Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Nærmeste naboer udtrykker stor bekymring for placering af multihal.

Høringssvar ifm lokalplan 1193 opførelse af Multihal i Stavtrup indsendt af A/B Seniorbo Klokkeskoven

Som boligforening og med udsigten til at blive nærmeste nabo til Stavtrup Multihal er vi helt overordnet set modstandere af hallens påtænkte placering. Grunden, som ejes af Aarhus Kommune, foreslår vi udlagt til et rekreativt område så som park, grønne anlæg samt grønne strøg og lignende, der indgår i byen og bruges til afslapning og rekreation.

Anvendt på den måde vil området bidrage til at forbinde Klokkeskoven med det skønne naturområde, der findes ved Stavtrup Stationsby, Brabrandstien og de nærliggende boligområder, og således virkelig leve op til sit formål som et rekreativt område og samtidig sikre fortsat fredelig eksistens for Hospice Søholm og Stavtrup Folkehus. Skulle hallen blive en realitet, har vi følgende bekymringspunkter:

1. Trafik og trafikstøj
Området ved krydset mellem Jarlsmindevej, Klokkeskovvej, Bispevej og Søholmvej er i dag voldsomt trafikeret – i særdeleshed morgen og aften, når borgere fra nær og fjern benytter denne ”genvej” til og fra arbejde. Også lastbiler i alle størrelser passerer forbi. Vores andelsboligforening er beliggende på hjørnet af Jarlsmindevej og Klokkeskovvej, altså ganske tæt på vejkrydset. Som nærmeste nabo til det udlagte areal hvor multihallen er planlagt opført, ser vi med stor bekymring på de trafikale fremtidsudsigter. Ingen kan være i tvivl om, at en multihal med alt, hvad den vil tilbyde, vil tiltrække brugere i alle aldre, der skal transportere sig frem og tilbage.

Det fremgår af lokalplanen, at man vil: ”optimere adgangen til halområdet for bløde trafikanter og ”nudge” områdets brugere til at lade bilen stå og i stedet cykle eller gå til området”. Vi anser det for meget optimistisk at tro, at det skulle være tilstrækkeligt til, at ret mange brugere vil ændre deres transportvaner og lade bilen stå. Mange forældre tør næppe lade deres børn cykle ud i den trafik, der er – og som må forventes at stige yderligere. På vores forespørgsel på borgermødet om, hvilke yderligere initiativer man havde tænkt sig at iværksætte for at ændre folks adfærd fra bilist til cyklist og fodgænger, var svaret, at sådanne initiativer ikke indgik i planen.

Vores bekymring er derfor, at Klokkeskovvej bliver den mest brugte adgangsvej til multihallen for områdets brugere, og at langt de fleste vil køre i bil. En række af vores boliger er placeret langs Klokkeskovvej med terrasser og haver tæt ud mod vejen. De vil blive yderligere støjramte, hvis trafikken i området øges. I lokalplan 683 for vores andelsboligforening fremgår følgende tekst fsv. angår støj: ”Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger 55 dB(A) på døgnbasis”. Det vil næppe være muligt at overholde dette niveau med hallen som nabo.

2. Parkering
Af lokalplanen fremgår det, at der etableres 50 parkeringspladser på arealet i forbindelse med multihallen. Da man samtidig bemærker at: ”Ved større arrangementer må det forventes, at der ikke er parkeringspladser nok, og at nogle boligveje og andre parkeringspladser i området kan/vil blive anvendt - svarende til andre steder i byen”, ser vi som nogle af de nærmeste naboer store parkeringsmæssige udfordringer.

Vi oplever allerede nu, at der parkeres op ad Klokkeskovvej i forbindelse med arrangementer og fisketure ved Klokkesøen. Dette skaber ofte problemer for bybussernes passage. Vi er bekymrede for, at vores område, der har status som privat fællesvej, vil fremstå som et attraktivt supplement for parkering ved store arrangementer i multihallen. Udover 14 carporte råder vi kun over 16 p-pladser, hvoraf 7 i dag bruges af beboere. Resten er tiltænkt gæster og et stadigt stigende antal besøg af social- og sundhedshjælpere fra kommunen.

3. Støj og lys fra uorganiseret gadeidræt på hallens område
På en workshop i februar 2022 var der fra haldudvalgets side stor fokus på at indarbejde plads til gadeidræt, også kaldet ”street” på hallens udendørsarealer. ”Street” er eksempelvis skateboarding, løbehjul, parkour og forskellige boldspil som basket, håndbold, fodbold, bordtennis, der alle er kendetegnet ved, at de dyrkes på et hårdt underlag. Man ønsker: ”at skabe liv ved hallen og gerne tiltrække unge langvejs fra” – altså skabe et sted at hænge ud som ung og dyrke uorganiseret idræt hele ugen inkl. aftentimerne.

På planen over hallens placering i landskabet, der blev præsenteret på borgermødet i juni 2023 ses det, at ”street” er tegnet ind på et område, der ligger i forlængelse af udkørslen og p-pladserne ud mod Bispevej, hvilket kan synes naturligt, da det hårde underlag dermed kan forlænges til at danne basis for aktiviteterne. Hvad der derimod ikke er taget højde for er, hvordan støjen uhindret vil ramme vores beboelsesområde i en lige linje op langs Bispevej, da der ingen afskærmning er planlagt – heller ikke fra lyset af lysmasterne på området.

Vores bekymring går på, at da ”street”-området vil være offentligt, frit tilgængeligt og med uorganiserede aktiviteter, vil vi ikke efterfølgende kunne klage over støjen, hvorfor vi anmoder om, at anlægge dette område på et andet sted som i det såkaldte ”bevægelseslandskab” ned mod forsinkelsesbassinet, hvor det er muligt at dæmpe støjen og lyset med landskabsarkitektonisk hjælp fra bakker og beplantning.

4. Hussalg
Vi har på det seneste i forbindelse med salg af vores boliger oplevet, at interesserede har udvist stor betænkelighed, alene begrundet i en eventuel opførelse af Multihal-len. Med udsigt til en op til 12 meter høj multihal, ca. 50 meter fra de nærmeste boliger, vil vores placering nær det grønne åndehul i byen blive væsentlig forringet.

Den grønne natur ved Stavtrup og Brabrandsøen har altid haft en stor tiltrækningskraft på nye beboere. Med multihallens opførelse kan vi godt frygte, at vores huse bliver betydelig mindre attraktive, og måske især overfor segmentet +55 år, som vores huse henvender sig til. Ikke mindst set i lyset af de øvrige punkter under støj, trafikforhold m.m.

Venlig hilsen
Pfv. Andy Dalum/formand

Vedhæftet bilag: Underskriftsblad med samtlige beboeres underskrifter.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Andy Dalum for A/B Seniorbo Klokkeskoven

Indsendt

11/08/2023 13:12

Sagsnummer

HS9308594

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H606

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00