århus benytter bl.a. børnene fra Steiner skolen i Århus. Dette har været en tradition i mange år…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Jeg håber på det kraftigste, at byrådet vil bremse forslaget om lukning af Nørrestensbros skovbørnehavegruppe. I Nørrestenbro slår vores ældste og snart vores yngste deres folder, …

CFL

Bevar vores lokale fællessamling af undervisningsmaterialer. Den er i sig selv mange penge værd og har en stor værdi for lærerne - og dermed for alle eleverne i Aarhus Kommune.

Aarhus - med kulturen i hjertet og blikket mod verden

"Kunst og kultur kan bane vejen for en mere helhedsorienteret tilgang i velfærden med et særligt potentiale til at løfte mental sundhed og trivsel." Sådan vælger jeg at indlede d…

Teaterhuset filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen må IKKE beskæres, og er vigtig for at introducere børn til kultur og teater

100 familier undres

100 familier undres Det er med meget stor undring at vi i Stavtrup Outdoor har set, at der i sparekataloget ligges op til en lukning af Natursamarbejdet. I Stavtrup Outdoor arbej…

Filurens dramapædagogiske tilbud

Bevar bevillingen til Filurens dramapædagogiske arbejde i folkeskolen. Filuren arbejder målrettet med trivselsarbejde, modtageklasser og specialklasserne. Sidste år fik 2700 børn o…

Bevar Nørrestenbros skovbørnehave

Som far til to børn i den integrerede institution, Nørrestenbro, er det stærkt bekymrende at læse, at Aarhus Byråd i sit seneste sparekatalog foreslår at lukke Nørrestenbros skovbø…

Bevar Skansen (klubben)

Min søn og vennerne bruger Skansen/klubben flere gange om ugen og han får nye venner og et godt socialt netværk. Pædagoger er super engagerede og klubben har meget at tilbyde

Center for læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Århus kolonien

Tag Århuskolonien af sparekataloget. De mest sårbare børn mister deres mulighed for at få en ferie, en pause og en mulighed for at bryde social arv. Århuskolonien er det eneste s…

Opgang2

opgang2 har været med til at redde mit liv. det er ikke en overdrivelse. at skulle sige farvel til et sted der har haft sit liv i 50 år virker helt forkert. håber virkelig at skude…

Luk ikke skovtilbuddet for Nørrestenbro

Høringsvar fra Jens, Carl og Nora Bukkehave Vi har alle en gang gået i skovbørnehaven. Det var mega sjovt. Vi har elsket at; Klatre og gynge i de vilde træer Kælke på bakk…

Nørrestenbros skovtilbud

Høringsvar fra Jens, Carl og Nora Bukkehave Vi har alle en gang gået i skovbørnehaven. Det var mega sjovt. Vi har elsket at; Klatre og gynge i de vilde træer Kælke på bakk…

Bevar Center for Læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Center for Læring!

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Center for Læring!

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

Lukning af CFL vil være katastrofalt for kommunens elever

Jeg er læringsvejleder på Stensagerskolen , og har gennem årene haft et tæt og frugtbart samarbejde med konsulenterne på CFL, og lånt tonsvis af klassesæt analoge bøger til vores d…

Høringssvar vedr. skoletjenesten i Århus Billed - og Medieskole

I en tid hvor falske nyheder fylder mere og mere i medierne, er det ekstremt vigtigt at børn og unge bliver klædt på til at skelne imellem falske og ægte nyheder. Århus Billed- og…

Luk ikke Nørrestenbro skovbørnehave!

Som forælder til et vuggestuebarn i Nørrestenbro vil det være et stort tab, hvis skovbørnehaven lukkes. Den har været afgørende for vores valg af daginstitution og er en af grunden…

ATL

Det er meningsløst at spare på kulturlæring, der virker. ATL er en gave for skoler og institutioner i Århus. Hold fast i kulturudbud for børn og unge.

ATL

Det er meningsløst at spare på kulturlæring, der virker. ATL er en gave for skoler og institutioner i Århus. Hold fast i kulturudbud for børn og unge.

lukning af CFL

CLF har en samling af bøger til skoleelever i århus til en værdi af ca. 40.000.000. Dem vil man , ja hvad vil man med dem? men de forsvinder for en årlig besparelse på ca. 3.000.0…

Lukning af Center For Læring

Center for læring tilbyder udlån, uddannelse og sparring af lærere og læringsvejledere. Det er ikke blot en udlånscentral, men en vifte af gode tilbud til undervisere i Aarhus Komm…

Lukning af Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Aarhus Teater Læring, EJ BLOT TIL LYST

I forbindelse med den aktuelle sparerunde, er det mig magtpåliggende at give lyd. Det enestående dramapædagogiske format Aarhus Teater har skabt med EJ BLOT TIL LYST har styrket en…

If it ain’t broke don’t fix it!!

I spareforslaget bliver der nævnt følgende : “I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for…

Center for læring

Det er med stor bekymring at jeg læser i sparrekataloget, at der er forslag om at lukke CFL. Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver voldsomt forringet, hvis …

Bevar Center for Læring (CFL)!

I mine 25 år som lærer ved Århus Kommune har CFL været en kæmpestor del af min materialebase. Altid opdateret, altid klar, altid relevant. Vi har brug for CFL, for at undgå at b…

Planlagt lukning af Center for Læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Bevar Center for Læring!

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis i fratager os muligheden for at låne nutidige og didaktisk kompetent udvalgte undervisningsma…

Bevar Center for læring!

Bevar Center for læring Jeg er læringsvejleder på vores skole, og har gennem årene haft et tæt og frugtbart samarbejde med læringskonsulenterne på CFL, og lånt tonsvis af klassesæ…

Teaterhuset Filuren

I må ikke spare penge på Teaterhuset Filuren. De er presset på økonomien i forvejen og bør ikke presses yderligere. De udgør netop en kæmpe indsats for børn og unges trivsel i Aarh…

Center for læring

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer og har et udlånstal på 22…

Aarhus Teater Læring - Ej blot til lyst

Jeg har deltaget på ATL's kompetenceforløb for lærere og elever Ej blot til lyst. Det har givet os alle en markant anden og udvidet forståelse af tekster og teater og danskfagets æ…

Center for Læring

Jeg er lærer på Kragelundskolen og det er et kæmpe tab for mit og mine kollegers arbejde, hvis Center for Læring lukker. Vi er afhængige af at kunne tilgå og låne ny litteratur, un…

BEVAR SKOVBØRNEHAVEN NØRRESTENBRO

Jeg synes det er yderst mærkværdigt, at Aarhus kommune - og herunder SF foreslår at fjerne skovbørnehaven Nørrestenbro for at spare penge… i en tid, hvor en vores allerstørste udfo…

Bevar Center for læring

Børn skal læse, helst hver dag. De skal gerne læse i hele deres skolegang fra 0.klasse til 9.klasse. Nu vil man lukke det center som dagligt sender bøger ud til klasserne, så børne…

CFL

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Lukning af Center for læring

Kære lærere, Som lærer igennem 18 år i Århus Kommune er jeg dybt rystet! Lyt selv til ordlyden "Vi lukker Center for læring"! Det er jo helt galimatias! Skolerne mangler midler ti…

Aarhus Kolonien

1. På det kraftigste må man protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud og…

Aarhus Kommune, Børn og Unge planlægger at spare Ej blot til lyst væk

Jeg vil på det kraftigste fraråde en besparelse på dette område. Forskningen peger på, at elevernes motivation for at lære noget i skolen øges markant, når de regelmæssigt deltag…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Undervisning I emner som kortfilm og animation er mere relevant nu end nogensinde før for børn der lever i en verden fuld af visuelle medier. Viden om visuelle medier styrker eleve…

Til forsvar for de kreative tilbud

Opgang2 og Teaterhuset Filuren er begge to steder, som har betydet SÅ for mig. Jeg husker Filuren fra min folkeskoletid som et magisk sted, hvor fortællingerne blev levende og fold…

Århus Symfoniorkester og Børn og Unge

At møde et rigtigt menneske fra virkeligheden. At møde musik og kunst i øjenhøjde. At få nye indtryk og oplevelser, som ikke kan skabes i de 'almindelige' rammer, som folkeskolen k…

Center for Læring - høringssvar fra medarbejderne vedr. besparelsesforslag 17

Center for Læring er skolernes fælles samling af læremidler Finansiering Center for Læring er finansieret med en kollektiv aftale, hvor skolerne har prioriteret en del af deres…

Tilskud til samarbejde med kulturinstitutioner

Vi ser med stor bekymring på spareforslag nr. 21, hvor tilskud til skolernes samarbejde med kulturinstitutioner står til at ophøre. Vi er to undervisere fra Læreruddannelsen i Aa…

Teaterhuset Filuren

Det virker utroligt kortsigtet og forkert at spare på tilskud til aktiviteter, der bidrager til at udvide paletten af tilgange til læring og trivsel for børn og unge. Konkret vil d…

Bevar Center for Læring!

Det er dybt bekymrende, at man endnu en gang påtænker en lukning af Center for Læring - fællessamlingen for samtlige folkeskoler i Aarhus Kommune! Vi er som læringsvejledere aldele…

Aarhus Teater Læring + Opgang 2

Aarhus Teater Læring og Opgang 2's debatteateroplevelser er begge fremragende initiativer, der på ingen måde skal kategoriseres som "niche" eller "uvæsentlige". Det ville være en k…

Bevar Center for Læring!

Det er dybt bekymrende, at man endnu en gang påtænker en lukning af Center for Læring - fællessamlingen for samtlige folkeskoler i Aarhus Kommune! Vi er som læringsvejledere aldele…

Teaterhuset Filuren: Trivselsprojekt

Udviklingsfremmende samspil gennem teaterprocesser: Trivsel, Dannelse, Udvikling og Samspil med Filuren som katalysator. Hver tredje pige og ottende dreng mistrives psykisk, if…

en god folkeskole, gode børnehaver og gode vuggestuer er essentielle!

Jeg kan se med disse besparelser at færre og færre offentligt ansatte vil kunne have deres børn i institutioner. Dette gør at der er færre børn i byen og at der er færre penge til …

Ej blot til lyst

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at Aarhus teaters skoletibud Ej blot til lyst er truet af besparelser. Jeg mener, at det vil være en kæmpe stor fejl at lukke Ej blot til lyst. J…

Bevar Center for læring

Det vil være en kæmpe forringelse for ELEVERNE, hvis I lukker center for læring. Center for lærings tilbud kan ikke er erstattes af digitale platforme, og skolerne har ikke en cha…

CFL

At lukke Center for læring ville fratage os og besværliggøre muligheden for varieret og spændende undervisning. Vi har ikke ALT ude på skolerne,.. det har CFL. Børn har brug for at…

Vedr. Ej blot til lyst

Jeg er lærer på Kragelundskolen og har deltaget i projektet “Ej blot til lyst”. Det er et fabelagtigt projekt for både lærere og elever , som klæder en på til at arbejde dramapædag…

Besparelser forringer fagligheden

Det er voldsomt, at der skal spares 91 millioner på Børn og Unge i 2023, særligt med tanke på, at Aarhus Kommune bruger færre penge pr skoleelev end gennemsnittet af alle danske ko…

Sparekatalog - Børn og Unge

Høringssvar Som folkeskolelærer og pt deltager på efteruddannelsesforløbet ‘Ej blot til lyst’ fra Aarhus Teater, finder jeg det yderst beklageligt, at kommunen vælger at spare p…

ATL - Aarhus Teater Læring

Jeg er lærer ved Holme Skole og er pt. en del af projektet Ej blot til lyst. Jeg er utrolig ked af at høre, at ATL står til at skulle lukke. ATL har udviklet et fantastisk produkt…

Når børn og unge mistrives - sæt legen fri!

Kære politikere I en tid hvor acceleration og lineære strukturer hele tiden fordrer børn og unge til at bevæge sig fremad, er der brug for ‘rum’ hvor kreativitet og kropslig dan…

Center for læring

Man har tilstræbt sig på ikke at ramme børnene hverdag/daglige undervisning, forlyder det. Jeg har meget svært ved at se, hvordan lukningen af Center for læring ikke kommer til at …

Bevar Skansen

Min søn (som går i 5. Kl) bruger næsten daglige Skansen med sine kammerater fra én af de nærliggende privatskoler. Skansen var det perfekte tilbud, da børnene i starten af dette sk…

Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med kulturinstitutioner og tilskud til konkrete events

Med spareforslagene på børnekulturområdet er Aarhus Kommune godt i gang med at berøve skoleelever dét, der kan gøre en forskel for livet - nemlig mødet med kommunens kulturinstitut…

Bevar Skoven i Nørrestenbro og Natursamarbejdet

Jeg er rystet over, at der er planer om at nedlægge skovbørnehaven i Nørrestenbro. Det er en yderst velfungerende skovbørnehave, begge mine børn - og jeg som forælder - er meget ta…

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filuren har i mange år stået som den vigtigste institution for udbredelse af scenekunst blandt børn og unge i Aarhus. Det er et teaterhus, der er bygget på den største …

Bevar skovbørnehaven i Nørrestenbro

Sorg, ærgrelse og fortvivlelse var nogle af de følelser, der ramte mig, da jeg blev bekendt med, at den Skovgruppe vi i dag har, i Nørrestenbro, foreslås lukket. Hvad så med min sø…

Bevar Giberhytten og Mariendal som adskilte skovbørnehaver

Som mor til Freja på 2 år, ser jeg det som et urimeligt pres at lægge på de små børn i vuggestuen i Børnehuset Langenæs Allé og de voksne, der skal trøste dem, hvis der skal være 2…

Pædagogisk ledede legepladser

Jeg kan ikke understrege nok hvor vigtige de pædagogisk ledede legepladser er for os der har børn i byen. De fungerer som et fristed og et helle fra skole og forventninger. Ungdomm…

Aarhus teater læringsafdeling

Min datter deltog for et par år siden i et valgfag ved Aarhus Teaters læringsafdeling med elever, der kom fra mange forskellige steder i byen. Det var i sig selv et plus. Lige fra …

Teaterhuset Filuren

Filuren har betydet utroligt meget for min dannelse som person, og at beskære dem for deres indsats i folkeskolen vil være et stort tab for fremtidens børn og unge

World Music Centers besparelse

World Music Center, en afdeling af Aarhus Musikskole står for en massiv besparelse på over 40 % ved Børn og unges fjernelse af det aftalte tilskud på 550.000 kr. p.a. 800 børn komm…

Nørrestenbro, skovbørnehave

Det kan ikke understreges nok, hvor stor betydning skovbørnehaven har haft for vores valg om at søge netop plads i Nørrestenbro - og ikke mindst at blive bosiddende i byen med vore…

Nedlæggelse af Nørrestenbros skovbørnehave.

