Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Høringssvar til Helhedsplanen for Randersvej

FEM KOMMENTARER TIL HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ:

Det er positivt, at Aarhus Kommune ønsker, at der skal foretages en forskønnelse af Randersvej, der en af de store transportveje ind til Aarhus Midtby. Strækningen behøver i den grad en forbedring, arkitektonisk, æstetisk og miljømæssigt. Der er imidlertid en række store problemer med den nuværende Helhedsplan.

STØJ:
Det er svært at se, hvad der er forbedrer strækningen ved at bygge boliger i 4-5 etager direkte ud til vejen. Selv med randzoner vil trafikstøjen kastes op mellem bygningerne på begge sider af vejen og forstærkes. Er der lavet målinger på, hvor langt en støj kan transportere sig og kastes rundt mellem bygningerne?Støjniveauet er allerede langt over den sundhedsskadelige grænse, og det forekommer mig, at denne sundhedsfare undervurderes i betydelig grad! Med øget støjniveau er det vanskeligt at se, at beboere i et nybygget etagebyggeri har lyst til at opholde sig ud mod vejsiden eller i eventuelle grønne lommer ud til vejen.

GRØNNE OMRÅDER:
I følge Bygningsreglementet § 395 er der krav til ubebyggede udenomsarealer i forbindelse med etagebyggeri og § 398 siger: For etageboliger og tæt/lav boligbebyggelse, herunder rækkehuse og kædehuse mv. skal en passende del af opholdsarealet anlægges som legeområde. Legearealets andel af grundens areal skal fastsættes af kommunalbestyrelsen og fremgå af byggetilladelsen.
Hvor skal disse legeområder placeres? De vil helt sikkert også belastes af støjen fra Randersvej. Er det sundt for børnene?

SKYGGEVIRKNING:
Et andet problem er skyggevirkningen på den eksisterende lave bebyggelse øst for Randersvej. Ifølge seneste møde for Riisvangens Fællesråd er der ikke foretaget målinger af denne på tidspunkter af året, hvor solen står lavest og skyggevirkningen er størst. Det burde være enkelt at gøre dette. Ved etablering af randzoner ud mod Randersvej skal en eventuel ny bebyggelse etableres længer mod øst og altså tættere på den eksisterende bebyggelse, med yderligere forværring af skyggeeffekten og med indkig til den lave bebyggelse. Dette vil blive til stor gene for beboerne der.

BILER:
Ved etablering af omkring 400 nye boliger i området følger uvægerligt flere biler med. Der vil blive øget behov for parkering, og hvor skal det være? Til- og frakørsel ved boligerne vil for en del af trafikkens vekommende også belaste de små veje i Riisvangen. Hvor meget skønnes trafikken her at øges? Det bliver jo ikke bare personbiler, som kommer til at belaste området, men også tungere trafik.

BÆREDYGTIGHED:
Der er pt. ca. 10.000 ledige boliger i Aarhus. Hvorfor er der behov for at bygge mere, især så tæt op ad en meget trafikeret indfaldsvej? Vil det blive boliger, som folk har lyst til at blive boende i eller blot midlertidig beboelse, indtil folk finder noget bedre? Altså et område med hyppig udskiftning af beboerne? Det er svært at se det bæredygtige i en sådan boligpolitik, ligesom det også er svært at se det bæredygtige i at rive allerede eksisterende boliger ned for at bygge nyt.

Jeg kan i øvrigt fuldt ud tilslutte mig høringssvaret fra Riisvangens Fællesråd.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marianne Krogh

Indsendt

10/08/2023 13:12

Sagsnummer

HS7278463

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00