Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1179 - Skole og boldbaner i Nye

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et lærings- og aktivitetsbyggeri med skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter samt idrætsfaciliteter, herunder boldbaner.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidig anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 138 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen giver mulighed for at opføre et lærings- og aktivitetsbyggeri med skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter samt idrætsfaciliteter, herunder boldbaner.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 4. maj 2023.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 22 juni 2023, kl. 18:30-20:30 se invitationen under materialer.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 26. april ​2023.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten de Rød-Grønne

Mindretalsudtalelsen kan desuden ses på denne side under "Materialer", på lokalplanportalen samt i referatet fra byrådsmødet.

Miljøvurdering

Aarhus Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 1179 og Kommuneplantillæg nr. 138 til Kommuneplan 2017 er omfattet af kravet om en miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 8 stk. 1, idet planerne kan få væsentlig indvirkning på miljøet, men er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 (§ 8 stk. 1 nr. 3). Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme periode som lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 29. juni 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                 

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Materialer (2)

Høringssvar (11)

høringssvar

høringssvar forslag til lokalplan 1179

Manglende logistik (cykelsti) område plan fra kommunens side vedr. Nye og Nye skole

I hele området omkring Nye og Elev mangler der simpelthen bedre cykelstier til at binde hele området sammen på sikker og logisk vis. Lystrup og de omkringliggende byer er vokset v…

Høringssvar lokalplan nr. 1179 Skole og boldbaner i Nye – Forslag til ændringer

Høringssvar lokalplan nr. 1179 Skole og boldbaner i Nye – Forslag til ændringer Vi har følgende forslag til ændringer. 1. Vejforløb fra Koldkilde / Elevvej til Ringen I Lok…

Ønsker ikke en Koldkilde-Nye vej

Dette høringssvar er for at tydeliggøre at ikke alle i Elev-Nye deler ønsket om en Koldkilde-Nye vej, hvilket optræder i andre høringssvar. 1) Det er rigtigt at man fra kommunen…

Høringssvar med bekymring for placering af boldbaner ved 150 kV luftledningsanlæg

Energinet Eltransmission gør opmærksom på, at der er restriktioner jf. Elsikkerhedsloven for udnyttelse af arealer og aktivitet under og omkring et luftledningsanlæg. Der foreligge…

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 138

Til Aarhus Kommune, Hermed sendes indsigelse på vegne af Miljøstyrelsen mod forslag til kommuneplantillæg nr. 138, jf. vedhæftede dokument med tilhørende bilag. Kvittér venligst…

Høringssvar - Lokalplan nr. 1179, skole og boldbaner i Nye

hermed tekstuddrag af Høringssvar til Lokalplan nr. 1179, skole og boldbaner i Nye. se vedhæftning for fuldt svar med illustrationer. 1. Den kommende skole er påtænkt placeret, …

Lokalplan for Nye skole

Vejanlæg. Det er velkendt, at Fællesrådet har vægtige indvendinger mod trafiksystemet i Nye og specielt med hensyn til adgangsvejene fra og til området og til muligheden for at pa…

Kommentar til lokalplan..

I forhold til den aktuelle lokalplan og dermed en fremtidssikret løsning for hele området har jeg to konkrete kommentarer, som jeg ved, at også ved at andre i Elev deler. Begge han…

Indsigelse

Som udgangspunkt, finder vi det yderst positivt med den fortsatte udvikling af området – også med en ny skole. Der er dog behov for en øget respekt for og hensyntagen til hele områ…

Den nyligt godkendte lokalplan for skole og fritidsaktiviteter i Nye/Elev

Det er efter min mening foruroligende, at Kommunen ændrer, og tilsidesætter lokalplanen således, at de kommende fritidsaktiviteter og især boldbaner kommer tættere på Lisbjerg skov…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Lystrup-Elsted-Nye
Hørings-id

H583

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00