Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Udsatte børn og børn med handicap rammes igen

Udsatte børn og børn med handicap rammes igen

MED-udvalget og forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Christiansbjerg har med stor bekymring læst byrådets spareforslag for 2023-26. Selvom vi anerkender, at der skal spares væsentlige beløb i Aarhus Kommune, er vi meget forundrede over, at man vælger at lade børnene – og ikke mindst de udsatte børn – stå for skud. Igen.
Vi har i dette høringssvar valgt at fokusere på de spareforslag, vi finder mest bekymrende, men helt generelt har vi en stor forundring over, at man med spareforslagene i høj grad rammer de udsatte børn. Her tænker vi bl.a. på lukningen af de mange og gode natur- og kulturtilbud, hvor ophør af tilbuddene fra eksempelvis Børnekulissen og Natursamarbejdet, vil afskære rigtig mange børn fra udsatte familier fra den type oplevelser. Det sætter både udviklingen, fællesskabet og ligheden i fare.
I Aarhus Kommune har man i mange år arbejdet med forebyggelsestrekanten og været dygtige til at igangsætte de rette forebyggende initiativer, - fordi vi ved, at det er de tidlige indsatser, der i høj grad er med til at hjælpe de udsatte børn. Det er den forebyggende indsats, der giver den store effekt, og ved at spare så voldsomt på Børn og Unge-området, har vi udsigt til en meget stor regning i fremtiden – både økonomisk og socialt. Store dele af spareforslagene vidner om et enormt kortsigtet perspektiv fra byrådets side, og vi finder det bekymrende, at man i Aarhus Kommunes byråd ikke tænker længere end få år frem.
Desuden stiller vi os undrende overfor, at man overhovedet kigger på fusioner af dagtilbud før der er gennemført en analyse af organisationsstrukturen, som stadig afventer. Det giver ganske enkelt ikke mening at pege på så markant en forøgelse af de givne dagtilbud, når vi ved, at der i ledelsen i BU er en erkendelse af, at ledelsesspændet i de største dagtilbud er blevet for stort. Enten har byrådet ikke lyttet til denne erkendelse fra ledelsen, eller også har man ganske enkelt bevidst valgt at se bort fra denne viden.

Specialdagtilbud – besparelse som følge af ny tildelingsmodel
Der er i spareforslaget peget på en besparelse på specialdagtilbuddene under Servicelovens §32. Her er der i meget høj grad tale om en besparelse, som vil ramme børn med vidtgående fysiske og psykiske handicaps, som virkeligt har behov for støtte og hjælp. I Aarhus gør vi en stor og meget kvalificeret indsats på specialområdet, og vi oplever ofte, at familier rent faktisk flytter til Aarhus Kommune, for at få adgang til de specialindsatser, vi kan tilbyde. Det skal vi være stolte af og holde fast i, for det en indsats, der gør en stor og vigtig forskel for både børnene med handicap og deres familier. Med de foreslåede besparelser vil denne indsats blive markant forringet, og det er uundgåeligt, at nogle børn ikke vil få den nødvendige hjælp eller en indsats af høj nok kvalitet.
I vores dagtilbud har vi Børnehaven Thorshavnsgade, som både er en almen institution og en §32-institution. Udover en stor flok ganske ”almindelige” børn, går der i denne børnehave også børn, som er så hårdt ramt af deres fysiske eller psykiske handicap, at de ikke kan gå i alment tilbud, men dog så velfungerende at de er for gode til at gå i de rene specialinstitutioner. Thorshavnsgade udfylder således en særdeles vigtig plads, hvor vi gennem inklusion, de rette fysiske rammer og en meget høj faglighed giver det helt rette tilbud til børnene. Jo bedre en inklusion vi kan lave i Børnehaven Thorshavnsgade, desto lavere er risikoen for, at børnene senere skal gå på fx Langagerskolen, men derimod med succes kan gå i en specialklasse på almenområdet. Dette giver i sig selv en økonomisk besparelse, da det er langt billigere at have børnene i almenområdet, men det er også en bedre løsning for børnene - de oplever nemlig en langt mindre grad af segregation, da der er stor forskel på at gå i et special(skole)tilbud og at gå et sted, hvor de kan spejle sig i alle de børn, som de møder via den mangfoldighed en almen skole tilbyder.
I spareforslaget lægges der op til en harmonisering, hvilket vil betyde en besparelse for de §32-institutioner, der arbejder med inklusion i det almene. Dette forringer muligheden for at få børn med handicap inkluderet i det bredere fællesskab. Det koster ressourcer at give den nødvendige støtte både til det enkelte barn og til fællesskabet, hvis inklusionen skal lykkes.
I den kommende analyse af specialområdet må vi på det kraftigste opfordre til, at man ikke blot ser på normeringen, men derimod undersøger hvor de pågældende børn bliver skoleplaceret - altså om de kommer på specialskoler eller i en specialklasse på almene skoler. Vi er klar over, at Aarhus Kommune er dyrere på specialområde sammenlignet med andre kommuner, men vi leverer også en bedre indsats. Det skal vi være stolte af og holde fast i, i stedet for at sigte efter laveste fællesnævner, for så er der udsatte børn, der vil komme alvorligt i klemme.
Det kræver høj faglighed og ikke mindst tid at skabe udvikling for et barn med vidtgående handicap. Den tid vil blive hårdt angrebet, hvis de foreslåede besparelser gennemføres. Det vil med andre ord være en meget dyr besparelse for Aarhus Kommune, hvis man vælger at gennemføre en besparelse på specialtilbuddene - både socialt og økonomisk. Konsekvensen vil blive meget tydelig om ganske få år, da vi vurderer, at flere børn vil have behov for skoleplacering på en specialskole.