Hej Nicolas. Det undrer mig meget, at man vælger at nedlægge Nørrestenbros skovbørnehave. Det er jo netop dette der gør, at vi som forældre overvejer at blive i Aarhus' centrum,…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Kompetent undervisning i film og medieproduktion for børn/unge er afgørende vigtig i en verden fyldt med levende billeder. Gennem egen produktion af film lærer børn/unge både af pr…

Bevar Center for læring

Kære politikere Hvis Center for læring lukkes, rammes eleverne af kraftige forringelser. Center for læring hjælper alle skoler og dermed alle byens elever. En lukning vil bety…

Skansen - pædagogisk ledet legeplads

Skansen, den pædagogisk ledede legeplads, er et stort aktiv for alle, der dagligt benytter sig af tilbudet og for hele Frederiksbjerg - og det vil være et STORT tab, hvis det spare…

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde er enormt vigtigt for både børn, unge og hele det kunstneriske vækstlag i kommunen. I en tid, hvor der kun bliver større mistrivsel blandt den unge del…

Filuren

Filuren udfylder et utroligt vigtigt rum i Aarhus' kulturmiljø ved netop at stille rammer op omkring scenekunst for børn og unge - at fjerne eller skære disse rammer ned ville være…

Filuren

Filuren har haft kæmpe betydning for mig og min udvikling. Det har betydet meget for hvem jeg er som person i dag. Jeg har lært så mange vigtige ting gennem min tid hos dem, som je…

Red safe space for kreative unge!

Teaterhuset Filuren er afgørende for unges trivsel, samt Aarhus' kulturliv og kreative vækstlag. Filuren er et kreativt safe space for unge som ikke kan findes andre steder i Jylla…

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med børn og unge er enormt vigtigt for både trivsel og kunstnerisk udfoldelse, og må derfor ikke beskæres.

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivsel i folkeskolen er umanerlig vigtig. Deres kæmpe arbejde er med til at fremme det aarhusianske vækstlag, og hjælpe unge kunstnere godt på vej…

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens KÆMPE indsats for at hjælpe børn og unges trivsel i folkeskolen er ikke bare vigtig, den er for nogle børn livsnødvendig. Filuren gør en kæmpe indsats for at h…

Bevar Skansen pædagogisk ledet legeplads

Det var simpelthen den største gave for vores unger, da det gik op for os at der var sådan et fantastisk tilbud, som de kunne benytte sig af. Det er et frirum til at være ung, og m…

Teaterhuset Filuren

Aarhus’ børn og unge har brug for institutioner som Teaterhuset Filuren, hvor de kan få lov at udforske deres kreativitet og lære hinanden og sig selv at kende gennem teater, leg o…

Filurens Skole for Teater og Dans

Filurens fritidstilbud for børn og unge er enorm vigtig for den aarhusianske trivsel blandt netop denne gruppe. Alle de børn og unge der finder frihed, tryghed og glæde ved at gå t…

Bevar Skansen pædagogiskledet legeplads

Børnene har meget glæde af Skansen pædagogiskledet legeplads. Der ligger flere (privat)skoler tæt på, sim ikke har klub tilbud, så det er børnenes mødested i fritiden. Hvis Skansen…

Besparelse på Århus Teater Læring

I en tid hvor børn og unge i stigende grad mistrives, er det fuldkommen vanvittigt at bespare en aktivitet, der i den grad styrker trivsel. Det lyder som om politikerne ikke helt v…

Bevar Ej Blot Til Lyst

Det vil være en kæmpe fejltagelse at skære i støtten til Ej Blot Til Lyst! Man står her med et gennemarbejdet koncept, hvor elever og lærere er sammen om at blive klogere på teater…

Lukning af Center for Læring

DET MÅ IKKE SKE…at Center for Læring lukkes! Center for Læring er med til, at alle skoler og dermed alle børn i Aarhus Kommune er stillet lige og dermed har lige adgang til lær…

Filuren Teaterskole

Filuren har haft ekstremt stor betydning for min trivsel, udvikling og læring, da jeg var barn og ung. At skære i Filurens arbejde med børn og unge vil være et kæmpe selvmål! Særli…

Lukning af Center for Læring

Vi kan ikke undvære Center for Læring. Center for Læring er med til, at alle skoler og dermed alle børn i Aarhus kommune er stillet lige og dermed har lige adgang til læremidler. V…

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen er vigtigt og må ikke beskæres.

Ophør af tilskud til Dramacentrum

Det arbejde Teaterhuset Filuren laver med dramacentrum ude på folkeskolerne er en vigtig trivselsindsats, og bør på ingen måde beskæres. Det er tvært imod initiativer som disse, de…

Ophør af frikøb af ressourcepersoner, der understøtter digitale læreprocesser

Det fremgår af sparekataloget, at der i udarbejdelsen af spareforslagene er "lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser…

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen er vigtigt og må ikke beskæres

Besparelser hos Aarhus Symfoniorkes

Jeg er rystet over de besparelser, som skyller ind over Aarhus Kommune i disse dage! Og allermest over børn og unge-området! Specielt de besparelser hos Aarhus Symfoniorkester, s…

Filuren

Jeg er enig i at Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen er vigtigt og må ikke beskæres.

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filuren giver skoler mulighed for at få børn, på tværs af klasser og vennegrupper, til at samarbejde, danne nye venskaber og træne den frie fantasi. En enormt vigtig ga…

Beskæring af Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filurens trivselsindsats virker! Jeg har selv gået hos dem længe, men jeg kan især huske dem fra folkeskolen, hvor de på ingen tid skabte tryghed blandt elever. De skab…

Filuren

Filuren er en af de vigtigste steder hvor børn kan få lov til at være deres egne skøre væsener i et trygt og kreativt rum, i en verden der ellers ikke tager meget hensyn til dem. A…

Filuren

Filuren gør et stort og vigtigt arbejde med børn og unges kreativitet og trivsel i folkeskolen er, og det må ikke beskæres!

Teaterhuset Filuren

Teaterhuset Filuren har meget stor betydning for rigtig mange børn og unge, og de gør en kæmpe indsats for at bidrage med positive indtryk til rigtig manges hverdag, sociale liv og…

Teaterhuset filuren

Teaterhuset filurens arbejde med trivsel på skolerne er alt for vigtigt for børn i Århus. Det kan og må ikke blive skåret i. Filuren er en lille, men enormt vigtig kulturinstitutio…

Børn og unge

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen er vigtigt og må ikke beskæres.

Børn og unge

Teaterhuset Filurens arbejde med trivselsindsatsen i folkeskolen er vigtigt og må ikke beskæres.

Center for læring

Hej Jeg vil være meget ked af det, hvis Center for læring bliver nedlagt. Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fy…

Lukning af CFL

Bevar CFL! CFL giver skolerne mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning, der udvikler sig år for år med nye og spændende materialer. Bevar Center for Læring!

CFL

Center for læring understøtter dagligt min undervisning med inspiration og fagligt super gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitets materialer og har et udlå…

Sparekatalog for børn og unge

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer og har et udlånstal på 22…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskolen

Hvert år kommer 1200 af kommunens børn og unge i direkte berøring med skoletjenesten på Aarhus Billed- og Medieskole. Folkeskolerne er pressede - hver dag er der adskillige af…

Center for læring- Aarhus Kommune

Center for læring understøtter min undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer og har et udlånstal på 220.…

Lukningen af CFL

Vi kan ikke undvære Center for læring! I mit virke som lærer, booker jeg materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adga…

Center for læring

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer. I det mest af min underv…

Bevar Giberhytten!

Det er med stor sorg, bekymring og frustration, at vi som forældre til et barn, der for nyligt er startet i Giberhytten erfarer, at der stilles spareforslag om lukning af Giberhytt…

Bevar Nørrestenbro

Som forælder til en baby er Nørrestenbro meget, meget højt på vores ønskeliste. Det er den fordi det rygtes i byen, hvordan institutionen har stort hjerterum. Da jeg besøgte instit…

Natursamarbejde og Skovbørnehaver

Skovbørnehaver er et tilbud til de børn, som ikke lige passer ind i den traditionelle boks for dagtilbud. Og samtidig giver det andre børn nogle rammer, hvor de kan lære at omgå na…

BEVAR GIBERHYTTEN

Vedr. Spareforslag fra Børn og Unge, dagtilbud, pkt. 3, Bygningskapacitet, s. 10-11 – nærmere bestemt lukning af skovbørnehaven Giberhytten ved ”fusion” med Mariendal Dette høri…

Lukning af Center for Læring, de32

Lukningen af Center for Læring samt ophør af frikøb af lærere til digital undervisning, må ikke ske. Danmark har i mange år været fremgangsland for en ordentlig måde at digitaliser…

Lukning af aarhus teaters læringsrum

En lukning af aarhus teaters læringsrum , vil ikke blot gøre dygtige teaterpædagoger arbejdsløse , men man vil også fjerne den unikke mulighed børn og unge vil få ved at lære og op…

Nedlæggelse af legepladser

De bemandede legepladser er der jo, fordi der er brug for et pædagogisk tilbud i disse bydele. Hæv skatten i stedet

Aarhuskolonien

Aarhuskolonien SKAL bestå! Det er et fristed og et pusterum for så mange børn hvert år. Børn der ikke har andre muligheder for ferie. Børn der har det svært. Nedskæringen af komm…

Forslag 3

Jeg undrer mig meget over, at der laves et sparekatalog med forslag, som kun indeholder den økonomiske ramme, som der skal findes besparelser på. Det er et nettokatalog, og derfor …

Natursamarbejdet

Som bruger af Natursamarbejdet er det med stor beklagelse, at det tænkes sparet væk. Udover at det er en naturperle at besøge, udbydes mange forskellige forløb og workshops- komp…

Natursamarbejdet

Som bruger af Natursamarbejdet er det med stor beklagelse, at det tænkes sparet væk. Udover at det er en naturperle at besøge, udbydes mange forskellige forløb og workshops- komp…

Aarhuskolonien på Ahl

Jeg vil på det kraftigste protestere mod nedskæringen af Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hvert år imod børn, hvoraf mange ikke har andre sommerferietilbud. Det vil gå ud ov…

Luk ikke Skansen Hus Og Have

Mange børn og unge nyder at komme i Skansen Hus og Have efter skole, og som forældre er det trygt at vide, at de har et sted, hvor de kan være sammen. Det styrker kulturen blandt…

Høringssvar fra skolebebestyrelsen på Vorrevangskolen: - I sparer på kvaliteten med åbne øjne

Kære politikere Hver dag fortæller vi, hvor fantastisk Vorrevangskolen er. Høj trivsel, stærk faglighed, gode faciliteter og dygtige ansatte. Det fortæller vi, fordi vi mener de…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

Som tidligere ansat i Nørrestenbro Skovbørnehave, har jeg gennem flere år, oplevet børnenes udvikling og trivsel på tæt hold. At lukke skovbørnehaven efter så mange år, ville derfo…

Filuren

I en tid med stort fokus på børn og unges trivsel, finder jeg det helt groteskt at spare på filurens stort roste indsats i specialklasser (og musikskolens ditto). Noget som bringer…

Høringssvar

LMU i Generationernes Hus har drøftet spareforslagene i Aarhus Kommune på et ekstraordinært møde d. 3/11. LMU har følgende bemærkninger til spareforslagene i MBU: Spareforslag 4…

Høringssvar fra Bestyrelsen for Langenæs Dagtilbud

På vegne af bestyrelsen i Langenæs dagtilbud

Inklusiv seksualundervisning i folkeskolen

Som kommende lærer og nuværende LGBTQ-person, gør det mig frustreret og ked af det at se seksualundervisningen i folkeskolen lide under kommunale besparelser. Aarhus Byråd behandle…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

Jeg tror på at en lukning af skovbørnehaver er et klokkeklart skridt i den forkerte retning ift. at forebygge mistrivsel bl.a. børn og unge i vores kommune. Uden at kende nogle tal…

Fritids-og ungdomsskoleområdet

Høringssvar vedlagt som fil: Høringssvar fra Triogruppen

Besparelse ATL

Jeg har gennem mit samarbejde med Aarhus Teater oplevet at elever, som ellers ikke lod sig engagere af tekstarbejde, pludselig kunne leve sig ind i teksternes univers og arbejde me…

