Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. sparekatalog for Børn og Unge

MED-udvalget i Viby-Rosenvang Dagtilbud er opmærksom på, at der ikke i sparekataloget er givet mulighed for at prioritere. Eventuelle forslag til andre besparelser vil således ikke kunne indgå i høringsproces. Det finder vi beklageligt, men vælger trods det at anbefale andre forslag til besparelser sidst i vores høringssvar.

Fusion af dagtilbud.
Dagtilbuddene er blevet store, så store at ledelsesspændet flere steder er for stort. Konsekvensen bliver at de pædagogiske lederes arbejdsmiljø udfordres. Ifm. sidste trivselsmåling blev det tydeligt, at der er behov for opmærksomhed på dette, en negligering kan skade både kvaliteten og det psykiske arbejdsmiljø.
Derfor kan det undre, at der ift. de foreslåede sammenlægninger argumenteres for, at der er dagtilbud som er endnu større. Det klinger hult. Alle undersøgelser viser, at det optimale max. er 6-7 afdelinger.
Hvis fusionerne trods anbefalinger og allerede høstede erfaringer alligevel skulle blive en realitet, tillader vi os at opfordre til at gøre det med respekt for de implicerede, og med allerede indkomne erfaringer fra tidligere som bagtæppe. Det kræver en god proces at opnå trivsel og attraktive arbejdspladser.

Reduceret åbningstid i dagtilbud.
En reduktion i åbningstiden kan vi fint bakke op om, - dog mener vi ikke at det er en bestyrelse, der skal træffe beslutningen om hvilke afdelinger og hvilke dage. Vi ser gerne, at det er det politiske niveau, der træffer denne beslutning, så varetager vi gerne opgaven omkring udmøntning.
En reduktion i åbningstiden udmøntes som en rammebesparelse, hvilket vil betyde reduktion i budget/lønkroner. Derfor obs. på de mindste afdelingers udfordring ift. at dække åbningstiden.

Reduceret deltidspasning i dagtilbud.
Vi kan fint tilslutte os forslaget med deltidsmodul 25 t/u, men af hensyn til administration og organisering mener vi, at 25 timers modulet også skal gælde for de børn, hvis forældre er på barsel. Dertil foreslår vi fast fremmødetidspunkt for deltidsbørnene, - fx 8.00-13.00 eller 9.00-14.00.
Ekstra administrativt arbejde i forhold til at holde styr på, om forældre er på barsel og har ret til 30 timers deltidsplads. Børn og unge registrerer ikke i dag, hvem der er på barsel. Hvem skal have den opgave? Pladsanvisningen skal have opgaven, men den vil utvivlsomt også give ekstra administrativt arbejde i institutionerne.

Reduktion i tale-høre konsulenternes deltagelse på trivselsmøder.
Det er ikke sikkert at vi som fagprofessionelle har kompetencerne til at se alle tale-høre problematikker. Hvis man vil sikre den tidlige indsats og give børnene de bedste forudsætninger, for at kunne komme hurtigere ud af systemet, skal vi kunne give den bedste indsats i starten.

Kultur- og naturtilbud.
Børnekulissen er et kulturtilbud, der på fornem vis bidrager til at understøtte dagtilbuddets arbejde med den kulturelle dannelse af børn. Det vil være meget beklageligt at skulle miste denne mulighed. Børnekulissen har mestret at udvide deres tilbud, så det også rummer kompetenceudvikling af medarbejdere mhp. udvikling af de sproglige pædagogiske læringsmiljøer, - udgangspunktet for sprogstimuleringen er leg og læring. ”Leg sproget ind”
Natursamarbejdet er en unik mulighed for at tilbyde børn naturoplevelser af en anden kvalitet end det en legeplads kan tilbyde. Muligheden for et varieret naturtilbud, er værdifuldt for alle.
Samlet set, ser vi at en lukning af Børnekulissen og Natursamarbejdet vil ramme alle, men i særdeleshed vores mest udsatte børn, da det ofte vil være dagtilbuddet, der tilbyder disse oplevelser. Det er sådanne ture ud af huset og unikke oplevelser, der gør, at vi kan skabe andre rammer og deltagelsesmuligheder for børnene.
Desuden er det her – lige såvel som projektet READ, tværfaglig enhed og center for læring - at vi som fagprofessionelle har mulighed for at indsamle ny viden og udvikle vores faglighed, som er det vi kan bruge i vores arbejde med børnene for at fremme deres trivsel og udvikling i hverdagen.

Administration og ledelse i fællesfunktioner
Hvis den foreslåede besparelse realiseres her, skal det betyde reelt opgavebortfald. Vigtigt at synliggøre, hvilke opgaver, der ikke længere skal laves. Den vil til eksempel betyde, at politikerne ikke vil kunne få den samme service som hidtil. Færre konsulenter vil betyde færre opgaver. Vigtigt at prioritere mængden af stillede opgaver, - vær kritisk og lad unødvendige projekter og procedurer bortfalde.
Svært at gennemskue, hvad en ”Optimering af Børn og Unges organisering og effektiviseringer af mødestruktur, ledelse og administration” vil betyde. Tilbage i 2021 var der lovet en evaluering af organiseringen fra 2019, - hvilket desværre ikke er sket. En reducering i mødeaktiviteter, for de møder, der primært er orientering, kan med fordel håndteres gennem skriftlig formidling eller over teams.
Vi kan have en bekymring for, at den foreslåede besparelse i administrationen vil resultere i flere opgaver, der drypper ned på dem, der arbejder på gulvet, hvor tiden så vil blive taget fra børnene og vil presse medarbejdere, der i forvejen er presset af rekrutteringsudfordringer.

Forslag til alternative besparelser.
Social kapital måling: Vi foreslår at undersøgelserne fremover laves hvert tredje år. Det er en dyr men vigtig undersøgelse at foretage, men en reduktion af målingerne vil betyde, at vi kan gå i dybden med de tiltag, der fokuseres på, inden der foretages en ny undersøgelse. Det kræver tid at sætte indsatser i søen hvis de skal have en reel effekt.
Lederkonferencen: Afhold lederkonferencen i Aarhus, der er flere steder i vores egen Kommune, der kan rumme et sådant arrangement. Det vil også reducere transporttid og udgifter, for ikke at nævne miljøet.
Digitale pædagogiske redskaber: Kan man genbesøge udbuddet og afdække, hvilke pædagogiske vurderingsværktøjer, der fortsat er aktuelle og befordrende for opgaveløsningen.

Vi tillader os at henlede opmærksomheden på, at besparelserne ikke bare ”drypper” nedad og påfører dagtilbud og skoler yderligere opgaver og dermed udgifter.


På vegne af MED-udvalg Viby-Rosenvang dagtilbud
Maria Rasmussen (TR), Helene B. Schibsbye (PL/MED) og Lisbeth Skjøttgaard (Dagtilbudsleder)
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Maria Rasmussen

Indsendt

18/11/2022 13:11

Sagsnummer

HS2882940

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78