Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Blandet boligbebyggelse i Tilst

Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlyst forslag til arealer, som kunne tilgodese behovet for opførelse af boligtyper, der kunne tilgodese kommunens ønske om blandede boligtyper samt boliger, der kunne bidrage til en mindre fraflytning af borgere, der ønsker egen nyopført bolig.
Boligorganisationen ALBOA indsendte flere forslag til arealer, der dels opfyldte ovenstående formål, og dels redegjorde for, hvordan arealernes bebyggelser ville tage højde for bevarelse af kommunens drikkevandsressourcer. Forslagene var alle til foretræde for Teknisk Udvalg og ALBOA var i positiv dialog med både politikere og embedsmandsværket om arealerne, men til trods for dette, blev ingen af arealerne indlemmet i Temaplanen.
Da arealerne byder ind med alle tænkelige fordele i forhold til en positiv udbygning af boligudbuddet i Aarhus Kommune, genfremsendes de hermed som høringssvar til Planstrategi 2023 i håb om, at de vil blive tilgodeset i Kommuneplan 2025. Arealerne indsendes hver for sig.
Hermed arealet i Tilst, hvor det drejer sig om tilbageføring af jord i landzone til byzone med ønsket om opførelse af blandet boligbebyggelse, hvor der tages udgangspunkt i en vision om at imødekomme efterspørgslen på arealer til forskellige boligtyper og ønsket om at skabe de fysiske rammer for "velfungerende lokalsamfund" i "fritliggende bysamfund".
Vedlagte projektforslag vedrører grunden ved Opkærsvej, Trueholmvej og Grydhøjparken i det vestlige Tilst. Den var tidligere i Byzone og ønskes tilbageført til dette. Grunden er en del af et drikkevandsområde, og det vedlagte forslag imødekommer dette med en stærk bæredygtighedsambition, et minimum af belagte flader samt åbne/LAR-områder i forbindelse med den eksisterende sø, der bliver bebyggelsens naturlige centrum. Bæredygtigheden skal sikre et socialt velfungerende og grønt boligområde med fokus på fællesskaber og blandede boformer, og grundvandet tænkes sikret med tinglyste grundejerforeningsvedtægter, der forbyder enhver form for sprøjtemidler, der er skadelige for grundvandet. I dag dyrkes og sprøjtes arealet som konventionelt landbrug, så den planlagte bebyggelse vil med de tinglyste vedtægter fremtidssikre Kommunens drikkevandsressourcer i området.
Projektforslaget understøtter lokalområdet i Tilst, respekterer landsbyen True og former en kvalificeret randzone mod det åbne marklandskab, men kan naturligvis tilrettes, hvis afstanden til True eller til det omkransende erhvervsområde tilsiger det.
Da arealet ligger i umiddelbar nærhed af Danmarks største parcelhuskvarter, gives der i projektforslaget mulighed for op til tre almene seniorbofællesskaber, idet der kan være behov for at starte en flyttekæde, hvor seniorer, der gerne vil blive boende i lokalområdet, ønsker en mindre bolig i et fællesskab i nærheden. Herved sikres tilgængelige parcelhuse for nye børnefamilier, hvilket er et stort og meget aktuelt tema for Aarhus Kommune.
Projektet er udviklet i et nært samarbejde mellem grundejeren, Dan Jacobsen, Boligorganisationen ALBOA og ERIK arkitekter ud fra en fælles vision om blandede boformer, fællesskaber, boliger, der er til at betale og muligheden for at leje eller købe sin egen bolig i en naturskøn bebyggelse tæt på Aarhus og med gåafstand til vigtig infrastruktur.

Med venlig hilsen
Dan Jacobsen, grundejer
Niels Eilersgaard, ALBOA

Vedlæg: Idéoplæg fra Erik Arkitekter
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Eilersgaard

Indsendt

14/08/2023 10:59

Sagsnummer

HS7076414

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her