Bevar natursamarbejdet

Begge mine unger har været utrolig glade natursamarbejdet, og vi herhjemme har været ekstra glade for, at de også har et samarbejde med skolerne, så skolerne også får gavn af deres…

Udsatte børn og børn med handicap rammes igen

Udsatte børn og børn med handicap rammes igen MED-udvalget og forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Christiansbjerg har med stor bekymring læst byrådets spareforslag for 2023-26. S…

Aarhuskolonien på Ahl

Jeg vil på det kraftigste protestere mod nedskæringen af Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hvert år imod børn, hvoraf mange ikke har andre sommerferietilbud. Det vil gå ud ov…

Høringssvar vedr. mulig nedlæggelse af Center for Læring

Høringssvar vedr. Center for Læring Center for Læring er et fantastisk sted, som vi som pædagogisk læringscenter har utrolig meget gavn af. Vi ønsker at beholde CFL af følgende …

Skovbørnehaven i Nørrestenbro

At spare Nørrestenbro’s naturbørnehave væk er ikke blot forkert. Det er også en betydelig og konkret forringelse af det gode børne liv og kvaliteten af dagtilbuddene i Aarhus So…

Center for læring

Kære byråd Jeg håber virkelig, at forslaget om at lukke Center for læring bliver taget af bordet. Som lærer på en folkeskole i Århus kan jeg ikke forestille mig ikke at have adg…

Bekymring for opgaveglidning og mere central styring

Når vi læser sparekataloget undrer vi os over, at der udsendes et sparekatalog, hvori der ikke kan foretages prioriteringer, da alle poster skal skæres væk. Derfor bliver vores MED…

Årets dyreste besparelser - luk ikke de32

“I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser. “ Med min personlige viden og…

ATL - Aarhus Teater Læring

De danske folkeskoler skal dels leve op til fælles mål, tværgående temaer og lov om folkeskolen hvor kreativitet, at fremme elevernes alsidige udvikling og give dem redskaberne ti…

Høringssvar fra De32: Mandagsholdet

Opgaven De32 er et netværk på tværs af skolerne, som giver rum for sparring omkring teknisk såvel som pædagogisk it. Kerneopgaven er praksisnær kompetenceudvikling af vores kolleg…

Bevar Natursamarbejdet. For 17.000 aarhusianske børns lærings skyld.

Natursamarbejdet er et unikt udendørs lærings-rum for 17.000 børn årligt. Aarhus Kommunes målsætninger om at aktiv læring indfries til fulde på Natursamarbejdet. Ingen andre st…

Århus Kolonien , Ahl Strand

Bevar tilskud til kolonien, der er her mulighed for mange børn fra Århus kan få en god oplevelse midt i naturen, med mulighed for et trykt ophold med gode venskaber. De mange bør…

Bevar Giber

Vedr. Spareforslag fra Børn og Unge, dagtilbud, pkt. 3, Bygningskapacitet, s. 10-11 – nærmere bestemt lukning af skovbørnehaven Giberhytten ved ”fusion” med Mariendal Det samled…

I må ikke lukke Aarhus Kommunale Fællessamling / CFL!

Efter 25 år på én af Aarhus Kommunes folkeskoler må jeg erkende, at vi ikke aner, hvad vi skulle stille op ift. undervisningsmaterialer, hvis ikke vi havde CFL. Samlingen bliver lø…

Åben Skole og ULF-tilbud/tilskud skal bevares!

Jeg sidder noget chokeret over at høre, at man har tænkt sig at spare store beløb på de kulturelle tilskud til de århusianske skoleelever. Siden reformen i 2013, hvor der blev und…

Aarhuskolonien på Ahl Strand

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhuskolonien er en dårlig ide. Det går ud over rigtig mange børn, som eller ikke kommer på ferie. Det kan ikke passe, at der ikke er andre ste…

Aarhuskolonien på Ahl

At spare på Aarhuskolonien tilbud til socialt udsatte børn i Aarhus kommune, vil være enormt forfejlet. De oplevelser, venskaber og den form for læring, der etableres på kolonien k…

Bevar naturcenteret i Tranbjerg

Kære Aarhus Kommune Jeg har hørt at I har foreslået at lukke naturcenteret i Tranbjerg, fordi I skal spare penge. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Naturcenteret er et dej…

Bevar naturcenteret i Tranbjerg

Kære Aarhus Kommune Jeg har hørt at I har foreslået at lukke naturcenteret i Tranbjerg, fordi I skal spare penge. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Naturcenteret er et dej…

Ahl

Kære byråds medlemmer. Ahl har været en rednings planke for rigtig mange børn i årenes løb. Her i blandt mig selv Inc. Vi havde ikke meget da jeg boede hjemme . Minderne der fr…

Bevar Børnehuset Blæksprutten, bevar noget godt.

Kære jer som dette vedrører. Jeg skriver på vegne af mig selv men også min dreng på 4 år, som i næsten to år har gået i en særdeles velfungerende børnehave, nemlig Børnehuset Blæ…

Spareforslag 2023-2026 Bygningskapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Sektor: 5.50 Børn og Unge

Som forældre til et barn der tidligere har gået i børnehave i naturbørnehaven Giberhytten er jeg bedrøvet og overrasket over, at det overvejes at nedlægge Giberhytten som en del af…

Ej Blot til lyst

Aarhus Teater (og dermed Aarhus Kommune) er førende inden for dansk dramapædagogik og udbreder drama og teater til børn og unge i Aarhus og omegn. De er et stort forbillede for r…

Angående forslag om besparelse børn og unge punkt 6

Ved at bevare Børnehuset Blæksprutten sikres en unik mulighed for de familier, der har behov for overskuelige og nære rammer. Jeg er dybt taknemmelig for, at to af mine tre børn ti…

Aarhus Teater Læring

Børn og unges trivsel og det gode læringsforløb er omdrejningspunkter i mit arbejdsliv. Aarhus Teater Læring spiller en betydningsfuld rolle i at understøtte arbejdet med dette på …

Teater og kultur / Aarhus Teater

At Aarhus Teaters Lærings efteruddannelse står til at blive nedlagt i sparekataloget er fuldkommen tåbeligt. Al forskning viser, at kultur og i særdeleshed teater er vigtigt ift.…

Århus teater lærings efteruddannelse

Bevar muligheden for læringsefteruddannelsen, således børn og unge fortsat kan få muligheden for at opleve kunsten helt tæt på

Ahl Fonden - Aarhuskolonien

Nedskæring af Aarhus kommunes tilskud til Aarhuskolonien er en dårlig ide. Kolonien har i mange år givet udsatte børn mulighed for en god sommerferieoplevelse. Derfor virker det og…

Sparekatalog for børn og unge skoleområdet

Sparekataloget er i sin helhed rystende læsning, og det ses tydeligt, at der er blevet sparet alt for meget og alt for mange gange i årenes løb. I kataloget kan vi læse, at turen e…

Giberhytten

Bevar Giberhytten Byrådets forslag om at fusionere Giverhytten med Naturbørnehaven Mariendal skaber forringelser i forhold til forældres muligheder for valg af naturbørnehaver. G…

Aarhus kolonien

Hvorfor skal der igen spares på børn og unge ? Jeg mener vi burde investere i børnene ! , der er alt for mange der mistrives i dagligdagen , alt for mange børn der ikke kan leve o…

aarhuskolonien

Jeg vil på det kraftigste protestere mod nedskæring af tilskud til aarhuskolonien . Kolonien tager imod børn hver sommer, der måske ikke har andre muligheder for at kom på ferie.

Besparelser på kulturen i Århus

Kære byråd. Det vil være et stort tab for Aarhus, hvis der bliver sparet på kulturområdet. Der er brug for at børn og unge oplever teater. Der er brug for den særlige kontakt der …

Aarhuskolonien .

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhuskolonien er en dårlig ide.det går ud over rigtig mange børn , som ikke har andre muligheder for at kom på ferie, den er netop til for at…

Sparekatalog

Der må kunne være nok også til børn og unge.

Børns udvikling

Det lader til, at alle besparelser skal ske på kreativ udvikling og personlig dannelse. Super! Lad os da endelig få flere generationer, der kan indgå i en forfejlet psykiatri på si…

Nej tak til at spare kulturen væk fra børnene

Nej tak til at spare kulturen væk fra børnene. Find i stedet pengene ved at spare et par medarbejdere i Borgmesterens afdeling.

Aarhus Kolonien - Ahl fonden

Tilskuddet til Aarhus Kolonien er en enorm støtte til driften, der sikrer mange børn en gratis sommerferie, som de ellers ikke har mulighed for derhjemme. Fondsmidler søges årligt,…

Tilskud til undervisningsforløb

Bevar tilskud til undervisningsforløb for vores skoleelever. Som folkeskolelærer gennem mange år, har jeg set, hvor stor betydning det har for børn at få mulighed for at besøge o…

De32 - et uundværligt netværk

Det siges, at der i kommunens spareforslag er lagt vægt på, at de i så høj grad som muligt ikke skal ramme de opgaver, der direkte berører børnene. Men hvis De32 lukkes, sker neto…

Skoletjenesten

Billed og Medieskolens skoletjeneste er et vigtigt demokratiserende tilbud om undervisning til kommunens børn og unge i medieforståelse. Det skal ikke spares væk. Det er vigtigt at…

Sparekatalog for Børn og Unge

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhuskolonien er en dårlig ide. Det går ud over rigtig mange børn.

AHL kolonien

Det anbefales ikke at der skal spares på AHL kolonien - den er netop til for at hjælpe børn og unge der ikke har samme muligheder og/ eller som har det svært. Jeg har selv været…

Bevar Naturcenter Tranbjerg

Naturcenter Tranbjerg er det hyggeligste og bedste sted at være, hvor børnene kan lære om dyr. Både vuggestuer, børnehaver og skolen bruger det som udflugtssted og til undervisning…

Naturcenter Tranbjerg

Naturcenter tranbjerg skal bibeholdes pga den store aktivitet fra både børnehaver, vuggestuer og skoler. Muligheden for at besøge naturcenteret i weekender eller andre dage er også…

Sparekatalog - ATL

ATL - Århus Teater Læring - skal spares væk. Og åbenbart også Filurens teaterpædagogiske afdeling. Det mest uambitiøse børne- og ugdomskulturelle ikke-satsning vi længe har hørt …

Indsigelse mod besparelse på Aarhus kolonien

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at kommunen fastholder sin økonomiske støtte til Aarhuskolonien. Jeg har i mange år haft tilknytning til kolonien og her set, hvilken kæmpe …

Alternativt spareforslag

Kære Politikere Hermed forslag om at sammenlægge Engdalsskolen med Sødalsskolen og fordele de to skolers elever på de to matrikler med F.eks. indskoling og mellemtrin på den ene…

Skovbørnehave i Giberhytten

Fonden GIBERHYTTEN Viby J., den 11. november 2022 Vedr.: Høringssvar angående besparelsesforslag Børn og Ungeområdet, Giberhytten. Bestyrelsen for Fonden Gib…

Ej blot til lyst

Ej blot til lyst skal bevares. Hvis I tager børns adgang til og viden om kultur alvorligt. Lad ikke flere års udvikling af børn og deres lærere blive smadret. Hvis teater virkelig …

Høringssvar vedr. 1) Børn og unge spareforslag og 2) Det overordnede budgetforlig

Høringssvar LMU-Planlægning I dette høringssvar kommenteres på dels 1. børn og unge spareforslag og dels på 2. det overordnede budgetforlig hvor Planlægning indgår i sammenlæg-n…

Nedlæg ikke ‘Ej blot til lyst’

Som underviser på konservatoriet vil jeg anbefale at vi bevarer den teaterpædagogiske afdeling af Aarhus Teater. Aarhus har brug for denne dybt professionelle platform, og deres ar…

Bevar Giberhytten skovbørnehave - spar ikke naturen væk

Uanset om man er rød, blå eller lilla, så kan man simpelthen ikke i ramme alvor lave besparelser på naturinstitutioner og tilbud midt i en global klimakrise og lige ovenpå en pande…

Spareforslag 2023 Børn og Unge

Vedhæftet høringssvar fra Aarhus Skolelederforening.

Angående besparelser på Børn & Unge området 2023

Høringssvar fra MED-udvalget på Rosenvangskolen i forbindelse med forestående besparelser på Børn & Unge området i Aarhus Kommune Helt overordnet mener vi at skoleområdet i Aarh…

Besparelse på Ahl lejren

På det kraftigste må man protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud.

Bevarelsen af teaterpædagogiske tilbud

At nedskære på de teaterpædagogiske tiltag i Århus Kommune ville være en dårlig prioritering, som vi i sidste ende ikke har råd til at miste. Det er af høj værdi for børn og unge, …

Besparelse af Aarhus-kolonien.

Jeg vil på det kraftigste Ikke anbefale at trække støtten til Aarhus kolonien. Den gør en kæmpe glæde og stor gavn for børn, som ellers ikke har andre muligheder for sommerferie. H…

Høringssvar LMU Lystrup

Høringssvar til HMU fra Lystrupskoles MED udvalg

Høringssvar vedr. besparelser Børn og Unge

Vedhæftet er høringssvar.

