Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Plads til nye boliger og forbedringer for offentlige transport og stier

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup mener fortsat, at idéen med at bygge nye byer på bar mark frem for løgvækst på eksisterende byområder, er en god idé. Vi er derfor forundrede over, at denne mulighed afskrives på side 15 i forslaget.
Vi mener at hvis der skal etableres en by på bar mark, skal den have mulighed for at få en byidentitet i sig selv. En udvidelse af Malling på den vestlige side af Oddervej vil ikke kabe en “levedygtig by” med egen identitet og den vil blot være et underligt appendiks til Malling. En ny by er fyldt med idntitet i form af egne butikker og institutioner. Den nye by skal naturligvis ikke etableres et sted, der er sårbart overfor forurening af drikkevand.

Byvækst i Malling og omegn
I Malling er der peget på tre byvækstområder - samt en mulig spredning efter planperioden på den vestlige side af Oddervej. Det sydligste er i det store og hele i fuld gang med at blive bebygget. Det centrale/vestlige ved Sofienlyst ud mod Oddervej er (bortset fra et lille område mod syd) dækket af lokalplan 318 fra 1988. Vi er bekendt med at der arbejdes med planer om at bygge boliger i området. Måske skal man, bl.a. i lyset af etableringen af Giber Ringvej, fortsat holde fast i at det i hvert fald til dels fortsat skal være et erhvervsområde, evt. med rekreative elementer. Og er der grundvandsbevarende aspekter her? Når området på den anden side af Oddervej ikke længere er egnet til etablering af en ny by.
Den store knast er imidlertid den antydede fremtidige udvidelse af Malling på den vestlige side af Oddervej. Den er uønsket. Det er uheldigt valg udløst af, at man med vold og magt vil anvende et overskydende areal fra en ny by, der ikke kunne lade sig gøre at etablere, til byvækst. I stedet bør der laves en ny sondering af, hvor et større byområde kan etableres i den sydlige del af kommunen. Denne del af kommunen skal naturligvis bidrage til at finde plads til boliger til nye borgere i kommunen. Men det skal planlægges omhyggeligt og der skal arbejdes med en overordnet plan for hvorledes denne byvækst skal ske.
Der er en tendens til, at der anlægges erhvervsarealer langs store veje. Hvis dette skulle ske for arealerne op til Giber Ringvej, skal disse repektere de grønne kiler og selve byggeriet må ikke være for synligt i landskabet, så vi slipper for de grimme betonkasser, som man desværre i dag ser langs store strækninger af motorveje og andre store veje.

Fokus på offentlig transport
Letbanen har en meget fremtrædende position i forslaget. Dog kan man i figuren på side 7 se at ringvejsbussen (linje 5A) også er taget med. Derfor er det underligt at man har undladt at medtage Oddervej (primært linje 100) og Grenåvej med fortsættelse ud på den sydlige del af Djursland (i høj grad linje 123) i oversigten.
Det er ikke rimeligt at medtage letbaneafsnittet fra Mårslet til Odder som en del af den højklassede trafikløsning. Den kører kun hver halve time og har for få stop. Vi kan dog med glæde se at Egelund tilsyneladende skal genåbnes som trinbræt, da den er medtaget på figur 10 og figur 11. Det vil have god mening, da der kan anlægges en parkeringsplads i tilknytning til Giber Ringvej, hvorved man kan skifte fra bil til letbane i Egelund. Ligeledes er der stort behov for et trinbræt i den sydlige del af Malling som et resultat af den store udbygning. På side 30 i Lokalplan 711 fra december 2006 i forbindelse med nedlæggelse af trinbrættet ved Banevolden er etableringen af dette blevet lovet, når byudviklingen har begrundet det. Og den situation er vi i nu. Så der bør etableres to trinbrætter samt kvartersdrift i hvert fald til Malling.
Denne udbygning vil (MÅ) dog ikke medføre at linje 100 kan reduceres. Det er fortsat en meget nødvendig buslinje. I det hele taget må vi have vendt den nedadgående spiral for den offentlige transport. Det kan kun gøres ved at øge støtten til denne.
Flere og bedre stier
Vi bemærker at der på sigt arbejdes med en supercykelsti frem til Malling. Det kan vi støtte. Men samtidig har vi en udfordring med tilgængeligheden til stranden ved Ajstrup og Mariendal, der omtales på side 18. Det er småveje, der fører ned til stranden og trafikken er allerede nu stor i forhold til disse vejes kapacitet. Der bør arbejdes med andre former for tilgængelighed. Etableringen af cykelstien langs Ajstrup Strandvej er et vigtigt element, så man kan arbejde med brug af letbanen, kombineret med cykler (evt bycykelstation i forbindelse med letbanestationerne) eller etablering af parkeringspladser ved Giber Ringvej eller andre steder med mulighed for at fortsætte på cykel til stranden.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup

Indsendt

14/08/2023 18:44

Sagsnummer

HS4698215

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her