Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1179 - Skole og boldbaner i Nye

Lokalplan for Nye skole

Vejanlæg.
Det er velkendt, at Fællesrådet har vægtige indvendinger mod trafiksystemet i Nye og specielt med hensyn til adgangsvejene fra og til området og til muligheden for at passere gennem området. Det netop afholdte orienteringsmøde i Nye om de to nye forslag til lokalplaner gav os massiv opbakning til vores synspunkter. De fleste gav udtryk for en undring over, at et byråd, der ønsker bilerne ud af Aarhus centrum, planlægger at lede 20.000 biler i døgnet ind igennem en ny og tæt bebygget bydel.
Det undrer os, og vi må opponere imod, at plancherne – og måske planerne, ikke er tilpasset aktuelle beslutninger i byrådet. På begge forslag til lokalplaner planer ser det ud til at Elevvej og Koldkildevej er nedlagt, uagtet at byrådet i forbindelse med godkendelse af cykelstien fra området til Lisbjerg har fastslået at disse veje bevares.
På samme måde er Høvejen ikke ført igennem fra nord ned til Elstedvej på forvaltningens og Tækkes plancher, uagtet at det er vedtaget for år tilbage, at denne stump vej skal bevares.
Det giver en helt unødvendig usikkerhed og irritation og bidrager ikke til en ordentlig og redelig oplysning af borgerne.
Fællesrådet vil fastholde, at der skal være en vejadgang fra Elevvej/Koldkilde til byområdet. Vejadgangen bør udformes så den er trafiksikker for bløde trafikanter, f.eks. ved under/overføring af gang- og cykelstien ved tilslutningen til Elevvej/Koldkilde.
Skolen.
Fællesrådet noterer med tilfredshed, at de stærkt forsinkede planer om byggeriet af en ny skole til Elev/Nye nu omsider ser ud til at kunne realiseres.
Fællesrådet har ikke bemærkninger til det allerede kontraherede projekt.
Fællesrådet noterer, at der i lokalplanforslaget arbejdes med den såkaldte grønne mobilitetsnorm, bl. a. begrundet i nærheden til letbanens standsningssted. Det er spørgsmålet, om dette er holdbart, dels fordi en betydelig del af medarbejderne ved skolen må formodes at være bosiddende uden for lokalområdet, og dels fordi der trods alt er en vis afstand fra skolen til nærbanen.
Grundejerforening.
Det indgår i Aarhus kommunes medborgerpolitik, at bl.a. fællesrådene skal have i fremtrædende rolle i udviklingen og realiseringen af politikken. I praksis er fællesrådene de fleste steder paraplyorganisationer over en række lokale foreninger, specielt bolig- og grundejerforeninger. Det bekymrer os, at man har valgt ikke at tage stilling til spørgsmålet i forbindelse med lokalplanen. Lokalplanen for området ved Nye Skole kræver ikke et lokalt grundejermedlemskab. I lokalplanen for Løvholmen hedder det, at grundejermedlemskab skal ske i en samlet grundejerforening for hele Nye, i øvrigt en grundejerforening, der for altid vil være domineret af byudvikleren. Efter vores opfattelse er mange gode intentioner om medborgerskab herved slået tilbage. Fællesrådet skal derfor opfordre til, at kommunen overvejer, hvordan man kan sikre, at kommunen på et tidspunkt kan etablere en hensigtsmæssig grundejerforeningsstruktur i bydelen Nye.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Larsen

Indsendt

26/06/2023 13:44

Sagsnummer

HS3419561

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Lystrup-Elsted-Nye
Hørings-id

H583

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00