Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1179 - Skole og boldbaner i Nye

Høringssvar - Lokalplan nr. 1179, skole og boldbaner i Nye

hermed tekstuddrag af Høringssvar til Lokalplan nr. 1179, skole og boldbaner i Nye. se vedhæftning for fuldt svar med illustrationer.

1. Den kommende skole er påtænkt placeret, helt op mod eksisterende skel til Elev med en maksimal byggeafstand på 60 mtr. mod skel for hovedbygninger og endnu mindre for sekundære bebyggelser.
Aarhus Byråd har bestemt, at Nye er ”en ny selvstændig by” og det er en præmis i Helhedsplanen for Nye, at byens placering ligger i post nr. Århus Nord.
Jvf. Kort og Matrikelstyrelsens redegørelse om by kontra bydel, j.nr. KMS-612-00009 af 06.03.2012. skal der være et grønt område mellem Nye og Elev. Et sådant grønt område skal være mindst 200 meter bredt for, at der kan tales om en selvstændig bydel. Bygges der tættere end 200 mtr. vil Nye og en evt. skole derfor høre under eksisterende by i Elev og postnummer 8520. Derfor bør der omgående ske navneforandring af Lokalplan 1179. Lokalplanen bør benævnes Lokalplan nr. 1179, Skole og Boldbaner i Elev og være
hjemhørende i postnummer 8520 Lystrup. Ellers kan der ikke bygges lovligt på arealet med den påtænkte placering så tæt på Elev by.

2. Med den foreslåede placering af den nye skole i lokalplan nr. 1179 er skolen placeret direkte oven på vandindvindings interesser. Samtidigt er udenomsarealer i strid med skovbeskyttelseslinjen op mod fredskoven i Lisbjerg. Der findes på og omkring området et rigt dyreliv såsom råvildt, ræv, hare, fasaner og agerhøns ligesom der ofte ses flokke af gæs, der lander og græsser på ruten til og fra Egå Engsø. I fredskoven i Lisbjerg er der ligeledes en stor beskyttelsesværdig fauna, som med stor sandsynlighed vil blive drevet væk
af lyd- og lysforurening fra skolens aktiviteter samt fritidslivet på de planlagte fodboldbaner, herunder det planlagte kunstgræsanlæg med projektør belysning.
Der tales meget om Bæredygtighed i Projektet ”Nye” og den flotte øgning af biodiversiteten i området efter, at landbrugsjord er blevet omdannet til bebyggelse med store grønne arealer, der er beplantet, så dyrelivet har fået bedre muligheder. Et stort skolebyggeri på det foreslåede areal med sportsfaciliteter er i direkte strid med kommunens ønsker om at øge biodiversiteten og beskytte miljøet. Fodboldbaner og især kunstgræs kan beskrives som grøn asfalt, der ikke efterlader nogen plads til dyre- og insektliv. Dertil kommer, at udendørsarealer på skoler ofte består af belægnings sten, asfalt eller græs, som ej heller
efterlader meget plads til dyreliv, biodiversitet og/eller regnvands nedsivning.
Det kan undre, at man fra kommunens side påtænker at bygge den nye skole i et område, der i lokalplan nr. 1016 er fremvist som klimapark. Det bør i Byrådet overvejes, om Tækker Groups planer om bebyggelse i netop dette område, blev droppet på baggrund af undergrundens beskaffenhed. De nærmeste huse i eksisterende bebyggelse i Elev er etableret på 3-5 meters sandpuder, da undergrunden er meget løs og sumpet grundet de grundvandstransporterende lag i bakkehældet, hvor der nu foreslås at placere den nye
skole. Området er endvidere betegnet som sårbart grundvandsområde og egner sig ikke til bebyggelse.

