Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Det er dum og dyrt at spare på børn og unge

Det er dumt og dyrt at spare på børn og unge
I september gik forældre i skolebestyrelser i et åbent brev til byrådet sammen i protest mod de varslede besparelser på vores børn og unge. Mere end 2000 aarhusianere skrev under på, at vi ikke kan tåle flere besparelser på vores skoler. Kommentarerne fra underskriftsindsamlingen blev sendt til hele byrådet – og taler sit tydelige sprog. Den aarhusianske folkeskole er udsultet – der er brug for investeringer, ikke yderligere udhuling.

Det ligner et mønster, at der spares på kommunens budgetter i året efter et kommunalvalg. I SOF Aarhus appellerer vi indtrængende til, at det mønster brydes, så vi sikrer stabilitet og mulighed for udvikling og kvalitet på vores skoler. Byrådet må tage ansvaret på sig og udvise det nødvendige mod til at fremtidssikre en stabil og sund drift af kommunens skoler.

Ved siden af klimakrisen er den stigende andel af børn og unge, der mistrives, den største krise i vores samfund. Det gælder også i Aarhus. Vi løser ikke den krise med økonomi alene, men at spare på de tilbud, der kan være med til at styrke børn og unges dannelse og uddannelse – og forbindelse til natur og kultur – er helt hul i hovedet. Ligesom det er søgerligt, at der foreslås besparelser, der rammer socialt skævt og går ud over børn i udsatte positioner.

Derfor ser vi i SOF Aarhus med den største alvor på de besparelser, der nu er i høring.

Generelle kommentarer til høringsmaterialet og processen
I SOF Aarhus finder vi høringsmaterialet ufuldstændigt og mangelfuldt. Vi er bekymrede for, at der skal træffes politiske beslutninger med store konsekvenser for børn og unge uden tilstrækkelige belysninger. Vi har derfor i høringsperioden bedt om aktindsigt i flere af de beregninger, der ligger til grund for forslagene. Det gælder bl.a. analysen af ledelsesstruktur i FU, oversigt over udnyttelse af lejrskoler og kulturtilbud. De sidste to er vedlagt vores høringssvar som samlet bilag. Materialet om FU-strukturen kommer det så sent i høringsprocessen, at det ikke er hverken muligt eller rimeligt at bede os tage det med i betragtning i dette høringssvar. Derfor mener vi, at den analyse skal indgå i den samlede B&U-analyse, før der konkluderes på besparelsesmulighederne. Vi opfordrer til at sætte analysen i gang hurtigst muligt.

Vi noterer desuden, at sparekataloget er udformet uden muligheder for prioriteringer i forslagene ligesom de forkastede forslag ikke er lagt offentligt frem. Vi henstiller derfor til, at der udvises ekstrem lydhørhed over for parters og borgeres bekymringer, og at processen ikke hastes igennem, hvis den kræver nye belysninger, forslag og ekstra høringsrunder.

Rammebesparelser rammer børnene
En række af forslagene i kataloget anser vi som reelle rammebesparelser, fordi de foreslåede besparelser ikke kan gennemføres. Derved bliver det i stedet en reduktion af rammebevillingen, der rammer kvaliteten af tilbuddene og børnenes hverdag i skole og fritid. Derfor kan SOF Aarhus ikke støtte de forslag. Det gælder forslagene 8, 10, 22, 24, 25.

I det følgende kommenterer vi på de forslag, vi finder særligt kritiske.

Kommentarer til konkrete spareforslag

Kulturtilbud og natursamarbejdet
Bilag 1 viser, hvor kæmpestor en gruppe af børn, der hvert år har glæde af de kulturtilbud, der er med til at sikre en varieret skoledag og en verdensvendt undervisning. Det er afgørende vigtigt for børns motivation og skoleglæde, at undervisningen forbinder sig til omverden og skaber resonansrum i forhold til deres egne hverdagslige erfaringer. Derfor er besparelserne på kulturtilbud ikke ’flødeskum’, men helt afgørende elementer i en moderne skole, der har elevernes fremtid i fokus. Hvis tilbuddene spares væk, vil det desuden blive sværere at skolerne at leve op til Folkeskolelovens krav om åben skole og varieret undervisning.

Det samme gælder natursamarbejdet. Midt i en buldrende klima- og diversitetskrise skal vi skabe flere rum, hvor børn og unge kan erfare og forbinde sig med naturen – ikke afskære dem muligheder for skabe den tilknytning til vores natur, der giver dem grundlaget for senere at ville passe på den.

Både forslaget om at skære i kultur- og naturtilbud rammer desuden socialt skævt, da det ikke er alle familier, der har mulighed for at tilbyde deres børn de erfaringer og oplevelser som tilbuddene giver.
SOF Aarhus ønsker besparelsen droppet.

De 32, digital understøttelse af skolerne
Teknologiforståelse og digital dannelse er helt central i en moderne verden som et led i at danne og uddanne børn og unge til aktive medborgere i et demokratisk samfund. Derfor er det vigtigt, at der er faglig sparring og didaktisk og pædagogisk understøttelse af lærernes arbejde helt ude i klasserne. At nedlægge de 32 er derfor ikke kun et spørgsmål om it-teknisk understøttelse, men også en forringelse af undervisningen. Derfor mener vi, det er vigtigt at bevare de 32.

