Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til besparelser på Børn & Unge i Aarhus Kommune

Høringssvar vedrørende det kommunalpolitiske spareforslag for Børn & Unge i Aarhus Kommune

Skolebestyrelsen på Beder Skole

Nej tak til besparelser på Børn & Unge i Aarhus Kommune

Med stor forfærdelse og ærgrelse befinder vi os igen i en situation i Aarhus Kommune, hvor der er lagt op til store besparelser på Børn & Unge området og dermed på folkeskolerne og på alle elever og medarbejdere på skolerne.

Pseudodemokratisk proces, der ikke er et kommunalt demokrati værdigt

Vi vil gerne allerførst problematisere, at det, der betegnes som et sparekatalog i stedet er reelle og mere endelige spareforslag. Det sætter os uden for en demokratisk proces, idet vi som skolebestyrelser, borgere, forældre og vælgere ikke reelt har nogen mulighed for at opponere eller prioritere, ligesom vi med offentliggørelse af de spareforslagene ikke får indblik i, hvad der eventuelt er friholdt for besparelser på området og i de prioriteringer, der måtte være foretaget. Samtidig har vi ikke en jordisk chance for at vide, hvilken besparelser der bliver sat i stedet, hvis et enkelt eller flere af forslagene i nærværende ’sparekatalog’ skulle blive trukket ud af besparelserne.
Det efterlader os med en ringe tillid til denne såkaldte demokratiske proces og med en deraf enorm stor følelse af usikkerhed i forhold til, hvilke besparelser der eventuelt ville kunne komme i stedet. På baggrund af den usikkerhed og mistillid til processen synes det omsonst, at vi som skolebestyrelse i det følgende skal vælge enkelte spareforslag ud, som vi særligt ønsker at undgå og dermed går i brechen for, idet det samlede beløb for besparelser på Børn & Unge er sat, og vi ved derfor ikke, hvilket spareforslag der kunne blive trukket frem for at sikre besparelser i den vedtagne størrelsesorden.

Folkeskolen i Aarhus bløder i forvejen, mange elever og medarbejdere mistrives

I bestyrelsen på Beder Skole er vi slet ikke i tvivl om, at de foreslåede besparelser vil – hvis de gennemføres – medføre markante forringelser for alle elevers trivsel, dannelse, læring og sundhed. Samtidig vil folkeskolen i Aarhus Kommune ikke længere blive vurderet som en attraktiv arbejdsplads for de medarbejdere, der i allerede løber hurtigere end rimeligt er, eller for de medarbejdere det allerede i øjeblikket er blevet sværere at rekruttere til de aarhusianske folkeskoler.
De foreslåede besparelser er alarmerende og bekymrende, og som skolebestyrelse – og som forældre i Aarhus Kommune – ville bare gerne sige NEJ! til forringelser af de i forvejen underfinansierede folkeskoler i Aarhus Kommune.

Besparelserne er virkelig tæt på både elever og medarbejderes hverdag

Vi kan desværre ikke genkende i spareforslagene, at besparelserne bliver fundet længst væk fra børnene, som rådmanden har givet udtryk for, idet en væsentlig del af de konkrete forslag må anses som værende reelle rammebesparelser; altså besparelser der forringer skolernes økonomi i en sådan grad, at kvaliteten i tilbuddene – både skoletiden og fritiden for eleverne – forringes markant.
Skolebestyrelsen på Beder Skole vil med dette høringssvar gerne bede politikerne genoverveje, om der kunne findes flere besparelser i Børn & Unges centrale administration i stedet for konkrete besparelser inden for skolernes rammer og mure; altså besparelser der er længere væk fra folkeskolens elever og medarbejdere.

Social kapital
Som eksempel herpå kunne vi pege på, at den årlige måling af ’social kapital’ på skolerne indstilles, og at udgifterne hertil omfordeles, så de i højere og mere direkte grad kommer skolens elever og medarbejdere til gavn.


