Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra LMU-Sundhed

Høringssvar fra LMU-Sundhed

Forligspartierne har indgået et budgetforlig for 2023 og fire år frem, der medfører betydelige besparelser overalt i Aarhus Kommune fra årsskiftet. På den baggrund anerkender LMU i Sundhed intentionen om, at besparelserne i mindst muligt omfang skal ramme de direkte borgerrettede indsatser.

Besparelser i Sundhed - både de direkte og de indirekte har et omfang, som vil reducere sundheds-afdelingens kapacitet til at yde kvalificeret sundhedsfaglig understøttelse betydeligt. Det gælder både i forhold til understøttelse af kerneopgaven i dagtilbud, skoler og klubber, men også i forhold til ledelsen og det politiske niveau i Børn og Unge. Dette skal yderligere ses i sammenhæng med, at flere midlertidige indsatser som ex trivselsforløb, uddannelse af motorikvejledere og familierettede overvægtsindsatser ikke forlænges. Samtidig vil Børn og Unges beredskab inden for sundhedsområdet ift. eks. pandemier som Corona reduceres betydeligt. Når vi samlet ser på besparelserne i Børn og Unge, giver det manglende fokus på børnene og de unges sundhed og trivsel for alvor anledning til bekymring.

Nedenfor er de konkrete bemærkninger fra LMU-Sundhed til det fremlagte sparekatalog:

Den Kommunale Sundhedsmåling (forslag 39)
Med et bortfald af den Kommunale Sundhedsmåling vil vi ikke længere høre eleverne i de Aarhusianske folkeskoler om deres sundhed og trivsel. Det bliver derfor ikke længere muligt at gå i dybden og blive klogere på elevernes sundhedsadfærd og deres livstilfredshed, når vi skal udvikle vores fremtidige indsatser for børnene og de unges sundhed og trivsel.

Disse data benyttes aktivt på skolerne i deres arbejde med elevernes trivsel, samtidig giver elevernes egne svar mulighed for kvalificeret viden i forvaltningen, der kan understøtte både det politiske niveau og de lokale indsatser. Det er herfra vi ved, at der er en sammenhæng mellem børnenes trivsel og deres fysiske aktivitet og bevægelse i løbet af skoledagen. En viden, der er vigtig, når der skal udvikles indsatser, som fremmer børnene og de unges trivsel på et fagligt oplyst grundlag.

Sundhedsmålingen giver eleverne i Aarhus Kommune en stemme og derved en mulighed for at påvirke de politiske beslutningsprocesser. Samtidig understøtter data fra eleverne Børn og Unges fokus på at være en lærende organisation. Hvis ikke der findes kvalificerede data til at guide udvikling af indsatser og det trivselsfremmende arbejde i dagtilbud, skoler, klubber og på tværs af kommunen, så vil udvikling af indsatserne og det daglige arbejde i højere grad blive baseret på fornemmelser og lokale tilfældigheder.

Bortfaldet af den Kommunale Sundhedsmåling skal ses i lyset af forslaget om også at lukke Klubtrivselsmålingen og Ungeprofilen, der ser på de unges trivsel i klubber og på ungdomsuddannelserne.

Tværfaglig Enhed (forslag 37)
I spareforslaget ligger en reduktion af Tværfaglig Enhed. Tværfaglig Enhed er en tværfaglig indsats i dagtilbud, der styrker og udvikler den pædagogiske praksis og læringsmiljøet samt de bredere børnefællesskaber i dagtilbuddene. Formålet er at skabe en varig effekt på den lokale pædagogiske praksis til gavn for alle børns trivsel og udvikling.

En reduktion af Tværfaglig Enhed medfører en serviceforringelse af tilbuddet, der arbejder praksisnært med kvalitetsudvikling af de pædagogiske miljøer, som børnene har deres hverdag i. Færre børn vil opleve den pædagogiske støtte, de har behov for. Samtidig vil mulighederne for at understøtte opfølgning på den nye tilsynsmodel for dagtilbud blive forringet.

Herkules og Afrodite (forslag 38)
Der er foreslået en besparelse på overvægtsindsatsen “Herkules og Afrodite”. Det er en besparelse, som udelukkende rammer den børnerettede indsats for børn og unge med overvægtsproblematikker. Overvægt har en social slagside og indsatsen er derfor med til at reducere den sociale ulighed i sundhed og trivsel. Vi ved samtidig, at overvægt ikke blot har betydning for den fysiske sundhed, men også at børn med svære overvægtsproblematikker oplever samme lave livstilfredshed som de få børn, der rammes af kræft. Forebyggelse af overvægt er derfor i høj grad en del af arbejdet med god trivsel for alle børn og unge.

Afslutningsvis vil LMU-Sundhed anfægte logikken i, at der pt. indsamles data til en Social Kapital-måling umiddelbart inden denne spareproces. Målingen kan derfor nemt blive udtryk for trivslen blandt medarbejderne i en spareproces fremfor et reelt billede på det daglige arbejdsmiljø. Samtidig er det paradoksalt at anvende resurser på en dataindsamling ift. medarbejderes trivsel, samtidig med at sparekataloget indeholder en besparelse, der medfører, at al lokal dataindsamling om børn og unges trivsel i Aarhus fremover vil bortfalde.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Erik Mikkelsen

Indsendt

10/11/2022 21:47

Sagsnummer

HS5621020

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78