Gå til hovedindhold

Høringssvar

Skulle medarbejdere og pædagogiske lederes "varme hænder" i dagtilbuddene ikke friholdes?

1. Fusion af dagtilbud
Det kan forekomme som en mindre indgriben at fusionere dagtilbud. Dog stiller vi os kritisk overfor både de ressourcer og opmærksomhed fusionerne kommer til at trække fra personalets kerneopgave i en længere periode.
Det har længe været en udtalt erkendelse i Børn & Unge, at dagtilbuddene er blevet for store. Derfor kan det undre, at man i sparekataloget refererer til byens helt store dagtilbud, som argument for de foreslåede fusioner. Set i det perspektiv forekommer ledelsesspændet at blive stort i forhold til at kunne bedrive nærværende ledelse fra en dagtilbudsleder til mange pædagogiske ledere. De pædagogiske lederes arbejdsmiljø er i forvejen presset jf. den undersøgelse som er foretaget af ledernes trivsel.
Samtidig er et af målene sammen med besparelserne, at der ikke bliver flere opgaver til medarbejdere og første-linje-ledere. Det forekommer svært opnåeligt, når man gør dagtilbuddene større. Man ønsker at undgå opgaveglidning, og det forekommer for os uundgåeligt. Tidligere besparelser og omorganiseringer har haft samme mål om at undgå at påføre pædagogiske ledere flere opgaver, men virkeligheden har vist sig anderledes, hvilket i sidste ende har resulteret i det pressede arbejdsmiljø hos de pædagogiske ledere.

Vi opfordrer desuden til at man, ligesom det er tilfældet med FU, afventer med at træffe beslutning om fusioner, til analysen af organiseringen i B&U er foretaget i 2023, så der er sammenhæng med evt. ændringer i organisering, anvisnings- og garantidistrikter m.v.

2. Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med en halv time
Vi bifalder om udgangspunkt dette, men der bør rettes opmærksomhed mod, at det reelt bliver en rammebesparelse, da den tilhørende budgetreduktion vil medføre en tilsvarende reduktion i antallet af personaletimer, som ikke modsvares af et tilsvarende lavere børnefremmøde, da det er ydertimer, det drejer sig om. Derfor vil det af børn og familier komme til at opleves som færre ”varme hænder” i dagligdagen.

3. Sammenlægning af dagplejeafdelinger
Med-udvalget i Vestergård Dagtilbud bifalder dette forslag. Dog med det forbehold, at det ikke bør være op til dagtilbuddene selv at beslutte sig for, hvilke dagplejeafdelinger, der skal slås sammen, hvis det ikke skal resultere i en besparelse på rammen.
Set i sammenhæng med den dagplejeanalyse, som angav at dagplejen generelt var underfinansieret, mener vi, at det bør være et politisk krav at omorganisere dagplejen, men også en politisk opgave at beslutte sig for hvordan. Herunder hvilke afdelinger som skal sammen lægges.

4. Reduktion i deltidspasning
Dette kan MED-udvalget i Vestergård tilslutte sig, men foreslår endvidere at deltidspasning er med fast mødetid, da det er driftsforstyrrende med jævnlige ændringer af fremmødeplan og dermed medarbejdernes mødeplan. Det kunne være en fast deltidsåbning fra kl. 9-14.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jan Fisker

Indsendt

04/11/2022 14:34

Sagsnummer

HS9200367

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78