Kørsel
De børn med vidtgående handicap, der går i Børnehaven Thorshavnsgade bliver tilbudt kørsel til og fra institutionen. Flere af vores §32-børn bor i stor afstand fra institutionen, og flere af børnene kommer fra familier, der ikke har bil til rådighed. Vi frygter, at de børn med handicap, der kommer fra de mest belastede familier, ikke vil komme dagligt i institutionen, fordi familierne ikke selv har overskud til at tage ansvar for transporten.
Samtidig frygter vi, at en besparelse på kørsel vil ramme børnenes mulighed for at komme til svømning. I dag er svømning en vigtig del af §32- tilbuddet på lige fod med fx fysio- og musikterapi. Alt sammen tilbud, der er med til at sikre vores børn den bedst mulige udvikling.

Reduktion i tale-hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder
Vi ser med bekymring på den foreslåede reduktion i tale-hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder, da der for både dagtilbud og familier er en stor værdi i, at både psykologer og tale-hørekonsulenter deltager her. Den tværfaglige deltagelse er med til at opkvalificere møderne i forhold til den sparring som både forældre og personale modtager, og selv kan arbejde videre med efterfølgende. Hvis dette besparelsesforslag gennemføres, er det vores klare vurdering, at man uundgåeligt vil forlænge en i forvejen alt for lang udredningsproces.
Det er desuden kommet os for øre, at det er på tale at nedlægge ”stamme-teamet”. Dette vil være særdeles uhensigtsmæssigt, da vi kommer til at stå med nogle børn, der som følge af deres stamme-handicap får store kognitive og sociale vanskeligheder. Igen er det de udsatte børn der rammes, hvis man fjerner en indsats som skaber enormt meget værdi for de pågældende børn og unges selvværd og udvikling.

Reduceret åbningstid i dagtilbud og reduktion i deltidspasning i dagtilbud
Med de to forslag om at reducere i hhv. åbningstid og deltidspasningen er der udsigt til at forældrene fremover vil få et forringet tilbud, uden dette dog afspejler sig i forældrebetalingen i form af en tilsvarende reduktion. Der vil altså være mindre service for samme beløb. Det er let at forestille sig den utilfredshed dette vil medføre – særligt hos de forældregrupper der rent faktisk er nødsaget til at udnytte fx den fulde åbningstid, eller dem som af økonomiske årsager har valgt deltidspasning.
Forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Christiansbjerg er i særdeleshed optaget af byrådets hensigt om at lade bestyrelserne afgøre, hvor en eventuel reduktion af åbningstiden skal placeres. Det er i bekymrende grad et udtryk for ansvarsfralæggelse og manglende omtanke, at et byråd vil pålægge forældrebestyrelser i dagtilbuddene den opgave det er at eksekvere de besparelser som byrådet har dikteret. Hvis byrådet vælger at gennemføre så store besparelser med vidtrækkende konsekvenser, så må de også selv stå på mål for deres valg og eksekveringen af disse.

