Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

TILRETTET HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ HALTER FORTSAT TRODS MARKANTE FORBEDRINGER

Jeg finder det svært positivt, at der er blevet lyttet til indvendingerne i forhold til inddragelse af de attraktive parcelhuskvarterer på Christiansbjerg og i Riisvangen. Allerede i forordet til den tilrettede strategiske helhedsplan for Randersvej mellem Ringgaden og Ringvejen anfører rådmand Nicolaj Bang, at ”Derfor har vi revurderet helhedsplanen markant. Vi har fjernet muligheder for at bygge højt inde i villakvartererne. På den måde freder vi villaområderne og understreger, at vi skal bevare villaerne, de smukke haver og ikke mindst den særlige stemning i området.” Tak for det.

Jeg kan i øvrigt tilslutte mig høringssvaret fra henholdsvis Christiansbjergs- og Riisvangens fællesråd suppleret med nedenstående høringssvar.

Som beboer i den nordligste del af Riisvangen i en afstand af ca. 250 m fra Randersvej finder jeg anledning til at kommentere særskilt på helhedsplanens forslag om 1) fortætning langs østsiden af Randersvej i området mellem Bakkevænget og Randersvej og 2) planens oplæg til, at der kan bygges højere i nærområdet til Ringvejskrydset: ”I krydsene ud til Ringgaden og Ringvejen kan tillades høje huse, som markerer indgangen til området.”

Ad 1) FORTÆTNING LANGS ØSTSIDEN AF RANDERSVEJ I OMRÅDET MELLEM BAKKEVÆNGET OG RANDERSVEJ
Bemærk venligst, at østsiden af Randersvej på strækningen mellem Bakkevænget og Randersvej udelukkende er kendetegnet ved lavt byggeri i form af villaer og lignende. Med andre ord er denne strækning netop kendetegnet ved at udgøre et sammenhængende villakvarter. Åbning for etagebyggeri på 4 etager plus tagetage langs Randersvej her vil medføre et markant brud på kvarterets egenart og fremstå som en mur for hele det bagvedliggende villakvarter. Den fæstningslignende karakter af et etagebyggeri her vil blive yderligere forstærket af, at terrænet øst for Randersvej skråner nedad i østlig retning. Helhedsplanen belyser ikke problemerne med skyggeeffekt. Den ledsagende skyggevirkning, det vil medføre for Riisvangs-kvarteret på den berørte strækning ved opførelse af etagebyggeri på i nærheden af 16 meters højde, vil blive yderligere forstærket af, at terrænet i villakvarteret ligger lavere end fortætningsområdet langs Randersvej. Det vil i praksis medføre, at en betydelig del af Riisvangs-kvarteret risikerer at være mørklagt længe inden solen går ned, særligt i den mørke årstid. Det er helt uacceptabelt.

Hvis ønsket om etagebyggeri på strækningen opretholdes, bør der søges et kompromis, hvor hensynet til det bagved liggende villakvarter og os, der bor her, tilgodeses. Jeg vil derfor anbefale en maksimal tilladt etagehøjde på 3 plus tagetage i overensstemmelse med intentionen i helhedsplanen om, at ”Det er vigtigt, at nye udviklingsprojekter tager udgangspunkt i den lokale kontekst for at sikre harmoniske overgange fra forsiden mod Randersvej, til de bagvedliggende boligområder” (Strategi 2, s. 20). Det vil også bringe planlægningen i overensstemmelse med retningslinjen om, at ”I forbindelse med ny bebyggelse, skal helhedsplanen derfor sikre, at: højere bebyggelse udelukkende placeres ud til Randersvej, og at bebyggelseshøjder trappes op fra eksisterende bebyggelse, så markante spring i højden undgås. Ny bebyggelse må ikke variere med mere end én etage i højdeforskel fra den eksisterende nabobebyggelse.” (Strategi 2, s. 22).

Ved en etagehøjde på 3 plus tagetage, hvor der alene tilbydes mulighed for opførelse af etagebyggeri ud mod Randersvej vil helhedsplanens princip om, at bebyggelsen langs Randersvej skal være med til at mindske støjgenerne generelt i området med koncentration af højere og tættere bebyggelse langs den støjtunge indfaldsvej, fortsat være tilgodeset uden at fremstå klodset og ødelæggende for det bagved liggende kvarters egenart og lysindfaldet fra vest. På den måde vil det også være muligt i højere grad at tilgodese hensyn til villaerne på Bakkevænget.

Ad 2) DER KAN BYGGES HØJERE I NÆROMRÅDET TIL RINGVEJSKRYDSET
Vi er i forvejen berørt af skyggevirkning og grimhed fra det det i mine øjne næsten ubegribeligt skæmmende højhusbyggeri Unity ved Vandtårnet. Ved at åbne for muligheden for særlig højt byggeri ved Ringvejskrydset vil området blive tilført yderligere grimhed og medføre en katastrofal skyggevirkning ind i parcelhuskvarteret mod øst. Det vil i den grad påvirke trivsel og sundhed og være helt ude af takt med ønsket om at frede villaområderne og den særlige stemning i området samt at sikre harmoniske overgange til de bagved liggende boligområder. Jeg finder det uacceptabelt og ude af trit med den øvrige helhedsplan og de hensyn til borgerne, som helhedsplanen bør favne, at man fraviger de generelle anbefalinger til bygningshøjde. Markante spring i bygningshøjde skal netop undgås, og det er der som nævnt rigtig gode grunde til.

OPFORDRING
Jeg vil indtrængende opfordre Teknik og Miljø og Byrådet til at justere planlægningen for fortætning langs østsiden af Randersvej på strækningen parallelt med Bakkevænget og planlægningen for højere byggeri i nærområdet til Ringvejskrydset. Dette bør ske ved at indføre en generel grænse for højden af byggeri på 3 etager plus tagetage for på den måde at sikre harmoniske overgange fra forsiden mod Randersvej til det bagvedliggende villakvarter i Riisvangen og undgå massiv påvirkning af dette som følge af skygge for lyset og solen. Det er ødelæggende for trivsel og helbred at blive mørklagt, når solen står lavt på himmelen i vinterhalvåret og om aftenen i sommerhalvåret.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Poul Hald Møller

Indsendt

11/08/2023 13:10

Sagsnummer

HS0715578

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00