Ej Blot Til Lyst

Jeg udtaler mig som forsker, der har fulgt EjBlotTilLyst siden 2014, jeg var forskningsleder på evalueringen af projektet i 2018. Aarhus Teaters Ej Blot Til Lyst og Filurens Drama…

Sparekatalog

Nu har jeg aldrig stået i en situation med mit barn hvor jeg ikke selv har kunnet give mit barn mulighed for ferie både herhjemme eller i udlandet. Så vi har aldrig været i målgrup…

Aarhuskolonien

Jeg har arbejdet på Aarhuskolonien i flere perioder/somre, og har set hvilken forskel det gør. Både for de børn, der ellers ikke ville få et ferietilbud - og deres forældre! Jeg…

Mulig lukning af Naturcentret i Tranbjerg

Kære Århus Kommune Jeg skriver, idet jeg ikke håber, at Naturcentret i Tranbjerg bliver lukket pga. besparelser. Da min familie i sin tid flyttede til Tranbjerg, var Naturcentre…

Aarhuskolonien

På det kraftigste må man protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre sommerferietilbud.

sparekatalog børn og unge

Kolt/hasselager dagtilbud MED-udvalgs høringssvar

Ej Blot Til Lyst

Jeg er sufflør på Aarhus Teater på 30. år Vi har rigtig mange unge mennesker/skoleklasser inde og se forestillinger. Vi synes , det er utrolig vigtigt at lære unge mennesker at bru…

Ej Blot Til Lyst

Jeg er folkeskolelærer i Århus Kommune og har været heldig, at deltage på kurset Ej Blot Til Lyst. Min danskundervisning har fået et fagligt og didaktisk løft, mine elever har ople…

Nedskæringer af tilskud.

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhuskolonien er en dårlig ide. Det går ud over rigtig mange børn som har meget brug for dette.

Ej blot til lyst

Jeg hører med stor ærgrelse at partnerskabet mellem AT og skolerne er i risiko for at blive sparet væk. Jeg har deltaget i projektet og set den gavnlige effekt på mine elever. Virk…

Høringssvar til HMU i Børn og Unge vedr. spareforslag 2023-2026

Høringssvar til HMU fra LMU Administrative Fællesskaber vedr. spareforslag 2023-2026

Vi har brug for CFL og ULF

I vores daglige virke som folkeskolelærere, oplever vi en stigende problematik, når det kommer til elevernes lyst og motivation for læsning både i og uden for skolen. Som relativt …

Høringssvar til B&U besparelser

Viby d. 10/11 2022. Høringssvar fra MED-udvalget ved Viby Skole. Det er med en vis undren, at vi i MED-udvalget har gennemlæst punkterne i spareforslaget fra B&U. Med en vide…

Høringssvar fra Tandplejens Lokale MED-udvalg

Høringssvar fra Tandplejens MED-udvalg vedrørende sparekataloget for Børn og Unge Der er i besparelsesprocessen lagt op til at friholde opgaver, som direkte berører borgerne. D…

ATL læring

På Munkensdam gymnasium i Kolding, benytter vi hvert år Aarhus Teater læring - ATL og deres pædagogiske teaterworkshops til ca 45 dramaelever. Ej blot til lyst/ATL er et fantastisk…

Høringssvar fra MED_Virupskolen

.

Bevare Nørrestenbro Skovbørnehave

Mit navn er Laura og jeg er studerende som pædagog på VIA i Aarhus. Jeg har indtil videre været på praksisbesøg 3 dage ude i Nørrestenbro Skovbørnehave og det har været så givende …

Sparekatalog B&U, Spareforslag 14

Høringssvar fra Risskov Skoles MED i forhold til ”Spareforslag fra Børn og Unge ” – spareforslag nr 14. Med dette høringssvar ønsker vi at belyse, hvorfor en registreret nedgan…

Høringssvar angående fusion af dagtilbud

Høringssvar fra MED-udvalget Skovvangen Dagtilbud

Naturcenter Tranbjerg

Det er med stor forundring og bekymring jeg ser, at der er tanker om at lukke tranbjerg naturcenter. Det er et meget benyttet center: børnene kommer derhen i undervisning i skolen,…

Høringssvar på Budgetspareforslag

Søndervangskolen Søndervangskolen bliver i Aarhus Kommunes spareplan nævnt på følgende punkter: 1. Tilpasning af budget - Heldagsskoletillæg for lærere 2. Igangsættelse af et af…

Ældrerådets bemærkninger til det samlede sparekatalog

Se venligst vedhæftede høringssvar, som kommenterer på spareforslagene fra Sundhed og Omsorg, Børn og Unge, Kultur og Borgerservice samt Teknik og Miljø.

Aarhus Teater Læring

Ved at bevare Aarhus Teater Læring er der grobund for en dannelse, forståelse og lyst til kultur for både børn og voksne. ATL tilbyder kurser der åbner kulturen for elever og lærer…

Høringssvar fra MED-udvalget i PPR

Høringssvar fra MED-udvalget i PPR

ATL

Aarhus Kommunes planlagte besparelser på bl.a. ATL samt Teater Katapult vil være katastrofalt for vækstlaget og det fremtidige teaterpublikum.

Ej blot til lyst

Ej blot til lyst gør en kæmpe forskel for elevernes dannelse. Forløbet klæder lærerne på til anderledes litteraturundervisning, der kommer alle børn til gode, men særligt de børn, …

blæksprutten i højbjerg

lad nu være med at lukke blæksprutten i rundhøj. det er de små institutioner der er bedst for børn og ansatte. jeg er selv pædagog og ved hvad jeg snakker om

Lukningen af naturcentret Sølyst

Det er en spektakulær dårlig ide at lukke naturcentret Sølyst. Det giver så meget til børn og unge i lokalområdet, som ikke kan gøres op i kroner og øre. Et af de få åndehuller…

Aarhuskolonien

Aarhuskolonien er et vigtigt tilbud for børnene i Aarhus, der måske ikke har andre muligheder for at holde sommerferie, og det ville være et stort tab hvis den skulle lukke, som de…

Naturcenteret Tranbjerg

Jeg hører at dette fuldstændig fantastiske center er lukningstruet. Jeg både bor og arbejder i byen. I formiddagstimerne bliver centeret brugt af byens mange daginstitutioner og da…

Vækst skaber skjulte arbejdsopgaver som tager tid fra børnene!

Vækst skaber skjulte arbejdsopgaver som tager tid fra børnene!

Høringssvar fra LMU UngiAarhus ØST

vedhæftet

Høringssvar LMU UngiAarhus SYD

Her er høringssvar fra Lokal-MEDudvalget i UngiAarhus SYD

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar fra MED-udvalget i PUF

Høringssvar sparekatalog Børn og Unge

Hermed høringssvar på vegne af Samsøgades Skoles MED-udvalg.

Vedr. Ahl Strand - feriekoloni

Jeg forstår ikke, at Århus Kommune vil stoppe med deres tilskud til driften af denne. En stor del af driften er betalt af fondsmidler OG en kæmpestor del af frivilligt arbejde. De …

Høringssvar fra LMU Pladsanvisningen

Høringssvar er vedhæftet

Høringssvar fra LMU Pladsanvisningen

Høringssvar er vedhæftet

Høringssvar fra LMU Pladsanvisningen

Høringssvar er vedhæftet

Høringssvar

Hørringsvar ang. forslag til besparelser fra B&U, Aarhus Kommune fra MED-udvalget på Holme Skole: 1. Lukning af Center for Læring vil forringe undervisningen helt generelt, idet C…

Aarhus Symfoniorkester - skolesamarbejde

Som musiklærer har jeg i mange år benyttet mig af det fremragende samarbejde mellem skolerne og Aarhus Symfoniorkester til stor glæde for mine elever. De vil blive frarøvet en vig…

Høringssvar sparekatalog Aarhus Kommune november 2022

Se vedhæftede høringssvar

Decentralt tilskud til private skolers sfo

Høringssvar vedr. pkt. 24. Bortfald af decentraliseret tilskud til privatskolers SFO’er Det er med stor ærgrelse, at vi noterer os, at tilskuddet til SFO’erne ved de private sko…

AHL og naturcenter Tranbjerg

Jeg må på det kraftigste anmode om at man ikke fjerner tilskuddene til hverken AHL lejren og naturcenter tranbjerg. Begge instanser giver nogle unikke og næsten nødvendige oplevels…

Aarhuskolonien

Jeg synes det virker som et fornuftigt sted at spare. Det kan ikke passe at alle borgere i kommunen skal være med til at betale så stort et beløb til så få børn. Det er et tilbud s…

Naturcenter Tranbjerg

Børn og unge har brug for natur,dyr og et sted hvor de kan høre til og må bruge som et supplement til de lange dage i skolen, men også til brug i skoletiden. Jeg har som forældre…

Kulturelle tilbud for skoler

Det er dybt kritisabelt at skære ned på eller helt fjerne de tilbud, skolerne har haft til at vise børn og unge kulturelle projekter og muligheder kommunen har. Mange børn har ikke…

BEVAR tilskudet til AHL kolonien

Jeg tilslutter, så mange andre: På det kraftigste må man protestere mod nedskæringen af tilskud til Aarhuskoloniens tilskud. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke …

LMU-Lisbjergskolen

Høringssvar fra Lisbjergskolens MED-udvalg Generelt ser LMU-Lisbjergskolen med stor skepsis på de mange besparelser på Børn og Unge området. Når det er nødvendigt at udmønte bes…

Aarhuskolonien ahl

Aarhus kolonien er et fantastisk tilbud til udsatte unge og hjælper dem med at finde en vej i livet. At fjerne tilbuddet vil være en fejlbeslutning og at forråde de unge.

Bevar “skoven” som en del af Nørrestenbro

Skoven giver mit barn frihed, plads, rum, natur, udvikling, oplevelser, sundhed & mange andre ting til. Vores søn er netop startet i “skoven” i august 2022 og vi har aktivt valg…

Aarhus kolonien Ahl

Jeg ønsker at modsætte mig fratagelsen af midler fra Aarhuskolonien, som kan medføre lukningen af tilbuddet. Aarhuskolonien er et helt enormt vigtigt projekt der skaber rammerne fo…

Høringssvar fra Langagerskolens LMU

Høringssvar fra LMU - Langagerskolen Langagerskolens LMU udtrykker stor bekymring og ærgrelse over, at Børn og Unge endnu en gang står over for en stor sparerunde. Særlig stor e…

Aarhuskolonien Ahl

Jeg ønsker med dette høringsvar på det kraftigste at modsætte mig fratagelsen af midler fra Aarhuskolonien, som kan medføre lukningen af tilbuddet. Aarhuskolonien er et helt enormt…

Høringssvar fra LMU-Sundhed

Høringssvar fra LMU-Sundhed Forligspartierne har indgået et budgetforlig for 2023 og fire år frem, der medfører betydelige besparelser overalt i Aarhus Kommune fra årsskiftet. …

Høringssvar - sparekatalog for Børn og Unge

Se vedhæftede høringssvar.

Aarhuskolonien Ahl

Jeg vil hermed modsætte mig, at der spares på tilskuddet til kolonien. Jeg har i flere år arbejdet der, og jeg har med egne øjne set og oplevet, hvorledes kolonien har givet udford…

Aarhus koloniernes tilskud

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhus kolonien er en dårlig idé, da det fratager mange børns muligheder for at komme på lejr, som ellers ikke ville have muligheden. Der må kun…

Protest mod nedskæringer til Århus Kolonien

Efter mange besøg på kolonien, vil jeg på det kraftigste protestere mod nedskæringerne af tilskud til Århuskolonien. Mange børn nyder hver sommer deres tid, på kolonien. Børn som i…

Aarhuskolonien

Fjern endelige ikke aarhuskoloniens tilskud. Det hjælper utrolig mange børn som ikke har andre muligheder for ferie. Dertil er de sammen med fantastiske voksne og får succes med so…

Tranbjerg Naturcenter

I Aarhus kommunes børne- og unge politik bliver der gentagende gange lagt vægt på, at børn og unge skal 'opleve medborgerskab og bruger det, at børn og unger får globalt udsyn og l…

Aarhuskolonien

Jeg synes på ingen måde, at i skal skære i tilskudsordningen til Århuskolonien ahl strand. Dette har givet børn, der måske ikke har haft andre sommerferie oplevelser, deres livs s…

Århuskolonien Ahl

Jeg vil på det kraftigste modsætte mig fjernelsen af tilskuddet til århuskolonien. Kolonien giver hvert år en fantastisk sommerferieoplevelse til børn der virkelig har brug for det…

Århuskolonien Ahl

Jeg vil på det kraftigste modsætte mig fjernelsen af tilskuddet til århuskolonien. Kolonien giver hvert år en fantastisk sommerferieoplevelse til børn der virkelig har brug for det…

Århus kolonien

Håber inderligt at det kan lykkes at sparre et andet sted! Århus kolonien er et stykke Danmarks historie som vi kan være stolt af, i årtier har den skabt ramme for tusindvis af bør…

Århus kolonien

Det vil betyde ingen ferie for mange i forvejen udsatte og belastende Børn hvilket er totalt uansvarligt og formålsløst. Jeg var selv et sådant barn og havde står glæde og opleve…

De 32 - et netværk, der virker!

