Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Blandede boliger og boformer i Stavtrup - med støjvold og rekreative grønne arealer

Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlyst forslag til arealer, som kunne tilgodese behovet for opførelse af boligtyper, der kunne tilgodese kommunens ønske om blandede boligtyper samt boliger, der kunne bidrage til en mindre fraflytning af borgere, der ønsker egen nyopført bolig.
Boligorganisationen ALBOA indsendte flere forslag til arealer, der dels opfyldte ovenstående formål, og dels redegjorde for, hvordan arealernes bebyggelser ville tage højde for bevarelse af kommunens drikkevandsressourcer. Forslagene var alle til foretræde for Teknisk Udvalg og ALBOA var i positiv dialog med både politikere og embedsmandsværket om arealerne, men til trods for dette, blev ingen af arealerne indlemmet i Temaplanen.
Da arealerne byder ind med alle tænkelige fordele i forhold til en positiv udbygning af boligudbuddet i Aarhus Kommune, genfremsendes de hermed som høringssvar til Planstrategi 2023 i håb om, at de vil blive tilgodeset i Kommuneplan 2025. Arealerne indsendes hver for sig.
Hermed arealet i Stavtrup, hvor der tænkes opført et nyt boligområde med fokus på beskyttelse af drikkevandsressourcerne, naturoplevelser og reduktion af støj fra motorvejen.
Den almene boligorganisation ALBOA giver derfor hermed endnu engang sin opbakning til en tidligere indsendt ansøgning i forbindelse med planstrategidebatten i 2019 samt indsendt høringssvar til Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” i 2021. Ansøgning og høringssvar blev indsendt af grundejerne Lars og Mogens Lyngby Pedersen og vedrører arealet i Stavtrup Syd, afgrænset af Aarhus Syd Motorvejen, Nordskovvej, Ormslevvej, Salamanderparken og Vestermarken.
Siden 2019 er ALBOA gået i samarbejde med grundejerne om at opføre almene boliger som en del af bebyggelsen på det aktuelle område. Dermed kan dette høringssvar til Planstrategi 2023 anses som en fælles ansøgning fra Lars og Mogens Lyngby Pedersen og ALBOA om at inddrage det nævnte areal som udviklingsområde i Kommuneplan 2025.
Siden 2029 er også Innovator og Huskompagniet blevet en del af projektforslaget, hvorfor vi også har disse samarbejdspartneres opbakning. Huskompagniet indsender desuden et selvstændigt høringssvar vedr. arealet.
Tidligere indsendte ansøgning med beskrivelse af projektet samt kortbilag vedlægges dette høringssvar, og ALBOA kan til fulde tilslutte sig projektets principper og tanker.
ALBOA’s afdeling Salamanderparken ligger lige nord for det ansøgte område, og er i dag, som så mange andre i Stavtrup, plaget af støj fra motorvejen. Det vil derfor være til stor glæde for beboerne i Stavtrup Syd, hvis projektet gennemføres i sin helhed, da der er indarbejdet en støjvold mod motorvejen, der visse steder er hele 16 meter høj.
Støjvolden vil dels medføre højere livskvalitet for områdets beboere, da støj som bekendt er en langsom dræber, men den vil også byde må natur- og aktivitetsoplevelser for hele byen og for besøgende ude fra. Støjvolden vil, sammen med den skovrejsning der vil blive etableret i forbindelse med projektet, byde på natur- og aktivitetsoplevelser uden sidestykke i et privat/alment byudviklingsprojekt: Der vil blive etableret mountainbike-ruter, gå- og løbestier, shelters, frugtplantage, legeområder, kælkebakke og en stor sø til opsamling af regnvand og udforskning af vandmiljøbiologi for skolebørn og andre interesserede. På grund af områdets store udbud af oplevelser, vil der blive etableret vejadgang og parkering for offentligheden.
Det bør bemærkes, at de mange tiltag i projektet nyder stor opbakning i Fællesrådet i Stavtrup, hvor der også på forskellige borgermøder har været stor imødekommenhed blandt byens beboere på grund af de tydelige fordele projektet byder på for alle i byen.
Et af de store opmærksomhedspunkter for Aarhus Kommune er, at der savnes arealer til udstykning af parcelhusgrunde, for at hindre den store udflytning fra kommunen, da muligheden for opførelse af egen bolig efterspørges inden for kommunegrænsen. Arealet i Stavtrup Syd giver rig mulighed for dette, idet det vedlagte idéoplæg giver mulighed for udstykning af 35 individuelle parcelhusgrunde. Antallet kan naturligvis tilpasses de behov Kommunen anser for reelle.
ALBOA har for nogle år siden, i samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg samt Tilsynet for Almene Boliger, udarbejdet retningslinjer for oprettelse og drift af almene seniorbofællesskaber. Disse retningslinjer ønskes afprøvet på et seniorbofællesskab i området i dette høringssvar. Seniorboligerne skal dels danne rammerne for et fællesskab for ensomme ældre og dels sætte gang i en flyttekæde i Stavtrup, så seniorer, der ikke længere har hjemmeboende børn, og ønsker at blive i lokalområdet, kan flytte til et bofællesskab, hvor aktiviteter og et godt socialt sammenhold kan sikre livskvaliteten i den fjerde alder. På den måde frigøres eksisterende parcelhuse til nye børnefamilier, hvilket også efterlyses af den lokale skole, der ser en middelhøj risiko for manglende børn i fremtiden.
Hele idéen med projektet, som ses i vedlagte bilag, er, at sikre en blandet beboersammensætning i området, boliger til alle generationer og muligheden for at bo i et naturskønt område, der tilbyder aktiviteter for folk i alle aldre. Som projektforslaget tænkes udformet, gives der mulighed for alle typer af boformer – og i alle prislejer (private parcelhuse, private villaer på kompaktgrunde, lejede og/eller ejede rækkehuse, private tiny-houses, private og/eller almene andelsboliger, almindelige almene boliger og/eller almene seniorbofællesskaber).
Projektet vil varetage drikkevandsinteresserne i området, og der vil derfor forekomme et minimum af befæstede arealer, ligesom grundejerforeningsvedtægterne for området vil sikre en bæredygtig ensartet drift for alle grønne områder. Disse vil blive passet sprøjtefrit og efter økologiske forskrifter. Derfor vil der også blive værnet om den fredede salamander, der lever i Salamandersøen i områdets østlige ende.
ALBOA, grundejerne, Innovator og Huskompagniet er af den opfattelse, at dette nye område, med den blandede beboersammensætning, vil være med til at fremtidssikre foreningslivet i Stavtrup, give et øget grundlag for frivillig arbejdskraft til drift at den nye multihal samt sikre det nødvendige grundlag for den lokale skoles beståen og fortsatte udvikling.
Grundejerne, ALBOA, Innovator og Huskompagniet har naturligvis et ønske om at indgå i dialog om projektet og dets omfang, og håber at høre fra Kommuneplanafdelingen i den anledning.

Med venlig hilsen og også på vegne af Innovator og Huskompagniet
Grundejerne Lars og Mogens Lyngby Pedersen og ALBOA v. byggechef Niels Eilersgaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Eilersgaard

Indsendt

14/08/2023 14:17

Sagsnummer

HS5528193

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her