Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Blandede boformer i Kolt-Hasselager

Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlyst forslag til arealer, som kunne tilgodese behovet for opførelse af boligtyper, der kunne tilgodese kommunens ønske om blandede boligtyper samt boliger, der kunne bidrage til en mindre fraflytning af borgere, der ønsker egen nyopført bolig i attraktive og bynære områder tæt ved natur og god infrastruktur.
Boligorganisationen ALBOA indsendte flere forslag til arealer, der dels opfyldte ovenstående formål, og dels redegjorde for, hvordan arealernes bebyggelser ville tage højde for bevarelse af kommunens drikkevandsressourcer. Forslagene var alle til foretræde for Teknisk Udvalg og ALBOA var i positiv dialog med både politikere og embedsmandsværket om arealerne, men til trods for dette, blev ingen af arealerne indlemmet i Temaplanen selv om der på alle arealer blev arbejdet specifikt på at imødekomme den aktuelle dagsorden omkring bevarelse af drikkevandsressourcerne – specielt set i lyset af, at arealerne på nuværende tidspunkt anvendes som traditionelt sprøjtet landbrugsjord.
Da arealerne byder ind med alle tænkelige fordele i forhold til en positiv udbygning af boligudbuddet i Aarhus Kommune, genfremsendes de hermed som forslag til Kommuneplan 2025 i henhold til at høringsrunden for Planstrategi 2023 også anvendes som indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplan 2025. Arealerne indsendes hver for sig.
Hermed arealet i Hasselager, hvor ALBOA, lodsejere, TMP Arkitektur og Fabulas, ønskes at præsentere et banebrydende projekt, der kan være med til at styrke den igangværende innovative og grønne byudvikling i Aarhus. Et projekt som i sin helhed vil være med til at skabe en ny identitet til hele nærområdet og løfte Kolt-Hasselager.
Projektet søger at bidrage til et velfungerende lokalsamfund og byudviklingen i de fritliggende bysamfund. Desuden imødekommes et politisk ønske om at etablere almene seniorbofællesskaber.
Projektets hensigt er at imødekomme ønskerne for fremtidens byudvikling i Aarhus Kommune. Hovedidéen med projektet er at gå forrest i den grønne omstilling, dels at skabe boliger for alle og dels at etablere holdbare nabolag på den lange bane, når det kommer til trivsel og velvære hos beboerne.
Vi præsenterer derfor et projekt, der har særligt fokus på blandet beboersammensætning, forskellige ejerformer, fællesskab, bæredygtighed og inddragelse af naturen i bebyggelsen.
Projektet indebærer:
• Et eksploratorium for senior- og generationsbofællesskaber
• Varierende boligformer: Eje/leje/andel/almen
• Regnvandsløsninger, sprøjteforbud og servitutbestemt beskyttelse af drikkevandsressourcerne
• Varierende boligstørrelser: 1-2-3-4 værelser, tiny houses & parcelhusgrunde
• Træbyggeri og grønne tiltag
• Byggeri som udleder under 5 kg/Co2/m2/år
• Mere natur mellem boligerne og i hverdagen
• Fælleshuse til at danne fællesskaber og imødegå ensomhed i nabolaget
Projektet er fremlagt for Tilsynet for Almene Boliger, hvor der var positiv tilkendegivelse for principperne i planen og opbakning til de almene boliger.
Fabulas og ALBOA ser frem til en konstruktiv dialog om projektet og dets omfang og muligheder. Til information er det lokale fællesråd informeret om, og ser positivt på projektet.
Vi vil tillade os at kontakte jer for et afklarende møde i løbet af efteråret.

Med venlig hilsen
Niels Eilersgaard, ALBOA og Michael Eberhard, Fabulas
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Eilersgaard

Indsendt

14/08/2023 11:02

Sagsnummer

HS7725160

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her