Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

DGI Østjyllands høringssvar til ”Sparekataloget for budgettet for 2023-2026”

DGI Østjylland har med stor interesse og en vis ængstelighed læst sparekataloget. Som kommunens største idrætsorganisation og partner i samarbejdsaftalen om Bevæg dig for livet har vi naturligvis en særlig interesse i de dele, der har betydning for idræt, bevægelse og sunde fællesskaber.

Måske overraskende for nogle, så har vi stor ros til Magistratsafdelingen for Kultur og Bor-gerservice forslag 1. Bortfald af tilskud til FO-klubber. DGI har intet at udsætte på de kon-krete tilbud i FO-klubberne, men deler analysen af fritids- og ungdomsklubområdet ift. at der er tale om et uhensigtsmæssigt dobbeltudbud, hvor ressourcerne kan udnyttes bedre. Derfor deler vi også ambitionerne om at investere i de nævnte indsatser og stiller os til rå-dighed for det videre arbejde med disse indsatser. Også selvom vi ikke er nævnt direkte i spareforslaget, hvilket vi undrer os over som formel samarbejdspartner bl.a. i regi af Bevæg dig for livet-aftalen.

Skal vi pege på et forbedringspunkt ift. forslaget om bortfald af tilskud til FO-klubber, så virker det underligt, at der tilsyneladende ikke er sket en koordinering med de foreslåede besparelser på fritids- og ungdomsklubområdet med Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Det kan give nogle uhensigtsmæssige konsekvenser for nogle lokalområder og dermed for børn og unges mulighed for et aktivt fritidsliv. DGI Østjylland foreslår derfor, at der påbe-gyndes et tværgående arbejde med lokale helhedsplaner for fritidslivet. Helhedsplaner, hvor de relevante kommunale parter og civilsamfundet analyserer og planlægger det lokale by-samfunds fritidstilbud med henblik på at optimere såvel udbud, rollefordeling, ressourcefor-brug og håndtere overgange/brobygning mellem kommunen og foreningslivet mv. Det vil i DGI’s optik være et konkret bud på en medvirkende løsning af Aarhus’ vilde problemer Sær-ligt ift. unges mentale sundhed, sundhed ind i alt og den demokratiske samtale.

I forbindelse med de vilde problemer er der et par spareforslag fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge, der springer i øjnene. Det virker vildt mærkeligt at foreslå følgende besparel-ser:
• Ophør af aftale med AGF: Herkules og Afrodite - indsats til børn med overvægt og svær overvægt
• Lukning af sundhedsmåling for 4-9. klasse, klubtrivselsmålingen, ungeprofilen
• Lukning af Natursamarbejdet
Hvordan de forslag skal kunne hjælpe med at komme tættere på en løsning af Aarhus’ vilde problemer har vi i DGI svært ved at se. I forlængelse heraf er det også en overvejelse værd om Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice forslag om ”Fjernelse af tilskud til Gymnastikgården/Flying Superkids” ser for snævert på aftalens opvisnings- og reklameakti-viteter ift. et bredere perspektiv på aktiviteternes betydning for idrætten og fællesskabet.

Derudover ser DGI Østjylland både fordele og ulemper ved forslaget om at udligne pris-strukturerne for brug af kommunale idrætslokaler. Princippet om ligestilling af idrætsfor-eningerne på området er positiv. Det er også positivt at give idrætsforeningerne et økono-misk incitament til at aflyse bookede lokaler, hvis de reelt ikke bruges. Det problem har bl.a. Idrættens Analyseinstitut (IDAN) peget på i debatten om manglende idrætsfaciliteter. Det er imidlertid negativt, hvis udligningen reelt betyder, at idrætsforeningen pålægges en stor merudgift for brugen af faciliteter. En merudgift skal – alt andet lige - betales af med-lemmer i form af højere kontingenter med risiko for at flere fravælger idrætsforeningerne.

Som tidligere nævnt stiller DGI naturligvis gerne vores erfaringer, ressourcer og gode ideer til rådighed for videre drøftelser og håndtering af de endelige besparelser på ovennævnte områder.

På vegne af DGI Østjylland

Torben Märcher Lars Mandrup Flemming Poulsen
Formand Næstformand Direktør
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Poulsen

Indsendt

23/11/2022 14:55

Sagsnummer

HS1045234

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78