Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Bevar Stavtrups unikke kendetegn - ingen kæmpestore udstykninger, men gerne støjvold langs motorvejen

Tak for en spændende planstrategi, som jeg har læst med stor interesse. Med dette høringsvar ønsker jeg at give min holdning til kende omkring byudvikling i Stavtrup. Stavtrup er i planstrategien ikke udpeget som byudviklingsområde. Dette mener jeg Aarhus Kommune skal holde fast i som udgangspunkt. Der er imidlertid indgivet flere høringssvar angående ønsker om udstykning til bebyggelse i Stavtrup, se bl.a.
- HS3486822 - Udvikling af område ved Råhøjvej i Stavtrup.
- HS6579015 - Råhøj - en bebyggelse i Stautrup
- HS5528193 - Blandede boliger og boformer i Stavtrup - med støjvold og rekreative grønne arealer
- Derudover er der allerede godkendt en lokalplan for udstykning i Stavtrup på Klokkeskovvej, se lokalplan 1076

Det fremgår ikke tydeligt hvor mange bo-enheder, de ovenstående eventuelle projekter ville afstedkomme, men det overstiger langt hvad jeg mener Stavtrup kan bære. Som udgangspunkt mener jeg ikke der er behov for eller generel velvilje til flere udstykninger i Stavtrup. Der sker fortsat en jævn udskiftning af ældre medborgere, der fraflytter deres villaer, som overtages af børnefamilier. Foruden ovenstående ideer til byudviklingsprojekter skal nævnes, at der også i Ormslev i form af ”HS0383426 - Nyt boligområde og klimapark med skovbeplantning i Ormslev” foreslås bebyggelse. Dette vil også have betydning for Stavtrup i og med at de to byer deles om skole, dagtilbud, plejehjem og ikke mindst infrastrukturen mellem og i de to byer. Jeg er hverken modstander eller tilhænger af byggeri i Ormslev, da jeg ikke kender den gængse holdning blandt borgerne i Ormslev – dog må det påpeges at det ville virke voldsomt, hvis alle ovennævnte projekter i Stavtrup og Ormslev igangsættes indenfor samme afgrænsede tidsperiode.

Jeg håber bestemt at der som udgangspunkt ikke udbygges nævneværdigt mere i Stavtrup – særligt gør jeg på det kraftigste indsigelse mod projektet mellem Råhøjvej og Søholmvej (HS3486822) - et projekt jeg mener vil ødelægge det unikke område langs Råhøjvej for bestandigt.

I løbet af 2023 har Stavtrup Fællesråd faciliteret en række møder omkring byudvikling i Stavtrup. Emnerne har spændt bredt og udstykninger blev diskuteret en del. På møderne stod det klart, at der blandt Stavtrup-borgerne ikke er opbakning til flere udstykninger. Mange borgere fremhævede at Stavtrup næppe kan blive meget større, fordi Stavtrup er placeret som en kile, der med sin placering har meget gennemstrømmende trafik og dårlig mulighed for at forbedre infrastrukturen nævneværdigt. På møderne blev generelt udtrykt bekymring for, hvordan eventuelle nye udstykninger vil påvirke trafik og støjgenerne i byen, som allerede er store. Når man også tager i betragtning, at der er planer om at bygge i nærheden af Stavtrup fx i Årslev, Ravnsbjergvej, Kolt-Hasselager osv., er det svært at forestille sig at infrastrukturen i Stavtrup kan følge med. Dette er en reel bekymring blandt mange Stavtrup-borgere. Derudover udtrykte en del borgere, at byen skal bevare den størrelse den har og ikke vokse meget mere. Og slet ikke på én gang.

I både høringssvar om udstykninger langs Råhøjvej og udstykninger langs motorvejen i Stavtrup fremhæves det, at projektejerne har været i dialog med Stavtrup Fællesråd. Det ligger implicit i teksten at Stavtrup-borgerne og Stavtrup Fællesråd bakker op om visionen om disse udstykninger. Stavtrup Fællesråd har dog understreget over for borgerne til temamøderne, at Fællesrådet ikke har taget stilling til eventuelle udstykninger og deres placeringer – de ønsker i stedet at facilitere en dialog om udviklingen af Stavtrup blandt borgerne og derefter bevare dialogen med Kommunen om udviklingen i byen. Fællesrådet har afviklet temamøderne om byudvikling på en god og konstruktiv måde. Svaret fra borgerne var relativt tydeligt; at der skal holdes meget igen med udstykninger i Stavtrup. Det er min klare overbevisning, hvilket også fremgik tydeligt af de temamøder, der blev holdt, at der generelt ikke er ønske om flere udstykninger. Et par enkelte nævnte at flere seniorboliger på sigt kunne være rart, men det altoverskyggende var bekymringen ved netop at bygge mere.

