Gå til hovedindhold

Høringssvar

FUSION AF DAGTILBUD

Høringssvar fra LMU Trøjborg Dagtilbud
Spareforslag 2023-2026

Fusion af dagtilbud (1)
Set i lyset af den forestående analyse der er beskrevet i forslag 54, vil vi foreslå, at man venter med at fusionere til der er en afklaring af, hvordan Børn og Unge skal organiseres i fremtiden. Vi ved, at ledelsesspændet og muligheden for nærværende ledelse har en stor betydning for de pædagogiske lederes trivsel og arbejdsmiljø. Derfor har vi også en stor bekymring for, at man med forslaget om fusioner mellem dagtilbud fortsætter med at forringe trivslen og arbejdsmiljøet for pædagogiske ledere og dagtilbudsledere. Det vil give mindre tid til understøttelsen af den enkelte pædagogiske leder og afdeling, når omfanget af dagtilbudslederens opgave bliver så stor og kompleks, som 11 afdelinger og en dagplejeafdeling med 22 dagplejere vil være i vores tilfælde. Vi ved, at der vil være flere opgaver, der skubbes ud i de enkelte afdelinger, når opgaven for dagtilbudslederen bliver for stor og kompleks. Det er samtidig ugennemsigtigt, hvad man vil med dagtilbudssammenlægningerne, når forslaget i det ene tilfælde skal give mere værdi for borgerne, at man er ét dagtilbud til én skole. Samtidig med at fusionen mellem Hårup/Elev og Hjortshøj giver samarbejde med 3 skoler.
Som medarbejdere er vi bekymrede for, hvad der vil ske med det tætte samarbejde vi har mellem vores afdelinger, når vi bliver 11 afdelinger + dagplejen. Vi arbejder sammen om Byvandringer som et fokus, der binder os sammen som afdelinger og som en del af ”byen i byen” og i samarbejdet med de erhvervsdrivende på Trøjborg.
Hvad eksisterer der af data, som kan bruges til at beskrive fordele og ulemper ved driften af de i forvejen store Dagtilbud? Kan der hentes data fra tidligere Social Kapital og Trivselsundersøgelser med særligt fokus på ledelsesdelen?
Vi mener, at det vil få en påvirkning på de pædagogiske ledere og medarbejdernes psykologiske tryghed/trivsel, når der bliver endnu ”længere” til toppen.

Sammenlægning af dagplejeafdelinger (2)
Set i sammenhæng med den dagplejeanalyse, som angav at dagplejen generelt var
underfinansieret, mener vi, at det bør være et politisk krav at omorganisere dagplejen, men også
en politisk opgave at beslutte sig for hvordan. Vi foreslår, at Dagplejerne skal under en fælles ledelse underfor dagtilbuddet.
De pædagogiske ledere i Dagplejen har/kan have andre opgaver, som ikke er kendte/synlige for pædagogiske ledere i Dagtilbud.
Det er komplekse opgaver/tilsyn, som udføres i dagplejen og deres Rammeaftale og. overenskomst er anderledes end i Dagtilbuddene.

Reduceret åbningstid i dagtilbud (4)
Medudvalget i Trøjborg dagtilbud bifalder som udgangspunkt forslaget, men der bør rettes opmærksomhed mod, at det reelt bliver en rammebesparelse, da den tilhørende budgetreduktion vil medføre en tilsvarende reduktion i antallet af personaletimer, som ikke modsvares af et tilsvarende lavere børnefremmøde, da det er ydertimer, det drejer sig om. Derfor vil det af børn og familier komme til at opleves som færre ”varme hænder” i dagligdagen. Samtidig kan det give et ekstra pres på forældre, der har lang transporttid fra deres arbejde, når de skal igennem byens trafikkaos for at nå at hente deres børn.

Reduktion i deltidspasning i dagtilbud (5)
Medudvalget i Trøjborg dagtilbud kan tilslutte sig forslaget og foreslår endvidere at deltidspasning er med fast mødetid. Det er driftsforstyrrende med jævnlige ændringer af fremmødeplan og
dermed medarbejdernes mødeplan. Vi foreslår en fast deltidsåbning fra kl. 9-14.

Ophør af Børnekulissens tilbud (7)
Medudvalget i Trøjborg dagtilbud har en stor bekymring i, at det eneste kulturtilbud for 0-6-årige i dagtilbud foreslås lukket. Den oplevelse det er, at en børnegruppe får teater, kunst- og kultur oplevelser for hele børnefællesskabet i en afdeling, har stor betydning i forbindelse med læring og udvikling, hvor læreplanstemaet ”kultur og æstetik” kan udforskes i dagtilbuddets egne fysiske rammer. Det har således stor betydning i det videre pædagogiske arbejde med det fælles tredje i en børnegruppe, og særligt har det betydning for de børn, som ellers ikke benytter sig af teater, kunst- og kulturoplevelser med deres forældre.
Derudover er det Børnekulissen og samarbejdet med deres kompetente medarbejdere, der har givet os indsigt i, hvad eksempelvis Byvandringer kan. Ved gennemførelse af dette forslag forsvinder et udviklende og kreativt samarbejde til glæde for byens børn.

Reduktion i tale-hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder (35)
Medudvalget i Trøjborg dagtilbud er imod forslaget om reduktion i tale-høre-konsulenternes deltagelse i trivselsmøder. Det kan ofte være svært at afgøre om et barns udfordringer er sprogligt eller kognitivt betinget, og netop den tværfaglige viden kommer barnets udviklingsmuligheder til gode. Samtidig vil forslaget betyde at både pædagogiske ledere, medarbejdere, forældre samt PPR-psykolog vil skulle deltage i ekstra møder, fremfor at tale-høre-konsulenten deltager i trivselsmøderne.

Reducering af tværfaglig enhed (37)
Medudvalget i Trøjborg dagtilbud bakker op om forslaget og foreslår en hel nedlæggelse af Tværfaglig enhed. I dagtilbuddet har vi selv kompetencerne til at løse denne opgave. Samtidig har vi et godt samarbejde med PPR, hvor de understøtter os i den opgaveløsning.

Optimering af Børn og Unges organisering og effektiviseringer af mødestrukturer, ledelse og administration (54)
Med udvalget i Trøjborg dagtilbud ser frem til den evaluering af organisationsstrukturen fra 2019, som skulle have været lavet efter 2 år. Vi ser ligeledes frem til en evaluering med fokus på hvilken organisering der bedst støtter motivation og trivsel for ledere og medarbejdere.


Med venlig hilsen

MED udvalget i Trøjborg dagtilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tina Nikkel Hansen

Indsendt

10/11/2022 14:34

Sagsnummer

HS5661700

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78