Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog B&U, Spareforslag 14

Høringssvar fra Risskov Skoles MED i forhold til ”Spareforslag fra Børn og Unge ” – spareforslag nr 14.

Med dette høringssvar ønsker vi at belyse, hvorfor en registreret nedgang i aktivitetsniveau udregnet som antal helårspladser ikke modsvarer en tilsvarende nedgang i opgaverne i sygehusunder-visningen.

Vi anerkender, at det umiddelbart ser logisk ud, men vil gerne uddybe nogle centrale områder, som begrunder, hvorfor sygehusundervisningen ved en budget- og personale-nedgang vanskeligt vil kunne løse de opgaver, som findes blandt de allermest syge og sårbare børn og unge.

Ændrede indlæggelsesmønstre
Hen over de seneste år er der kommet flere, men kortere indlæggelser. Det giver mere komprimerede forløb i tid, mens opgaverne i omfang på flere niveauer er de samme. Der skal på hvert barn/ung fortsat indhentes skoleoplysninger, gøres observationer til udredningskonferencer, deltages i netværksmøder, skrives skoleudtalelser samt ydes vejledning til hjemskoler efter udskrivelse.

Der er således flere børn, der bliver behandlet, men da de er indlagt i kortere tid (hvilket også fremgår af tallene for nedgang i aktivitetsniveauet) betyder det samlet set flere opgaver og mere tværfagligt samarbejde.

Samtidigt er børnene/de unge blevet dårligere og mere syge, når de bliver indlagt, hvilket i tiltagende grad betyder, at undervisningen for at lykkes skal foregå som enkeltmandsundervisning på skolen eller på patientstuerne. Kompleksiteten i både indlæggelsesforløbene og den deraf følgende undervisning er således væsentligt forøget.

Højt Specialiseret behandling på AUH
Behandlingen i både psykiatrien og somatikken på AUH er, som man benævner det i hospitalsregi, Højt Specialiseret, det vil sige, at vi modtager de mest komplicerede patienter, som ikke kan varetages af andre i Region Midt, Region Syd og Region Nord.

Normeringen i Sygehusundervisningen er således ikke kun et Aarhusanliggende, da sygehsundervisningen dækker undervisningen af elever fra mange andre kommuner.

Vi kunne i den sammenhæng være nysgerrige på, om de andre betalende kommuner er vidende om den forestående forringelse i sygehusundervisningen, som der med spareforslaget er lagt op til?

Mangel på behandlingskapacitet og sengepladser presser sygehusvæsnet
Presset på sygehusvæsenet, som aktuelt fylder meget i det politiske landskab, er helt nærværende i vores hverdag. Den manglende behandlingskapacitet og de manglende sengepladser har medført ventelister, som rammer børn/unge. De er ofte blevet meget mere syge, når de først får en plads på hospitalet, og det betyder igen, at det på alle måder er mere krævende at arbejde med de meget syge og sårbare børn og unge.

Som det fremgår af ovenstående oplever vi allerde nu, at det forbehold, der er indskrevet i teksten i sparekataloget, om øget pres på psykiatrien er en realitet.

Samme matrikel
I spareforslaget er der kalkuleret med en effektivisering, efter at de to skoler er samlet på AUH. Det er korrekt, at det er blevet nemmere at arbejde som én enhed i sygehusundervisningen, hvilket vi også er kommet langt med og er glade for. Men AUH er et meget stort område, og faktuelt ligger de to skoler så langt fra hinanden, at det tager 12-15 minutter at gå imellem dem.
Organisatorisk ligger de to skoler på to adskilte hospitaler, hvormed følger store forskelle i de to skolers samarbejdsflader. Der er vidt forskellige samarbejdsparter, organisering, kulturer og specialer mellem på den ene side det somatiske hospital og på den anden side det psykiatriske hospital.

Fjernundervisning som et alternativ
Det er korrekt, at tiden med corona lærte os at gå nye veje, og især det at undervise on-line havde nogle fordele i tiden med nedlukninger. Desværre viste den metode sig ikke egnet til de meget psykisk syge børn og unge. Heller ikke børn/unge i svære kræftforløb kan erstatte undervisningen med on-line, men vi kan her se mulige kombinationer.

Vi kan godt se nogle muligheder i at inddrage it og robotter i undervisningen, når eleverne er udskrevet - eller i ambulante forløb - og kan med den teknologi indgå i en kombination af undervisning på hjemskolen og i sygehusundervisningen. Vi ønsker at bidrage til at videreudvikle på sådanne metoder, men vi ser ikke on-line-undervisning, som en mulig erstatning for undervisningen af de syge og indlagte børn/unge.

Vi har erfaringer for, og ser, at mange børn ikke kan gå direkte fra et indlæggelsesforløb og direkte til et almindeligt skoletilbud. Vi ønsker at bidrage til at sikre bedre overgange fra sygehusbehandling til skole i Aarhus Kommune. Vi ønsker at fortsætte - og udvide - det samarbejde, hvor vi med vores specialviden og erfaringer med disse meget sårbare børn og unge bidrager til at skabe et vendepunkt for børn og unge i alvorlig mistrivsel. Dette kan ske i samarbejde med PPR og/eller hjemskolerne. Så fremfor at reducere i antallet af sygehuslærere ønsker vi at anvende vores ressourcer og specialviden bredere og mere langsigtet.

Vedlagt:
Beskrivelser af samarbejdet med sygehusundervisnigen fra:
Overlæge Gitte Hesthaven
Overlæge Annette Eefsen og oversygeplejerske Anne NemecMed venlig hilsen

Lene Brejnegaard Nina Holm Iversen
Formand for MED Næstformand for MED
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lene Brejnegaard

Indsendt

11/11/2022 10:38

Sagsnummer

HS3910067

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78