De32 er et stærkt netværk på tværs af Aarhus Kommunes skoler. Et netværk, der i det daglige støtter op om kompetenceudviklingen af børn og unges IT-kundskaber og -forståelse. S…

besparelser

Se vedlagte høringssvar

Bevar Giberhytten skovbørnehave

Kære politikere, luk ikke vores skovbørnehave Giberhytten! Hver morgen sender jeg min dreng Oskar afsted til skov, samvær og højt humør med en engageret, fasttømret og fantastisk…

Bevar Århuskolonien

Jeg vil på det kraftigste protestere imod nedskæringer af tilskud til Aarhuskolonien ved Ahl strand. Kolonien tager hver sommer imod børn, der måske ikke har andre muligheder for…

AHL

AHL har virkelig gjordt noget godt ved mig, jeg har fået så mange fantastiske gode minder for livet, og så mange gode venner. AHL kan ikke bare lukkes ned, det er det bedste Sommer…

Koloni

Jeg skriver som kolonist som er helt rystet over denne meddelelse!! Ahl har altid været mit andet hjem, og har slet ikke tænkt mig at finde mig i det her!! Selvom det er nove…

Ødelægger børns sociale muligheder

Min datter samt en masse andre børn, elsker at komme på ahl lejren. Det er en stor del af deres barndom/ungdom, som bliver fjernet. For nogle børn er det sommerens højdepunkt at ko…

Denne lejr var med til at dreje mig i den rigtige retning i livet

Jeg protesterer på det kraftigste at fjerne økonomi fra denne lejr/koloni. Det er uden tvivl for rigtig mange børn et afbræk fra en frygtelig hverdag samt håb og nye værktøjer til …

Stop besparelsen

Åh stop nu med at spare der hvor der virkelig er behov for hjælp. Hvorfor skal de sårbare børn og unge lide under jeres besparelser hele tiden…..? Hvad med at spare på kulturen i s…

Århuskolonien

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhuskolonien er en dårlig ide. Det går ud over rigtig mange børn. De har rigtig meget glæde af at komme ud mellem andre ligesindet børn.

Århuskolonien

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhuskolonien er en dårlig ide. Det går ud over rigtig mange børn. De har rigtig meget glæde af at komme ud mellem andre ligesindet børn.

Aarhus kolonien

Jeg har selv været på Aarhus kolonien, flere gange og jeg ved at det betyder mega meget for både mig, mine andre venner, der har været der og dem der regner med at komme de næste p…

Århus kolonien

Det er en rigtig dårlig idé hvis der ikke mere er tilskud til dem, så de må lukke. Rigtig mange børn har glæde af at kunne komme afsted hver år. Begge mine drenge har været afsted …

Informationer vedr. sagsnr. 2021 - 42398

Det er en utrolig dårlig ide at lave nedskæring af tilskud til Aarhuskolonien i Ahl. Kolonien tager hver sommer imod sårbare og udsatte børn, der ikke har andre sommerferietilbud.

Aarhus kolonien

Jeg ved, at mange børn i Aarhus vil blive meget ked af og kommer til, at savne er ophold på Ahl strand. Jeg har selv 2 børn, som har været afsted et par gange og er rigtig glad for…

Aarhuskolonien Ahl Strand

Jeg vil på det kraftigste advare mod at fjerne kommunens årlige tilskud på 650.000 kr. til Aarhuskolonien. Kolonien har med frivilliges indsats i mange år gjort en stor indsats for…

Skovbørnehave nørrestenbro

Skovbørnehave ved Nørrestenbro er elsket af utroligt mange børn og forældre. Som far til en dreng der forhåbentligt starter i nørrestenbro til marts 2023 vil en lukning være en sto…

Århuskolonien

Nedskæring af kommunens tilskud til Aarhuskolonien er en dårlig ide. Det går ud over rigtig mange børn. Mine egne 2 drenge har, hver især, været på et fantastisk ophold, hvor de e…

Århus kolonien avl strand

Jeg vil på det kraftigste fraråde spareplanen mod kolonien. Jeg er selv så heldig og har været på kolonien 2 gange og den har været uundværlig og utrolig betydningsfuld for mig o…

Skovbørnehaven Nørrestenbro

Jeg er mor til et barn som skal starte i børnehave i marts 2023. Jeg har valgt børnehaven Nørrestenbro som 1. prioritet, netop pga. muligheden for at blive en del af skovbørnehaveg…

Børnekulissen

Det er en skandale hvis Børnekulissen herunder Ditte Aarup Johnsen skal sparres væk. Vi har gennem flere år haft så mange oplevelser med den form for læring for børn igennem sang …

Naturcentret i Tranbjerg

Naturcentret er et samlingspunkt for alle byens børn, hvor vi nyder at komme og se til dyrene og lege. Derudover besøger dagsinstitutionerne, de små klassetrin og klubben flere gan…

Indsigelse imod spareplaner for fjernelse af Aarhuskoloniens kommunale tilskud

Aarhuskolonien hjælper hvert år små 250 svage og marginaliserede børn samt børn der mistrives med at få lidt succes og nogle glade dage på et par ugers ferieophold ved Ahl. Aarhus …

Bevar skolemarken

Kære byråd Bevar skolemarken, som er det sociale mødested for børn og deres forældre på Frederiksbjerg og som andre folk i byen også bruger som udflugtsmål. Børnene har med pas…

Høringssvar fra Tranbjergskolens MED-udvalg

Høringssvar fra Tranbjergskolens MED-udvalg

Høringssvar fra pædagogiske ledere i Søndervang og Vestergård dagtilbud

Undgå fusion af dagtilbud- bevar ledelse tæt på.

Høringssvar fra LMU Langenæs dagtilbud

Se vedhæftede bilag

Skovgruppen i Nørrestenbro

Vi har valgt institutionen pga skovbørnehavegruppem. Vi ønsker at holde vores barn i institutionen indtil skole pga denne.

Skovbørnehaven i Nørrestenbro

Vi har en datter gående i vuggestue i Nørrestenbro lige nu og noget af det der talte for at vælge denne institution var skovgruppen. Fra vores perspektiv giver det enormt meget t…

NATURCENTER TRANBJERG

synes det er så dejligt at komme der både da børnene var små og nu med barnebarn. der kan læres og der kan bare væres

Skoletjenesten i Aarhus BIlled- og MEdieskole

Kunst og kreativitet er en stor del af børn og unges dannelse og trivsel, ja, sundhed. Der bør til enhver tid være et stort fokus på børn og unge og deres muligheder for at udtrykk…

FUSION AF DAGTILBUD

Høringssvar fra LMU Trøjborg Dagtilbud Spareforslag 2023-2026 Fusion af dagtilbud (1) Set i lyset af den forestående analyse der er beskrevet i forslag 54, vil vi foreslå, at…

Naturcenter Tranbjerg

Synd og skam hvis Naturcenter Tranbjerg lukker pga sparerunde - det bringer så megen god læring for byens børn i alle aldre.

NATURCENTER TRANBJERG

Det ville være synd og skam at lukke naturcentret i Tranbjerg. Det bruges af skolen, børnehavener og vuggestuer i byen. Et fedt sted til læring. Det er et frirum hvor børnene kan v…

Høringssvar fra Næshøjskolens LMU

Se vedlagte bilag.

Besparelse

Høringssvar fra MED-udvalget i Holme-Rundhøj Dagtilbud angående spareforslag fra Børn og Unge 2023-26 Vi vil gerne anerkende, at der i sparekataloget er lagt vægt på, at sparefo…

DE32 bedste og mest velfungerende konsulentvirksomhed i B & U.

DE32 står for en vigtig del af kompetenceudviklingen af børn og unges it-kundskaber og forståelse, i Aarhus kommune. Hvorvidt man vil eller ej, bliver hverdagen for alle, mere o…

Sparekatalog for Børn og Unge - fusion

Høringssvar vedrørende fusion af Søndervang dagtilbud og Vestergaard dagtilbud Skrevet af de pædagogiske ledere i Søndervang dagtilbud. Viktoria Erdei Mogensen. Anne Merete Ebbese…

De32 GØR EN FORSKEL

Mine 3 børn har via deres skolegang på en folkeskole i Aarhus kommune haft flere undervisnings situationer med De32, hvor både elever og klassens lærere, har fået uvurderlig hjælp …

Høringssvar - spareforslag 2023-26

Hermed høringssvar fra Gammelgaardsskolens LMU

Det gode børneliv er under pres

Se vedhæftet pdf

Tranbjerg Naturcenter

Tranbjerg Naturcenter bliver brugt i alle mulige sammenhænge, og det vil være et kæmpe tab for byen. Institutionerne tager jævnligt på ture dertil, skolen bruger det til undervisni…

De 32

Jeg arbejder som lærer på en skole i udkanten af Aarhus. Jeg har flere gange benyttet mig af De 32, som har gjort både børnene og mig klogere på forskellige emner. Som udkantsskole…

Høringssvar Børn og Unge

Høringssvar fra bestyrelsen i Stavtrup Dagtilbud ang. Aarhus Kommunes Sparakatalog for budgettet 2023-2026 Vi har i Stavtrup Dagtilbud vendt de foreslåede besparelser i Aarhus K…

Høringssvar

Vedhæftet

BEVAR DE32

Mine børn har haft stor glæde af besøg af DE32 på deres Arhusianske Folkeskole. De er blevet væsentlig IT-klogere på bl.a. matematikprogrammer, kodning, podcast produktion, FabLab…

Bevar Naturcenter Tranbjerg

Der er mange børn, ældre og handicappede der dagligt bruger Naturcenteret Tranbjerg som udflugtssted. Et sted at give omsorg og lære om natur og dyr. Et sundt sted for byens borger…

Tranbjerg Naturcenter.

Jeg vil , som mor til Siw og Mads gerne fortælle, hvor fantastisk Naturcenter Tranbjerg er. I Foråret 2018 var rådmand Thomas Medom på besøg på naturcenter Tranbjerg. Overskriften…

Lukning af Center for læring

Som lærer og læringsvejleder kan jeg ikke anbefale at CFL lukkes! CFL er en vigtig krumtap i vores arbejde som læingsvejleder - vi får materialer til skolen/ elever herfra, får s…

MBU-25

Vi kan være bekymret over, at en sådan besparelse vil have negativ effekt ift. medarbejderne i SFO og således forringe forholdene for børn såvel som for voksne, da behovet for lede…

Naturcenter Tranbjerg

Jeg vil, som forælder til børn i Tranbjerg, gerne udtale mig til fordel for en bevarelse af Naturcenter Tranbjerg i dets nuværende form. Naturcentret udgør en meget central positio…

MBU-17

Vi har mange medarbejdere, som benytter sig af CFL, hvilket bidrager positivt til elevernes læring, udvikling og trivsel. Vi kan være bekymret over at efterspørgslen til CFU kan …

MBU-11

Hvis man ønsker at friholde de allermest udsatte samt kernemedarbejderne, er dette er forslag, som efter vores vurdering rammer modsatrettet. Forslaget tager dertil efter vores v…

Høringssvar

På vegne af bestyrelsen for Sølystskolen og Kaløvigskolen

Naturcenter Tranbjerg

Det vil være et kæmpe tab for Tranbjerg, hvis man vælger at lukke Naturcenter Tranbjerg. Naturcentret er et stort aktiv for vuggestuer, børnehaver og skoleklasser i Tranbjerg, der …

Bevar Naturcenter Tranbjerg

Naturcenter Tranbjerg er utroligt samlende og givende for vores lille by. Det er svært for mig at forestille mig byen uden dette sted, der ligger perfekt placeret midt i byen - tæt…

Lukning af Skolemarken.

Vi ved alle, der er mere prestige i at bygge skyskrabere og storstilede kultur-institutioner, for et byrådsmedlem med et stort ego og et regneark der skal gå op. Men kære byråd! Pr…

Nej til lukning af giberhytten

Det er med utrolig stor ærgelse og skuffelse at vi lige ser ind i en fremtid uden natur børnehaver i Aarhus kommune, som nævnt af alle forældre hvis børn går i natur børnehave i Aa…

Naturcenter Tranbjerg er samlingssted for børn og unge

De seneste par år er der virkelig sket meget godt i Tranbjerg. Det er i høj grad drevet af frivillige kræfter såsom Tranbjerg Børnenes Venner, som støttes op af byens borgere. Et…

Naturcentret Tranbjerg

Vi har som bedsteforældre besøgt Naturcentret i Tranbjerg og set, hvor meget stedet betyder for børn. Hold da op, alt det de voksne gør for stedet. De lærer børnene omgang og leg…

Naturcenter Tranbjerg

Naturcenter Tranbjerg skal bevares, da det er et super sted for børn og unge, at lære om de forskellige dyr og se dem tæt på. Der er også mange frivillige, der bruger meget af de…

Naturcenter Tranbjerg

Det vil være utroligt ærgeligt hvis naturcenteret lukker, da det bliver brugt flittigt af børn og unge imellem 1 år og op til slut teenagere.