3. Med den foreslåede placering af den nye skole tæt op imod eksisterende bebyggelse, er der stor risiko for voldsomme støjgener i de nærmeste boliger i Elev. Det er almindeligt kendt, at skoler har et højt støjniveau med høje stemmer og skrig fra leg og aktiviteter på 80-90 Db. Denne støj kan sidestilles med en meget larmende vej og der er lavet støjmålinger i nærheden af skoler på over 100 dB indendørs med lukkede døre og vinduer. Dette støjniveau vil svare til høreværns påbud, hvis det havde været målt i erhvervsmæssigt
sammenhæng.
Det forventes selvfølgelig, at en kommunal drevet institution overholder de lovmæssige bestemmelser af grænseværdier gældende for den allerede godkendte lokalplan, som ligger op til området. Det er velkendt og dokumenteret, at støjgener kan give sundhedsmæssige udfordringer.
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan støj medføre øget risiko for alvorlige sygdomme, som forhøjet blodtryk, hjerteproblemer, stress, diabetes og i værste tilfælde dødsfald blandt borgere, der er udsat for voldsom og vedvarende støj.
Vi vil gerne henstille til, at det påtænkte skolebyggeri planlægges med hensyntagen til både miljø og støjgener. Det må samtidigt nævnes her, at det ofte er bedre og billigere at forebygge via forudseende planlægning end forsøge, at afhjælpe allerede eksisterende støjforurening. I det omfang placeringen af skolen ikke ændres, gør vi opmærksom på, at planlovens § 15, stk. 2, nr. 13 indeholder hjemmel til, at der i lokalplan skal fastsættes regler om foretagelse af afskærmningsforanstaltninger, såsom anlæg af støjvold, mur og lignende, som betingelse for ændret anvendelse af et ubebygget areal. De planlagte støjværn i forbindelse med sportsbaner skal derfor udvides til at dække hele området langs beboelsen i Elev.
I vinderforslaget fra C.C. Contractor A/S er der lagt op til aktivitetsarealer hele vejen rundt om skolen og i særdeleshed på skolens vest og nordside, hvilket vil bidrage til forøget støjforurening netop mod de eksisterende boliger i Elev.
Aktiviteter skal tidsbegrænses jf. miljøministeriets anbefalinger, af hensyn til støjgener for nuværende bebyggelse, hvis denne placering af skolen/idrætsfaciliteter fastholdes. Her kan henvises til sag omkring kunstgræsbanen ved Bellevue hallerne i Risskov, der har skabt enorme lys- og lydgener for de nærmeste naboer.
Jvf. miljøbeskyttelsesloven paragraf 42 stk. 3, forpligter kommunen sig til at bygge skolen, således nuværende bebyggelse i Elev ikke påvirkes af støjgener udenfor skolens åbningstid. Det medfører også, at arealet mod nord op mod eksisterende bebyggelse ikke må anvendes til SFO eller anden form for udendørs brug og eller aktivitet efter endt undervisning. Denne del skal indskrives i lokalplanen. På nærværende tidspunkt er der indskrevet støjforurening fra kl 07-22. Dette er i strid med miljøbeskyttelsesloven, når arealer påtænkes, placeres så tæt mod eksisterende bebyggelse.
Endvidere henvises til afgørelsen af NMK-10-00421 af 5. marts 2012, der angik en klage over støjgener fra en børnehave m.v. i Aarhus Kommune. Her fremgik det af nævnets bemærkninger, at der ved fastsættelse af støjkrav for fritidsaktiviteter, der finder sted i umiddelbar nærhed af et boligområde for åben og lav bebyggelse, bør tages udgangspunkt i de vejledende grænseværdier i støjvejledningen for støjen ved den nærmest beliggende enkeltbolig. Af denne afgørelse fremgår tillige, at støjgener fra menneskestemmer som
udgangspunkt bør imødegås på et tidligt tidspunkt via planlovgivningen, fordi der er vanskeligheder forbundet med at regulere støjulemper fra menneskestemmer via støjvejledningen. Denne bemærkning fokuserer på, at en fornuftig placering af skoler m.v. via lokalplanlægningen er en bedre måde at imødegå støjproblemer på, end konkrete bestemmelser om afskærmning til et niveau, som indebærer at de vejledende støjgrænser overholdes. Aarhus Kommune bør tage ved lære af sine tidligere sager om støjforurening.
Der henstilles til, at placering af skolen gentænkes.

4. Der blev på borgermøde i Elev d. 1/11-21 fremvist tegningsudkast til det nye skolebyggeri hvori der er lagt op til byggehøjde op til 3 etager med tagterrasser vendende nord mod den eksisterende bebyggelse i Elev.
Der er en begrundet bekymring for, at dette vil skabe store gener med indblik i huse og haver hos de nærmeste naboer, såfremt den forslåede løsning vælges gennemført.
Vi henstiller til, at der benyttes samme princip som i lokalplan 1016, hvor der bygges med maks. 2 etager op mod fælleden og den eksisterende bebyggelse i Elev og med gradvis øgning af byggehøjden i forhold til terrænets naturlige fald mod syd.

