Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1179 - Skole og boldbaner i Nye

Høringssvar lokalplan nr. 1179 Skole og boldbaner i Nye – Forslag til ændringer

Høringssvar lokalplan nr. 1179 Skole og boldbaner i Nye – Forslag til ændringer

Vi har følgende forslag til ændringer.

1. Vejforløb fra Koldkilde / Elevvej til Ringen
I Lokalplan nr. 1179 skitseres et muligt nyt vejforløb fra Nye til Elev via en vej imellem Ringen og Elevvej. Spørgsmålet er, om dette nye vejforløb er nødvendigt, da der også planlægges et nyt vejforløb til aflastning af Larsmindevej, og denne nye vej vil måske også kunne bruges til adgang til Nye Skole fra Lisbjerg og det vestlige Elev. De mange cykel- og stiforbindelser i området vil desuden gøre cykeladgang hurtig og nem for alle i både Elev og Nye.

Ved at udelade vejforløbet mellem Ringen og Koldkilde / Elevvej bevares område II i lokalplanen til rekreation og sportsaktiviteter som et stort, grønt område uforstyrret af trafik. Området vil derved i højere grad kunne bruges som attraktivt udeområde i forbindelse med ude-skole. Vi foreslår derfor, at det undersøges, om vejforløbet fra Elevvej til Ringen kan udelades med baggrund i ovennævnte.

Såfremt vejen fra Ringen til Elevvej alligevel planlægges i fremtidige etaper, ønskes et vejforløb, der passer ind i landskabet og afskærmes mod by og skov med støjvold og grøn beplantning. Derudover bør høje lysmaster til vej og stibelysning undgås i hele bebyggelsen. Der bør udelukkende anvendes parklamper og lyspullerter, som passer ind i de landskabelige/naturmæssige intentioner, som er et kernepunkt i lokalplan-forslagets formål.

2. Etablering og placering af kunstgræsbane
Kunstgræsbanen bør ikke etableres af miljøhensyn med begrundelse i seneste erfaringer med nedsivning af miljøbelastende stoffer til grundvandet. Og der bør ikke planlægges boldbaner indenfor skovbyggelinjen mod Lisbjerg Skov. Vi er forbeholdne overfor etableringen af kunstgræsbane af de grunde, som Aarhus Kommune selv fremhæver i forslaget til Lokalplan 1179 (tungmetaller, miljøfremmede stoffer og afledning af drænvand, jf. s. 145 i forslag til Lokalplan 1179).

Hvis kunstgræsbanen alligevel etableres, foreslår vi ændringer i placeringen heraf. Ifølge lokalplansforslaget planlægges kunstgræsbanen med 8 lysmaster med en højde på 18 meter samt et trådhegn på op til 4 meter, og denne kunstgræsbane placeres, ifølge planen, tæt op ad udstykningen på Engelstoft Syd i Elev (jf. side 18 i Lokalplan 1179). Dette ønsker vi ændret, så kunstgræsbanen placeres længere mod syd i nærheden af baneudlæg 2, og gerne inden for perspektivarealet for Nye.

Alternativt ønskes kunstgræsbanen udeladt af Lokalplanen af de grunde, der også er nævnt ovenfor, og evt. erstattet af traditionelt boldbaneudlæg.

Mvh Anja og Jacob Kjærgaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jacob Kjærgaard

Indsendt

29/06/2023 22:32

Sagsnummer

HS9009423

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Lystrup-Elsted-Nye
Hørings-id

H583

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00