Naturcenter Tranbjerg

Jeg vil lige slå et slag for Naturcenter Tranbjerg. Det er en fantastisk natur perle som områdets børn og voksne benytter rigtigt meget. Vores børn har siden vi flyttede hertil vær…

Bevar ‘Skoven’ som en del af Nørrestenbro

Høringssvar vedr Skoven Som forælder til et tidligere skovbarn vil jeg udtrykke min store bekymring i fht og modstand mod lukningen af ‘Skoven’ som del af institutionen Nørresten…

Naturcenteret i Tranbjerg

Det ville være et kæmpe tab for Tranbjerg, hvis naturcenteret lukkes. En meget stor del af borgerne i Tranbjerg er børnefamilier, og naturcenteret er en del af rigtig mange af akti…

Naturcenter Tranbjerg

I forbindelse med naturcenteret i Tranbjerg, som er en af de steder der står til at lukke ned- vil jeg blot sige, at utrolig mange børn og voksne bruger naturcentret hver dag året …

Tranbjerg Naturcenter

Det vil være intet mindre end en katastrofe for byens børn, hvis naturcentret lukkes. Det bruges af alle fra vuggestue og op til de ældste klasser i folkeskolen - både i undervisni…

Tranbjerg naturcenter

Tranbjerg naturcenter er et godt besøgt sted for mange af byens børn og familier. Børnene har stor glæde af stedet og pædagogernes tilstedeværelse i dagtimerne. Desuden er der ofte…

Tranbjerg naturcenter

Tranbjerg naturcenter er mine børns væreplads i hverdagene især efter skole. De er der for at opleve dyrene og socialt samvær da det er et sted hvor rigtig mange af byens børn opho…

Naturcenter Tranbjerg

Det må blive et kæmpe nej tak til lukning af naturcenter Tranbjerg. Det har rigtig stor værdi for vores lokalsamfund og bruges i mage forskellige sammenhænge til stor glæde for v…

Naturcenter Tranbjerg

Nej til at lukke Tranbjerg Naturcenter. Et tilflugtssted/fristed for børn og unge hvor de kan tilbringe tiden på en fornuftig måde og lære hvordan man omgås dyr på en forsvarlig må…

Naturcentret Tranbjerg

Det vil være et stort tab for byens børn hvis naturcentret bliver nedlagt. Centret bliver brugt af som udflugtsmål af vuggestuer, børnehaver og af skolen, både for at opleve, bruge…

Lukning af naturcenteret i Tranbjerg J

Natur centeret i tranbjerg er et centralt samlingspunkt for mange børn i byen. Både dagplejen, og institutioner bruger den til legeplads og natur forståelse. Skolen bruger også cen…

Nej til nedlukning af natur center tranbjerg

Natur centeret i tranbjerg er et samlingspunkt for mange børn. Både dagplejen, og institutioner bruger den til legeplads og natur forståelse. Samt skolen. Både som del af undervisn…

Nej til besparelse på naturcentret

Naturcenter Tranbjerg er en så VIGTIG del af vires dejlige by. Jeg kommer deroppe med min lille dreng og vores institutioner bruger det meget med børnene. Der lærer de en masse o…

Naturcenter Tranbjerg

Vi bruger som børnefamilie ofte naturcentret og stedet er et samlingspunkt i Tranbjerg.

Naturcenter Tranbjerg

Det ville simpelthen være så trist, hvis Naturcenteret blev sparet væk. Det er et fristed for mange børn i Tranbjerg og et fantastisk alternativ eller supplement til Klubben. Det e…

Lukning af naturcentret i Tranbjerg

At lukke naturcentret i Tranbjerg vil være at afskære rigtigt mange bybørn fra et grønt åndehul i storbyen, hvor de har mulighed at få viden om dyr, natur og landbrug. Centret er …

Naturcenter Tranbjerg

Utroligt at det overhovedet overvejes at lukke noget så vigtigt. Naturcenter Tranbjerg er et værdsat og lærerigt samlingspunkt for en bred aldersgruppe i vores by.

Naturcenter Tranbjerg

Det er helt galt at lukke naturcenteret, et samlingspunkt for børnene i området og rigtig mange børn, unge, børnehave, vuggestuer, skoleklasser og familier bruger stedet til hygge,…

Naturcenter Tranbjerg

Tranbjerg naturcenter benyttes dagligt af mange sf byens børn i klub-alderen. Det er et fristed med udeliv og børnene lærer en masse om at tage ansvar for dyr. Stedet bruges desude…

Lukning af Naturcentret Tranbjerg

Hej Det ville være så synd, hvis den pædagogisk ledede legeplads, Naturcentret Tranbjerg, skulle lukke. Det er et samlingspunkt for vores børn og unge, og for vores vedkommende er…

Tranbjerg Naturcenter

Naturcenteret i Tranbjerg er er fristed for børnene, hvor de får lov at få ansvar for dyr i trykke rammer og får masser af frisk luft og hygge unde skærm. Det bliver flittigt bru…

Tranbjerg naturcenter

Det ville være et kæmpe tab for børn og unge i Tranbjerg, hvis naturcenteret skulle nedlægges. Flere 100vis af børn kommer der dagligt. Det er både klasser der går derovre til læri…

Sparekatalog Børn og unge

Ja, så skal vi igen - igen spare på bløde værdier! I modsætning til P pladser - byplanlæggernes evindelige ideer om højhuse etc. Har haft fornøjelse af naturcenter Tranbjerg siden …

Naturcenter Tranbjerg

Naturcenter Tranbjerg bør bevares. Mange af byens børn har deres daglige gang der blandt dyrene. Dem der ikke lige finder fritidsklubben interessant, har ofte stor glæde af at komm…

Naturcenter Tranbjerg

Naturcenteret i Tranbjerg samler byens børn og er et unikt sted til læring omkring naturen. Mine børn fortæller stadig om kornet, som de høstede på Naturcenteret med deres børnehav…

Naturcenter Tranbjerg

Byen vil lide et stort tab, hvis naturcenteret bliver lukket. Mange børn, unge og forældre, samt skole/Sfo og daginstitutioner benytter sag af vores lille perle. Naturcenteret er …

Naturcentret Tranbjerg

Det vil være et kæmpe tab for Tranbjerg, hvis de lukker vores elskede naturcenter. Det er et samlingssted for familier, børn og unge. Mine børn elsker at komme der for at lege på l…

Lukning af naturlegeplads Tranbjerg

Det vil være et stort tab for hele Tranbjerg, hvis legepladsen bliver lukket. Der er altid børn, unge og forældre deroppe. Superhyggelige omgivelser med dyr, boldspil og leg.

Lukning af naturlegeplads Tranbjerg

Det vil være et stort tab for hele Tranbjerg, hvis legepladsen bliver lukket. Der er altid børn, unge og forældre deroppe. Superhyggelige omgivelser med dyr, boldspil og leg.

Naturcentret i Tranbjerg

Naturcentret i Tranbjerg er samlingspunkt for rigtig mange og der afholdes mange arrangementer blandt andet klassearrangementer og julearrangementer. Mange børn har deres daglige g…

Vedr pkt 29, "Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser"

Vedr. Sparekatalogets pkt 29: Først og fremmest må jeg på det kraftigste advare imod en nedlæggelse af Skolemarken. De fleste brugere af Skolemarken bor i områdets små lejlighede…

Naturcenter Tranbjerg

Jeg er selvsagt rystet over at se så stort et spareforslag generelt på børn og ungeområdet. For vores vedkommende vil det være hjerteskærende at lukke Tranbjerg naturcenter, hvor …

Bevar Tranbjerg Naturcenter

Tranbjerg Naturcenter er midtpunkt og fælles mødested for børn og unge i alle aldre. Både skoler og SFO'er benytter det i dagtimerne, og efter skole ser man børn og unge der cykler…

Bevar Giberhytten Skovbørnehave

Som forælder er jeg rystet over, at Aarhus Kommune vil lukke en velfungerende skovbørnehave. Vores datter er lige startet - og vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os…

Naturcentret Tranbjerg

Naturcentret i Tranbjerg er et samlingspunkt for mange af byens børn og familier. Både i private sammenhænge og i forbindelse med aktiviteter i og uden for skoletiden. Naturcentret…

BEVAR GIBERHYTTEN - Fælles opråb fra forældre

Dette er et fælles høringssvar fra den nuværende forældregruppe i Giberhytten. Vi har med stor fortvivlelse, sorg og undren læst det fremlagte spareforslag om lukning af Giberhytte…

Bevar Tranbjerg Naturcenter

Bevar Naturcenteret i Tranbjerg! Naturcenteret i Tranbjerg er et sted, som både bruges af skolen og sfo til læringsformål, af børn til fritidsaktiviteter og som et trygt sted at væ…

Høringssvar sparekatalog

Høringssvar vedr. sparekatalog 2023 - 2026

Bevar Center for Læring

“BEVAR CENTER FOR LÆRING” Høringssvar til Aarhus Kommunes spareforslag budget 2023-2026. Aarhus Kommune bestilte et sparekatalog med besparelser for over 214 millioner årligt. …

Naturcenteret i Tranbjerg er det bedste sted i byen for børnene.

Det ville være sørgeligt for rigtig mange, hvis Naturcenteret i Tranbjerg lukkede fordi: Mange børn foretrækker naturcenteret i stedet for klubben. Der er mere ro og dyrene give…

Giberhytten

Som forældre er vores børns trivsel vigtigere end noget andet. Jeg tror alle forældre kan genkende følelsen af når vores børn skal starte i institution. Den følelse af om der er no…

Giberhytten

Som forældre er vores børns trivsel vigtigere end noget andet. Jeg tror alle forældre kan genkende følelsen af når vores børn skal starte i institution. Den følelse af om der er no…

Bevar Skolemarken og de andre pædagogisk ledet legepladsen

Som forældre til tidligere elever på Frederiksbjerg Skole har vi haft utrolig meget glæde af Skolemarken og dens tilknyttede pædagoger - og i en tid med stigende mistrivsel blandt …

Lukning af Naturcenteret i Tranbjerg

Min ældste datter har så meget glæde af Naturcenteret og glæder sig hver dag til at skulle afsted. Der er et godt sammenhold og masser af hygge. Personalet er altid så søde og hjæl…

Naturcentret i Tranbjerg

Børnene har så meget glæde af naturcentret i Tranbjerg. Min søn kommer der hver dag efter skole, og han er så glad for det ansvar personalet giver ham og sammenholdet mellem børnen…

Natur centreret tranbjerg

Jeg synes det synd og lukke den da der mange børn som kommer der og det en læring sted også om dyr og livet og samtidig et samlingssted for skolen og institutioner.

Bevar Center for Læring

Center for læring er vigtig, da de tilbyder udlån, uddannelse og sparring af lærere og læringsvejledere. Det er mere end et bibliotek, men en vifte af gode tilbud til undervisere i…

Lukning af Center for læring

Lukning af CFL vil have ingribende konsekvenser for undervisningen i folkeskolerne i Aarhus. Alle skoler i Aarhus kommune har i fællesskab betalt for materialerne, CFL råder over. …

Luk ikke de 32

Jeg har med stor succes brugt de 32 i Århus kommune. De giver en fantastisk mulighed for at introducere eleverne for en fed, spændende og anderledes undervisning. Jeg har ikke mødt…

Bevar Center for læring

Set i forhold til en besparelse, der svarer til 100 kr. per elev i Aarhus Kommune, ser vi det som helt meningsløst at nedlægge Center for læring som bidrager til skolernes daglige …

Indsigelse imod spareplaner for fjernelse af Aarhuskoloniens kommunale tilskud

Aarhuskolonien et vigtigt tilbud til århusianske børn Det er med absolut stor forundring vi har læst at Aarhus Kommune, at sparehensyn, påtænker pr. 2024 at fjerne det kommunale …

Bevar Nørrestenbros Skovbørnehave

For et års tid siden blevet der lavet en indstilling til byrådet om, at købe det stykke af Lisbjergskoven hvor Nørrestenbros skovbørnehave holder til. Jeg var på daværende tidspunk…

Bevar Nørrestenbro skovbørnhave

Jeg har været i praktik i Nørrestenbro børnehave, det er skøn børnehave børnene, får brugt deres kroppe og bevæget sig meget i løbet af dagen. De har fri rammer, til at lege og udf…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

Mit navn er Maja go jeg er pædagog studerende på VIA i Århus. Og i den forbindelse har jeg været med min studiegruppe ude i Nørrestenbro Skovbørnehave for at observere og lave opga…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

Mit navn er Maja go jeg er pædagog studerende på VIA i Århus. Og i den forbindelse har jeg været med min studiegruppe ude i Nørrestenbro Skovbørnehave for at observere og lave opga…

CFU og de32

Som lærer i folkeskolen betragter jeg både CFU og de32 som en væsentlig del ind i arbejdet med børn og unges trivsel, læring og udvikling. Det har stor værdi for den undervisning…

Høringsvar fra MED-udvalget i Skæring- Sølyst dagtilbud

Se venligst vedhæftede fil med MED-udvalgets Høringssvar

BEVAR NØRRESTENBRO

Som mange andre kommende, tidligere og nuværende forældre forældre og ansatte i skovbørnehaven i Nørrestenbro er jeg imod lukningen af skovbørnehaven i Nørrestenbro. Vi har eft…

De32 understøtter mod og motivation i klasserummet

De ledelsesmæssige og organisatoriske rammer for arbejdet med teknologiforståelse og pædagogisk IT har væsentlig betydning for det pædagogiske personales motivation. I Aarhus kommu…

Fusion af Giberhytten og Mariendal samt lukning af naturbørnehaver i Aarhus C.

Besparelser og lukning af naturbørnehaver, kommer til at koste på den lange bane og det bekymrer os. Det er børnene, som kommer til at betale prisen. Det tør vi godt udtale os om, …

Bevar Skolemarken!

Skolemarken er et uvurderligt samligssted for vores børn og unge! Justér egenbetalingen på kaninerne, hvis der mangler penge i kassen - men undlad lukning! Marken udgør et betydnin…

CFL-lukning vil være en total katastrofel!!