Forældrebetaling SFO og klub
Aarhus har i forvejen en af de højeste takster for forældrebetaling og i SOF Aarhus frygter vi, at takststigningen vil ramme familier, der lige netop ikke er berettiget til friplads, men som vælger fritidstilbuddene fra, hvis taksten stiger. SFO’erne i Aarhus er voldsomt underprioriteret og kan ikke tåle nogle former for (forklædte) rammebesparelser, der reelt er forringelser af kvaliteten i tilbuddene. Hvis det bliver mere skrabet, end det er, vælger forældrene dem fra.

Modtagelsesklasser
I SOF Aarhus mener vi, at eleverne i modtagelsesklasser skal have den bedste start på deres skoleliv i Danmark. De har ofte forskellige modersmål, begrænset kendskab til det danske
sprog og en del af eleverne er traumatiserede. Derfor er det et forkert sted at spare – og vi er bekymrede for de langsigtede (og måske dyrere) konsekvenser af dette forslag.

READ, antimobbeindsats, indsatser mod overvægt, normstormerne
Vi advarer kraftigt mod at spare på indsatser og tilbud, der særligt gavner børn i udsatte positioner. Hvis vi vil sikre brede børnefællesskaber, hvor vi lever op til kommunens børnesyn, hvor børn er mere ens, end de er forskellige, så er det vigtigt at prioritere de forskelligartede indsatser, der hjælper børn, der rammes af mobning eller måske oplever uheldig stigmatisering fx pga. vægt, seksualitet eller kønsidentitet.

Følgeforskningen til READ viser, at indsatsen har positive effekter på både elevernes læseevner og evner til at skrive deres egne historier. Effekterne var større for børn med minoritetsetnisk baggrund end for børn med majoritetsbaggrund. Derfor bør særligt den gruppe af børn sikres en alternativ indsats, hvis besparelsen på READ gennemføres.

Klassekvotient i specialklasser
Det er bekymrende, at der lægges op til en lavere normering i kommunens specialklasser og på Langagerskolen. Elever i specialklasser er nogle af de børn, der har allermest brug for et stærkt skoletilbud. Det er langt fra sikkert, at det er de ældste klasser, der bedst kan udvides, derfor bør det være op til den enkelte skole at fordele pladserne efter de konkrete elevers behov og ressourcer. Det er i forslaget uklart, hvem der foretager den faglige vurdering.

Kørsel
I SOF Aarhus stiller vi spørgsmål ved, om den estimerede besparelse er realistisk. Desuden er vi bekymrede for, at flere børn får en længere skolevej eller længere tid i taxa, hvis antallet af solokørsler reduceres.

CFL
Det er vigtigt, at der er en central og fælles samling af læremidler og fagkonsulenter, der kan understøtte lærernes arbejde og vurdere nye læremidler. Hvis besparelsen fastholdes, er det vigtigt, at sikre tilsvarende understøttelse, så der ikke sker en ressource- og opgaveglidning til de enkelte skoler.

Lejrskoler og Ahl
Aarhuskolonien er et unikt og vigtigt tilbud for børn i udsatte positioner. Hvis tilskuddet fra kommunen spares væk, frygter vi, at det i fremtiden vil være sværere at opnå støtte fra andre fonde, og at kommunens besparelse som en afledt konsekvens forringer tilbuddet.
SOF Aarhus er bekymret for lukningen af Sahl, da lejrskoler er en helt unik mulighed for at danne stærke klassefællesskaber og give elever og medarbejdere fælles oplevelser, der både styrker det enkelte barn og klassen. Vi opfordrer til, at kommunen sikrer, at skolerne i samme omfang som nu (jf. bilag 2) kan sende klasser på lejrskole.

Hasle Bibliotek
SOF Aarhus mener, at Hasle Bibliotek spiller en vigtig rolle for kvarterets børn og unge. Biblioteket løfter samtidig en integrationsopgave, og SOF Aarhus er meget bekymrede for, hvor børnene skal gå hen, hvis biblioteket lukkes. Desuden er det bus 22 der kører til biblioteket i Gellerup, så adgangen hertil besværliggøres yderligere, hvis ruten nedlægges.

Bus 22
Bussen fungerer som skolebus for elever til Hasle Skole, Katrinebjergskole, Samsøgades Skole og Læssøesgades Skole. B&U oplyser, at 30 børn, der bor i umiddelbar nærhed af rute 22, har tildelt et buskort som en del af henvisningspolitikken. En stikprøveoptælling i uge 47 af Samsøgades Skole og Katrinebjergskolen viser, at 15-20 elever hver morgen stiger af bussen begge steder. Altså tæt på 40 elever i alt på de to skoler.

I SOF Aarhus mener vi, det er problematisk at nedlægge en skolebusrute. Desuden finder vi det problematisk, at det ikke er undersøgt, hvordan elever med buskort skal komme i skole, hvis ruten lukkes. Vi noterer samtidig, at en lukning af ruten kan udfordre intentionen i forslaget om, at flere børn fra specialklasser skal kunne transportere sig med bus til deres skoler.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Cecilie Harrits

Indsendt

18/11/2022 10:56

Sagsnummer

HS2726422

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78