Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Undgå besparelser på vores børn

Skolebestyrelsen for Skolerne i Elev og Hårup ser med stor alvor på spareforslagene og vurderer, at flere af de stillede forslag vil få konsekvenser for alle børn og særligt ramme sårbare elever og familier.

I nedenstående skriver vi flere steder, at der er tale om rammebesparelser.
Skolebestyrelsen må advare mod flere rammebesparelser, da disse rammer skolernes samlede budget og hermed rammer alle børn.
I indledningen til spareforslaget forklarer rådmanden, at man ønsker at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser.
Det ser vi dog ikke opnået med indeværende sparekatalog. Vi mener tværtimod, at spareforslagene er en grønthøster, der vil ramme alle børn og især sårbare børn og familier.

Ang. spareforslag 8
Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget ang. børnehaveklasseledere reelt er en rammebesparelse.

Ang. spareforslag 15
Skolebestyrelsen mener, at det giver mening at differentiere i højere grad både i forhold til bus i stedet for taxa eller ”almindelig” taxakørsel frem for skåne- og solokørsel. Det er svært at vide, om man kan opnå den angivne besparelse.

Ang. spareforslag 16
Skolebestyrelsen ser med stor alvor på dette spareforslag og vil direkte fraråde, at det bliver gennemført.
Det er direkte ulogisk først at lave en stor fælles satsning med fælles kommunalt indkøb af Cromebook til alle elever fra 2. til 9. årgang og så kort efter spare vejlederkorpset væk. Hvis forslaget gennemføres, vil det være et stort tilbageslag for skolernes digitale udvikling. Med forslaget afskaffes vores fælles innovative vejlederkorps, og det vil være et enormt tilbageslag for skolernes udvikling. Hvem understøtter skolerne fremadrettet i forhold til Chromebook, læringsplatforme og andre væsentlige opgaver ifm. den digitale undervisning?
I sparekataloget pointeres; "Det må forventes, at der fortsat vil være behov for understøttelse på området, da dette område er under konstant udvikling."
Det giver ingen mening at fjerne noget, der direkte vurderes, der er behov for.

Ang. spareforslag 17
Skolebestyrelsen ønsker stadig centralt indkøb på digitale læringsmidler samt en fælles udvikling af brug af digitale læremidler mm.

Ang. spareforslag 20, 21 & 43
At fjerne tilskuddet til skolernes samarbejde med diverse kulturinstitutioner kommer til at ramme alle børn bredt. Mange klasser bruger de eksterne forløb som en del af åben skole, og det bliver langt sværere for skolerne at skabe sammenhæng mellem skole og ’verden’. Skolebestyrelsen mener, at kulturen skal prioriteres, hvis vi skal leve op til vores dannelsesmæssige forpligtelser som folkeskole samt muligheden for, at eleverne oplever teori blive til praksis.

Derudover rammer besparelsesforslagene ang. kulturinstitutioner og events socialt skævt. Børn vil være mere afhængige af, at deres egne forældre har mulighed for at tage dem med til kulturtilbud.

Endelig vil spareforslagene gøre det sværere at have varieret undervisning. Netop disse tilbud kan ses som en slags 'buffer' for elever, der har det svært i skolen, og deres åndehuller vil blive fjernet med øget mistrivsel som potentielt resultat.

Ang. spareforslag 22
Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget reelt er en rammebesparelse. Her vil spareforslaget direkte berøre børnene – og altså være i modstrid med rådmandens ord i indledning om, at man ønsker at friholde områder, som direkte berører børnene for besparelser.

Ang. spareforslag 23
Skolebestyrelsen frygter, at besparelsesforslaget vil få konsekvenser for de svageste familier, altså de familier, der tjener for meget til friplads. Man kan frygte familier med meget stram økonomi fravælger sfo.

Ang. spareforslag 25
Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget reelt er en rammebesparelse, der vil få konsekvenser for børnene, da pengene kun kan tages fra det samlede driftsbudget og dermed direkte vil ramme børnene.

Ang. spareforslag 26
Skolebestyrelsen mener, at det er fint at kombinere denne analyse med den overordnede analyse (54). Vi tager forslaget til efterretning og vil opfordre til, at man ser på den pædagogiske fællesmængde mellem skole og FU, der kan udnyttes bedre, da vi bor under samme tag.

Ang. spareforslag 39
Skolebestyrelsen bakker op om, at sundhedsmålingen bør spares væk, så skolerne kun udfører den lovpligtige elevtrivselsmåling.

Ang. spareforslag 47
Skolebestyrelsen mener, at B&U skal være opmærksomme på, at skolerne uden tvivl vil have mere og mere behov for support, da elevernes Chromebooks bliver dårligere og dårligere,
Derudover er det yderst vigtigt, at den pædagogiske og didaktiske udvikling forsat er ambitiøs.

Ang. spareforslag 54
Skolebestyrelsen mener, at besparelsesforslaget ang. ”Optimering af Børn &Unges organisering og effektiviseringer af mødestruktur, ledelse og administration” er fint. Vi henleder opmærksomheden på, at det vigtige arbejde i 0-18-års-perspektivet bør styrkes i lokaldistrikterne.
Skolebestyrelsen opfordrer til, at der gennemføres en undersøgelse tæt på brugerniveau, hvor det kortlægges, hvilke centrale ydelser dagtilbud og skoler har brug for. Skolebestyrelsen har flere gange deltaget i arrangementer, hvor det store antal af deltagende konsulenter uden opgaver i forbindelse med arrangementet har været påfaldende højt.


Flere forslag og opmærksomhedspunkter
Skolebestyrelsen mener, at den årlige socialkapitalmåling for ansatte i Børn og Unge bør spares væk, så B&U fremover følger de nationale krav til området. Hermed vil der kunne spares ca. 400.000 kr., som Rambøll hvert år får for arbejdet samt lønnen til de lokale konsulenter, som er ansat i B&U til at koordinere undersøgelsen og efterfølgende behandle og opsamle data.

Ad. 5
I forligsteksten fremgår det, at der er plan om at sammenlægge centrale bygningsfunktioner, mens andre områder først overføres senere. Det vil ifølge forligsteksten oplagt være områder, som er tæt involveret i den daglige drift på institutioner – med pedeller tilknyttede. Skolebestyrelsen læser, at der hermed forstås blandt andet skoler.

Teknisk Service på skolerne løser vigtige opgaver i forhold til bygningsdrift, vedligeholdelse samt akut opståede opgaver.
Skolebestyrelsen henleder hermed opmærksomheden på, at det lokale kendskab til bygningerne har stor betydning for, hvor hurtigt og effektivt opgaverne kan udføres.

Der er på skoleområdet, hvor der jo er mange børn og voksne samlet hver dag, løbende en del opgaver, der skal løses relativt hurtigt. Det kan dreje sig om småreparationer, håndtering af bygningsskader, montering af inventar, klargøring af lokaler til særlige arrangementer, fritidsbrugere m.fl., tilsyn med og vejledning af håndværkere, akut opståede opgaver, opfølgning på rengøring mm., sikkerhedsrundering på legepladser mm.

Skolebestyrelsen vurderer, at denne organisatoriske ændring vil medføre en opgaveglidning mod de pædagogiske medarbejdere og ledere på skolerne samt en kvalitetsforringelse ift. vedligehold og løbende håndtering af ovenstående opgaver for børn og medarbejdere på skolerne. Det må skolebestyrelsen advare imod

På skolebestyrelsens vegne

Mette Hougaard Ager Anders Olesen
Formand Næstformand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Hougaard Ager

Indsendt

18/11/2022 14:27

Sagsnummer

HS1900383

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78