Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Vedr. forslag ”Skæring: En Vision for Meningsfuld Byudvikling”

Skitseringen af projektforslaget for boligområde syd for Egå Møllevej i Skæring har rigtig mange gode elementer. For det første vil projektet løfte infrastrukturen i området til gavn for bløde trafikanter. For det andet sigter projektet mod at indføre biodiversitet i området, som p.t. ikke eksisterer med de eksisterende, konventionelle landbrugsarealer.

Infrastrukturen
Skæring vest for Grenåvej hænger ikke sammen med resten af byen netop pga. den store og meget trafikerede Grenåvej, hvor bløde trafikanter er udsatte. Ældre borgere kan ikke nå over vejen for grønt og forældre tør ikke lade deres børn færdes alene. Dette begrænser mange børns deltagelse i fritidsaktiviteter, som finder sted på østsiden af Grenåvej, samt sociale aktiviteter med jævnaldrende i Skæring. Begrænsningen rammer også børn fra Hjortshøj, som søger mod HEI og stranden. Den manglende, sikre passage for bløde trafikanter medvirker til en øget biltrafik, da børn fragtes til og fra fritidsaktiviteter og skole. Der er p.t. ca. 50 skolebørn, som hver dag krydser Grenåvej til og fra skole. Derfor har en niveaufri passage af Grenåvej længe været et stort ønske for borgerne i Skæring, jf. bl.a. https://aarhus.lokalavisen.dk/samfund/ECE13441305/skaeringborgere-kaemper-for-mere-tryghed-i-trafikken/. Skæring Fællesråd har da også denne infrastrukturforbedring som første prioritet ift. trafik og mobilitet. En tunnel under Grenåvej, som projektforslaget vil etablere, vil løfte hele området vest for Grenåvej og sikre en bedre sammenhængskraft i hele Skæring. Dertil kommer en reduceret belastning af trafikken i det eksisterende kryds Grenåvej/Skæring Havvej/Hjortshøjvej.

Egå Møllevej er i dag trafikalt belastet i kraft af sin funktion som forbindelse mellem Skæring/Skæring Strand og motorvejen. Som vejen er udformet (smal og uden afstribning) egner den sig ikke som hovedfærdselsåre. Trafikintensiteten er steget væsentligt siden kommunen sidst lavede trafiktælling på vejen. I særdeleshed er bløde trafikanter meget udsatte. Vi oplever et stigende antal cyklister på vejen med deraf farlige trafikale situationer. Dette problem vil ikke blive mindre ved yderligere udstykning af arealer omkring Egå Møllevej. Man må forvente mere trafik og endnu flere cyklister på vejen. Derfor er det positivt at projektforslaget vil forbedre Egå Møllevej og etablere cykelsti og fortov. Bedst vil det dog være hvis man valgte at lukke Egå Møllevej af for gennemgående biltrafik med passage for cyklister og evt. bybusser.

Udnyttelsen af arealet
Da vi for fem år siden valgte at bygge hus på Vorrevangs Allé var vi opmærksomme på at arealet syd for Egå Møllevej med tiden ville blive udviklet. Der har været spekulationer om forskellige typer af bebyggelse og anlæg på arealet. Af mulige udfald for arealet, finder vi derfor Jens Vangs projektforslag særdeles attraktivt. Det vil bevare og udvide den eksisterende natur omkring Hjortshøj Bæk samt sikre en høj grad af biodiversitet. Byggeformen vil sikre grønne oaser, som kommer hele området til gavn. Vi ser også positivt på etableringen af faciliteter, hvor børn og unge kan dyrke sport og andre fritidsaktiviteter. Således aktiveres området, som ellers blot har været landbrugsjord, og på en bedre måde end frygtet. Som beboere på Vorrevangs Allé ser vi frem til en udnyttelse af området syd for Egå Møllevej, hvor vi kan bruge området aktivt i stedet for blot at se ud over marker.

Alt i alt mener vi at projektet vil løfte hele Skæring vest for Grenåvej, skabe tryghed og vished for udviklingen i området.

Med venlig hilsen
Birgitte og Simon Fristed Eskildsen
Vorrevangs Allé 74
8250 Egå
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Simon Eskildsen

Indsendt

14/08/2023 19:12

Sagsnummer

HS3669954

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her