Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Revideret helhedsplan for Randersvej

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE DEN REVIDEREDE/TILRETTEDE HELHEDSPLAN.

Indledningsvist er det betryggende at konstatere, at området for Helhedsplanen er væsentligt reduceret, men selve planen er stadig fyldt med luftige formuleringer og modsatrettede udsagn, som dels bærer præg af skrivebordsarbejde udført af mennesker, som ikke kender området, og dels virker som om ”den ene ”hånd” ikke har læst, hvad den anden hånd har skrevet” – herunder bl.a.: Det skal være attraktivt at opholde sig ved letbanestoppene, der skal være små grønne områder og ”aktive stueetager” med cafeer og små butikker ud mod Randersvej, men samtidig skal Randersvej fortsat være en væsentlig indfaldsvej med tæt trafik i begge retninger – det giver ikke mening, for hvem synes, at det er attraktivt at opholde sig i skygge og tæt på voldsom trafik – og deraf følgende støj?

Der er brug for at kommunen/byråd/embedsværk tager ansvaret på sig i forhold til følgende:

KRAV TIL KOMMUNEN OM AKTUELLE/TROVÆRDIGE MÅLINGER AF STØJBELASTNING OG ANDEN FORURENING.
Det er almindelig kendt, at det er sundhedsskadeligt at bo og leve i trafikstøj og anden forurening som trafik medfører. På trods af dette vil Aarhus Kommune ”fortætte” området langs Randers med boliger. Det vil sige, at de mennesker, som skal bo der, kommer meget tæt på alt det usunde.
Vi har derfor brug for, at kommunen laver og offentliggør nogle reelle målinger for området langs Randersvej. Hvilken betydning har det eksempelvis for området, at Randersvej nærmest kommer til at virke som en korridor – hvordan bevæger støj og luftforurening sig?
Hvad vil kommunen gøre ved disse støjgener – i forvejen døjer vi med støj fra både letbane og kørende trafik, og i den nordlige ende af området hører vi konstant lyden af bildæk, som krydser letbanespor.
På side 14 i helhedsplanen står, at den beskrevne fortætning langs Randersvej skal ”udfylde huller og samlet set skabe en mere bymæssig karakter på strækningen. Den nye bebyggelse vil indramme og styrke denne oplevelse. En fortætning vil være med til at indramme Randersvej og fokusere blikket ned mod bymidten og forstærke følelsen af at være ankommet til byen. Også byrummene vil på denne strækning gå fra at være trafikrum til at blive gode bymæssige åndehuller”.
På side 15 er imidlertid anført, at Randersvejs funktion som indfaldsvej gør, at der ikke kan etableres flere forbindelser på tværs, så hvor mener man, at disse bymæssige åndehuller skal findes. Det beskrevne medfører jo netop, at Randersvej kommer til at fremstå som en korridor, hvor støjen rammer høj bebyggelse i begge sider, og hvor bevæger støjen sig så hen?

PARKERING OG TRAFIK I NÆROMRÅDET.
Hvis det skitserede byggeri helt eller delvis bliver til virkelighed, vil vi som beboere i området se ind i en længere periode med byggeri med deraf følgende øget trafik med bl.a. tunge køretøjer.
Det vil belaste vore små lokale veje voldsomt, og de mange nye beboere vil give øget trafik og parkering på de interne veje.

KRAV TIL KOMMUNEN OM AKTUELLE/TROVÆRDIGE MÅLINGER AF SKYGGE/LYS.
Vi har stadig til gode at få oplyst, hvor højt kommunen vil bygge langs Randersvej. Er det 3 etager + udnyttet tagetage, eller er det 4 etager + udnyttet tagetage?
Vi har ligeledes til gode at få oplyst, om man vil trappe ned fra Randersvej til det bagved liggende område, eller om man vil trappe op fra det bagved liggende område ud mod Randersvej.
På side 25 i helhedsplanen er det anført, at ny bebyggelse skal trækkes tilbage fra fortovet og vejarealerne, så der etableres kantzoner og plads til forarealer og begrønnede lommeparker, ”hvor bylivet kan blomstre”! Altaner og terrasser skal placeres væk fra Randersvej for at opnå de bedste opholdsarealer – MEN her er jo ingen sol!!!
Den såkaldte ”BYPORT” ved krydset Randersvej/Ringvejen spøger stadig, og vi kan stadig ikke få oplyst, hvor højt der kan bygges her – kun at der kan bygges højere end det skitserede langs Randersvej.
Vi har ikke brug for en byport – specielt ikke efter bygningen af UNITY tårnet. Det kan ses på mange kilometers afstand, det skygger ned i vores område, og det pynter absolut ikke.
Vi har bedt kommunen om beregninger i forhold til, hvordan de påtænkte byggerier vil ændre skygge-/lysforholdene i området, men det er ifølge kommunen for omkostningsfuldt at lave disse målinger.
Vi kan oplyse, at en lokal beboer har lavet disse beregninger på en søndag eftermiddag!!!


