Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Skæring Fællesråd, Planstrategi 2023

Skæring Fællesråd:
Svar til Aarhus Kommunes Planstrategi 2023

Skæring har i de senere år været under udvikling bl.a set ved omdannelsen af Skæring Strand fra sommerhusområde til helårsbebyggelse, bebyggelse ved Skæring Skolevej samt Århus kommunes kommende planer om at bebygge den tidligere planteskole grund.

Igennem alle disse forandringer har to facetter været gennemgående i Skæring.
Naturen og de trafikale forhold.

Skæringer er begunstiget med en fantastisk natur med både skov, eng og kystområder – flere under Paragraf 3 beskyttelse. Vi har i dag på alle måder de korte afstande som Planstrategien fremhæver mellem skov, strand og natur – og mellem dig og mig.

I de forgangne år og igen i år, har vi set private interesser presse på for at udstykke naturen til boligere. Høringssvar fra lokale borgere til Temaplan 2021 viste med al tydelighed at Skærings natur både er med til at fastholde og tiltrække borgere. Det er med andre ord et af vores største aktiver.

Fællesrådet og områdets borgere er stolte af og glade for den lokale natur – som endda flere steder står uberørt i Paragraf 3 områder. Vedlagte rapport er udarbejdet af to professionelle biologer og kortlægger Skærings natur der ligger lige udenfor vores dør. En natur der huser rødliste arter, diversitet og store naturoplevelser i et koncentreret område. Fællesrådet har ligeledes fornyelig haft medarbejdere fra Teknik og Miljø ude til besigtigelse af paragraf 3 områderne ift deres videre beskyttelse. Området blev fremhævet som havende en god naturtilstand.


Fællesrådet ser området (markeret med grøn på vedlagte kort), som værende så vigtig bynær natur at det bør udvikles i endnu højere grad og udlægges som vild natur - eksempelvis som skov og eng. Denne dialog er startet op med bl.a Jacob Bundsgaard, ved hans sidste besøg i Skæring. Der er generelt en positiv dialog med borgmesterens kontor ift. dette. Ydermere har flere private firmaer udtrykt interesse for at sponsorere skovrejsning i Skæring.

Oveni har Skæring et meget attraktivt kystområde og dertilhørende natur (markeret med blåt på vedlagte kort) som i lige så høj grad bør værnes om.
I Skæring har vi muligheden for at udvikle og en gang for alle etablere en blå-grøn forstad som kan være et af kommunens helt store naturmæssige trækplastre.

Private interesser der ønsker at bebygge vores grønne områder ser vi ikke bidrager med en positiv udvikling af Skæring som byområde - tværtimod vil det have en betragtelig negativ indflydelse på lokalområdet og dets beboere.

Den store udvikling der har været i Skæring i de senere år, har desværre også medvirket til store trafikale udfordringer – da de nuværende veje er ikke på et sikkerhedsmæssigt niveau man kan forvente af et børnerigt område. Igennem aktindsigt hos kommunen tidligere, har fået vi fået syn for at udfordringerne ikke er nemme at løse. Områdets vejsystem vil generelt være svært at udvikle til et niveau der er tilfredsstillende(Se vedlagte dokument). Det er derfor vigtigt at der fokuseres på det eksisterende vejnet da Skærings borgere lever med dette hver dag - således det først og fremmes forbedres for alle trafikanter. Dette er langt at foretrække fremfor at udbygge området med nye veje der vil være beskæmmende for ovennævnte natur samt borgere der måtte bo op af disse.

Slutteligt er Skæring i dag delt i to af Grenåvej og denne færdselsåre skaber flere farlige situationer, bl.a for de omkring 50 skolebørn der skal krydse den travle vej dagligt. Ydermere er foreningslivet i HEI samt stranden trækplastre, som gør at mange er nødsaget til at krydse vejen.

Fællesrådet ser at fremtidige planer i højere grad binder de to dele af Skæring sammen på en sikker måde – da dette vil være til glæde, gavn og sikkerhed for ung som gammel. Dette vil fremme en mere bæredygtig udvikling og bedre sammenhængskraft i Skæring.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikkel Petersen

Indsendt

15/08/2023 12:15

Sagsnummer

HS5267018

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her