Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Planstrategi 2023

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Bystrategi
Kommuneplanchef Lars Høeberg


Høringssvar Planstrategi 2023

Harlev Fællesråd har modtaget opfordring til at kommentere Aarhus Kommunes Planstrategi 2023. Harlev Fællesråds bestyrelse har drøftet Planstrategien og vi har nedenstående kommentarer. Vi ønsker desuden at deltage i eventuelt kommende høringsmuligheder eller opfølgende arbejde.

Harlev Fællesråds vision er at arbejde for at støtte en bæredygtig og helhedsorienteret udvikling af Harlev og omegn, så området fortsat er et attraktivt sted at leve og bosætte sig. Vi ønsker fokus på naturens og landskabets værdi, bæredygtighed og biodiversitet, men også fokus på de trafikale udfordringer, trafikstøj, sammenhængende stisystemer og gennemtænkte placeringer af nye boligområder. Bemærkningerne nedenfor skal ses i denne sammenhæng.

Generelt
Helt generelt bærer Planstrategien præg af mere fokus på vækst, erhvervsudvikling og byudvikling end på udvikling af reel natur og biodiversitet. Harlev Fællesråd støtter op om planens intentioner for klimasikring og nedbringelse af CO2, men ønsker større og mere ambitiøse visioner for at beskytte og reetablere natur (bynært og i oplandet) end Planstrategien lægger op til, og at naturhensyn ikke automatisk nedprioriteres ved by- og erhvervsudvikling.

Tilsvarende er sikring af borgernes mentale sundhed i forbindelse med trafikstøj ikke nævnt.
Aarhus Kommune ønsker at vækste med by- og erhvervsudviklingsområder, men overser eller mangler reelle løsninger på generne ved øget trafik og dermed øget trafikstøj, og det virker generelt til at være et mindre prioriteret område for byrådet. Harlev Fællesråd ønsker inddragelse af løsninger på trafikstøjproblemer f.eks ved Silkeborg/Herningmotorvejen og langs Stillingvejen.

Kommentarerne nedenfor er opdelt efter emnerne i ”Strategien for den fysiske udvikling” på side 11 i Planstrategien.

I balance med landskab, natur og vand
Harlev Fællesråd er helt enige i, at planlægning skal tage udgangspunkt i landskabets struktur og med målet om et sammenhængende blå-grønt netværk.

Bl.a herfor har vi foreslået en samlet stiplanlægning i Aarhus Kommune, så færdsel til fods og på cykel på kryds og tværs af kommunen er en reel mulighed og dermed fremme de miljømæssige og sundhedsmæssige fornuftige valg for mobilitet.

Tilsvarende ønsker vi at den kommende forbindelse mellem Aarhus-Silkeborg (med et forventet trinbræt i Harlev/Framlev) tager højde for, at tracéet skal holde sig langs motorvejen hele vejen til Årslev og kobles på hovedbanen i Brabrand fremfor at slå et sving nord for erhvervsområdet i Årslev. Det ville være en langt bedre løsning for borgerne i Framlev og for landskab og natur i forhold til at krydse det ellers uberørte bevaringsværdige landskab i Lyngbygårds ådal og krydse meget tæt forbi beboere ved Framlev.


Af respekt for landskab og natur og med ønsket om ”mere og bedre natur og større biodiversitet i det åbne land”, side 7) ønsker Fællesrådet derfor heller ikke omfattende byudvikling vest for Harlev mod Lillering Skov, men ønsker at fokusere på det store byudviklingsområde øst for Stillingvejen.

Af samme årsager ønsker vi ikke VE-anlæg placeret uden udpegede områder i temaplanen, men på placeringer, som ikke skæmmer og kompromitterer landskab og naturværdier.

Et effektivt og bæredygtigt mobilitetssystem
Jf. den kommende forbindelse mellem Aarhus-Silkeborg vil en togstation i Harlev fremme den grønne omstilling, få flere biler væk fra vejene og sikre ”et effektivt og bæredygtigt mobilitetssystem”.

Med øje for det kommende erhvervsområde ved Hørslev/Framlev og byudviklingen øst for Stillingvejen vil det betyde at antallet af borgere og pendlere øges voldsomt de nærmeste år, hvilket en station/trinbræt kan afhjælpe. Samtidigt vil det afhjælpe transportproblemerne for elever på ungdomsuddannelser, der bliver tvunget til at vælge f.eks gymnasier længere væk end nødvendigt. For nuværende betyder det pendling enten via bil eller utilstrækkelige busruter. En togstation i Harlev vil dels aflaste indfaldsvejene, dels sikre indbyggere nemmere, hurtigere og grønnere pendling.

Fokuseret byvækst (sikring af erhvervsområder og anden vigtig infrastruktur)
Jf. erhvervsområdet ved Hørslev/Framlev nævnt ovenfor bør det sikres tilstrækkelig adgang for tung trafik til området. For nuværende er der kun adgang fra Harlev-frakørslen på Silkeborgmotorvejen, men der bør også sikres adgang via en ny tilkørsel fra Skovby-siden, så gennemfart er muligt på nordsiden af motorvejen, og så både til-og frakørsel er muligt fra Skovby (pt. er det kun muligt fra Skovby mod Aarhus).

Vi står gerne til rådighed for yderligere uddybning af kommentarerne ovenfor.


Med venlig hilsen
På vegne af Harlev Fællesråd

Merethe Jelsbak, formand for fællesrådet
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Merethe Jelsbak Raundahl

Indsendt

15/08/2023 22:48

Sagsnummer

HS9978862

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her