Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Udviklingsønsker i lokalområdet

Fællesrådet for Lystrup- Elsted-Elev-Nye ønsker udvikling og fornyelse i såvel Lystrup-Elsted som i Nye-Elev.

For Lystrup-Elsted skal byudviklingen primært ske gennem byomdannelse og fortætning, samt i et begrænset omfang ved nyudstykning. For Elev og Nyes vedkommende er det ønsket at områdets boliger suppleres med ville- og rækkehusudstykninger (incl. ældreboliger).
Lystrup-Elsted.
Fællesrådet har som et højt prioriteret område en markant byomdannelse og udvidelse (i både højde og omfang) af centerområdet ved Lystrup Centervej. Ligeledes står en byomdannelse af de stationsnære arealer ved og i nærheden af Lystrup Station højt på dagsordenen. Endelig har fællesrådet en positiv indstilling til en begrænset udstykning af parceller nord for Elsted, syd for Sastrupvej.
Fællesrådet finder således at planerne for etablering af en REMA 1000 dagligvarebutik på Sønderskovvej (den nuværende placering af Aldi butikken) falder i tråd med Fællesrådets intentioner om byfornyelse mv. som anført i Fællesrådets Lokalsamfundsbeskrivelse fra 2017 som bilag til kommuneplanen.
Ved eventuel forlægning af vejadgang til området lægger Fællesrådet vægt på at der tages hensyn til trafiksikkerheden på de i forvejen stærkt trafikerede veje Sønderskovvej og Møgelgårdsvej, herunder ved etablering af vige- og svingspor.
Endelig ønsker Fællesrådet, at der i projektet for et fremtidigt byggeri indarbejdes forslag til etablering af et byggeri med blandet erhverv og boliger, hvor boligerne etableres som etagebyggeri oven på butiksdelen. En sådan mulighed for blandet bolig og erhverv ønsker fællesrådet udstrakt til et større areal omkring Møgelgårdsvej m.v.
Fællesrådet ser positivt på muligheden for at bygge bl.a. seniorvenlige boliger i området nord for Elsted, men peger på at boligerne både bør være leje-, andels- og ejerboliger. Rådet er også enige i, at selv en begrænset udbygning, skal sikre en varieret bebyggelse i 1 og 1½ etages byggeri, primært som parcelhusgrunde og som rækkehus byggeri.
Fællesrådet skal pege på risikoen for at Lystrup/Elsted området kan blive for langstrakt mod nord og forudsætter derfor, at der i rammerne for en evt. udbygning indgår tiltag, der kan sikre en sammenhængende byoplevelse. Området er delvist placeret i et højtliggende og kuperet terræn og Fællesrådet lægger vægt på at denne landskabelige herlighed bevares.
Fællesrådet mener således, at man i hvert fald på kort sigt kun bør udvikle et noget mindre areal til bymæssigbebyggelse end de 35 ha der er lagt op til, f.eks. begrænset til arealet syd for Sastrupvej.
Fællesrådet forudsætter at der sikres trafikmæssige løsninger, så belastningen af Sønderskovvej og fordelerringen ikke øges væsentligt.
Fællesrådet er enig i, at etablering af et større skovområde nord for Elsted vil være attraktivt for vores område, dette gælder selvom en begrænset del af naturarealet vil blive benyttet til energiproduktion med solceller.
For Elsted landsby ønskes det nuværende præg bevaret og sikret.

Nye-Elev
Udbygningen af Nye-Elev forventes at ske over en periode på 20-25 år, løbende styret via kommuneplantillæg. Der bør sikres en helhedsplanlægning for hele området. En helhedsplanlægning, som skal undergå revisioner i det lange tidsperspektiv. Fuldt udbygget vil byområdet sandsynligvis have et indbyggertal, der svarer til Lystrup og Elsted, og der bør i området skaffes plads, der kan være med til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter parcel -og rækkehusgrunde.
Såvel på det kortere som på det mellemlange og lange sigt vil der være et krav til Byrådet om en koordineret og samordnet udvikling mellem Lystrup-Elsted og Nye-Elev især omkring institutioner, service og infrastruktur.
Endvidere er det fortsat Fællesrådets opfattelse at den nuværende helhedsplan for Nye må revideres, så det sikres at den sociale og trafikmæssige sammenhæng i den nordlige del af Aarhus ikke ødelægges af en trafikplanlægning, der umuliggør en passage nord-syd og øst-vest gennem Nye,
Med venlig hilsen
Flemming Larsen
Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Larsen

Indsendt

12/08/2023 11:08

Sagsnummer

HS2178713

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her