Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Sparekatalog budget 2023

Handicaprådet har drøftet forslagene til besparelser i det udsendte sparekatalog.

Indledningsvis så bakker Handicaprådet op om den omprioritering og prioritering der har fundet sted i budget 2023 med det resultat, at der dels er tilført handicapområdet væsentligt flere midler, og dels arbejdes der med nogle mere langsigtede løsninger i forhold til de mangeårige økonomiske udfordringer på handicapområdet.

Handicaprådet tager også til efterretning, at det er fundet nødvendigt med omprioritering og besparelser. Handicaprådet noterer med tilfredshed, at besparelserne ifølge budgetforliget i størst mulig udstrækning skal undtage kerneydelser, men finder det i den sammenhæng bekymrende, at en lang række af de fremlagte forslag alligevel vil have negative konsekvenser for borgere med handicap. Handicaprådet skal opfordre til, at der i stedet sat-ses på besparelser gennem nedbringelse af sagsbehandlingstider og fortsat forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen og øget dialog med borgerne.

Der bør være opmærksomhed på, at nogle af spareforslagene kan få konsekvenser for andre afdelinger. Hvis visitationen til BPA i MSB eksempelvis ændres, vil det nemt kunne få konsekvenser på MSO’s økonomi. Nogle af forslagene i MBU vil desuden kunne få konsekvenser på MSB’s økonomi. Der bør tages højde for sådanne tværgående konsekvenser i forbindelse med gennemførelsen af besparelserne.

I forhold til de enkelte spareforslag på MSB’s område har handicaprådet følgende bemærkninger:

Til nr. 5: Tilpasning af serviceniveauet på kørselsområdet.
Handicaprådet skal anbefale, at ændringer på kørselsområdet afventer arbejdet i den omtalte projektorganisering, og at repræsentanter fra de berørte brugergrupper inddrages, inden der træffes beslutninger herom.

Til nr. 11: Øget selvforsyning.
Handicaprådet er helt enig i, at det er borgerens støttebehov, der skal være afgørende for, hvad der er det rette tilbud – herunder om tilbuddet skal være internt eller eksternt. Oplysningerne i spareforslaget giver ikke umiddelbart grundlag for at kunne vurdere, om det vil være realistisk at opnå den omtalte besparelse.

Til nr. 13: investering i sundhedsfaglig medarbejder for bedre visitation på BPA-området.
Handicaprådet er bekymret for, om det foreslåede tiltag vil betyde en indskrænkning i mulighederne for at få BPA, og vil anbefale, at en evt. beslutning herom først træffes efter dialog med repræsentanter for brugerne. Handicaprådet har også svært ved at se, at det vil være muligt at opnå den anførte besparelse.

Handicaprådet fik på et møde med rådmanden for MSB den 8. november oplyst, at forslaget udelukkende omhandler ny-visiterede til ordningen, hvilket ikke fremgår af forslagsteksten. På samme møde blev det desuden oplyst, at formålet med forslaget også er at nedbringe vikarudgifterne i BPA-ordningen, hvilket heller ikke fremgår. Efter handicaprådets opfattelse er det dermed uklart, hvad hensigten med forslaget egentlig er, og forslaget er ikke klar til beslutning i den foreliggende form.

Til nr. 16: Opsigelse og reduktion i aftaler med oplysningsforbund.
Handicaprådet er enig i ambitionen om, at flere voksne med handicap skal være en del af et arbejdsfællesskab. Handicaprådet har derfor ingen bemærkninger til den første del af forslaget.

Til gengæld savner handicaprådet en argumentation for forslaget om at reducere den kompenserende undervisning i FOF, FO og Blindes Oplysningsforbund med 50 pct. Disse tilbud om kompenserende undervisning har afgørende betydning for, at mennesker med bevægehandicap, udviklings-hæmning eller synshandicap kan få en aktiv tilværelse, og besparelsen vil således have store negative konsekvenser for målgruppen.

Til nr. 17: Eftersyn af samarbejdsaftaler og dagsaktiviteter.
Handicaprådet skal anbefale, at en evt. beslutning først træffes efter dialog med Hjerneskadeforeningen, så det også sikres, at beslutningsgrundlaget er korrekt.

Nogle af spareforslagene på især på børn og ungeområdet er så svære, at forstå, at det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af det.

I forhold til spareforslagene i MBU kan handicaprådet fuldt ud bakke op om intentionerne om bredere børnefællesskaber og et øget fokus på tidlig og tværgående indsats. Udformningen af spareforslagene gør det meget vanskeligt at bedømme de præcise konsekvenser for borgerne, men handicap-rådet er bekymret for, at de mange spareforslag fra MBU samlet set vil gøre det vanskeligt at realisere disse intentioner.Flere af forslagene i MBU går på at ændre klassekvotienten eller at ændre sammensætningen af de faglige kompetencer. Det gælder bl.a. forslag nr. 11, 22, 28 og 34. Vedtages disse forslag, skal der være fokus på, at det ikke får negative konsekvenser for udsatte børn og unge, og herunder børn og unge med handicap, hvilket handicaprådet forudser.

I forhold til de øvrige afdelingers sparekataloger i Aarhus Kommune vurderer handicaprådet, at der primært vil være tale om indirekte effekter for mennesker med handicap. Derfor finder rådet ikke behov for at komme med bemærkninger hertil.På vegne af Handicaprådet
Finn Amby Polly Dutschke
formand næstformand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Kirkedal Nielsen

Indsendt

24/11/2022 19:28

Sagsnummer

HS3576615

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78