Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Børns med handicap og andre nedskæringer

SOCIALPOLITISK FORENING JYLLAND-FYN
MBU HØRINGSSVAR Angående Sparekatalog (SK),
Børn og Unge afdelingen

Af særlig interesse inden for Socialpolitisk Forenings handlefelt skal omtales

11 Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassetrin
12 Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk praksis i specialklasser på indskolingsniveau 13 Reduktion i understøttelse af skoler i forhold til børn med skriftsprogsvanskeligheder
15 Optimering af kørselsområdet
16 Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser

26 Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus
27 Reduktion i serviceniveau i UngiAarhus som følge af ny tildelingsmodel
28 Ændring i andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i klub
29 Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser
30 Reduktion i Ungdomsskolen
31 Forhøjelse af kontingent for klubber
32 Reduceret budgettildeling til Klubben Holme Søndergård
33 Specialdagtilbud – besparelse som følge af ny tildelingsmodel Reduk
34 Ændret klassekvotient på Langagerskolen 8.- 10. klassetrin
35 Reduktion i tale-hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder
36 Omorganisering af Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation (KSK) - flytning af ledelse af sproghus og omlægning af sprogbad
37 Reduktion af Tværfaglig Enhed (Tandpleje)
38 Opsigelse af eksterne aftaler til sundhedsfremme og forebyggelse
39 Lukning af sundhedsmåling og klubtrivselsmåling
40 Lukning af Ungeprofilen
41 Voksentandplejen
42 0-18 års området - Udskrivningsprocedure i Tandplejen og forlænget tid mellem tandundersøgelser
43 Lukning af Natursamarbejdet

11, 12, 13, 15 peger i retning af forringede indlæringsvilkår for børn med handicap /indlæringsvanskeligheder. Beskæring af transportudgifterne må forventes at medføre længere køretid og større udtrætning for børn med opmærksomhedsforstyrrelser.
16 må antages at medføre større risiko for, at børn med indlæringsvanskeligheder hægtes yderligere af IT-udviklingen, og dermed vil få ringere mulighed for senere uddannelse og erhvervsfunktion.
26-30 Beskrivelserne af virkning af beskæringerne er ret luftige. Det fremstår som rene grønthøsterbeskæringer på forebyggede arbejde.
31-32, 39 Klubområdet er i de senere år blevet udsultet stadig mere, til efter medarbejdernes vurderinger i høj grad at blive en opbevaringsfunktion. Ved kontingentforhøjelse må påregnes, at endnu flere unge i belastede miljøer vil vælge gaden frem for klubben.
33 Specialdagtilbud – besparelse som følge af ny tildelingsmodel. Her er det iøjnefaldende, at nedskæringen for ”børn der på grund af en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et af de almene dagtilbud.” foreslås besluttet, før forvaltningen har undersøgt konsekvenser af en sådan nedskæring!
34 forhøjelse af klassekvotienten på Langagerskolen – skole for børn med ganske vidtgående handicap – kan næppe undgå at mindske trivsel og indlæringseffekt for børnene, med ganske langsigtede skadevirkninger til følge
35 Her foreslås at spare på én faglighed i de tværfaglige møder – og det nævnes, at besparelsen kan give anledning til flere møder i komplekse sager!
36 Virkningerne af dette forslag om nedlæggelse/flytning/omorganisering af indsatsen for sproghæmmede børn er temmelig u-gennemsigtige.
37, 41 og 42 Århus har igennem tiden været foregangsby hvad angår tandpleje for børn og for ældre. Forslaget udtynder den helbredsforbedrende og trivselsforbedrende indsats for børn og ældre.
38 og 43 Forslagene forringer århusianske børns naturoplevelse og naturforståelse.

Forslagene peger i deres helhed i retning af et fattigere miljø for århusianske børn.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Viggo Jonasen

Indsendt

24/11/2022 19:41

Sagsnummer

HS0795808

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78