Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til spareforslag 2023-26

Høringssvar fra Hjortshøj Dagtilbud
Vi anerkender, at spareforslagene som fremlagt i sparekataloget 2023-2026 tager sit udspring i, at besparelserne i videst mulige omfang ikke berører kerneopgaven direkte. Vi finder dog flere punkter i sparekataloget stærkt bekymrende.

Nr 1 - Fusion af dagtilbud

Vi finder forslaget om fusion af dagtilbud bekymrende. Ved at enhederne bliver store, vil kompleksiteten af dagtilbudslederens opgaver også blive forøget markant. Det vil helt naturligt også føre til en mere tidskrævende ledelsesopgave. Hjortshøj dagtilbud ser flere konsekvenser heraf, som alt andet i sidste ende vil risikere at føre til forringelse af kerneopgaven - og dermed berøre børnene.

Vi ser følgende udfordringer:
Beslutningsprocesser og møder vil blive meget omfattende og komplekse, fordi de enkelte institutioner kan have vidt forskellige behov.
Fusionen vil naturligt føre til mere administration i de enkelte institutioner og føre til mere administration centralt, som vil gå på tværs af de i forvejen etablerede administrative fællesskaber
Den nærværende ledelse bliver udfordret, når dagtilbudslederen skal varetage flere opgaver, ved flere institutioner over et større geografisk areal, vil det også betyde at de pædagogiske ledere må varetage flere opgaver. Ved et opgavespænd der er mere komplekst og tidskrævende hos dagtilbudslederen, finder vi, at det risikerer at forringe arbejdsmiljøet hos de pædagogiske ledere og at mulighederne for pædagogisk sparring om at løse kerneopgaven vil blive forringet. Kvaliteten af den praksisnære ledelse vil således også risikere at blive forringet.
Der er en frygt for at der kan opstå rekrutteringsudfordringer af gode ledere til disse stillinger, herunder også udfordringer vedr. medarbejdertrivsel.
Med større geografisk afstand mellem institutionerne vil børn også skulle i institution længere væk fra bopæl - der kan presse familier på logistikken..


Nr 4 - Reduceret åbningstid i dagtilbud

Vi anfægter ikke, hvorvidt en reduceret åbningstid i dagtilbuddet er et effektivt middel til besparelser. Det er dog væsentligt at pointere, at beslutningen i så fald er politisk, og derfor også bør forblive politisk.

Der lægges i forslaget op til, at bestyrelsen lokalt skal beslutte, hvilke dage reduceringen skal omfatte. Denne beslutningskompetence lokalt kan risikere at skabe uhensigtsmæssigheder bestyrelse og forældre imellem, ligesom behovet muligt vil ændre sig efterhånden som børneflokken udskiftes. Dette kan føre til, at forældre som har indrettet sig på ét, bliver berørte, hvis en ny bestyrelse ændrer på beslutningen. Vi henstiller derfor til, at det politisk besluttes, hvordan åbningstiden reduceres, eventuelt ved ligeledes at inddrage data for, hvordan reduceringen overordnet vil ramme færrest.


Nr. 5. - Reduktion i deltidspasning i dagtilbud

Vi frygter, at en reduktion i timetallet vil ramme mange familier med deltidsplads, idet de enten vil opnå en væsentlig forringet fleksibilitet i hverdagen eller blive ramt økonomisk, idet de må betale mere for samme pasningsbehov. Vi er bekymrede for, at det vil ramme svage og udsatte familier hårdt.

Forslaget rummer ligeledes et alvorligt problem, som også skitseres i sparekataloget - nemlig forældrenes ret til 30 timers pasning ved barselsorlov, og det faktum at pladsanvisningen i Børn og Unge derfor, modsat i dag, skal føre kontrol med, om forældrene er på barsel. Med andre ord afstedkommer forslaget mere kontrol og mere administration på bekostning af kernevelfærd og fleksibilitet for forældrene. Man kan i den forbindelse overveje, hvorvidt omkostningerne til administration af ordningen står mål med besparelsen.

Endelig stiller vi os kritiske overfor, om reduktionen vil give en egentlig besparelse, eftersom vi anser det for sandsynligt, at mere end 45 % vil se sig nødsaget til at skifte til en fuldtidsplads.


Nr 33. - Besparelse på specialdagtilbud

Uanset at Hjortshøj Dagtilbud ikke indeholder specialdagtilbudspladser giver sparekataloget os anledning til at bemærke følgende; Vi finder det stærkt bekymrende, at man på baggrund af en “kort gennemgang af en række kommuners budgettildeling” ønsker at spare hele 5,8 % af budgettet. En besparelsen på så vigtigt og sårbart et område bør i vores optik ikke hvile på så spinkelt et grundlag. Et samfund kendes som bekendt bedst på, hvordan det behandler sine svageste.


Nr. 35 - Reduktion i tale-hørekonsulenters deltagelse på trivselsmøder

Trivselsmøderne er netop et tværfagligt mødeforum, hvor tværfaglige problemstillinger drøftes. Vi anerkender, at der givetvis kan findes eksempler, hvor det giver mening, at afholde møderne uden en tale-hørekonsulent. En ordning hvor udgangspunktet bliver, at disse ikke medvirker, finder vi imidlertid ikke hensigtsmæssig. En ordning med stor risiko for opfølgende møder synes ikke rimeligt for hverken barnet, forældrene eller institutionen, som muligt i forvejen har ventet længe på en afklaring eller plan. Vi forholder os samtidig kritisk over for, hvor stor den egentlige besparelse bliver, når der skal afholdes opfølgende møder med flere parter.


/Bestyrelsen for Hjortshøj Dagtilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Vinding Christensen

Indsendt

24/11/2022 21:33

Sagsnummer

HS5743228

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78