Skolebestyrelsen på Beder Skole vil gerne henlede opmærksomheden på det særligt problematiske i følgende konkrete spareforslag:

Spareforslag 11: Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassetrin
Vi er stærkt bekymrede for, at spareforslaget vil få betydning for specialklasseelevernes trivsel, fremmøde og faglighed.
Byrådet besluttede med budgetforhandlingerne for 2016-19, at hæve den gennemsnitlige klassekvotient for udskolingen fra 7 elever til 8 elever. Nu foreslår man at hæve yderligere fra 8-9 elever. Det er yderst kritisk, at man vil ændre klassekoefficienten, før man har mere erfaring med konsekvenserne ved den første ændring. Det er en glidebane, og det er dybt problematisk i en tid, hvor der er massive udfordringer med trivsel og skolevægring - særligt blandt folkeskolens mest sårbare elever.
På Beder Skole optages der løbende nye elever i specialklasserne, og der kommer ofte nye elever i løbet af skoleåret. Det er derfor ikke unormalt, at man arbejder med en overnormering i lange perioder. Det tager tid og ressourcer at køre nye specialklasseelever ind i en klasse.
Det er vores opfattelse, at netop ressourcerne i 8-10. klassetrin er altafgørende for, at eleverne får mulighed for i tryghed at udvikle sig, så flere blandt andet lykkes med at tage folkeskolens afgangseksamen. Det ved vi, er meget vigtigt for alle elevers fremtid, og vi ved også, at det er en ambition i sig selv, at få så mange som muligt – også blandt eleverne i specialklasserne igennem folkeskolen, så de ender med et eksamensbevis i hånden.
Spareforslaget peger på, at elever i udskolingen ofte har været i specialklasserne over en årrække og at ”denne progression i specialklasseelevernes læring og udvikling bevirker, at specialklasserne på 8.-10. klassetrin er den gruppe af elever, hvor der er størst potentiale for at hæve klassekvotienten”.
På Beder Skole har vi flere konkrete erfaringer med, at specialklasseelever netop er de elever, der har haft en meget turbulent skoletid, og hvor mange reelt mister flere års skolegang. Den progression, der henvises til i spareforslaget gør, at man i udskolingen reelt kan sætte ind og løfte elevernes faglige niveau.
På Beder Skole vægter vi fællesskabet højt. Så højt, at vi forpligter os selv og hinanden på at indgå i er forpligtende fællesskab. Det gælder også ift. vores skoles store specialklasseafdeling. Vi er optaget af, at der arbejdes med at finde synergier for den gode inklusion mellem almen og specialklasseområdet i dagligdagen. Senest har vi fået en NEST-klasse. Vi arbejder med brobygning og samarbejde specialklasseelever og almenklasserne. Senest er vores specialklasseelever for første gang i mange år med almenklasserne på studietur til Berlin. Det kræver ressourcer, hvis lærer og pædagoger skal lykkedes med den indsats, og det kræver på ingen måde færre ressourcer eller højere klassekvotienter i 8.-10. klasses specialklasser.

Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i SFO
Vi er betænkelige ved en sænkning af procentfordelingen af uddannet personale til varetagelse af vidtgående støtteressourcer i SFO. Varetagelse af vidtgående støtteressourcer bør i videst muligt omfang være en opgave for uddannet personale. Børn i udsatte positioner har behov for støtte af fagligt kvalificerede medarbejdere. En besparelse på dette område vil være en væsentlig forringelse for de børn, der tildeles støtteressourcer. Det harmonerer dårligt med kompetente medarbejdere til specifikke opgaver, og det harmonerer dårligt med tankerne i den inkluderende skole.
Samtidig frygter vi også, at vedtagelsen af det konkrete spareforslag kan skabe være starten på en uheldig tendens, hvor vi i højere grad kunne frygte at se en stigende nedkvalificering af de professionelle voksne omkring vores børn og unge.


Skolebestyrelsen på Beder Skole støtter i øvrigt høringssvaret fra Skole og Forældre Aarhus fuldstændigt.

På vegne af Beder Skoles bestyrelse,
Anne Harrits
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Harrits

Indsendt

23/11/2022 20:22

Sagsnummer

HS8413772

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78