Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra Bestyrelsen i Gl. Åby Dagtilbud (særligt vedr. forslag 4, 5, 7, 37 og 43)

Bestyrelsen er positiv i forhold til, at det er hensigten at undgå besparelser i den direkte normering. Vi er i bestyrelsen særligt opmærksomme på spareforslag nr. 5 vedrørende deltidsmodul, som vi mener dels er svært gennemskueligt, og dels risikerer at ramme skævt. Vi er desuden bekymrede for, hvis antagelserne omkring de relativt store besparelser på dette forslag ikke holder, at det i sidste ende alligevel medfører besparelser i den direkte normering.

04 Reduceret åbningstid i dagtilbud:
I forhold til dette besparelsesforslag, er vi i vores bestyrelse uenige om, hvorvidt det bør være en bestyrelsesbeslutning, hvornår på dagen/ugen man vælger at reducere den halve time. Hvis det bliver udlagt til bestyrelserne, ønsker vi derfor, at der udsendes relevante fremmødedata, hvori vi kan se et kvalitativt grundlag til at understøtte bestyrelserne i at træffe en sådan beslutning. Ligeledes vil det være ønskeligt, at man fra politisk side giver eksempler på, hvordan den halve time kan lægges.

Det er vigtigt for os som bestyrelse, at den halve time ikke fordeles i meget små intervaller, som eksempelvis med 5 minutter hver morgen.

05 Reduktion i deltidspasning i dagtilbud:
I beregningen er det antaget, at 30 pct. af børnene i en deltidsplads vil skifte til fuldtid, hvis deltidspasning sænkes fra 30 til 25 timer pr. uge. Hvis mere end 45 pct. af deltidsbørnene skifter til fuldtid, så giver forslaget ikke længere en besparelse.

Allerede i den beskrivelse, der er af forslaget i sparekataloget, er tvivlen i forhold til besparelsesforslaget beskrevet. Risikoen for at dette spareforslag vil ramme skævt, slet ikke er realiserbart, og vil give mere administrativt arbejde ude i dagtilbudsafdelingerne, betyder, at vi som bestyrelse ikke mener, at dette spareforslag er brugbart i den videre proces. En yderligere kontrol beskrives også i pladsanvisningen, hvor det stadig er muligt for forældre på barsel at have 30 timer. Også ud fra et hensyn om at afbureaukratisere, mener vi, at Aarhus Kommune skal passe på ikke selv at opfinde nye komplicerede regler.

Vi er som bestyrelse bekymrede for, om besparelserne reelt er mulige for afdelingerne at indfri ud fra de antagelser og beskrivelser, der ligger i forslaget. Dels hvis flere end 45 pct. af forældrene vælger at skifte til fuldtid, og at en besparelse i så fald risikerer at skulle hentes på den øvrige tildeling af ressourcer og dermed en reduktion i normeringen generelt som konsekvens heraf. Dels hvis færre end 45 pct. af forældrene vælger at skifte til fuldtid – og hvis deres fastholdelse af deltidspladsen skyldes, at de i forvejen bruger færre end 25 timer pr. uge. Som vi læser forslaget, vil det medføre en reduktion i tildelingen af budget til afdelingerne, men uden afdelingerne har mulighed for at tilpasse udgifterne, da medarbejdertimerne i forvejen antages at være planlagt ud fra, hvor mange timer børnene er i institutionen. Vi er dermed igen bekymrede for, at besparelsen vil ende med at skulle findes på normeringerne generelt.


07 Ophør af drift vedr. børnekulissens tilbud
Kultur er vigtigt for det gode børneliv. At lære at holde af kultur grundlægges tidligt i livet. Med dette sparekatalog er vi bekymrede for både Børnekulissen og Naturcenter Sølyst, hvor de to tiltag, som understøtter natur og kultur er på spil for vores børn.

I Gl. Åby Dagtilbud bruger vi ofte Børnekulissen, det er både i forhold til den kulturelle del, der arbejdes ind i læreplanen, og de er med til at kompetenceudvikle og inspirere medarbejdere i dagtilbuddene. Børnekulissen er et fantastisk tilbud til vores børn, og som også understøtter børns sprog, et tema som vi pt er meget opdaget af. Som forældrebestyrelse er vi bekymrede.

43 Lukning af Natursamarbejdet:
Et fantastisk sted, som vi som forældregruppe kommer på både i vores weekender og på en sommeraften, en vinterdag, og derudover er det et tilbud, som vores børn via deres dagtilbud kan benytte. Her lærer de at omgås dyr, respektere naturen, de lærer om bæredygtighed og natur, og nogle afdelinger i dagtilbuddet har egen have der – fra jord til bord. De kommer væk fra små legepladser i byområder. Et sted, der tilbyder oplevelser for alle. Som bestyrelse mener vi slet ikke, at det tab, som lukningen af Natursamarbejdet vil være for børnene, står mål med den besparelse, der forventes.

37 Tværfaglig enhed:
Hvis det ønskes at reducere i tværfaglig enhed, kunne vi som bestyrelse ønske os, at alle de kompetencer, der er tilført de ansatte her, i stedet benyttes ind i opgaven vedr. tilsyn. Altså at de ansatte fastholdes og bruges ind i at støtte op omkring tilsyn, og dermed også i forhold til den styrkede indsats, der arbejdes med i forhold til PPR.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Gl. Åby Dagtilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Vibeke Pedersen

Indsendt

24/11/2022 14:24

Sagsnummer

HS7179194

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78