En nedlukning af Aarhus kommunes CFLs bogmekka og distribueringen herfra til skoler, vil efter min meget lange lærererfaring helt bestemt være en forkert nedprioritering og kæmpest…

Bevar skovbørnehaverne

Jeg har haft begge mine børn i skovbørnehave i Nørrestenbro. Og det har været den bedste og vigtigste tid i mine børns liv. De åbne og frie rammer i naturen har givet mine drenge m…

Vedr. spareforslag 21

Århus Billed- og Medieskole spiller en fuldstændig afgørende rolle ift. at binde skoleelever og unge mennesker sammen med den skabende kunst. Skolen giver børnene en mulighed for a…

READ besparelser

Som læsevejledere på Kragelundskolen undrer vi os over, at man vælger at spare et forskningsbaseret materiale, som er søsat for at styrke børns læseudvikling samt fremme læselysten…

CFL

Det er ganske uforståeligt, man overhovedet overvejer at lukke CFL, lærernes mulighed for at levere en varieret undervisning med spændende materialer og bøger. Det er godt man genn…

Protest mod de spareforslag, som kommunen har præsenteret i sit katalog

Høringssvar til Aarhus Kommunes Sparekatalog Hanne Værum Sørensen, pædagog, cand.psych., ph.d. og børneforsker. Sig mig lige - har Thomas Medom og Aarhus Kommune da fuldstændi…

Gentænkning af PPR understøttelse til dagtilbud

Høringssvar fra MED-udvalget i Strandens dagtilbud: Vi er generelt tilfreds omkring, at vi kan se i sparekataloget at der er tænkt over, at spareforslagene ikke direkte berører …

Bevar Giberhytten - vores børns fantastiske naturbørnehave ved skov og åløb i Fulden

Det er med stor sorg og bekymring at vi som forældre til to børn som henholdsvis har og har haft deres daglige gang i Giberhytten kan læse at der er spareforslag som vil lukke Gibe…

Mulig lukning af Skolemarken ved Frederiksbjerg Skole

Vedr omdannelse af fem pædagogiske legepladser til ubemandede legepladser i Aarhus Kommune. Lukning af Skolemarken vil være fatal. For de mange børn der daglige kommer på Sk…

Nørrestenbros skovbørnehave

Vi har netop i september måned valgt at fjerne vores datter fra ventelisten til det private dagtilbud Solhjem, med henblik på at benytte os af børnehaven i den integrerede institut…

Skovbørnehaven, Nørrestenbro

Jeg er forælder til et barn på to måneder, som jeg skal til at skrive op til daginstitution. I den forbindelse har vores valg i første omgang været den integrerede institution Nørr…

Skolemarken

Jeg kan forstå at der er snak om at lukke den pædagogiske legeplads Skolemarken på Frederiksbjerg. Jeg har selv arbejdet der som pædagog og i bør vide at det er et helt unikt sted…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave

Som pædagog og mor til to børn i Nørrestenbro, hvoraf den ene er i skoven, er det mig helt uforståeligt og meget bekymrende og at skovbørnehaven står overfor en mulig lukning. Da…

Luk ikke Center for Læring

Jeg kan læse i sparekataloget for 2023-2026, at man foreslår at lukke Center for Læring. Jeg mener, det er en stor fejl. Jeg er lærer på en aarhusiansk folkeskole og bruger Center…

Høringssvar

Skolebestyrelsen på Virupskolen har med tristhed gennemlæst det foreslåede sparekatalog. Vi vil først og fremmest gerne appellere til, at der ikke foretages besparelser på skole…

Lukning af CFL

Vores kerneopgave - undervisning af skolens elever - bliver i den grad forringet, hvis I fratager os muligheden for at låne tidssvarende og didaktisk kompetent udvalgte undervisnin…

Center for læring er en væsentlig ressource for de århusianske skoler

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer! Vi kan ikke undvære C…

De 32 / CFL

Jeg bruger ofte min 32 i forbindelse med udarbejdelse af læringsmateriale. Jeg er udfordret på alle de skift der er i forbindelse med nye portaler og systemer og det hjælper min 32…

Bevar natursamarbejdet Sølyst

Et besøg på Sølyst er en fantastisk mulighed for en udflugt med mening i. Børn sammen med famile eller sammen i børnegrupper. Som mor, mormor og lærer har jeg oplevet børns glæde …

Høringssvar fra LMU UngiAarhus Nord

Se vedhæftede

Sparekataloget for Børn og Unge

Ellevangskolens MED-udvalg har drøftet Sparekataloget og har kommentarer til flere af forslagene. MED-udvalgets høringssvar er vedhæftet.

Nedlægning af Center for Læring.

Center for Læring tilbyder sparring og inspiration til god undervisning. De sørger for tidssvarende kvalitetsundervisningsmidler, både analoge og digitale, til lærere i Aarhus. Und…

Fremtidsløst at lukke skovbørnehaver, naturtilbud til børn og kulturtilbud som Teater katapult

Som mor og indfødt aarhusianer gør det ondt at se, at man ønsker at forringe mit barns muligheder for at få naturoplevelser. Teater Katapult er kreativt vækstcentrum og der de nye …

Høringssvar om sparekatalog for børn og unge

Høringssvar fra Skødstrup Dagtilbud

Center For Læring

Center For Læring har stor betydning for os som læringsvejledere. Her får vi vejledning, inspiration og mulighed for vidensdeling. Derudover er CFL en stor hjælp i dagligdagen som …

Man sparer ingenting ved at lukke De32.

De32 vidensdeler, uddanner, hjælper og supporter både elever og kolleger og på samme tid udvikler de deres egen praksis. Og det er ikke dyrt. En tirsdag formiddag i oktober møde…

Luk ikke De 32+, et BOM-stærkt læringsfællesskab.

Aarhus kommune har i et godt stykke tid postet ressourcer og penge i at fremme stærkere læringsfællesskaber på byens skoler. Det giver mening, at undervisere vidensdeler og sparrer…

Hæv Skatten!

De her besparelser har alvorlige konsekvenser, som er uoprettelige for de borgere, der bliver berørt. Hæv skatten, så vi ikke skal bruge endnu flere penge på at genoprette, når inf…

Bevar Center for læring

Jeg underviser til dagligt i dansk på Hasle Skole. Materialer fra CFL er grundstenen i mine elevers læring og læsning. Hvis man ikke har sin daglige gang på en skole, tror man måsk…

Natursamarbejdet Sølyst

Som forælder og nu som morfar har jeg oplevet, hvorledes besøg på Sølyst har givet børn en fantastisk oplevelse med naturen. Dette både ved at opleve dyrene på egen hånd, men også …

Lukning af Skovbørnehaven Nørrestenbro

Som vuggestuepædagog i Aarhus bekymrer det mig, at Skovbørnehaven Nørrestenbro står overfor en mulig lukning. Min erfaring som vuggestuepædagog i Aarhus er, at langt størstedelen a…

CFL

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Nørrestenbro skovbørnehave skaber glade, sunde, stærke, vidende, robuste, respektfulde, frie, nysgerrige, kompetente mennesker

Jeg har tre drenge, som er vokset op i en lejlighed i centrum. Kun den yngste er så heldig at have gået i vuggestue, børnehave og nu skovbørnehave i Nørrestenbro. Både fra mine egn…

Skovbørnehaven Nørrestenbro - midtbyens stolthed

Skovbørnehaven i Nørrestenbro foreslås lukket, hvilket vi i Midtbyens Dagtilbud er ærgerlige og uforstående over for. Skovgruppen er Midtbyens Dagtilbuds stolthed – en veletableret…

Nørrestenbro Skovbørnehave

Nørrestensbro Skovbørnehave

Lukning af Skovbørnehaven Nørrestenbro

”Åh, nej ikke igen”. I 2010-11 stod Skovbørnehaven i samme situation som nu. Den var havnet i et sparekatalog. Dengang fjernede byrådet heldigvis forslaget. Vi må håbe, at det sker…

Lukning af Nørrestenbros skovbørnehave !

Jeg vil gerne udvise min stor bekymring og utilfredshed med lukningen af Nørrestenbros “Skoven”. Tilbuddet er unikt, af høj pædagogisk kvalitet og bidrager til et langt mere varier…

Mod lukning af Naturcenter Sølyst i Brabrand

Aarhus Byråd vil gerne, Aarhus har en grøn profil og passer på naturen og klimaet, så hvorfor står Sølyst pludselig nedlukningstruet? Det giver jo ingen mening. De udgifter det kos…

CFL

CFL er utrolig vigtig i forhold til at få ny, dansk litteratur ud i skolerne og som inspirator til lærernes undervisning. Det er et virkelig dårligt sted at spare.

Skovbørnehaven Giberhytten

Nej tak til lukning af Skovbørnehaven Giberhytten. I en tid hvor børns trivsel og klimaforandringer for alvor er på spil glæder vi os hver dag over at kunne sende vores datter afs…

Høringssvar til Budget 2023-2026

Vedhæftet høringssvar til budget 2023-2026 fra Skjoldhøjskolens Bestyrelse og MED udvalg

Natursamarbejdet

Som pædagog der gennem mange år, har benyttet sig af Natursamarbejdets mange inspirerende og lærerige forløb, appelerer jeg til, at dette unikke og helt fantastiske sted får lov at…

Natursamarbejdet

Som pædagog der ofte har benyttet sig af Natursamarbejdets mange inspirerende og lærerige forløb, undrer det mig, at Århus kommune som gerne vil fremstå, som en grøn kommune, kan o…

Natursamarbejdet

Som pædagog der ofte har benyttet sig af Natursamarbejdets mange inspirerende og lærerige forløb, undrer det mig, at Århus kommune som gerne vil fremstå, som en grøn kommune, kan o…

Natursamarbejdet i Brabrand

Som nær nabo til Natursamarbejdet i Brabrand finder jeg det beklageligt, at kommunen overvejer at lukke Natursamarbejdet. Stedet besøges dagligt af mange børn og unge fra instituti…

Center for Læring

Center for Læring er mit primære sted for lån af materialer og det vil være en skam og en forringelse at lukke det. Folkeskolens midler, i så mange henseender, er allerede skåret i…

CFL

Jeg ønsker ikke CFL nedlagt, da jeg ellers vil få det svært som underviser, hvis ikke har muligheden for at låne materiale herfra

Bevar Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Center for læring

Center for Læring tilbyder sparing og inspiration, samt udlån og uddannelse for lærere og læringsvejledere. Med over 200.000 årlige udlån understøttes alsidig og opdateret/nutidig …

Bevar Skovbørnehaven Nørrestenbro

Det er mere eller mindre alment kendt, hvor vigtigt udeliv er for børneliv og barndommen. Der bliver afsat mange forskningsmidler til at undersøge dette, og stort set alle undersøg…

Bevar Center for Læring

Center for Læring har et årligt udlån på 220000 titler! Det er en katastrofe og helt umuligt for skolerne at undvære denne nødvendige distribution af undervisningsmaterialer. Det …

BEVAR Center For Læring!

Bevar Center for Læring! Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at h…

Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser (MBU16)

Til Rådmand Thomas Medom Vedrørende: Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser (MBU16) Center for Computational Thinking & Design på Aarhus…

Undgå venligst at nedlægge skovbørnehaven i Nørrestenbro

Som pædagog i skovgruppen oplever jeg først og fremmest på egen hånd hvilke enorme konkrete kompetencer børnene høster ved at være en del af skovgruppen inden skolestart. De blir r…

Besparelser

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer og har et udlånstal på 22…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave!

Vi er forældre til en dreng i vuggestuen i Nørrestenbro. En fantastisk institution, som vi især har tilvalgt på grund af udsigten til, at vores dreng kan komme i skovbørnehave, ind…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave!

Vi er forældre til en dreng i vuggestuen i Nørrestenbro. En fantastisk institution, som vi især har tilvalgt på grund af udsigten til, at vores dreng kan komme i skovbørnehave, ind…

Bevar CFL

Den besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og tidss…

Skulle medarbejdere og pædagogiske lederes "varme hænder" i dagtilbuddene ikke friholdes?

1. Fusion af dagtilbud Det kan forekomme som en mindre indgriben at fusionere dagtilbud. Dog stiller vi os kritisk overfor både de ressourcer og opmærksomhed fusionerne kommer til…

Bevar Center for Læring!

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar CLF

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Høringssvar

Katrinebjergskolens MED har vedhæftet høringssvar.

Bevar Center for Læring!

Den lille besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og…

Bevar Center for Læring

Kære politikere Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgan…

Bevar Center for Læring!

Eleverne i 2.klasse har taget godt imod READ-projektet, og er nu dedikeret omkring læsning. De kommer glade, spændte og stolte og fremviser medbragte læsekontrakter. Hvis I lukker …

Lukning af CFL

Center for læring tilbyder udlån, uddannelse og sparring af lærere og læringsvejledere. Det er ikke blot en udlånscentral, men en vifte af gode tilbud til undervisere i Aarhus Komm…

Besparelseskatalog 2022

Høringssvar LMU, Brabrand dagtilbud

CFL Bevar Center for læring

Center for læring understøtter vores undervisning med sparring, inspiration og gode materialer fra en fyldig og opdatereret samling af kvalitetsmaterialer.

Skovbørnehaven

Som tidligere vikar i Nørrestenbro vil jeg blot sige, at børnene sænker skuldrene når de kommer ud i den dejlige skov. At de pludselig kan være helt dem selv, uden at tage hensyn t…

Giberhytten

Jeg har min yngste datter i Giberhytten, og er utrolig ked af at høre at der er en risiko for at denne fantastiske institution lukker. Det er på alle måder et fantastisk sted med e…

Sparekatalog for Børn og Unge - Bevar Center for læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave

Det er jo nærmest svært at opridse, hvor fantastisk et sted Skovbørnehaven er. Det er så vigtigt det er, at børn får adgang og viden og den jord vi lever på - og skal passe på. Det…

Bevar Nørrestenbro skovbørnehave!!!!!

Et så velfungerende dagstilbud for byens børn skal bevares!! Det er helt unikt at by børn får muligheden for hver dag at være i naturen! Besøg Nørrestenbro’s skovbørnehave og se hv…

Bevare Naturen

-

Bevar center for læring

Undervisning ER det centrale når børn skal lære og trives i skolen. Bevar lærerens mulighed for kvalificeret sparring og vejledning - lærerene er nøglepersonerne i at få inklusione…

Center for læring

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar skovbørnehaven!

