Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra Børnehuset Egmontgården

I Egmontgården har vi læst og forholdt os til de varslede besparelser på Børn og Unge området, og vi anerkender, at man i byrådet står med en svær opgave i forhold til at skulle pege på besparelser i det kommunale budget. Dog ser vi med stor bekymring og undren på nogle af de forslag, der er lagt op til på Børn og Unge-området.
Der har de senere år både politisk og internt i Børn og Unge været et særligt fokus på sårbare og udsatte børn og unge. Vi er foruroligede over at konstatere, at en stor del af de udmeldte spareforslag netop vil ramme denne målgruppe. En gruppe som i forvejen har svært ved at tale sin egen sag.

Spareforslag 4, reduceret åbningstid i dagtilbud:
Vi bakker op om forslaget om at reducere i åbningstiden i dagtilbud. Dog mener vi, det bør være en politisk beslutning på hvilket tidspunkt af dagen/ ugen denne reduktion, skal finde sted. Det bør ikke være op til de enkelte bestyrelser at træffe denne beslutning.

Spareforslag 5, reduktion i deltidspasning i dagtilbud:
Vi bakker op om forslaget om at kigge på den nuværende ordning for deltidsmoduler i dagtilbud. Dog mener vi ikke at et deltidsmodul på 25 timer er den rigtige løsning. I stedet burde man lade sig inspirere af kommuner som Skanderborg, hvor det kun er muligt for forældre på barselsorlov at få et deltidsmodul til deres barn.
Hvis man alligevel vil fastholde alles mulighed for deltidsmodul, bør man fra politisk side fastsætte et tidspunkt for modulet, fx 8-13, da bemandingen i dagtilbuddene er bedst indenfor dette tidsrum, hvorfor det også er i dette tidsrum, vi bedst vil kunne tilbyde pædagogiske aktiviteter af høj kvalitet herunder sprogunderstøttende aktiviteter.

Spareforslag 7, ophør af Børnekulissen:
Vi stiller os meget kritiske over for forslaget om at nedlægge Børnekulissen, som kun vil give en meget lille besparelse i det samlede budget.
Vi har med stor glæde benyttet os af Børnekulissens mange forskellige tilbud. Vores børn er blevet berigede med kulturelle oplevelser, som størsteparten ikke ville få sammen med deres forældre. Vores samlede personalegruppe har modtaget undervisning i sprogunderstøttende aktiviteter. Vores sprogvejleder har modtaget råd og vejledning i indretningen af spændende læringsmiljøer samt individuel sparring på opgaven med at implementere en tematisk tilgang til den pædagogiske opgave. Alt sammen har det bidraget til at højne kvaliteten i den pædagogiske indsats med særligt fokus på sprogarbejdet.
Børnekulissen bør bevares. Deres bidrag er med til at løfte kvaliteten i vores indsats omkring kultur, æstetik og sprogarbejde i dagtilbud. Ligesom Børnekulissen er med til at inspirere og kvalificere vores pædagogiske personale.

Spareforslag 43, lukning af Natursamarbejdet:
Ved lukning af Natursamarbejdet vil det have direkte konsekvens for vores børn og deres muligheder for at få kendskab til naturens mange sider. Vi har aktivt benyttet os af Natursamarbejdets tilbud, som udover at understøtte arbejdet med Læreplanstemaet om natur og naturfænomener, også inspirerer pædagogerne til at inddrage naturens elementer i den daglige pædagogik.
Det er vigtigt at have for øje, at ved lukning af Børnekulissen og Natursamarbejdet vil man ikke bare fratage børnene øget mulighed for læring og oplevelser, men man reducerer også pædagogernes mulighed for tilegnelse af ny faglig viden og inspiration.

Forslag:
Læg ledelseskonferencen i Aarhus. Så sparer vi alle sammen transporttiden. Gavner miljøet. Og alle overnatninger bliver overflødige!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lotte Laustsen

Indsendt

22/11/2022 12:02

Sagsnummer

HS2452711

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78