KRAV TIL KOMMUNEN OM REEL BORGERINDDRAGELSE – KOMMUNEN OPTRÆDER ARROGANT OG BEDREVIDENDE/MAGTFULDKOMMEN.
Den tidligere rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo, skrev som overskrift i sit indlæg i JP Aarhus den 21. maj 2022: ”Det har ikke været godt nok: Aarhusianerne skal være med til at skabe et bedre Aarhus”.
Det har han fuldstændig ret i, det har ikke været godt nok, og det er gået alt for stærkt.
Vi har derfor med glæde og stor forventning konstateret, at den nye rådmand for Teknik og Miljø, Nikolaj Bang, har taget dette åbenlyse problem alvorligt og oprettet en afdeling for ”Borgerinddragelse” med 12-14 årsværk, hvis arbejde vi håber og forventer bliver til gavn for netop borgerne – ikke mindst for os her i Riisvangen, så vi kan få lov at beholde vores dejlige område.
Indtil videre synes vi ikke, de tilbagemeldinger, vi får fra Fællesrådets møder med kommunen, giver os grund til optimisme. Det virker absolut ikke, som om kommunen/forvaltningen har intentioner om at inddrage eller lytte til os berørte borgere.
Fællesrådet kan ikke få tilsendt dagsordner forud for møderne, som mere virker som informationsmøder end oplæg til dialog og samarbejde.
Der er ved flere lejligheder givet udtryk for, at kommunen ”ikke vil bindes på hænder og fødder”.
Et eksempel på dette kunne være processen omkring bygningen af UNITY på La Tour-grunden:
Byggeriet var oprindeligt planlagt med 3- og 4-værelses lejligheder, som kunne være attraktive for børnefamilier (som kommunen jo gerne vil fastholde), men på en eller anden måde er det lykkedes for bygherren at få ændret byggeriet, så det består af 654 ”mikrolejligheder”!!
Dette til trods for, at der få hundrede meter fra La Tour byggeriet er ved at blive bygget et forholdsvis stort kollegiebyggeri ved den gamle Journalisthøjskole.
Vi deltog i et møde, som Riisvangens Fællesråd havde arrangeret på Skovvangsskolen, den 10. oktober 2022, hvor Borgmester Bundsgaard fortalte om denne ændring af det oprindeligt planlagte byggeri, og det chokerede os, at han ”påstod”, at kommunen ikke havde mulighed for at hindre dette!!
For os virker det helt grotesk, at kommunen ikke kan bestemme, at den oprindelige plan (som der er givet tilladelse til) skal følges, for hvis man ser dette i et lidt bredere perspektiv, vil det jo betyde, at alt det planlagte familievenlige byggeri langs Randersvej med et snuptag kan ændres til små lejligheder, som byen er ved at være oversvømmet af – faktisk er der nu så mange ledige studieboliger, at Kollegiekontoret i Aarhus i øjeblikket taler om at omdanne studieboliger til større familievenlige boliger!!
Som almindelig borger i kommunen kommer man næsten til at tænke på ”gangster-metoder” – vi synes, der mangler transparens i byggesagerne – der mangler borgerinddragelse, for vi føler kommunens ”bygge-politik” foregår hen over hovedet på kommunens borgere – og det er trods alt os, der skal leve med politikernes beslutninger.
Må jeg til slut i al stilfærdighed gøre opmærksom på følgende, som er anført på side 40 i den tilrettede helhedsplan:
”Bydelens fællesråd skal inddrages tidligt i forbindelse med nye projekter og bidrage med viden om området. Vidensdelingen skal sikre, at der tidligt i projektudviklingen tages ejerskab på kommende projekter og sikre den gode dialog mellem eksisterende og nye beboere/brugere i området”

Det har vi endnu til gode at se kommunen leve op til…!!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bent Møller

Indsendt

08/08/2023 17:05

Sagsnummer

HS7408497

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00