Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar til offentlig høring af Planstrategi 2023 – Netværk og nærvær

Mårslet Fællesråd fremsender hermed høringssvar til forslaget til Planstrategi 2023. Da Planstrategi 2023 forudses at sætte rammerne for ”den fysiske udvikling i Aarhus”, gøres hermed opmærksom på følgende forhold med betydning for lokalområdet og herunder i særlig grad lokalområdets infrastruktur.
1. Trafikale forhold: Med afsæt i lokalt fremsatte synspunkter vedrørende Jelshøjvejs meget begrænsede kapacitet, allerede erkendte flaskehalsproblemer omkring Mårslet skole, endnu ikke etablerede adgange til omfartsvejen (Bering-Beder vejen) samt manglende kapacitet på Testrupvej, Tandervej samt Obstrupvej til at håndtere yderligere trafikal belastning, anfører Mårslet Fællesråd, at Aarhus Kommune i forbindelse med større udstykninger skal planlægge for den samlede infrastruktur i lokalområdet, så trafikale forhold i Mårslet ikke forværres. Til infrastruktur hører naturligvis også tilstrækkelige stiforbindelser og krydsningsmuligheder på Letbanen, hvilket mange gange er fremsat som ønske.
2. Mårslet skole: Det er i Helhedsplanen for 8320 ønsket, at Mårslet skole fortsat er lokalområdets eneste kommunale skole, idet den anses som væsentlig for den lokale tilknytning og identitet. Det ønskes derfor at udbygningstakten i nye udstykninger skal tilrettelægges og om nødvendigt begrænses, så Mårslet Skole ikke skal deles og ej heller skal lokalt bosiddende skolebørn sendes til andre skoledistrikter.
3. Boliger og omgivelser: Der er lokalt blevet fremsat flere forslag om blandede boligformer eller alternativer til de traditionelle villakvarterer, så man i princippet kan bo hele sit liv i lokalområdet. Med andre ord ønsker Mårslet Fællesråd, at der i byudviklingen sikres mulighed for at ældre, fraskilte og unge, der i dag kan mangle mulighed for at bosætte sig lokalt, fremover vil kunne finde egnede boliger svarende til disse gruppers behov og formåen. Fællesrådet oplever interesse for anvendelse af bæredygtige materialer samt etablering af naturløsninger i forbindelse med udstykninger i lokalområdet.
4. Forslaget til Planstrategi 2023 lægger op til fortsat byvækst. Dette har naturligvis meget stor lokal bevågenhed og fordrer solid inddragelse af lokalområdet. Formelt set beskriver kommuneplanen, at der skal udarbejdes en helhedsplan. Mårslet fællesråd vil i den forbindelse anmode om, at Aarhus Kommune hurtigst muligt indleder drøftelse af en sådan helhedsplan med Mårslet Fællesråd med henblik på en fælles tilrettelæggelse. En helhedsplan skal være grundlaget for fremtidige godkendelser af byggeprojekter i Mårslets centrum.
5. Mårslet Fællesråd har noteret sig med tilfredshed, at drikkevandsbeskyttelse er et væsentligt tema i forslaget til Planstrategi 2023.
6. Den del af Tandervej som er beliggende mellem rundkørslerne på hhv. Nymarks All’e og Giber Ringvej er ikke blevet forbedret i forbindelse etableringen af Giber Ringvej og fremstår i helt utidssvarende stand. Denne del af Tandervej bør renoveres.

Mårslet Fællesråd vil som altid lægge vægt på god og tidlig borgerinddragelse.

Med venlig hilsen
Mårslet Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mårslet Fællesråd FU

Indsendt

15/08/2023 20:03

Sagsnummer

HS2913693

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her