Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Kommentar til oplæg om byudvikling af Elsted

På vegne af lokalsamfundet i Landsbyen Elsted vil vi gerne komme med vores holdning til den byudvikling, fra både Estate 1927 og Jørgen Kaae Eriksen, der er foreslået i tilknytning til landsbyen som en kommentar til planstrategien.

For det første lægger planstrategien op til at der fortættes og udvikles mere indenfor oplandsbyerne nuværende afgrænsninger, så der undgås at anvendes mere ny jord til byudvikling end højst nødvendigt. I Lystrup og dele af Elsted er der på nuværende tidspunkt stadig rum til at fortætte byen indenfor dens nuværende grænser. Og hvis der skal bygges nye boligområder på bar mark, bør det fortrinsvis ske i NYE, hvor der foregår udvikling af byen på såkaldt bar mark. Dette fokus fremgår også af Lokalsamfundsbeskrivelse fra 2017, hvor der er fokus på forbedringer og fornyelse af det blandede bymiljø bl. a. gennem byomdannelse og fortætning.
Derfor mener vi ikke at det er nødvendigt at optage mere land omkring Lystrup/Elsted til byudvikling, på nuværende tidspunkt.

Hvis der skal ske yderligere udvidelse af Lystrup/Elsteds grænser, bør det ske på et velovervejet grundlag, der beror på en helhedsplan for byen. Ikke før en sådan helhedsplan ligger klar giver det mening at begynde at udvikle byen udenfor dens nuværende grænser.

Der er for nuværende indsendt to forslag om udvidelse af Lystrup/Elsted i forbindelse med denne høring, begge er ikke nødvendige eller givtige for byens udvikling på nuværende tidspunkt. Kommentarer fra fællesrådet til forslaget indsendt af 1927 Estate, er allerede indeholdt i det fremsendte materiale fra udvikleren, og fremgår i dennes mappe. Dette forslag kommenteres ikke konkret i nærværende høringssvar.

Kommentarerne i det efterfølgende er særligt tilknyttet, den foreslåede byudvikling der er indsendt under overskriften ’Seniorboliger og bypark’. Forslaget findes i udgangspunkt problematisk og i strid med den nuværende bevarende lokalplan, LP 490, der foreligger for Elsted landsby hvori der under lokalplanens intentioner er beskrevet følgende:

’Et vigtigt element er landsbyens frie beliggenhed mod åbent land på 3 sider, som gør,
at landsbyens udefra fremtræder som noget helstøbt og med sin egen identitet.’

Hvis man vælger i planstrategien og den kommende kommuneplan at udlægge arealet mellem Sønderskovvej, Elsted byvej og landsbyen Elsted til boligbebyggelse, vil den særegne karakter med landsbyens 3 åbne sider, fuldstændig forsvinde og landsbyen vil blive opslugt af resten af Lystrup.

Området hvorpå der foreslås byudvikling er i Kommuneplan 2017 blevet udlagt til skovrejsningsareal, hvilket er i tråd med et borgerforslag om etableringen af folkeskov på arealet, der har været forelagt byrådet. Derfor burde det på baggrund af disse forudsætninger, ikke være muligt at byudvikle på arealet, da det vil være at gå imod en nyligt udlagt ramme for området.

I forslaget står der desuden at der har været tæt dialog med lokalrådet, hvilket ikke er korrekt. Og det er ærgerligt at udvikleren har beskrevet det uden at det er de reelle forhold projektet er blevet udviklet under.

Vi håber at Aarhus Kommune igen i denne revision af kommuneplanen kan modstå udvikleres drømme om at bygge på arealet, som det har været foreslået flere gange de sidste 30 år, og holde fast i udlægning af området som skovrejsningsareal, så området bliver friholdt fremadrettet.

Håber at byrådet og embedsværket vil se positivt på kommentarerne

På vegne af Elsted Landsbylaug, Sven Aage Christensen, Elsted skolevej 21. svenaachr@sol.dk

Og beboere i Elsted landsby:
Trine Lybech Madsen, Arkitekt MAA, trinelybechmadsen@hotmail.com
Lasse Christoffersen, Ved Gadekæret 8. Lassechristoffersen1@gmail.com
Adam Kristensen, Ved Gadekæret 11. Adammkristense@hotmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine Vest Lybech

Indsendt

15/08/2023 09:28

Sagsnummer

HS3016650

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her