Udstykninger mellem Råhøjvej og Søholmvej
Da projektejerne var ude og præsentere deres ide, vakte det generelt en del modstand. Placeringen er mange kede af i og med området er unikt og udgør en kvalitet med udsigt til skov, marker, et rigt fugleliv, råvildt mv. Det er ganske unikt og et særkende for Stavtrup, at man har bevaret de gamle gårde og marker, og det er et smukt syn man møder, når man ankommer/forlader Stavtrup langs Søholmvej eller færdes langs Råhøjvej. Det at kunne se langt over landskabet, og se andet end rækkehuse og villaer selvom man befinder sig midt i en forstad, er en af de kvaliteter Stavtrup har, og som vi bør bevare. Ved at bebygge markstykket mistes dette for altid. Der var til gengæld på et af temamøderne stor opbakning til – som alternativ til at udstykke boliger overhovedet - at omdanne hele markstykket til ægte vild natur. Aarhus Kommune har udtrykt ønske om at omdanne konventionelle marker til vild natur – dette kunne overvejes frem for at bygge huse, når nu der hverken er ønske om eller behov herfor. Stavtrup har i øvrigt fine stiforbindelser til den kommende multihal og de eksisterende fritidstilbud i den ende af byen, hvorfor der ikke er behov for nye stier, som det fremføres i projektudkastet. Der findes allerede et væld af gang- og cykelstier, og adgangen til fritidstilbud og idrætsaktiviteter er generel særdeles gode i Stavtrup. Ej heller er der blandt Stavtrup-borgere udtrykt særligt ønske om et sundhedshus placeret på marken som det ligeledes fremføres – et sådant kunne placeres hvor som helst i Stavtrup, dog alene i det tilfælde at Region Midtjylland mener, der er grundlag for flere lægeklinikker i Viby J. En lægeklinik bliver således formodentlig ikke muligt i og med der findes masser af lægeklinikker i nærheden af Stavtrup. Ej heller er generationshuse noget jeg har hørt en eneste stavtrup-borger udtrykke ønske omkring. Projektejerne fremfører at man med projektet vil ”Afslutte bysamfundet Stavtrup mod skoven og de åbne landskaber.” Til det vil jeg sige at området allerede nu udgør en naturlig afslutning mod de åbne landskaber og skoven.

Udstykninger langs motorvej
På flere af temamøderne, blev også projektet langs motorvejen diskuteret. Der var generelt modstand mod udstykninger også på denne placering. Dog var det mit indtryk at flere borgere, heriblandt mig selv, ser positivt på muligheden for at etablere en støjvold. En støjvold kan være et af flere midler til at dæmpe støjen fra motorvejen. Såfremt kommunen, på trods af den generelle modstand mod udstykninger, vælger at byudvikle i Stavtrup, anser jeg personligt området langs motorvejen for et bedre alternativ end projektet mellem Råhøjvej og Søholmvej. I dette projekt gives noget ”tilbage til byen” ved at bygge støjvold og det vil komme stort set alle i Stavtrup til gode. Stavtrup er til stadighed plaget af støj, og dette er en problematik der kun vil blive større med årene. Det kunne være et acceptabelt trade-off at etablere en støjvold mod at der kom udstykninger også. Det er dog essentielt at etableringen af en eventuel støjvold ikke bliver en sovepude for kommunen – for problemet er bedre løst med en række samlede initiativer fx lavere hastighed på motorvej i kombination med støjvold. I projektet er omfanget af boligprojektet voldsomt – der er skitseret mange boliger i projektet – her mener jeg hensynet til trafikafviklingen og den negative indstilling blandt borgerne må veje tungere. Projektet kunne således med fordel nedskaleres en del ift. antallet af boenheder såfremt det bliver en realitet.

Udstykninger langs Råhøjvej og Ormslevvej
Dette projekt har ikke umiddelbart været et emne på de temamøder, som Stavtrup Fællesråd har faciliteret. Personligt mener jeg dog at denne placering er langt bedre end stykket mellem Råhøjvej og Søholmvej såfremt kommunen rent faktisk ønsker at bebygge Stavtrup og skal prioritere projekterne.

Alt i alt: Det giver ikke mening at udbygge Stavtrup meget mere og der er heller ikke et generelt og legitimt ønske herom blandt borgerne. Tværtimod er der ønske om støjvold samt masser af ægte vild natur og fokus på grundvandsbeskyttelse. Såfremt alle de ovenstående projekter realiseres, bliver det en voldsom belastning trafikalt samt for dagtilbud og skole i Stavtrup. Det ville slet ikke være den samme by - jeg håber derfor at kommunen vil udvikle Stavtrup nænsomt, hvis overhovedet.

På forhånd tak.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Løvholm

Indsendt

15/08/2023 21:11

Sagsnummer

HS5426288

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her