Modforslag
Vi anerkender at Aarhus Kommune skal spare et stort beløb over de næste år. Derfor har vi følgende forslag til, hvor man bør kigge hen, førend man vedtager de af byrådet foreslåede besparelser.

Nedlæggelse af Tværfaglig Enhed
Der er i vores øjne ingen tvivl om, at Tværfaglig Enhed har leveret en god og vigtig indsats, men gennem Stærkere Læringsfællesskaber er der sket et kompetenceløft i dagtilbuddene som gør, at vi ikke længere ser et stort behov for Tværfaglig Enheds tilbud. Derfor foreslår vi, at Tværfaglig Enhed lukkes

Lederkonference
Vi har meget vanskeligt ved at forstå, hvordan man kan retfærdiggøre at sende samtlige Børn og Unge-ledere på konference i andre kommuner end Aarhus. Vi kan sagtens forstå behovet for de faglige inputs samt den gavnlige effekt af, at lederne får mulighed for at netværke og møde nye ansigter, men vi finder det meget uhensigtsmæssigt, at man vælger at flytte flere hundrede ledere fra Aarhus til andre byer, hvor der skal bookes enkeltværelser, arrangeres kørsel mellem konferencecenter og hoteller samt betales kørselsgodtgørelse. Én ting er, at man vælger at sende pengene til andre kommuner, men noget andet er, at man sagtens ville kunne afholde en lederkonference i Aarhus, uden det faglige indspark lider herunder.

Trivselsundersøgelse hvert tredje år
Hvis vi skal kunne få en gavnlig effekt ud af vores arbejde med trivselsundersøgelserne, hvor der både er tid til at følge op og handle, så skal disse undersøgelser ikke laves hvert år. Vi foreslår derfor, at man fremover laver trivselsundersøgelser hvert tredje år. Udover at det giver en væsentligt økonomisk besparelse, så giver det også tid og ro til den faglige indsats og forbedring. Dette forslag vil således være en gevinst både hvad angår besparelser og faglig kvalitet.

Indkøbsaftaler
Slutteligt vil vi stærkt opfordre til, at man (i særdeleshed) i sparetider går mere undersøgende og kvalificeret til værks hvad angår Aarhus Kommunes indkøbsaftaler. Særligt i forbindelse med udskiftning af aftaler oplever vi som dagtilbud oftere og oftere, at vi får ringere service til en forøget pris. Seneste eksempel herpå er skiftet fra Telenor til TDC, hvor alle dagtilbud nu oplever meget store regninger. Det virker mildt sagt usammenhængende, at vi skal rammes af voldsomme besparelser nogle steder i kommunen, mens man andre steder tilsyneladende ikke formår at lande hensigtsmæssige aftaler, der afspejler den tid vi står i. Af andre eksempler på uhensigtsmæssige aftaler kan vi også nævne Forstas, som gennem den senere tid har leveret et meget ringe stykke arbejde til en meget høj pris. Opfordringen herfra er altså, at der i sparetider passes bedre på pengene, så vi kan bruge de midler vi (trods alt) har på kerneopgaven – nemlig børnene.

Bredere børnefællesskaber
Sluttelig vil vi gerne anerkende at der tilføres penge til bredere børnefællesskaber i de kommende budgetforhandlinger. Vi arbejder aktivt med Nest i hele dagtilbuddet, og vi har efterhånden opbygget data, der peger på, at Nest gør en positiv forskel for alle børn.MED-udvalget og Forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Christiansbjerg

(Høringssvaret er vedhæftet)
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Dagtilbuddet Skovvangen

Indsendt

14/11/2022 14:00

Sagsnummer

HS1095336

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78