Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra medarbejderne i Specialpædagogisk Sektion, PPR vedr. spareforslag nummer 11

Høringssvar fra medarbejderne i Specialpædagogisk Sektion, PPR

Indledningsvist vil medarbejderne i Specialpædagogisk Sektion, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), påpege det problematiske i at lave besparelser på børne- og ungeområdet, set i lyset af den nuværende situation, hvor al data viser, at andelen af børn og unge som mistrives, er alarmerende høj og fortsat stiger.

Medarbejderne i Specialpædagogisk Sektion står for PPRs betjening af specialklasser og specialskoler. Det er desuden medarbejdere i Specialpædagogisk Sektion, der står for visitationen til specialklasser og specialskoler.

Nærværende Høringssvar handler specifikt om spareforslag nummer 11 vedr. klassekvotienter i specialklasser på.8.-10.klassetrin.

Medarbejderne i Specialpædagogisk Sektion har følgende bekymringer, hvis spareforslaget vedtages:
- I praksis visiteres der allerede nu ekstra elever ind i de udskolingsklasser, hvor det vurderes muligt på baggrund af den aktuelle elevsammensætning og muligheden for at arbejde frem mod afgangsprøver. Visitationen er i konstant dialog med værtskolerne om hvilke, og hvor mange, elever specialklasserne kan rumme. I dag har vi svært ved at nå op på en klassekvotient på 8 i mange af specialklasserne på 8.-10 klassetrin, da klasserne ikke kan rumme så mange elever og samtidig opretholde kvaliteten i tilbuddet. Øget pres på specialklasserne kan medføre et øget pres i specialskoleregi, fordi nogen elever kommer i så dårlig trivsel, at det bliver nødvendigt med visitation til specialskole. Derfor har vi en bekymring i forhold til om en vedtagelse af spareforslaget reelt vil medføre en besparelse.
- Der har i de seneste år været arbejdet målrettet med at få flere specialklasseelever til at tage folkeskolens afgangsprøver. Ved at sætte en ekstra elev ind i alle udskolingsklasserne mindskes chancen for, at dette kan lykkes. En ekstra elev vil medføre, at der skal anvendes ekstra ressourcer på indkøring, og det er også forventeligt, at det vil øge behovet for undervisningsdifferentiering, som også er ressourcekrævende. Samlet set vil dette mindske chancen for, at flest mulige elever kan gå til afgangsprøve. Omkostningerne ved at sætte en ekstra elev ind, vil også forringe overgangen til ungdomsuddannelse, hvor en grundig forberedelse af eleverne og brobygning er en forudsætning for, at det kan lykkes.
- Mange elever visiteres til specialklasse eller specialskole i udskolingen og flere elever flytter mellem tilbud (i det seneste år samlet ca.75 elever). Det betyder, at der er mange elever, der ikke er ‘landet i deres tilbud’, som det ellers antages i spareforslaget.
- Analyse af bredere børnefællesskaber på almenområdet, specialtilbud og PPR blev gennemført i vinteren 2021/foråret 2022. Her fremgår det blandt andet: PPR’s budget vurderes at lægge en tredjedel under landsgennemsnittet, hvilket svarer til ca.25 mio. kr. (…) Opgavepresset på PPR forventes at stige yderligere i de kommende år (side 3). I Specialpædagogisk Sektion betyder dette blandt andet, at der er færre ressourcer til at understøtte det pædagogiske arbejde i specialklasserne. Ved at visitere en ekstra elev ind i udskolingsklasserne mindskes PPRs muligheder for understøttelse af enkeltelever yderligere. Ressourcer til understøttelse af enkeltelever udgør selve fundamentet for den indsats, som er rettet mod, at elever visiteres til det mindst muligt indgribende tilbud.
- Elever, der går i udskolingen, er i en sårbar periode i forhold til deres udvikling. Dette gælder for elever i almenklasser og i endnu højere grad for elever, der går i specialklasser. I denne periode gennemgår eleverne en stor udvikling i forhold til identitetsdannelse og forståelse af egne ressourcer og udfordringer. Eleverne i specialklasser har brug for ekstra tæt støtte fra fortrolige voksne i denne periode, hvor den hormonelle og neurologiske udvikling i puberteten er særligt belastende for denne gruppe af unge. Ved at sætte en ekstra elev i klasserne mindskes personalets ressourcer til at støtte op om de enkelte elever i denne proces.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Maja Laursen

Indsendt

23/11/2022 09:53

Sagsnummer

HS9538144

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78