Min niece har brug for natur da hun bor midt i byen! Det har alle by børn. Hvis denne lukker for hendes lillebror ikke samme fantastiske oplevelse.

Lukning af Center for læring

Center for læring tilbyder udlån, uddannelse og sparring af lærere og læringsvejledere. Det er ikke blot en udlånscentral, men en vifte af gode tilbud Den lille besparelse, der kan…

Besparelse på undervisningstilbuddet Ej blot til lyst på Aarhus Teater

Høringssvar vedhæftet

Lukning af Skovbørnehaven Nørrebrosten

Som bedstefar til to børnebørn som begge er eller har været i Skovbørnehaven, blev jeg meget overrasket over, at kunne læse Aarhus kommunes planer om eventuelt at lukke Skovbørneha…

Skovbørnehaven Nørre Stenbro Aarhus

Jeg håber at Aarhus Kommune vil holde hånden over alle de skovbørnehaver vi har i vores Kommune. Vi må give vores bybørn et fristed med et ordentligt forhold til og forståelse fo…

CFL

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Nørrestenbro skovbørnehave

Som psykolog på børneområdet samt moster til en dreng i Nørrestenbros skovbørnehave er jeg dybt foruroliget af forslaget om nedlukning af skovbørnehaven grundet besparelser. Som ps…

Høringssvar ang. det lukningstruede CFU Aarhus

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Bevar Center for Læring!

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

BEVAR Center for Læring

If it ain’t broke don’t fix it I spareforeslaget bliver der nævnt følgende : “I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgave…

Nørrestenbro Skovbørnehave

.

Skovbørnehaven på Nr. Stenbro, Aarhus C

Vi er i en tid med klimaforandringer der fordrer at vi prioriterer bønenes natursyn gennem deres opvækst højt. De skal opleve hvad biodiversitet betyder, - hvordan naturen er en v…

CFU

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Lukning af CFL

Vi kan ikke undvære Center for læring! Herfra booker vi materialer og søger inspiration til vores daglige undervisning. Det er helt nødvendigt for os at have adgang til ny litterat…

Bevar Center for Læring

Vi har brug for CFL, for at undgå at børnene ikke blot undervises gennem læringsportaler. Deres beholdning af undervisningsmaterialer er let tilgængelig og altid opdateret med ny g…

Høring om Aarhus Billed- og medieskole

Jeg har benyttet Aarhus Billed- og Medieskoles tilbud om bl.a. tegnekursus for udskoling samt temadag om Flugten til Amerika, og mine elever og jeg har været yderst tilfreds med sp…

Nørrestenbro Børnehave må ikke lukkes

Som tidligere pædagog og souschef i Ellevang Børnehave synes jeg det er dårlig prioritering at overveje at lukke Nørrestenbro Børnehave. Fra et langt liv som pædagog, ved jeg hvo…

Bevar Nørrestenbro’s skovbørnehave!! - bedste børnehave i midtbyen

Nørrestenbro’s skovbørnehave er et helt uundværligt dagtilbud for de yngste børn i midtbyen. Min datter har de bedste minder fra hendes tid i skoven, som barn i midtbyen har hun en…

Nørrestenbro skal bevares!

Hvis Aarhus Kommune vil bidrage til at mindske børn og unges dybt bekymrende stigende mistrives, skal børnehaver som Nørrestenbro bevares! Al forskning viser, at naturen mindsker …

Drop lukning af Nørrestenbro Skovbørnehave

Jeg stemmer imod for at lukke en velfungerende skovbørnehave, som styrker børns motorik, og trivsel.

Nørrestenbros skovbørnehave

At lukke en af de mest velfungerende børnehavegrupper i midtbyen for at spare er som at tisse i bukserne for at holde varmen. Mine børn har fået en enorm viden om naturen, selvtill…

BEVAR NATURSAMARBEJDET

Natur og dyreliv er essentielle dele af dannelsen for vores børn. Aarhus er en by i fortsat vækst, og der bygges nyt og tættere overalt i byen. Der bliver nødt til at være pusterum…

Jeg valgte den int. inst. NØRRESTEBRO pga. Skovbørnehaven

Jeg har 3 børn og er ALDRIG blevet anbefalet et sted så meget som NØRRESTENBRO. Min yngste er den heldigste af dem alle, for hun går der. Anbefalinger er mest pga. Skoven, alle ung…

lukning af CFL

Jeg er både med i skolens MED, PLC-vejleder og lærer på Rosenvangskolen. Og jeg ser hver uge, hvor mange materialer mine kolleger får hjem fra CFL. Det er romaner, det er faglitter…

Natursamarbejdet i Brabrand

I Aarhus har vi et vanvittig unikt grønt område der hedder Brabrandstien. Her findes Natursamarbejdet hvor privatpersoner, skoler, institutioner kan komme og deltage i en perlerækk…

Skovbørnehaven Nørrestenbro

"Naturen giver mig sådan en følelse af den gir´ mig en gave hver dag", sagde min datter på fire for nogle uger siden. Hun går i skovbørnehaven i Nørrestenbro, som jeg i sidste uge …

Nørrestenbro skovbørnehave

Som kommende pædagog, der har været i praktik i Nørrestenbros skovbørnehave et halvt år, har jeg oplevet hvor unikt dette sted er for børn at være. Det er det mest fantastiske sted…

Natursamarbejdet er en uvurderlig perle.

Natursamarbejdet er en uvurderlig perle. Jeg har oplevede natursamarbejdet fra alle vinkler, Som barn der kommer på besøg, praktikant der arbejde sammen med formidlerne, og prof…

READ

Jeg er lærer nu på 20. år og registrerer, hvordan børn og deres forældre efterhånden læser mindre og mindre, og deres ordforråd og niveau dermed mindskes. Læsning er alle fags mode…

READ

Jeg er lærer på 20. år og registrerer, hvordan både børn og deres forældre læser mindre og mindre. Læsning er alle fags moder, og mindre læselyst og ordforråd smitter af hele vejen…

rasmus.b.kjeldsen@icloud.com

Kan det virkelig være rigtigt at vi skal skære der hvor kernen af god læring er. Vi har et unikt miljø og en unik kapacitet i cfl og de32. Det må simpelthen ikke spare væk. Det vil…

Skoletjenesten i Aarhus Billed- og Medieskole

Jeg glæder mig hver eneste gang, jeg skal på besøg på Aarhus Billed- og Medieskole - både på mine egne, men i særdeleshed på mine elevers vegne. På animationsforløbet bliver alle e…

Center for Læring

Jeg er en af rigtig mange brugere af CFL's mange tilbud. Først og fremmest er det nærmest den eneste mulighed jeg som lærer har for at bruge analoge materialer i min undervisning u…

READ-taskerne

Jeg er folkeskolelærer og ansvarlig for at bestille read-taskerne på min arbejdsplads. Vi har stor susses med at eleverne i indskoling får read taskerne med hjem. Det giver flere f…

READ

Jeg er folkeskolelærer i Århus Kommune og har de sidste mange år, gjort brug af tilbuddet READ, som støtter forældrene derhjemme med at læse med deres børn. Læsning, som er FORUDSÆ…

Fremtiden og vores børn

Jeg er folkeskolelærer i Århus Kommune og havde i sidste uge besøg af De 32, som lærte mine elever (og jeg) om kodning. Når man som folkeskolelærer har ringe muligheder for efterud…

CFL

Jeg er pæd it vejleder på Stensagerskolen, og jeg gør rigtig meget brug af de mange fine tilbud fra CFL. Det er super dygtige konsulenter som jeg sparrer med ift mit daglige virke,…

Lukning af Natursamarbejdet

Luk IKKE Natursamarbejdet. Hvis ikke Natursamarbejdet skal lære vores børn om naturen, miljøet og klimaet, hvem skal så redde verden?

Norrestenbro forest kindergarden

Hello, My name is Thalea and I am an international student from Germany. I am currently doing an internship at Norrestenbro. When I heard that the institution could be shut down I…

Pkt. 38 (Normstormerne)

I forhold til Normstormernes endeligt, vil jeg gerne tilknytte en kommentar. Jeg ser det som værende positivt, da fokus på dannelse af børnene, deres trivsel og sundhed IKKE kan…

Lukning af Nørrestenbros skovbørnehave og natursamarbejdet

Irrelevant vil det være med min personlig forkærlighed for naturen, erfaring med tilbuddet og frustration over forslaget. Relevant og vedkommende er dog de samfundsøkonomiske, samf…

Sparkatalog Børne og unge

Center for læring er helt uundværligt. Børnehaven Silkeborgen bruger rigtig meget børnekulissen til at støtte børnenes kulturelle og sproglige udvikling og låner rigtig meget mater…

Nedskæringer i Skoletjenesten

Det vil være fatalt at skære ned på aktiviteter i skoletjenesten i en tid hvor mennesker der kan noget med deres hænder er en mangelvare. Vi ser i øjeblikket følgerne af at håndens…

Center for Læring

Center for Læring er helt uundværligt. Herfra udgår ekspertisen til alle de pædagogiske læringscentre i Aarhus. Jeg er læringsvejleder/skolebibliotekar på Katrinebjergskolen, og …

NØRRESTENSBROS SKOVBØRNEHAVE

Det gør mig både trist og vred at erfare at de besparelser, som Aarhus Kommune må foretage, betyder at skovbørnehaver og Natursamarbejdet skal lukkes. Det er både kortsigtet og dum…

Børnehaven Nørrestenbro

Det er mig en gåde hvordan Århus Kommune kan prioritere at spare lige dét sted der fungere og hvor alle andre institutioner i Århus og resten af landet for den sags skyld kunne t…

Skov og naturbørnehaver

Det er trist at erfare gennem medierne, at man iAarhus Kommune vælger at lukke skov/naturbørnehaver samt Natursamarbejdet, som led i en besparelse, når man samtidig vægter at være …

Skov og naturbørnehaver

Det er trist at erfare gennem medierne, at man iAarhus Kommune vælger at lukke skov/naturbørnehaver samt Natursamarbejdet, som led i en besparelse, når man samtidig vægter at være …

Bevar skovbørnehaven Nørrestenbro!

Min søn har gået i skovbørnehaven på Nørrestenbro, og det har været fuldstændigt afgørende for hans trivsel, at vi havde denne mulighed! Jeg vil mene, at et sted som dette skulle v…

Center for læring

Jeg er lærer på 20. år og har i hele mit skoleliv baseret en meget stor del af min årsplan på at kunne få et varieret udvalg af gode bøger i klassesæt til min undervisning. Jeg har…

Nedlæggelse af skovbørnehaven Nørrestenbro

Jeg er mor til to børn som har været skovbørn i Nørrestenbro. Skovbørnehaven var et helt bevidst og særdeles aktivt tilvalg, da vi skulle vælge daginstitution. De oplevelser, d…

Nedlæggelse af skovbørnehaven Nørrestenbro

Jeg er mor til to børn som har været skovbørn i Nørrestenbro. Skovbørnehaven var et helt bevidst og særdeles aktivt tilvalg, da vi skulle vælge daginstitution. De oplevelser, d…

Lukning af natursamarbejdet i Brabrand

Som bruger af natursamarbejdet vil vi være meget ærgerlige over at stedet bliver lukket. Vi har meget stor fornøjelse af at have sådan et tilbud i nærområdet.

Lukning af natursamarbejdet i Brabrand

Som bruger af natursamarbejdet vil vi være meget ærgerlige over at stedet bliver lukket. Vi har meget stor fornøjelse af at have sådan et tilbud i nærområdet.

Bevar Natursamarbejdet

Jeg håber meget, at Byrådet vil genoverveje deres planer om at lukke Natursamarbejdet, da det vil være et kæmpestort tab for alle børn, unge og familier i Aarhus! Stedet er et skøn…

Lukning af skovbørnehave Nørrestenbro

Jeg skriver på vegne af vores familie: Dmitri og Natallia er begge læger, børn (Nina 11 år, Aleksander 8 år og Lisa 6 år). Alle børn er gået på Nørrestenbro og i skovgruppen, som d…

Nørrestenbros skovbørnehave

At spare Nørrestenbro’s naturbørnehave væk er ikke blot forkert. Det er også en betydelig og konkret forringelse af det gode børneliv og kvaliteten af dagtilbuddene i Aarhus. So…

Natursamarbejdet

Jeg støtter bevarelse af Natursamarbejdet Sølyst. Det er så værdifuld en grøn plet i byen. Både til læring og livsnydelse. Mine børn har været der adskillige gange med dagpleje…

Natursamarbejdet

Jeg vil på det kraftigste anbefale Århus byråd at droppe lukningen af natursambejdet! Det er et fantastisk formidlingscenter hvor de ansatte engageret deler ud af deres viden om …

Nørrestenbro

Kære Aarhus kommune. Begge mine børn har gået på Nørrestenbro skovbørnehave. Skovbørnehaven er det bedste sted i verden. Uden sammeligning. Det er stedet, hvor omsorgsfulde, …

Besparelse på Børn og unge

Jeg er en af de forældre, hvis barn bliver berørt af disse mulige besparelser gennem nedlukning/flytning/sammenlægning af den børnehave, min datter lige er startet i. Vi har og…

Besparelser på børn og unge området

Center for læring danner udgangspunkt for meget af den undervisning, jeg varetager som folkeskolelærer. Det vil i den grad ramme kerneopgaven, hvis vi ikke længere kan låne materia…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78