Gå til hovedindhold

Høringssvar

Opsigelse af eksterne aftaler til sundhedsfremme og forebyggelse (forslag 38) Ophør af aftale med Normstormerne (MBU Fællespost)

LGBT+HUSET anerkender, at Aarhus Kommune står overfor en stor økonomisk udfordring, og at der er brug for at tilpasse budgetterne for at sikre en bæredygtig økonomi i kommunen.

LGBT+HUSET ser dog med bekymring på, at MBU foreslår samarbejdet om sundhedsfremme og forebyggelse med eksterne aktører afviklet. Det er i LGBT+HUSETs optik en god investering i mennesker såvel som i et langsigtet økonomisk perspektiv at understøtte forebyggelsesområdet blandt børn og unge. Særligt ser LGBT+HUSET med bekymring på forslaget om afvikling af det særlige fokus på LGBT+-problematikker, som Normstormerne for nuværende er leverandør på til udskolingen i Aarhus Kommune.

LGBT+-målgruppen er særligt udsat. LGBT+-personer mistrives i langt højere grad end øvrige borgere i Aarhus med langt højere risiko for at være ensomme, isolerede og have selvmordstanker. Både Aarhus Kommunes egne undersøgelser (Epinion 2019 & 2021(1)), VIVE’s(2) nyligt udgivne rapport, samt international forskning dokumenterer disse problemstillinger.

Der er således en markant overrepræsentation af unge LGBT+-personer, der føler sig alene med deres minoritetsidentitet, og som mangler muligheder for og kapacitet til at deltage i inkluderende og meningsfulde fællesskaber. LGBT+-personer oplever ligeledes, at deres kønsidentitet eller seksualitet ikke bliver anerkendt i mødet med det offentlige system, og de har mødt fordomme, stereotyper og manglende anerkendelse. Her nævnes særligt elevers oplevelser i folkeskolen, hvor 93 % procent af LGBT+-elever har oplevet homofobiske eller transfobiske skældsord(3).

LGBT+HUSET bakker op om Fortællingen om Aarhus, Aarhus-målene og Aarhuskompasset. LGBT+HUSET kan dog konstatere at unge, der tilhører en LGBT+-minoritet, i massivt omfang mistrives på alle parametre sammenlignet med unge, der ikke tilhører en seksuel eller kønsidentitetsmæssig minoritet. Samtidigt peger Børn og Ungebyrådet også på behovet for et forstærket fokus på seksualundervisningen. Hvilket samtidigt skal ses i lyset af, hvad man kan kalde den nye unge-sygdom: Seksuelt overførte infektioner, hvor sygdomme som klamydia og visse HPV-typer spredes på et niveau, der efterhånden kan kategoriseres som en unge-epidemi.

Der er således evidens for at iværksætte en styrket seksualundervisning – både hvad angår den generelle indsats og den specifikke indsats, der vedrører LGBT+-området.

Såfremt spareforslaget om ophør af aftale med Normstormerne fastholdes, opfordrer LGBT+HUSET til:

- At der i forbindelse med den kommende LGBT+-politik og handleplan, afsættes midler til indsatser målrettet mental og seksuel trivsel, samt undervisning, særligt hvad angår LGBT+-området.

- At direktørgruppen i udmøntningsoplægget til forligspartierne om ‘initiativer, der er målrettet til at modvirke trivsel med særligt fokus på unge 15-25-årige’, i perioden 2023 til 2025, prioriteter initiativer, der styrker den seksuelle og mentale sundhed for unge og herunder indarbejder initiativer med fokus på såvel det generelle oplysningsarbejde som undervisning, der formidler viden og oplysning om LGBT+-området.

LGBT+HUSET

Michael Sørensen-Bech & Peder Udengaard
Forperson Sekretariatsleder
LGBT+HUSET LGBT+HUSET

1) https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/specifikke-maalgrupper/udvalget-for-mangfoldighed-ogligestilling/kommunikation-og-viden/
2) https://www.vive.dk/da/udgivelser/kortlaegning-af-homo-og-biseksuelles-samt-transpersoners-levevilkaar-ogsamfundsdeltagelse-18049/
3) https://lgbt.dk/ny-rapport mere-end-hver-anden-lgbtq-elev-i-skolen-har-selvmordstanker-og-har-udfoert-selvskade /
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Sørensen-Bech

Indsendt

23/11/2022 08:38

Sagsnummer

HS6109325

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78