Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Fokus på beboere fremfor bilister

Kvartererne omkring Randersvej er gode steder at bo. Men samtidigt er området præget af at Randersvej er en af byens mest trafikerede veje. Dette betyder at støj og luftforurening er en udfordring (både for komfort og helbred) nu og i fremtiden uanset en overgang til eldrevne biler.
Da området allerede er udbygget bør det ikke være bedre udsigt for bilister der kører langs Randersvej der skal være målet. Fokus bør være på beboere og andre der opholder sig i området, ikke de der blot er på vej igennem.
Den nuværende plan synes designet til at kunne ”sluges” alene ved at begrænse omfanget af de upopulære tiltag fra planen som den så ud i første høringsrunde. I stedet burde der være et fokus på tiltag der samtidig med den ønskede fortætning kan forbedre forholdene for eksisterende beboere i kvartererne omkring Randersvej.
Vi er som sådan ikke modstandere af fortætning hvis det gøres på en god måde der reelt understøtter de mål helhedsplanen erklærer. Der er med en helhedsplan for området mulighed for at løfte kvartererne for ikke blot kommende men også eksisterende beboere. En mulighed vi ikke synes den nuværende plan udnytter.

Svagheder ved den nuværende plan:
• Urealistiske forventninger til torvedannelse ved Kastaniegade.
• Utilstrækkeligt fokus på grønne og rekreative områder.
• Der mangler tiltag der kan reducere støjpåvirkningen fra Randersvej.

Givet de nævnte gener er det urealistisk at tro nogen vil have lyst til at opholde sig ved et torv for enden af Kastaniegade – lige ud til Randersvej. Vi kommer på stedet hvor det foreslåede torv skal ligge hver eneste dag og kan ikke forestille os nogen måde hvorpå det kan blive et rart sted for ophold selv af kortere varighed. Stjernepladsen er et godt eksempel på hvor lidt et sådant rum vil blive benyttet til andet end P-pladser.
Vi synes samtidigt at der i den fremlagte plan er for lidt fokus på grønne og rekreative områder. Villahaver og andre ubebyggede arealer bidrager med lys og luft og hjælper også til regnvandshåndtering. Der kompenseres ikke tilstrækkeligt for deres forsvinden i det foreslåede. Samtidigt er de eksisterende grønne områder allerede velbenyttede og ikke tilstrækkelige til at understøtte behov/ønsker for det større antal beboere en fortætning vil medføre. Giv hellere lov til at bygge højere mod at en større del af grundarealerne holdes fri af bebyggelse end det omvendte.
Vi savner i planen krav til hvorledes ny bebyggelse skal afhjælpe problemer med støj. Eksempelvis bør der stilles krav om støjabsorberende facader mod Randersvej.

Vores forbedringsforslag :

Ryk ny bebyggelse helt ud til vejen og skab et åndehul bagved
Der er ikke nogen der går ”en hyggelig tur” langs Randersvej og cyklister foretrækker også andre ruter når det er muligt. Det ser vi eksempelvis ved den store mængde cyklister der kører af Birkegade og Ny Tjørnegade hver dag.
At vi som bilister (måske) vil få en mindre ”smuk” køretur langs Randersvej synes at være en lille pris for at kunne få et dejligt område i læ af de nye bebyggelser.
Ved at fjerne eksisterende fortov og cykelsti og lægge nye stier på den anden side af bygningerne kan der relativt enkelt skabes et bedre sted at bo og leve igennem en række fordele:
• Det vil skærme områderne bagved for støj (og til en vis grad forurening).
• Der vil skabes et område med lys og luft.
• Der skabes større afstand mellem høj bebyggelse ud til vejen og den lavere bagvedliggende.
• Der kan skabes et sammenhængende grønt bælte på bagsiden langs med fortov/gangsti og cykelsti der kan bruges rekreativt og/eller holdes på en måde der fremmer biodiversitet.
• Der skabes et rum til Cafe’er og anden udendørs forretningsaktivitet, noget der ikke vil fungere ud til en hoved-trafikåre.
• Større trafiksikkerhed for forgængere og cyklister.
• Et grønt bælte vil samtidigt give mulighed for regnvandsafledning/stormsikring.

Vi synes at vores forslag giver mulighed for at helhedsplanen kan give et positivt løft af kvartererne omkring Randersvej til gavn for alle, og planen derfor vil kunne ses af områdets eksisterende beboere som noget positivt og ikke som et uundgåeligt onde.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Daniel Greenfield og Stine Nielsen

Indsendt

11/08/2023 22:40

Sagsnummer

HS2972848

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H600

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00