Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Bevar grønne områder i Stavtrup

Kommentar til forslag om ny bydel ved Råhøjvej, Stavtrup (Høringssvar HS6579015)
SLETH Arkitekter har på vegne af Skovgaarden APS udarbejdet et forslag til udvikling af en ny bydel på matrikel 6b & 6q, Råhøjvej Stavtrup med plads til bolig såvel som erhverv. Jeg vil med dette høringssvar, i lighed med sidst et lignede forslag blev foreslået, opfordre til at projektet afvises og at området bevares som landzone.
De to matrikler ligger inden for Aarhus kommunes udpegning til bevaringsværdige landskaber og grønne kiler (Kommuneplan-tillæg 106), og indgår i en sammenhængende natur og dal-landskab fra Tåstrup og ind mod Aarhus. Dette bør fastholdes. Området skråner mod syd op til Råhøjvej, der følger terrænet på skrænten af Aarhus Ådal og et byggeri vil betyde en markant forringelse af ”det grønne udtryk” og det flotte udsyn over marker, skov og sø i ådalen.
Stavtrup er netop kendetegnet ved den tætte beliggenhed på sø og skov, men den markante befolkningstilvækst de seneste 20 år fra 3500 til knapt 6000 indbyggere slider på områdets natur. Det berørte område grænser sammen med tilliggende marker op til de fredede arealer omkring Storskoven mod vest og Aarhus Ådal mod syd. Markerne udgør med læhegn og spredte bevoksninger et værdifuldt opholds- og levested for planter og dyr og bør friholdes for bebyggelse, så dets funktion som bufferzone for de fredede naturområder bevares.
Jeg håber således at Aarhus Kommune afviser forslaget om udvikling af ny bydel på matrikel 6b og 6q og derved fastholder den overordnede plan der har som mål at sikre et sammenhængende landskabstræk i Aarhus Ådal.
Venlig hilsen
Birgit Olesen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birgit Olesen

Indsendt

15/08/2023 23:51

Sagsnummer

HS5615889

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her