Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Sundhed og Omsorg

Besparelse

November 2022

Til Aarhus Byråd


VEDRØRENDE SPAREKATALOG FOR BUDGET 2023-2026

HØRINGSSVAR FRA ÆLDRE SAGEN, AARHUS.

Ældre Sagen i Aarhus har ca. 36.000 medlemmer. Derfor er vi også optaget af de besparelser, som Byrådet p.t. har sendt i høring.

Ældre Sagens høringssvar begrænser sig ikke kun til de foreslåede besparelser i Sundhed og Omsorg, da Byrådet i flere magistrater har foreslået besparelser for den ældre aldersgruppe og i flere tilfælde også for de mest sårbare.

Derudover må Ældre Sagen også indledningsvis konstatere, at Byrådet i det magistratsstyrede Aarhus ikke i tilstrækkelig grad har formået at vurdere besparelser og muligheder på tværs af magistraterne. Dette vil Ældre Sagen komme med forslag til i dette høringssvar.

Ældre Sagen har sendt det samlede høringssvar til Borgmesterens Afdelings høringsportal - og med kopi i de berørte magistratsafdelingers høringsportaler.

Vedrørende Sociale Forhold og Beskæftigelse
Det foreslås, at der investeres i en sundhedsfaglig uddannet medarbejder for at styre visitationen på BPA-området – værdi 550.000, - kr. (forslag 13).

Ældre Sagen vil foreslå, at man i stedet indarbejder denne ydelse i Center for Folkesundhed i Sundhed og Omsorg – alternativt hos Børn og Unges Afdeling for Sundhed uden merudgifter.

Vedrørende Teknik og Miljø
Det foreslås, at billetautomater i bybusserne nedlægges og erstattes af app/rejsekort – værdi 6,3 mio. kr. (forslag 2).

Ældre Sagen er stærkt bekymret for, at dette forslag rammer de mest sårbare borgere uanset alder. Selvom man forudsætter, at pårørende eller omsorgspersoner skal hjælpe med at installere rejsekort, så løser det ikke problemet. Ældre Sagen savner derfor, at der kan peges på en organisatorisk holdbar løsning for denne borgergruppe.

Vedrørende Børn og Unge
Det foreslås, at der udføres en mindre indsats i ”bedre ældretandpleje” med en reduktion på 50% svarende til 340.000, - kr. (forslag 41).

Ældre Sagen skal kraftigt udtrykke sin forundring over, at Børn og Unge foreslår denne besparelse i en tidsperiode, hvor levealderen stiger. Der vil være flere plejekrævende og dermed formentlig også tandbehandlingskrævende ældre.




Vedrørende Sundhed og Omsorg
Sundhed og Omsorg skriver på sin hjemmeside, at ”vi vil give borgerne mere magt med udgangspunkt i det fællesskab, der er fundamentet i velfærden”. Sundhed og Omsorg konkluderer, at man kalder det samfund ”Kærlig Kommune”. Ældre Sagen skal gøre opmærksom på, at mange ældre finder det direkte stødende og intimiderende, at man sætter denne overskrift på sine ydelser. Specielt i en tid med store og større udfordringer på området. Derfor vil opfordringen være, at man sletter betegnelsen ”Kærlig Kommune”.

I forhold til sparekataloget har Ældre Sagen følgende bemærkninger:

Sundhed og Omsorg oplyser, at man i forhold til en række digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag forventer besparelser på ca. 20 mio. kr., når det er fuldt implementeret. Ældre Sagen er forundret over, at dette ikke er medtaget i sparekataloget.

Ældre Sagen må tage stærkt afstand fra forslag, som rammer de mest sårbare ældre. Her tænkes især på:
• Afskaffelse af klippekortordning med 13,5 mio. kr.
• Halvering af indsatsen med oplevelsesmedarbejdere med 2,7 mio. kr.

Derudover savner Ældre Sagen data for, at indsatsen vedrørende. ”Kendt Hjælper” nu er så velimplementeret, at den kan ophøre.

Konkret skal det foreslås, at Sundhed og Omsorg i stedet indregner de nævnte og forventede velfærdsteknologiske besparelser.

Ældre Sagen stiller sig gerne til rådighed med yderligere uddybning.


Med venlig hilsen
Torben Dreier, formand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Frank Dreier

Indsendt

23/11/2022 23:27

Sagsnummer

HS2069686

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461