Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

LMU-Lisbjergskolen

Høringssvar fra Lisbjergskolens MED-udvalg

Generelt ser LMU-Lisbjergskolen med stor skepsis på de mange besparelser på Børn og Unge området. Når det er nødvendigt at udmønte besparelser af den størrelsesorden, som er meldt ud, ser LMU-Lisbjergskolen det nødvendigt, at man finder så store besparelser på ledelse, administration og konsulentbistand centralt som overhovedet muligt. Vigtigt at man lader unødvendige projekter og procedurer bortfalde.

LMU-Lisbjergskolen vil også gøre opmærksom på nødvendigheden af, at man også skal gøre det klart at den politiske betjening må forringes – altså at politikerne skal forvente at kunne bede om færre opgaver med færre konsulenter på forvaltningen.

LMU-Lisbjergskolen ser, at besparelserne vil ramme alle men i høj grad vores mest udsatte familier; meget store forringelser i kulturarbejdet og naturarbejdet samt rammebesparelser vil gøre det vanskeligere at hjælpe de familier, som står i en udsat position.
Her er vores kommentarer på udvalgte besparelsesforslag:

Forslag 10: Delvis harmonisering af budget til modtageklasser
Vi ser, at det vil ramme som en rammebesparelse, der vil forringe hverdagen for modtagebørnene. Der vil være færre midler til opgaven. Omfanget for den enkelte skole, der har klasserne, er svært at gennemskue.

Forslag 13: Reduktion i understøttelse af skoler i forhold til børn med skriftsprogsvanskeligheder
Det er fint at læsekonsulenterne fra KCL reduceres med et årligt møde, så skolerne bliver betjent med tre årlige møder. Man skal dog vide, at man med reduktionen potentielt kan give skolerne en rammebesparelse, da de lokale læsevejledere skal tage over på opgaverne. Det vil tage tiden fra andre læsevejlederopgaver.

Forslag 16: Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser
Der forsvinder en væsentlig kommunal kapacitet vedr. IT-ekspertise.

Forslag 17: Lukning af Center for Læring
LMU-Lisbjergskolen er meget skeptiske ved lukningen af CFL. Skepsissen går på om VIA CFU har kapacitet nok til at servicere skolerne i Aarhus på samme niveau som CFL. Der forsvinder en kommunal bog/materialesamling. CFU dækker regionen. Nervøse for en virkelig stor forringelse af undervisningen ved lukningen af CFL.
Ved en lukning, vil der mangle den årlige fagdag, for alle lærerfagteams, hvor årsplanerne kan blive udfærdiget.

Forslag 18: Lukning af Sahl Lejrskole
LMU-Lisbjergskolen bakker fuldt op om denne besparelse.

Forslag 20: Ophør af tilskud til konkrete events mv.
Det vil forringe variationen i undervisningen og de fritidspædagogiske aktiviteter. Kan man ikke friholde områderne i både forslag 20 og 21 – er det vigtigst at beholde tilskuddene til områderne i forslag 21.

Forslag 21: Ophør og nedskalering af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner
Det vil være en katastrofe at fjerne og nedskalere tilskuddene til kulturinstitutionerne. Samarbejdet og aktiviteterne med kulturinstitutionerne er med til at variere undervisningen og skabe deltagelsesmuligheder for flere børn. Det er også et område, der rammer de udsatte familier hårdere end overskudsfamilierne. Vigtigt at have tilskuddene til kultursamarbejdet til at understøtte undervisningen og de fritidspædagogiske aktiviteter i dagligdagen.

Forslag 23: Forhøjelse af forældrebetaling
Beløbet virker umiddelbart overskueligt – man skal blot huske at beløbet kan være stort, hvis en familie sidder i en trængt økonomi og har flere børn i SFO.

Forslag 24: Bortfald af decentrale tilskud til privatskolers SFO’er
LMU-Lisbjergskolen bakker fuldt op om denne besparelse.

Forslag 25: Reduktion i ledelsesbudgettet SFO
Reduktionen vil betyde en rammebesparelse, der vil ramme børnene.

Forslag 26: Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus
LMU-Lisbjergskolen vil foreslå, at man placerer klubben som en del af skolens ledelsesteam. Det vil skabe en god 0-18 års sammenhæng lokalt. Skolen har mange års erfaring med at drive fritidsdel for 0.- 3. årgang. Det vil give en mulighed for at kunne tænke personaleressourcen for klub og SFO sammen.
LMU-Lisbjergskolen ser at der stadig vil være behov for en samlet bydækkende Ungdomsskole med egen ledelse.

Forslag 27: Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser
Bekymret for de udsatte familier, hvor børn benytter de bemandede legepladser som et trygt og sikkert opholdssted.

Forslag 39: Lukning af sundhedsmåling og klubtrivselsmåling
LMU-Lisbjergskolen bakker fuldt op om denne besparelse.
Hvis man skulle sætte fokus på flere målinger, kunne man også spare de årlige Social Kapital målinger væk. Man kunne nøjes med de lovpligtige APV-målinger hvert tredje år.

Forslag 43: Lukning af Natursamarbejdet
Det vil være en katastrofe at lukke Natursamarbejdet (særligt i en tid hvor der er fokus på planetarisk bæredygtighed samt at have et sted hvor man har fokus på natur-læring). Igen er det et område, der rammer de udsatte familier hårdere end overskudsfamilierne. Vigtigt at have Natursamarbejdet til at understøtte undervisningen og de fritidspædagogiske aktiviteter i dagligdagen.

Forslag 44: Ophør af læseinitiativet READ LMU-Lisbjergskolen kan bakke op omkring at ”taskerne” forsvinder. Det skal stadig være muligt at booke READ-kasserne, da de har stor værdi ind i undervisningen.

Forslag 47: Ændring i IT-supportstrukturen i Børn og Unge
Nervøse for at man reducerer i onsite-supporten. Det kan godt være at man indtil nu har oplevet et faldende behov teknisk support. Chromebooksene bliver ældre og man kan tænke, at behovet for support netop bliver større i takt med at de bliver ældre og mere slidte.

Forslag 49: Besparelser på administrations, visitations- og udviklingsopgaver i PPR
LMU-Lisbjergskolen bakker fuldt op om denne besparelse. Vigtigt at der ikke bliver sparret én eneste psykologtime væk, der skal bruges ude lokalt på skolerne og i dagtilbuddet.

Forslag 50: Ændring i antimobbeindsats
LMU-Lisbjergskolen bakker fuldt op om denne besparelse.

Forslag 51: Reduktion i antallet af dialogmøder på matematikområdet
LMU-Lisbjergskolen bakker fuldt op om denne besparelse.

Forslag 52-53-54: Administration og ledelse i fællesfunktioner
LMU-Lisbjergskolen håber at der bliver taget ved på disse områder – og at der med besparelsen selvfølgelig skal ske et bortfald af opgaver. Den forståelse skal politikerne have, da de ikke vil kunne få den samme service som hidtil.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Martin Appel Loft

Indsendt

10/11/2022 22:50

Sagsnummer

HS2100431

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78