Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Uegnet område nord for Skæring til byudvikling samt manglende begrundelse for estimeret boligbehov

NOTE FRA MAGISTRATEN FOR TEKNIK OG MILJØ:
Da bidragsyder ikke har kunne lægge sit høringssvar ind på høringsportalen, har Teknik og Miljø lagt det ind på høringsportalen manuelt d. 16. august 2023 efter aftale med bidragsyder.
________________________________________________________________________

PLANSTRATEGIENS ANGIVELSE AF BOLIGBEHOVET
Som det fremgår af planstrategiens side 29 i underafsnittet ”Skelne mellem byvækst og byforbedring” anføres en ubegrundet konklusion om, at der for nuværende er en gennemsnitlig tilvækst på ca. 4000 af kommunens borgere med et behov for 2000 nye boliger. Til dette skal siges, at der over den sidste tid ud fra statistikker ses en fortsat tilvækst af borgere til Aarhus Kommune. Det forekommer dog samtidig usammenhængende, hvorledes denne opgørelse forholder sig til de aktuelt mange tomme lejligheder og rækkehuse i Aarhus som ud fra Danmarks Statistik per 1. januar udgjorde 9.670. Hertil er der er en meget stor mængde tilkomne boliger fra de aktuelle byggerier i Aarhus, som ved deres realisering vil tilbyde en fortsat og mærkbar forøgelse af boliger. I denne forbindelse forekommer det estimerede behov for udbygning af boliger over tid, som en uklar overestimering, der ikke afklarer, hvordan planlægningen ikke risikerer at forøge det aktuelle problem for Aarhus med tomme boliger og det medfølgende værdispild.

På dette grundlag bør administrationen og byrådet derfor bestræbe sig på, alene at planlægge for nye boliger i de områder, hvor forholdene taler herfor, herunder af hensyn til landskab, natur og infrastruktur, samt offentlig transport.

SÆRLIGT OM PLANFORSLAGETS ANGIVELSE AF UBEBYGGEDE AREALER TIL OPFØRELSE AF BOLIGER NORD FOR SKÆRING
Figur 11, side 29
Nord for skæring by øst for fjernvarmestien omfatter matriklerne matr.nr. 19k, 19a, 4co Skæring By, Egå og matr.nr. 4f, Svinbo By Egå et unikt landskab med karakteristiske og bevaringsværdige landskabsstræk både i sig selv i samspillet med de nære omgivelser, herunder det lave engareal nord for, men i særdeleshed også som en tydelig del af kystlandskabet. Fra Kaløvig fremstår bakkelandskabet fra søsiden meget tydeligt og karakteristisk, hvortil landskabet tillige kan opleves langs med bakkedragene langs kysten. Boligbebyggelse i dette landskab vil på baggrund af bakken med det klart højeste punkt for området og de tilhørende skråninger tydeligt dominere landskabet visuelt og oplevelsen af kystlandskabet.

MOBILITETSFORHOLD
Skæring Hedevej har allerede over den sidste tid oplevet en stor stigning i trafikmængde gennem bl.a. trafik fra det tidligere sommerhusområde med betragtelig kødannelse i morgentimerne. Dette forhold taler selv imod, at der planlægges om udbygning med risiko for yderligere trafikbelastning af Skæring Hedevej. Videre er flere små skolebørn tvunget til at skulle krydse Skæring Hedevej, som ikke har noget fodgængerfelt. I denne forbindelse vil forslaget om udbygning medføre risiko for at forværre dette problem.

NATURFORHOLD
I området nord og øst for Bakkegård, er der beliggende tilgroet mose og § 3-registreret engareal, samt et § 3-areal ved Bakkegård. Boligbebyggelser og terrænændringer i området vil afgørende kunne ændre strømningsforholdene for overfladevand, således at de våde § 3-engarealer nord for helt eller delvist vil udtørre.

UDBYGNINGEN AF SKÆRING BY
Skæring By er i forvejen over de sidste år blevet udbygget af flere omgange ved håbløs lokalplanlægning med intetsigende tætbebyggede parcelhuskvarterer, som på ingen måde har bidraget til byens kulturliv, friluftsliv eller sammenhængskraft.
Tvært imod har de sidste lokalplaner udbygget byen med flere døde afkroge af tæt bebyggede rækkehus-, og parcelhusørkener, som efterhånden tydeligt dominerer byen. Parcelhus- og rækkehusørkener som på ingen måde har bidraget positivt til udviklingen af Skæring By eller bidraget til nogen form for friluftsliv, byliv eller sammenhængskraft.

Yderligere bebyggelse ud i det bevaringsværdige kystlandskab nord for Skæring vil svække Skæring By ved at dominere byen med endnu en død og intetsigende og kæmpemæssig afkrog med parcelhusørken, som ved dens synlighed og vil dominere kystlandskabet, såvel som Skæring By og yderligere skade og svække byens i forvejen skadede sammenhængskraft og helhedsindtryk. Hertil vil en inddragelse af arealerne nord for Skæring til boligbebyggelse afskære en vigtig adgang for rekreative ture i det åbne land og muligheden for at opleve det unikke landskab med skråninger og engarealer ved varmeledningsstien og fjerne det bevaringsværdige landskab ved Bakkegården.

Om udbygningen af Skæring ved Egå Møllevej, hilser jeg denne planlægning velkommen, såfremt planlægningen understøtter en længe ventet og forsvarlig trafikafvikling på Egå Møllevej med anlæggelse af cykelsti, hvor især cyklende og gående kan få mulighed for at færdes sikkert med kobling af stisystem til broen over Djurslandsmotorvejen nord for Møllebæk. Ved en forsvarlig nærmere planlægning er der for Skæring By gode muligheder for at udbygge byen meningsfuldt samt styrke sammenhængen og forbedre denne del af byen.

Venligste hilsner
Flemming Vang Christensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Vang Christensen

Indsendt

16/08/2023 11:39

Sagsnummer

HS8700847

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her