Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra Beder-Malling Dagtilbudsbestyrelse

Høringssvar fra Beder-Malling Dagtilbudsbestyrelse

Dette er et høringssvar fra Beder-Malling Dagtilbudsbestyrelse. Vi ser generelt med stor beklagelse på de store besparelser, der er foreslået på hele Børn og Unge-området. Derudover har bestyrelsen en række mere konkrete opmærksomheder ift. det udsendte sparekatalog, disse vedrører spareforslag 3, 7, 21 og 43.

Naturbørnehaven Ajstrup Gl. skole som tilbud i Beder-Malling
Gennem et opsøgende arbejde med forespørgsel hos områdets BU-chef og efterfølgende forvaltningen kan vi forstå, at det med spareforslag 3 Bygningskapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet foreslås, at Naturbørnehaven Ajstrup Gl. skole lægges ind under Beder-Malling Dagtilbud.

Til dette har vi flere betænkninger, som vi ønsker skal tages med i vurderingen af det konkrete element af spareforslaget:

Normering og efterspørgsel – i øjeblikket er der i Beder-Malling Dagtilbud en overkapacitet af børnehavepladser, hvilket udfordrer dagtilbuddets økonomi. Naturbørnehaven Ajstrup Gl. skole er normeret og indrettet til 120 børnehavebørn. Med en fusionering frygter vi et ekstra økonomisk pres på vores nuværende institutioner og dagtilbuddet som helhed, da en udvidelse af børnehavenormeringen ikke harmonerer med den lokale og aktuelle efterspørgsel efter dagtilbudspladser. Derimod er der behov for flere vuggestuepladser - i dag bliver ca. 35 vuggestuebørn fra Beder-Malling passet i andre dagtilbud.

Fagligt personale – Beder-Malling Dagtilbud oplever, som mange andre dagtilbud, en udfordring med at tiltrække kvalificeret og uddannet personale til vores institutioner. Langt de fleste ansatte, som i dag arbejder på Ajstrup Gl. skole, følger med bussen ud og hjem med børnene, og vi frygter, at vi ikke kan fastholde dem, når de på et tidspunkt skal møde ind på Ajstrup Gl. skole og ikke på Frederiksbjerg. På nuværende tidspunkt er der kun ansat medarbejdere (på matriklen) til de 20 ”Beder-Malling-børn”, der er indskrevet i institutionen. Derfor må det forventes, at der skal ansættes flere medarbejdere fremover, hvilket vi vurderer bliver en udfordring – og derved en udfordring for kvaliteten af læringsmiljøet.

Bygningskapacitet – Beder-Malling Dagtilbud har fra 1. februar 2023 en ledig dagtilbudsafdeling i tomgangsdrift, institutionerne på Byagervej. Afdelingen er indrettet til vuggestuedrift. Derudover bygges der en ny integreret institution i Serinedalen, Malling. Vi frygter derfor, at forslaget ikke forholder sig til de lokale kapacitetsforhold og behov i Beder-Malling, men i stedet kun til en tilpasning af Frederiksbjerg Dagtilbud.

Læringsmiljøer – til gavn for alle børn
I det udsendte sparekatalog ser vi en række afledte konsekvenser for dagtilbuddenes mulighed for at tilbyde et varieret læringsmiljø til gavn for alle børn. I særdeleshed for vores børns mulighed for at stifte bekendtskab med kulturen og naturen – det, der, sammen med den daglige praksis, er med til at skabe kvalitet i hverdagen for alle børn.

Bestyrelsen vurderer, at spareforslag: 7 Ophør af Børnekulissens tilbud, 21 Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner og 43 Lukning af Natursamarbejdet vil få konsekvens for kvaliteten i læringsmiljøet. Med forslagene fjernes tilbud, som vores dagtilbud benytter sig af, og som er med til at styrke de brede børnefællesskaber. Disse giver børnene muligheder for at opleve andre sider af sig selv og kammeraterne i læringsmiljøer ud over det sædvanlige, og som særligt giver børn i udsatte positioner oplevelser, der styrker deres forståelse af omverdenen. Vores pædagogiske personales mulighed for at skabe varierede og inspirerende læringsmiljøer for vores børn bliver simpelthen fattigere.

Uigennemsigtig proces
Afslutningsvist vil vi gerne gøre opmærksomme på, at vi som høringspart ikke ved, hvad der evt. træder i stedet for de spareforslag, der fremgår af sparekataloget, hvilket er utrygt! Processen er uigennemsigtig.

Formandskabet for Beder-Malling Dagtilbudsbestyrelse
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Gaarde Fisker

Indsendt

23/11/2022 13:28

Sagsnummer

HS0440305

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78