5. Der skal sørges for etablering af tilstrækkelig infrastruktur i området, som kan servicere en ny skole med den mængde trafik, der er lagt op til. Der er fra andre sager kendte problemer med øget trafik i de nærliggende villaområder igennem stisystemer, hvor forældre læsser børn af, så de kan benytte de små stier for at komme over på skolen. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at stikvejene mod syd på Engelstoft belastes af trafik fra af- og pålæsning af skolebørn, fordi det er nemmere end at køre uden om.
Det er derfor vigtigt, at adgangsveje og nødvendig infrastruktur er planlagt og færdiggjort inden et evt. skolebyggeri påbegyndes og færdiggøres. Det er ligeledes vigtigt, at der sørges for passende parkeringskapacitet til brugerne af skolen og etableres et effektivt system for aflæsning af elever i spidsbelastningsperioden om morgenen.
Allerede nu opleves det i etape 1, at parkeringsforholdene er underdimensionerede, da der kun er beregnet 1 parkeringsplads pr. husstand til trods for, at de fleste husstande har to biler. Dette giver store udfordringer for beboerne i området med for mange biler i området og uhensigtsmæssige parkeringer til følge.

6. Ovenstående bemærkninger tager udgangspunkt i den foreslåede placering af den nye skole vest for etape 2. og op mod den eksisterende bebyggelse i Elev, men det er faktisk vores opfattelse, at skolen ville være langt bedre placeret som i de oprindelige planer fra 2018 på arealet ved den tidligere minkfarm tættere på letbanestoppet. På dette areal er der umiddelbart ikke samme karambolage med nært byggeri eller beskyttelsesværdig natur, ligesom sportsbaner kan placeres til mindst mulig gene for både natur og bebyggelse. Denne placering vil samtidigt placere skolen mere centralt i området og give nemmere adgang til offentlig transport via Letbanen, som typisk benyttes hyppigt og det vil derfor give væsentlig reduktion i forbrug af skoletid, når skolen skal benytte letbanen til ture, da der er en gåtur på ca. 20 min. fra den forslåede placering til letbanestoppet i Nye. Det er ligeledes en bekymring, at den foreslåede placering langt fra letbane stoppet vil afholde skolens brugere og personale fra at benytte offentlig transport, hvilket vil øge trafikpresset på ”ringvejen” i Nye, som allerede nu forventes at ville blive benyttet af op mod 20.000
biler i døgnet og have et forventet støjniveau på op til 70 Db, hvilket ligger et godt stykke over WHO´s anbefalede maks. På 53 Db.

Som afsluttende bemærkning ser vi meget bekymrede på projektets generelle udvikling. I de oprindelige oplæg var der lagt op til masser af fri natur, grønne områder og klimapark, men som projektet udvikles, ses det, at bebyggelserne ændrer karakter fra klynger af lav til mellemhøj bebyggelse mod mere tæt og høj bebyggelse mens naturen skubbes til side. Vi frygter, at Tækker Groups visioner om en by i kontakt med naturen, med fællesskab og variation ender som en moderne ghetto klædt i bæredygtige materialer, hvis ikke der gøres tiltag til en tilbagevenden til de oprindelige visioner og planer.
Vi frygter, at byrådets høje ambitionsniveau og ønsket om NYE skole som et prestigeprojekt risikerer at tilsidesætte god forvaltningsskik og derved gøre stor skade på omliggende natur, grundvandsressourcer, drikkevandsinteresser og borgere der er naboer til projektet.
Den planlagte placering af skolen tæt mod eksisterende bebyggelse i Elev er ikke et bæredygtigt valg.
Kommunen lever ikke op til tanken om grøn omstilling, hvor man ønsker at inddrage offentlige transportmidler, man ødelægger de gode vilkår for dyrelivet eller miljøet og ved denne placering vil man øge støjforureningen mod naboerne i Elev enormt og langt over grænseværdier fra WHO. Som kommune bør man sikre bedst mulig placering og det er ikke syd for Elev by i et fredet område.

Med venlig hilsen
Sanne & Jesper Møller Povlsen
Engelstoft 112
8520 Lystrup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Povlsen

Indsendt

26/06/2023 21:58

Sagsnummer

HS5075291

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Lystrup-Elsted-Nye
Hørings-id

H583

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00